Protokół Nr XIII/ 2007

z obrad XIII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 27 lipca 2007 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w  Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XII sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       projektów programów, które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. z późniejszymi zmianami,

c)        ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.


 

Protokół Nr XIII/2007

z obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

27. 07. 2007 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

                              W posiedzeniu XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27. 07. 2007 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 17 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                        Jerzy Krupa

Starosta Sochaczewski                                                      Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                 Piotr Osiecki

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew                             Krzysztof Ciołkiewicz

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor PUP                                                                                             Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

P.o. Dyrektora PCPR                                                                                Mirosława Świerczewska

                                              

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.     Otwarcie obrad  

 

Otwarcia  obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie  dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Grabarek  stwierdzając  "Otwieram obrady XIII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Radnego i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Jerzego Krupę, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Krzysztofa Ciołkiewicza, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji oraz pozostałych zaproszonych gości oraz szczególnie tych, których być może pominąłem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 16 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny Tadeusz Głuchowski, Mieczysław Głuchowski i Andrzej Chełpiński – usprawiedliwienia w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady XIII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2.          Przyjęcie porządku obrad     

     

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż mimo wakacji zaszła konieczność odbycia dzisiejszego posiedzenia sesji i przychyliłem się do wniosku Zarządu. Wierzę, że dzisiejsze obrady i podjęte na nich uchwały wpłyną w istotny sposób na rozwój naszego powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przedstawił proponowany porządek obrad  XIII Sesji, który  został doręczony Radnym  w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o propozycje bądź uwagi do przedstawionego porządku obrad.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał propozycję porządku obrad  XIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie jego przyjęcie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 16 Radnych.

 

" Za"               przyjęciem głosowało                       16 Radnych

" Przeciw"                                                                    -------------

" Wstrzymało się"                                                       -------------

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XII sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       projektów programów, które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. z późniejszymi zmianami,

c)        ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad. pkt 3        Przyjęcie protokołu z XII  sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4a)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek nadmienił, iż kolejny projekt uchwały 4b) wynika z obecnie omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, jest on pewnym załącznikiem i proponuję,  aby uzasadnienie, o które poproszę p. Skarbnik dotyczyło obydwu projektów uchwał. O taki sposób wyrażenia opinii poproszę również Komisję Budżetową.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu Radnych, to przyjęcie tej propozycji uznam jako wyrażenie zgody przez aklamację.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu p. T. Pawelak w celu przybliżenia i uzasadnienia proponowanych zmian w pkt 4a) i 4b) oraz przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do tych projektów uchwał.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż zaproponowane zmiany budżetowe dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.086.426 zł, na którą to składają się następujące pozycje:

-          kwota 1.000.000 zł są to środki finansowe zapisane jako środki pozyskane z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, po podpisaniu umów, (na poprzedniej sesji kwotę tę ujęto jako środki do pozyskania).

-          o 80.000 zł jest to kwota, o którą zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów za pobyt pensjonariuszy w DPS. Środki te przeznacza się na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem tejże placówki.

-           Decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadzono zwiększenie dotacji w kwocie 3.070 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Powiatowej Komisji Poborowych.

-          Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim dotyczącego obsługi paszportowej zostały zwiększone dochody i wydatki o kwotę 2.738 zł.

-          W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków w paragrafach inwestycyjnych z paragrafu 6610 do paragrafu 6300 na ogólną kwotę 574.700 zł. Operacja ta nie ma wpływu na wydatki budżetowe, jest to tylko techniczny zapis w celu wprowadzenia właściwych paragrafów na te zadania.

-          Urealniono plany wydatków w poszczególnych jednostkach poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

-          Dokonano zmian w treści zapisów w załączniku do Uchwały pod nazwą „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” oraz w załączniku pod nazwą „ Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2007”.

-          Dokonano również zmian w załączniku „Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych poprzez urealnienie tychże planów”.

 

Następnie p. Skarbnik przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok jak i w sprawie projektów programów, które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. z późniejszymi zmianami.

Autopoprawka:

W dniu 09.06.2005r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury a Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina a Towarzystwem im. Fryderyka Chopina. Celem niniejszego porozumienia jest stworzenie warunków dla pełnej realizacji zadań ujętych w Programie Rządowym „Dziedzictwo Fryderyka Chopina-2010”. Strony porozumienia zgodnie z Uchwałą nr 231/2004 Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. gwarantują realizację programu Rządowego i wsparcie ośrodków kultu chopinowskiego w kraju, w tym w gm. Brochów.

