UCHWAŁA  NR  VI/29/2011

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA   06  CZERWCA  2011  ROKU

 

w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej 

przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala Powiatowego

w  Sochaczewie

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  45 ust.  8 
w  związku  z  art.  8  ust.  1  pkt. 3  ustawy  z  dnia  30  sierpnia 1991  roku o  zakładach  opieki  zdrowotnej (Dz.U.  z  2007 r.  Nr  14,  poz.  89 z  późn. zm.), 

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

Powołuje  się  Radę  Społeczną  przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego 
w  Sochaczewie  w  składzie:

 

1)      Przewodniczący  -  Janusz  Ciura            -  Wicestarosta  Sochaczewski

 

2)      Członkowie:

 

a)      Urszula  Pawlak                                 -  Przedstawiciel  Wojewody  Mazowieckiego;

b)      Jerzy  Żelichowski                             -  Przedstawiciel  Rady  Powiatu  w Sochaczewie;

c)      Paweł  Piątkiewicz                            -  Przedstawiciel  Miasta  Sochaczew;

d)     Czesław  Ćwikliński                          -  Przedstawiciel  Gminy  Sochaczew;

e)      Renata  Jackowska                            -  Przedstawiciel  Gminy  Brochów;

f)       Roman  Kujawa                                 -  Przedstawiciel  Gminy  Iłów;

g)      Gabriela  Duplicka                             -  Przedstawiciel  Gminy  Młodzieszyn;

h)      Alfred  Nowiński                               -  Przedstawiciel  Gminy  Nowa  Sucha;

i)        Grzegorz  Kropiak                             -  Przedstawiciel  Gminy  Rybno;

j)        Antonina  Gigier                                -  Przedstawiciel  Gminy  Teresin.

 

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  3

 

Traci  moc  Uchwała  Nr  IX/33/2007    Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  29  marca  2007  roku  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej   przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego w  Sochaczewie.

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Zgodnie  z  ustawą  o  zakładach  opieki  zdrowotnej,  przy  publicznym  zakładzie  opieki  zdrowotnej  działa  rada  społeczna,  która  jest  organem  inicjującym 
i  opiniodawczym  podmiotu,  który  utworzył  zakład,  oraz  organem  doradczym  kierownika  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej.  Radę  Społeczną  przy  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  powołuje  organ  założycielski  Szpitala  tj.  Rada  Powiatu.

Ustawa  określa  także  skład  Rady  Społecznej,  tj.  przewodniczącego – Starostę  lub  osobę  przez  niego  wyznaczoną  i   członków:  przedstawiciela  Wojewody  oraz  przedstawicieli  wybranych  przez  rady  gmin  z  terenu  powiatu  sochaczewskiego.

Starosta  Sochaczewski  wyznaczył  Wicestarostę,  który  w  jego  imieniu  będzie  pełnił  funkcję  przewodniczącego  Rady  Społecznej,  Wojewoda  Mazowiecki  wskazał  swego  przedstawiciela,  a  Gminy  w  formie  uchwał  swoich  przedstawicieli  do  Rady  Społecznej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-01 15:31:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-01 15:31:17
  • Liczba odsłon: 1383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459332]

przewiń do góry