Podstawa prawna:
1) Art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. z 2019r. poz. 341 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także wynagradzania członków komisji  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1200)


 


Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
6) ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.
WYMAGANE DOKUMENTY
1) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy (zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy; wzór wniosku do pobrania na dole strony), wraz z załącznikami określonymi we wniosku, tj.:
a) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
b) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia techniki jazdy,
d) kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
e) kopia prawa jazdy,
f) fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
g) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
2) Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy.


 


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. M.J.Piłsudskiego 65 pokój nr 11
 
Kontakt: Monika Lewandowska tel. 046 864 18 11.
 poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.
  Opłaty:

Opłata za wpis:
50 zł (§ 29 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy - Dz. U. z 2019r.,  poz. 163)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Masłowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 08:53:34
  • Liczba odsłon: 1563
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459590]

przewiń do góry