UCHWAŁA NR XLIII/160/2009     

          

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  27  LISTOPADA  2009  ROKU

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży  ich  najemcom

 

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art.11 ust.2, art.68 ust.1 pkt.7 i  ust.  3 a,   art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §7 uchwały Nr XXXIII/117/2009  Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  Nr  35  poz.  820)  Rada Powiatu
w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Wyraża się zgodę na udzielenie najemcom,  którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu niżej  wymienionych  lokali mieszkalnych (wraz  z pomieszczeniami  przynależnymi)  znajdujących  się  w budynku położonym na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 23/2
o powierzchni 2.286m2 w miejscowości Giżyce gm. Iłów,  stanowiącej  własność  Powiatu  Sochaczewskiego  (dla której urządzona jest  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sochaczewie Księga  Wieczysta Nr PL1O/00058812/1):

 

L.P.

Numer

lokalu

Powierzchnia użytkowa

lokalu

[m2]

Udział

w nieruchomości

wspólnej

Powierzchnia pomieszczeń

przynależnych

[m2]

1.

2

74,64

10077 / 20969

26,13

2.

3

45,84

7182 / 20969

25,17

 

bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  tych  lokali  (wraz  z pomieszczeniami  przynależnymi) 
w  wysokości:

 

1)      85%  -  przy wpłacie jednorazowej należności za nabyty lokal  mieszkalny,

2)      80%  -  przy rozłożeniu należności  za  nabyty  lokal mieszkalny na  raty.

 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie  z  §  7  i  §  8  uchwały  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  Nr  XXIII/117/2009  z  dnia  29  stycznia  2009  roku  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego  i  w  związku  ze  złożonymi  wnioskami  o  wykup,  Zarząd  Powiatu  określił  lokale  mieszkalne  przeznaczone 
do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  ich  najemców.  W  myśl  art. 68  ust.  1  pkt. 7  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. 
z  2004 r.  Nr  261  poz.  2603  z  późn. zm.)  Zarząd  Powiatu  może  udzielić  za  zgodą  Rady  Powiatu  bonifikaty  od  ceny  ustalonej  zgodnie  z  art.  67  ust.  3  wyżej  powołanej  ustawy,  jeżeli  nieruchomość  jest  sprzedawana  jako  lokal  mieszkalny.

Zaproponowaną  przez  Zarząd  Powiatu    bonifikatę  ustalono  na  poziomie  wcześniej  stosowanym  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  z  powiatowego  zasobu.

Zgoda  Rady  Powiatu  na  udzielenie  bonifikaty  wyrażana  jest  w  formie  podjęcia  stosownej  uchwały  przez  ten  organ.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 12:52:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 12:52:00
  • Liczba odsłon: 1412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460047]

przewiń do góry