UCHWAŁA Nr XII/52/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Uchwała określa warunki całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1/ dziecku – należy przez to rozumieć osoby małoletnie umieszczone w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby pełnoletnie, które pozostają w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, którą rozpoczęły przed osiągnięciem pełnoletności;

2/ rodzicach – należy przez to rozumieć również osoby pełnoletnie lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów;

3/ dochodzie rodziny – należy przez to rozumieć sumę miesięcznych dochodów wszystkich osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego ustalenie odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;

4/ dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

5/ kryterium dochodowym – oznacza to kryterium dochodowe w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

 

§ 2

 

Starosta może zwolnić całkowicie rodziców z opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej ze względu na trudną sytuację rodziny, jeżeli:

  1. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego;
  2. rodzice dziecka ponoszą opłatę za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce interwencyjnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej i dochód na osobę w rodzinie po odliczeniu tej opłaty nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego;
  3. dochód na osobę w rodzinie jest większy od 200% kryterium dochodowego, ale nie przekracza 300% przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności:

  1. istnieje w rodzinie niepełnosprawność lub długotrwała choroba;
  2. wielodzietność (troje dzieci w rodzinie i powyżej);
  3. zaistnieje zdarzenie losowe, którego skutki dotkną członków rodziny;
  4. zaistnieje klęska żywiołowa.

 

§ 3

1. Starosta może zwolnić częściowo rodziców z opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w zależności od wysokości dochodu w rodzinie.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 ustala się według następujących zasad:

Tabela zwolnień z odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie

% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wysokość częściowego zwolnienia

% ponoszonej odpłatności

1.

Do 200%

100%

0%

2.

200 - 250%

95%

5%

3.

250 – 300%

90%

10%

4.

300 – 350%

85%

15%

5.

350 – 400%

80%

20%

6.

400 – 450%

75%

25%

7.

450 – 500%

70%

30%

8.

500 – 550%

65%

35%

9.

550 – 600%

60%

40%

10.

600 – 650%

55%

45%

11.

650 – 700%

50%

50%

12.

Powyżej 700%

0%

100%

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXIII/104/2004 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art.81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały określa warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców biologicznych dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej, z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w tej rodzinie.

Ponieważ ustawa o pomocy społecznej była wielokrotnie nowelizowana, a ostatnio 16 lutego 2007 roku, w części dotyczącej sposobu naliczania odpłatności od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej, należało zmienić również zasady zwalniania częściowego lub całkowitego z opłat tych rodziców. Zmianie uległy również kryteria dochodowe, ustalane do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a które są brane pod uwagę przy naliczaniu bądź zwalnianiu z opłat rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówce.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:53:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:53:38
 • Liczba odsłon: 1302
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449121]

przewiń do góry