UCHWAŁA  NR  V/26/2011

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  31 MARCA 2011 ROKU

 

w  sprawie  statutu  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Młodzieszynie

 

 

Na  podstawie  art.  12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) oraz  art.11  ust.  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o  finansach  publicznych  (Dz.U.    Nr  157,  poz.  1240  z  późn.  zm.), Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

Domowi  Pomocy  Społecznej  w  Młodzieszynie  nadaje  się  statut  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu w Sochaczewie.

 

§  3

 

Traci moc uchwała Nr LI/234/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 października 2006r. w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1 kwietnia 2011r.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W 2006 roku Rada Powiatu uchwaliła Statut Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.
W kwietniu 2011 roku zmieni się siedziba DPS, gdyż zostanie przeniesiony do nowo wybudowanego obiektu w Młodzieszynie.

Wobec powyższego wskazanym jest uchwalenie nowego statutu tej jednostki organizacyjnej Powiatu Sochaczewskiego, uwzględniającego powyższą zmianę oraz inne zmiany dotyczące problematyki funkcjonowania domu pomocy społecznej powstałe w międzyczasie.

 

 

 

                                                                                              Załącznik do uchwały Nr V/26/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 31 marca 2011 roku.

 

 

S T A T U T

 

Domu Pomocy Społecznej

w Młodzieszynie

 

 

§ 1

 

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, zwany dalej "Domem" jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 2

 

Dom działa w szczególności na podstawie:

 

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362  z późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);

3)      rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837);

4)      statutu.

 

§ 3

 

Siedzibą Domu Pomocy Społecznej jest miejscowość Młodzieszyn.

 

§ 4

 

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

§ 5

 

1.      Dom jako powiatowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

2.      Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i rehabilitacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formie wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

3.      Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa  opłaty ryczałtowe i ustawową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

4.      Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu w Domu wydawanej przez Starostę Sochaczewskiego.

 

§ 6

 

1.      Domem kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz, a ponadto:

1)         organizuje pracę Domu i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników;

2)         kieruje bieżącymi sprawami Domu;

3)         wydaje zarządzenia dotyczące pracy Domu;

4)         wykonuje wobec pracowników Domu czynności z zakresu prawa pracy.

 

 

§ 7

 

1.      Dom jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2.      Działalność Domu jest finansowana z budżetu Powiatu Sochaczewskiego na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

 

 

§ 8

 

Organizację i zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej określa regulamin organizacyjny.

 

§ 9

 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-01 15:22:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-01 15:22:33
  • Liczba odsłon: 1478
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460611]

przewiń do góry