UCHWAŁA Nr XLV/167/ 2009    

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

  Z  DNIA 18  GRUDNIA 2009 ROKU

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

 

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art.11 ust.2, art.68 ust.1 pkt.7  i  ust.  3 a,  art.37 ust.2 pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  oraz  §7 pkt.2 Uchwały Nr XXXIII/117/2009  Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35 poz. 820) Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Wyraża się zgodę na udzielenie najemcom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), znajdujących się        w budynku położonym na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 129/4 o powierzchni 2.622 m2 w miejscowości Sochaczew w obrębie ewidencyjnym Rozlazłów (adres budynku –
ul. Gawłowska 47 a), stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego (dla której urządzona jest        w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sochaczewie Księga Wieczysta
Nr PL1O/00000/131/1):

 

L.P.

Numer

lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu[m2]

Udział

w nieruchomości

wspólnej

Powierzchnia pomieszczeń

przynależnych [m2]

1.

15

48,1

537 / 27220

5,6

2.

58

35,6

412 / 20969

5,6

 

bonifikaty od ceny sprzedaży tych lokali (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) w wysokości:

 

1)      85% przy wpłacie jednorazowej należności za nabyty lokal mieszkalny,

2)      80% przy rozłożeniu należności za nabyty lokal mieszkalny  na  raty.

                                                      

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Zgodnie z § 7 i § 8 uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXIII/117/2009 z dnia
29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego i w związku ze złożonymi wnioskami o wykup, Zarząd Powiatu określił lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców. Wmyśl art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późń. zm.) Zarząd Powiatu może udzielić za zgodą Rady Powiatu bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 wyżej powołanej ustawy, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.

            Zaproponowaną przez Zarząd Powiatu bonifikatę ustalono na poziomie wcześniej stosowanym przy sprzedaży lokali mieszkalnych z powiatowego zasobu.

            Zgoda Rady Powiatu na udzielenie bonifikaty wyrażana jest w formie podjęcia stosowanej uchwały przez ten organ.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 13:06:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 13:06:41
  • Liczba odsłon: 1309
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459894]

przewiń do góry