Uchwała Nr XXII/128/2013
Rady Powiatu  W SOCHACZEWIE

Z DNIA 17 CZERWCA 2013 ROKU

 

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  w  Powiecie Sochaczewskim w  roku 2012 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                         o samorządzie  powiatowym   (j.t. Dz. U. z  2013 r.,  poz.  595), art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2012 zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 § 2  

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 § 3  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

  Załącznik

 128_uch_xxii_128_2013_ocena_zasobow_za_2012_r_zal..pdf

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Zgodnie z   art.   16a. ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami), powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

            Zasoby te obejmują w   szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe  i   nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i   realizujący. Ocena obejmuje osoby i   rodziny korzystające z   pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

            Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej co roku Radzie Powiatu.

            Ocena wraz  z   rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-03 13:06:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 13:06:58
  • Liczba odsłon: 1118
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459536]

przewiń do góry