Podstawa prawna:
1. Konwencja o ruchu drogowym, podpisana w Genewie 19 września 1949r. (Dz. U. z 1959r. Nr 54, poz. 321 i 322).

2. Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu z 8 listopada 1968r. (Dz. U. z 1988r. Nr 5, poz. 40 i 44).

3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 978 ze  zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096).WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.

2. Załączniki:

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna *

  • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy.

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

4. Do wglądu:

  • dokument tożsamości

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


OPŁATY:

Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy pobierana jest opłata komunikacyjna pokrywająca

koszt dokumentu - 35,00 zł

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Starosta Sochaczewski Wydział Komunikacji i Transportu.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Pokój nr 11, tel. 046 864 18 11.

Kontakt: Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz.

Poniedziałek w godz.8.00 - 17.30, pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.DODATKOWE INFORMACJE:

1. W celu prawidłowego wyboru wzoru międzynarodowego prawa jazdy należy sprawdzić, której konwencji jest stroną kraj, do którego się Pan/Pani wybiera.

2. Międzynarodowe prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy. Międzynarodowe prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia na terytorium państw - stron Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949r. oraz państw - stron Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r.

3. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.

4. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

5. Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:


a) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949r.

http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_07_RTRSS_RT1949.html ,


b) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r.

http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_08_RTRSS_RT1968.html ,


Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.


wniosek_na_prawo_jazdy.pdf


W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia składanego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 09:15:38
  • Liczba odsłon: 1909
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459900]

przewiń do góry