W § 1 pkt 6 powyższej uchwały zagwarantowano środki finansowe na uruchomienie działalności Mistrzowskiego Centrum Kształcenia w Brochowie.

 

Zarząd Powiatu w 2003 roku wykonał w ciągu drogi powiatowej Brochów-Wólka Smolana nr drogi 3805 na długości 615 m bieżących budowę chodnika. Droga ta łączy drogę wojewódzką nr 705 z planowanym Centrum Kształcenia w Brochowie. Na zrealizowanie zakresu prac przewidzianych w posiadanej dokumentacji projektowej zostało do wykonania 1525 metrów bieżących chodnika oraz położenie nawierzchni bitumicznej na długości 2260 metrów bieżących.

Na przebudowę ciągu drogowego Brochów-Konary-Wólka Smolana-Mokas-Żelazowa Wola istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z Ministerstwa Kultury, które będą mogły być potraktowane jako środki własne przy składaniu wniosku o środki unijne.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje ujęcie zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brochów-Konary-Wólka Smolana-Mokas-Żelazowa Wola” w załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” oraz załączniku Nr 1 – Program operacyjny na lata 2007 – 2009.

Planowany koszt tego zadania to kwota 4.100.000 zł w rozbiciu na lata 2008 i 2009 w tym:

Rok 2008: Udział własny – 307.500 zł, Środki do pozyskania – 1.742.500 zł.

Rok 2009: Udział własny – 307.500 zł, Środki do pozyskania – 1.742.500 zł.

 

W związku z tym, że Powiat ma zamiar w przyszłym roku złożyć wnioski o pozyskanie środków unijnych, zgodnie z art. 206 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Województwa w terminie do 15 sierpnia br. informacji o środkach potrzebnych do realizacji programów operacyjnych planowanych w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach. Programy operacyjne ujmowane są w załączniku do uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie obecnie omawianej uchwały i następnej..

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 26.07.2007r. omówiła proponowane uchwały wraz z autopoprawką i po wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik jednogłośnie pozytywnie je zaopiniowała wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

 

" Za"               głosowało      16 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok została przyjęta  16 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

Ad. pkt 4b)    Podjęcie uchwały w sprawie projektów programów, które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska W. Kowali w celu przedstawienia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Zastępca Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska W. Kowala poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 25.07.2007r. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie projektów programów, które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

 

" Za"               głosowało      16 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Uchwała w sprawie projektów programów, które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami została przyjęta  16  głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4c)     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu P.o. dyrektora PCPR p. M. Świerczeskiej  w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani M. Świerczewska  poinformowała, iż Dom Dziecka w Giżycach w roku 1999 został przejęty z systemu oświaty w system pomocy społecznej. Wówczas w Domu Dziecka zaczęły funkcjonować 3 systemy wynagrodzenia, niezależne od siebie. Jest to Karta Nauczyciela, rozporządzenie Rady Ministrów dla pracowników niepedagogicznych i  w 2001 roku po wejściu w życie układu zbiorowego pracowników, pracownicy ci zostali włączeni do tego układu. To funkcjonowało kilka lat. Obecnie po aktualizacji układu zbiorowego należy uregulować sprawę wynagradzania, Karta Nauczyciela powinna regulować wynagrodzenia nauczycieli i tak było a rozporządzenie dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego winno obowiązywać pozostałych pracowników Domu.

Ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 4 zł nie spowodowało obniżenia wynagrodzenia u żadnego pracownika Domu Dziecka  a nieliczni zyskali, ci którzy nie mieścili się w kategoriach zaszeregowania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się z projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Wicestarosty oraz po dyskusji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

 

" Za"               głosowało      16 Radnych

" Przeciw"                             --------------

" Wstrzymało się"                 --------------

 

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach została przyjęta  16 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5        Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 7.

 

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę  o bliższe uzasadnienie informacji pisemnej jak również poinformowanie, co postanowił Zarząd na ostatnim posiedzeniu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż jedną z decyzji jakie Zarząd podjął na ostatnim posiedzeniu jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Giżycach. Obecne powierzenie obowiązków dyrektora Domu Dziecka wygasa z dniem 31 sierpnia 2007 roku.

