UCHWAŁA  NR  XLIII/158/2009

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zadań,  na  które  przeznacza się  środki  Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2009 roku

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym (Dz.U.  z  2001  roku  Nr  142, poz. 1592  z  późniejszymi  zmianami)    i  art.  35 a  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późniejszymi zmianami), Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala  co  następuje:

 

 

§  1

 

W  §  1  uchwały Nr  XXXIV/124/2009  Rady  Powiatu w Sochaczewie z  dnia  27 lutego 2009  roku  w  sprawie   określenia  zadań,  na  które  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w 2009 roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

 

1)      w  zdaniu  pierwszym  §  1  uchwały  wyrazy  „w  wysokości  1.292.549,00 zł.”  zastępuje  się  wyrazami  „ w  wysokości  1.390.091,00  .”

 

2)      § 1 pkt. 1  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 pkt. 1.          przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 44.000,00 zł.” 

                                                        

3)      § 1 pkt. 4  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 pkt. 4.         dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu                                się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób                                niepełnosprawnych    - 120.000,00 zł.”                             

 

4)      §  1 pkt. 5  uchwały  otrzymuje  brzmienie:

„§  1  pkt. 5.          dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne i środki  pomocnicze  przyznawane  osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów– 333.542,00 zł.”

 

§  2

 

 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w Sochaczewie.

 

 

§  3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            W związku z otrzymaniem z PFRON dodatkowych środków (w wysokości 97.542,00 zł) na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych istnieje konieczność rozdysponowania tych środków na poszczególne zadania. Zwiększono wysokości środków na:

 

-  likwidację barier architektonicznych , technicznych i w komunikowaniu się,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i  środki pomocnicze.

 

            Zwiększenie środków na te zadania pozwoli  częściowo zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.

            Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 12:48:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 12:48:46
  • Liczba odsłon: 1377
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460551]

przewiń do góry