Uchwała Nr XXII/130/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 czerwca 2013 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Sochaczew na realizację zadania inwestycyjnego

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       (t.j. Dz. U. 2013.poz.595)  oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Powiatu Sochaczewskiego Nr XX/108/2012 z dnia 28 grudnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013, Rada Powiatu Sochaczewskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Powiatu Sochaczewskiego pomocy finansowej Gminie Miasto Sochaczew z przeznaczeniem na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie”

 

§ 2

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2013, w wysokości 449.980 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych)

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Miasto Sochaczew a Powiatem Sochaczewskim

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Uzasadnienie

 

 

 

W związku z przekazaniem Gminie Miasto Sochaczew w trwały zarząd ulicy Staszica w Sochaczewie celem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W     ul. Staszica w Sochaczewie” Powiat Sochaczewski zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w kwocie 449.980 zł jako wkład Powiatu w w/w inwestycji.

Kompetencję do podjęcia Uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej posiada Rada Powiatu w Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 10:11:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 10:11:13
  • Liczba odsłon: 1187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460395]

przewiń do góry