UCHWAŁA NR  XV/81/2012

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA  11 KWIETNIA 2012 ROKU

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1


Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane  Powiatowi Sochaczewskiemu przez Zarząd tego Funduszu w wysokości 1.650.947,00 zł, przeznacza się w 2012 roku na realizację niżej wymienionych zadań:


1)    zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu  - 62.000,00zł.

 

2)    jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej     - 88.000,00 zł.

3) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - 739.800,00 zł.                                                                                                                                   

4)    dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  -   200.000,00 zł.

      z tego:

     - min. 16.512,00 dla beneficjentów projektu „Czas na     samodzielność”, współfinansowanego  ze środków EFS.

5)    dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  - 211.147,00 zł.   

6)    dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów -  350.000,00 zł.       

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2012r. w wysokości 1.650.947,00 zł istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

            W przedstawionym projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze: potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków na poszczególne zadania.

            Projekt Uchwały został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-07 11:58:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-07 11:58:57
  • Liczba odsłon: 1245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459981]

przewiń do góry