UCHWAŁA  NR  XXXIV/127/2009

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  27  LUETGO  2009  ROKU

 

 

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

Powiatu  Sochaczewskiego

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

W  Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnym  Powiatu  Sochaczewskiego  na  lata  2008 – 2013,  stanowiącym  załącznik  Nr  2  do  uchwały  Rady  Powiatu  Nr  XIX/78/2008  z  dnia 
25  stycznia  2008 roku7  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Sochaczewskiego,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

1)      Tabela  8  Lista  zadań  inwestycyjnych  zgłoszonych  do   realizacji  w  ramach  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  w  ramach  GRUPY  KUBATUROWE  wraz 
z  oceną  punktową  zgodnie  z  przyjętymi  kryteriami,  otrzymuje  brzmienie  zgodnie 
z  załącznikiem  Nr  1  do  niniejszej  uchwały.

2)      Tabela    10 Lista  zadań  inwestycyjnych  objętych  interwencją  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  GRUPY  KUBATUROWE  wraz  z  planem  finansowania  (dane 
w  PLN),  otrzymuje  brzmienie  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  2  do  niniejszej  uchwały.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXXIV/127/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 lutego 2009 roku

 

 

KRYTERIA

Adaptacja
i rozbudowa DPS

w Młodzieszynie

Termomodernizacja

ZSRCKU

w Sochaczewie

 

L.O.

 

Basen

Adaptacja
i rozbudowa ZSS

w Erminowie

 

Warsztat CKP

 

e - administracja

 

 

11.000,0

 

3.444,0

 

6.800,0

 

10.000,0

 

 

7.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351,0

 

SZACUNKOWA   WARTOŚĆ [tys. zł.]

 

 

 

 

 

 

 

 

SZACUNKOWA WARTOŚĆ

11 000 000,00

3 200 000,00

6 800 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

7 000 000,00

 

 

 

 

385 000,00

 

 

 

 

 

1. Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych

1.1 Zasięg oddziaływania

4

3

3

2

3

3

3

1.2 Wpływ na  rozwój gospodarczy

3

0

0

0

0

3

3

1.3 Wpływ na rozwój edukacyjno -    oświatowy

0

1

1

3

3

1

3

1.4 Wpływ na bezpieczeństwo

1

1

3

0

1

1

1

1.5 Opinia zespołu koordynacyjnego (0,5 pkt)

0

0

0

0

 

 

 

2. Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych

2.1 Stopień zaawansowania inwestycji

1

2

1

0

2

0

1

2.2 Decyzja służb

6

6

0

0

6

3

0

2.3 Wpływ na inne obiekty

1

3

3

0

1

3

3

2.4 Wpływ na środowisko naturalne

-1

1

0

-1

0

1

0

2.5 Wpływ na wizerunek Powiatu

1

2

2

2

1

2

2

2.6 Wpływ na komfort życia mieszkańców

1

1

1

3

1

1

1

3. Ocena inwestycji w kategoriach finansowych

3.1 Wpływ inwestycji na budżet

0

3

-3

-3

0

0

0

3.2 Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych środków bezzwrotnych i częściowo umorzonych

 

5

 

5

 

5

 

5

 

2

 

3

5

3.3 Kredyty i pożyczki preferencyjne

0

0

0

0

0

0

0

3.4 Możliwość współfinansowania inwestycji

0

0

0

3

3

0

0

RAZEM

22

28

16

14

23

21

22

Tabela 8. Lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach GRUPY KUBATUROWE wraz z oceną punktową zgodną z przyjętymi kryteriami.
 
 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XXXIV/127/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 lutego 2009 roku

 

 

 

Tabela 10. Lista zadań inwestycyjnych objętych interwencją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego GRUPY KUBATUROWE wraz z planem finansowania (dane w  PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

Zadanie

inwestycyjne

Szacunk.

wartość

2007 r.

2008 r.

2009r.

2010 r.

Dalsze lata

środki

własne

Środki

Do pozysk.

środki

własne

Środki

Do pozysk

środki

własne

Środki

Do pozysk.

środki

własne

Środki

Do pozysk.

środki

własne

Środki

Do pozysk.

1.

Adaptacja i rozbudowa DPS

w Młodzieszynie

11 000 000

540 000

-

750 000

4 250 000

520 000

2 940 000

300 000

1 700 000

-

-

2.

Termomodernizacja

ZS RCKU w Sochaczewie

3 200 000

 

-

480 000

2 720 000

-

-

-

-

-

-

3.

Adaptacja i rozbudowa

ZSS w Erminowie

5 000 000

 

 

375 000

2 125 000

375 000

2 125 000

-

-

-

-

4.

Nadbudowa i remont

budynku ZSO

6 800 000

 

-

-

-

-

-

 

 

1 020 000

5 780 000

5.

Remont warsztatów

ZS CKP

7 000 000

 

-

-

-

-

-

 

 

1 050 000

5 950 000

6.

Budowa basenu

pływackiego w ZSR Teresin

10 000 000

 

-

-

-

-

-

 

 

1 500 000

8 500 000

7.

E-administracja*

385 000

 

-

-

-

58 000

327 000

-

-

-

-

RAZEM

43 385 000

540 000  

0  

1 605 000  

9 095 000  

953000  

5 392 000  

300 000

1 700 000

3 570 000

20 230 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  przyjęła  25  stycznia  2008  roku  uchwałę  w  sprawie  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Sochaczewskiego.  Załącznikiem  Nr  2  do  w/w  uchwały  był  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  Powiatu  Sochaczewskiego  na  lata 
2008 – 2013.  Proponowane  przez  Zarząd  Powiatu  zmiany  w  tabelach  8  i  10  WPI  polegają  na  uszczegółowieniu  nazewnictwa  trzech  inwestycji  tak,  by  były  one  spójne 
z  nazewnictwem  w  budżecie  powiatu  na  2009  rok.  Jest  to  wymóg  niezbędny  przy  składaniu  wniosków  o  środki  unijne.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 15:02:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 15:02:12
  • Liczba odsłon: 1410
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441579]

przewiń do góry