Wydział Organizacyjny i Nadzoru (ORN)
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Godziny pracy
poniedziałek: 10.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Kontakt
tel.: (46) 864 18 49
tel. obsługa stowarzyszeń: (46) 864 18 52
tel. współpraca z org. pozarządowymi: (46) 864 18 51
tel. nadzór: (46) 864 18 51
faks: (46) 864-18-71
e-mail: organizacyjny@powiatsochaczew.pl

 

Zadania wydziału:

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno-administracyjnej, wojskowej, nadzoru nad stowarzyszeniami. Prowadzi obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków oraz sprawy kadrowe i szkolenie pracowników. Organizuje i prowadzi sprawy związane z kontrolą zarządczą w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu i dokonuje jej oceny poprzez audyt wewnętrzny i kontrolę wewnętrzną.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 • opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;
 • opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;
 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty;
 • prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;
 • obsługa posiedzeń Rady Powiatu i Komisji (przygotowywanie materiałów, protokołowanie posiedzeń, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii, interpelacji radnych), przekazywanie właściwym podmiotom do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
 • obsługa posiedzeń Zarządu;
 • przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
 • prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;
 • prowadzenie kontroli działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa.

W zakresie spraw obywatelskich i społecznych:

 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy dla repatriantów;
 • wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej;
 • prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
 • organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
 • realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony kraju w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 • opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;
 • ewidencjonowanie, wykonywanie, udostępnianie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone”;
 • obsługa spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W zakresie audytu wewnętrznego:

 • przedstawienie kierownikowi jednostki planu audytu wewnętrznego do 15 stycznia każdego roku;
 • wspieranie audytora wewnętrznego w trakcie przeprowadzanego audytu w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych;
 • analiza i ocena wyników przeprowadzonego audytu wewnętrznego, monitorowanie wprowadzanych zaleceń i rekomendacji pozaaudytowych;
 • wdrażanie zasad i opracowywanie procedur dotyczących przyjętych zasad i procedur audytu;
 • przedstawienie kierownikowi jednostki do 31 stycznia każdego roku sprawozdania o wynikach audytu wewnętrznego.

W zakresie kontroli wewnętrznej:

 • przygotowanie i przedstawienie kierownikowi jednostki planu kontroli wewnętrznej do 15 stycznia każdego roku;
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na podstawie rocznego planu kontroli wewnętrznej, a w uzasadnionych przypadkach poza planem kontroli;
 • prowadzenie kontroli działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa;
 • koordynacja zadań w zakresie organizacji i monitorowania systemu kontroli zarządczej w jednostce;
 • analiza i ocena wyników przeprowadzonych kontroli wewnętrznych;
 • monitorowanie wprowadzanych zaleceń i rekomendacji pokontrolnych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych;
 • wdrażanie zasad i opracowywanie procedur dotyczących kontroli wewnętrznej;
 • przygotowanie i przedstawienie kierownikowi jednostki do 31 stycznia każdego roku sprawozdania o wynikach kontroli wewnętrznej;
 •  wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
 •  realizacja dodatkowych zadań zleconych przez kierownika jednostki.

W zakresie spraw pozostałych:

 • przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 •  prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;
 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa;
 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;
 • załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;
 • gospodarowanie drukami i formularzami;
 • gospodarowanie taborem samochodowym;
 • wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa;
 • zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
 • prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa;
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej i alarmowej;
 • wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 • obsługa informatyczna Starostwa;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami;
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia Starostwa;
 • prowadzenie ewidencji i gospodarowanie majątkiem trwałym i majątkiem niematerialnym i prawnym niskocennym.
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym: opracowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uzgadnianie sposobu konsultacji społecznych z Zarządem Powiatu; przeprowadzanie konkursów i wyłanianie ofert w ramach dotacji na realizację zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu i sprawozdania z realizacji programu współpracy;
 • nadzór nad tworzeniem, przekształceniem i likwidacją podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcą, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru;
 • przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;
 • przygotowywanie projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnienie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;
 • pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;
 • powołanie, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza.
 • wydawanie zezwoleń określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym:
  • koordynacja przewozów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu;
  • wydawanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych  na wniosek uczelni, niepochowanych przez uprawione podmioty, do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
  • przygotowanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;
 • opracowanie zgodnie ze strategią województwa i powiatu, projektów powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • koordynowanie i obsługa techniczna działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.”

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 14:00:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-05 15:56:28
 • Liczba odsłon: 2787
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459428]

przewiń do góry