Jeśli są pytania  to bardzo proszę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Radna J. Popiołek odnośnie konkursu na dyrektora Domu Dziecka w Giżycach nadmieniła, iż w ostatnim czasie Komisja Rady Powiatu odwiedzała Dom i uważam, że zasługuje on na wyróżnienie, My jako Komisja Oświaty podkreślaliśmy to. Radna zapytała czy nie można byłoby nie ogłaszać konkursu a powierzyć obowiązki na następne lata, tak jak dyrektorowi ZS w Teresinie.

 

Więcej pytań nie zgłoszono.

 

Odpowiedzi udzielił Wicestarosta P. Osiecki – w imieniu Zarządu informuję, iż ogłoszenie konkursu nie oznacza negatywnej oceny pracy dotychczasowego dyrektora i jeśli chodzi o sposób zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka w Giżycach trzeba wiedzieć, że w zatrudnieniu tym nie do końca było widać zmianę przejścia z systemu oświaty w system pomocy społecznej. W systemie pomocy społecznej nie istnieje instytucja powierzenia obowiązków w 5 letniej kadencji, tak jak to miało miejsce. Ogłoszenie konkursu i mam nadzieję, złożenie dokumentów przez p. dyrektor i ewentualne wygranie konkursu pozwoli uporządkować tę sprawę. Proszę nie doszukiwać się w tym przypadku negatywnej pracy dotychczasowego dyrektora Domu Dziecka. 

.

 

Ad. pkt 6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                         sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w następujących spotkaniach:

·         Sesji Rady Gminy w Rybnie,

·         Posiedzeniu Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Sochaczewie.

·         Spotkaniu integracyjnym samorządowców z pracownikami policji w Paprotni.

·         Posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek Powiatowych Iłów’2007 w Iłowie.

·         Posiedzeniu wyjazdowym Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Sochaczewie.

·         Posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

·         Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Sochaczewskim w latach 2004-2006, przekazane przez Zarząd Powiatu. Sprawozdanie to zostanie przedstawione na jednej z sesji Rady Powiatu, jesienią. Znajduje się ono obecnie w Biurze Rady Powiatu ale jest to b. obszerny materiał. Po uzgodnieniu z p. Starostą, do którego zwróciłem  się z prośbą, Wydział przygotuje dla Państwa Radnych krótszą informację, kwintesencję tego sprawozdania.

·         Prośba Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego – Koło Sochaczew o dofinansowanie wydania książki autorstwa dr Zbigniewa Gajewskiego pt. „Znasz-Li Ten Kraj i Lud” – przekazane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia.                                                                                                                                                                                            

·         Pragnę również zwrócić się do Radnych, aby Państwo rozpatrzyli następującą sprawę – czy Biuro Rady Powiatu może udostępniać prywatny numer telefonu lub kontakt Państwa pracy np. dziennikarzom lub innym osobom, które szukają takiego kontaktu. My dotychczas nie udostępnialiśmy takich kontaktów ale ponieważ zdarzają się często takie sytuacje, toteż jeśli ktoś z Państwa Radnych zdecyduje się na udostępnianie, to proszę o złożenie w Biurze Rady oświadczenia na piśmie o udostępnianiu danych.

My dotychczas udzielaliśmy tylko informacji o imieniu i nazwisku Radnego, z jakiego obwodu startował w wyborach oraz miejscu zamieszkania, bez adresu.

 

Przewodniczący nadmienił, iż na poprzedniej sesji Rada Powiatu zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. Określiła przedmiot i zakres ale bez określenia terminu. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, który mówi: „kontrolę doraźną zleca Rada Powiatu, określając przedmiot, zakres i termin jej trwania”, należy tę kwestię uzupełnić. Po wyjaśnieniach Pana Radcy Prawnego Włodzimierza Błaszczyńskiego, zwróciłem się do Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o uzupełnienie wniosku. Następnie Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji o uzupełnienie wniosku.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. Artur Papierowski przedstawił treść wniosku, uściślając, że termin zakończenia kontroli wyznacza się na dzień 31.10.2007r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przypomniał treść wniosku – „ Rada Powiatu zleca Komisji Rewizyjnej zbadanie sprawy niezapłaconych składek ZUS od wypłaty odszkodowań niezapłaconych wynagrodzeń z ustawy tzw. „203” w terminie do 31.10.2007 roku”.

Przewodniczący treść powyższego wniosku poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Wniosek został przyjęty 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

 

 

Na obrady przybył Radny Wiesław Domagalski – Rada obraduje w 17 osobowym składzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 7.       Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje radnych na piśmie i zapytał o bieżące interpelacje.

 

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

 

 

Ad. pkt 8.       Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał Radnych o wnioski bądź oświadczenia.

 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków i oświadczeń.

 

 

Ad. pkt 9.       Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Jerzemu Krupie.

 

Radna Sejmiku J. Krupa nadmienił, iż w ostatnich dniach uczestniczył w sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego, na której była omawiana trudna sytuacja finansowa szpitala żyrardowskiego. Oni mają również ogromne kłopoty z utrzymaniem szpitala, podjęto uchwałę o poręczeniu pożyczki dla szpitala na kwotę 12 mln.zł, ze spłatą na okres 20 letni, do 2027 roku.

Nasz szpital nie jest zatem odosobniony.

 

Poinformował również, iż w dniu 26.06.br.Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie środków pomocowych. Temat był trudny, gdyż wniosków wpłynęło na kwotę 370 mln.zł a mieliśmy do podziału 140 mln.zł. Wskaźnik G tj. „dochodu na jednego mieszkańca” pozwolił nam na ocenę zamożności poszczególnych gmin. Sejmik przydzielił środki i jest to zasługa poszczególnych wójtów, burmistrzów i starostów i ich pracowników, że złożyli wnioski, które naprawdę nie jest łatwo sporządzić.

Oprócz tego przydzieliliśmy środki na straże pożarne. Nasza Komenda Powiatowa otrzymała 15,5 tys.zł na wyposażenie i 8 tys.zł na elektronikę i techniczne wyposażenie biur.

 

Radny nadmienił o pożarze jaki miał miejsce w Sochaczewie w bloku w tzw. wieżowcu przy ul. Piłsudskiego. Radny naocznie widział ten pożar i rozmawiał wówczas z Komendantem Straży o tej tragedii, o braku wysięgnika. Działo się to w godzinach nocnych, na III piętrze, ludzie stali na wyższych kondygnacjach oczekując na pomoc. Widok był przerażający. Wysięgnik taki jest b. potrzebny ale Straży nie stać na taki zakup. Jego cena to ok. 1.000.000zł. Po tym zdarzeniu były rozmowy z Burmistrzem i Starostą. Zostały przygotowane pisma w sprawie przyspieszenia przyznania nam wysięgnika. Powinniśmy wspierać działalność Straży.

Radny przypomniał o składaniu wniosków na cele sportowe do dnia 30.10.2007r. W latach 2007-2013 do dyspozycji dla naszego Województwa mamy 3 miliardy zł. W Sejmiku mówiłem również o sprawie wymogów, aby nie wymagano więcej niż wymaga Unia. Taka sytuacja miała miejsce, kiedy wymagano od rolników płyt obornikowych a Unia tego nie wymagała. Nasi rolnicy wpłacili Polsce 18 mln.zł, niepotrzebnie.

W dniu 16.07.br. na posiedzeniu Sejmiku był referowany temat lotnisk. Pan Wicemarszałek Kozłowski nadmienił, iż w rozmowach z Unią nie było mowy o budowie lotnisk na terenie Województwa Mazowieckiego. Po trudnych negocjacjach udało się wprowadzić środki na jedno lotnisko w Modlinie. Pozostałe lotniska nie uzyskają środków pomocowych.

Wyraziłem swoje ubolewanie z powodu faktu, że wypada z tego programu Port Lotniczy Sochaczew. Mówiłem, że społeczeństwo tego regiony oczekuje budowy tego lotniska. Zaproponowałem, aby w rozmowach z Unią  powrócić do tematu naszego lotniska, szczególnie w kontekście EURO-2012. Pan Marszałek obiecał, że w rozmowach do tematu powróci.

 

Następnie głos zabrał Radny W. Domagalski nadmienił, iż sprawa poruszonego pożaru w Sochaczewie jest b. poważna i owszem podnośnik jest b. potrzebny ale ja widzę problem innego rodzaju. Otóż jeśli pożar wybucha na III piętrze i rozprzestrzenia się na wszystkie kondygnacje tzn., że odebrano budynek wadliwie. Piony energetyczne muszą być zabezpieczane między kondygnacyjnie. Nasuwa się smutny wniosek, że tego tam niedopełniono, już na etapie odbioru tego budynku. Ogień przez betonowy strop nie powinien się przedostać przez kolejną kondygnację. Zatem nie uszczelniono przepustów. Popieram również jak najszybszy zakup wysięgnika.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 10.     Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XIII został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz.1455.

 

Protokołowała: A. Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:32:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:32:08
  • Liczba odsłon: 1393
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459917]

przewiń do góry