Uchwała Nr   XVI/88/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217,        art. 235, art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 Nr XII/63/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 3.563.362 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.279.320zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 631.262 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.640.719 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.932.100 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.638.601 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.948.870 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 385.509 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.099.498 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 900.770 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 385.509 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.605.567 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 3.048.100 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 13.493.931 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2  do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.

5. § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1) Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.820.178 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.578.824 zł

- zaciągniętych pożyczek i kredytów – 241.354 zł,

2) Przychody w wysokości 6.378.750 zł oraz rozchody w wysokości 1.558.572 zł.

  Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok”.

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do  Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2012 rok”.

7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.

8. Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2012 roku”

 

9. Zmiany w planie rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych, obejmują zmiany w planie   zgodnie z   załącznikiem   Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.”Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych”

 

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
Uzasadnienie

Zmiany w planie rozchodów budżetowych

Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem kredytu z Banku Ochrony Środowiska, którego ostatnia rata spłaty nastąpi w grudniu 2012 r. (258.571,80 zł) należy urealnić harmonogram spłat zwiększając rozchody o 1 zł wynikające z zaokrągleń.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

  Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie umów zawartych z Urzędem Miasta Sochaczew z dnia 15 maja 2012 roku wprowadzono zwiększenie w planie dochodów w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 

Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie” – 100.000 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W – ulicy Gawłowskiej  w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 400.000 zł.

  Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Pozyskano środki w kwocie 350.000 zł i rozszerzono nazwę zadania inwestycyjnego z „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec” na „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec o długości 497mb od 6+758 do 7+255 km”.

  Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na łączną kwotę 11.423 zł.

Na podstawie decyzji Nr 20/2012 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji o kwotę 6.443 zł środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02 kwietnia 2012 roku zwiększono plan w paragrafie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane   z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  o kwotę 4.980 zł.

  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów na 2012 rok na łączną kwotę    29.916 zł.

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do planu dochodów na 2012 rok nowy paragraf dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   w kwocie 9.916 zł.

Na podstawie otrzymanej Umowy w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono dotację w wysokości 20.000 zł na:

·          zakup sprzętu (dochody i wydatki bieżące nie przekraczające 3.500 zł) – 15.300 zł,

·          zakup pompy pływającej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.700 zł

  Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie w planie dochodów w paragrafie środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych  i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów o kwotę 2.073.400 zł. Kwota ta przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim”.

  Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie decyzji Nr 60/2012 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzon o zwiększenie w kwocie 6.000 zł w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzonych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania planu dochodów dokonano zwiększenia  w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 130 zł.

  Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W celu urealnienia planu dochodów zwiększono plan w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 zł.

  Rozdział 80120 Szkoły podstawowe specjalne

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania dochodów zwiększono plan w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł.

  Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów w 2012 r. na łączną kwotę       14.120 zł.

Celem urealnienia planu dochodów na 2012 rok zwiększono plan w paragrafie dochody  z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, o kwotę 9.000 zł oraz utworzono nowy paragraf wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.000 zł (sprzedaż złomu).

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania dochodów zwiększono plany w paragrafach wpływy z różnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów.

  Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z przyznaniem środków na realizację projektu unijnego pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” dokonano zwiększenia w kwocie 535.469 zł, w tym: środki unijne – 508.545 zł, oraz budżet państwa 26.924 zł.

  Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Z powodu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek za lata 2008 i 2009 zwiększono plan dochodów w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.874 zł.

  Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W celu urealnienia planu dochodów zwiększono plan w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 100 zł.

  Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Z powodu wyższego niż zakładano wykonania dochodów zwiększono plan w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększono plan w wysokości 40.280 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej nr 3829W Szymanów – Strugi wraz z nasadzeniami uzupełniającymi”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zwiększono plan o kwotę 2.573.400 zł. W tym na:

·          zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie” – 100.000 zł,

·          na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W – ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 400.000 zł,

·          na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” – 2.073.400 zł – na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

  Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

W rozdziale tym pozyskano środki w kwocie 350.000 zł i rozszerzono nazwę zadania inwestycyjnego z „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec” na „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec o długości 497mb od 6+758 do 7+255 km”.

  Dział 710 Działalność usługowe

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/2012 zwiększono plan w paragrafie wynagrodzenia osobowego członków korpusu służby cywilnej o kwotę 6.443 zł  z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zwiększono plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 14.895 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W celu urealnienia planu wydatków na rok 2012 przesunięto kwotę 281 zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na paragraf składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma z jednostki dokonano zmniejszeń na kwotę 40.917 zł i zwiększeń na kwotę 60.917 zł.

Zmniejszono plany w paragrafach uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zwiększając jednocześnie paragrafy wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu sprzętu i uzbrojenia oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe zmiany są wynikiem analizy planu wydatków i dotyczą zwiększenia wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla strażaków, zakupu obuwia specjalistycznego, opon do samochodu oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Umowa zawarta pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, a Powiatem Sochaczewskim na zakup podstawowego sprzęty ratowniczo – gaśniczego w kwocie 20.000 zł, w tym na zakup sprzętu (wydatki bieżące nie przekraczające 3.500 zł) 15.300 zł oraz na zakup pompy pływającej 4.700 zł (wydatek inwestycyjny).

  Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 60/2012 zwiększono plan w paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 6.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzonych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W celu urealnienia wydatków zmniejszono plan w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na zwiększenia w pozostałych rozdziałach działu 801.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym dokonano zwiększeń na łączną kwotę 70.000 zł. Zwiększono paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne (zabezpieczenie środków na wydatki ZUS                             w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie, Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie), wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenia na przeprowadzenie kursu fryzjerskiego            w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego) oraz zakupu usług remontowych – 37.000 zł (remont szatni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, remont korytarzy i pokoi nauczycielskich w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza). Kwota zwiększenia pochodzi z przesunięć pomiędzy rozdziałami działu 801.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Celem urealnienia planu wydatków w I półroczu 2012 roku dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000 zł polegającego na zmniejszeniu w paragrafie wynagrodzeń osobowych oraz zwiększenia w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 199.636 zł i zwiększeń na łączną kwotę 122.000 zł.

Zmniejszono plan w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, i zakupów usług remontowych.

Zwiększono plan w paragrafie zakupów materiałów i wyposażenia oraz utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie”– teren ten jest mieniem Powiatu Sochaczewskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na podstawie pisma z jednostki dokonano przesunięć na łączną kwotę 16.000 zł. Zmniejszono plan w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PFRON oraz zakupu środków żywności, a zwiększono plan w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu dostępu do sieci Internet.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Celem urealnienia planu wydatków zmniejszono plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 11.202 zł równocześnie zwiększając o tą kwotę plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne i różnych opłatach i składkach.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Celem zabezpieczenia środków na wkład własny w kwocie 46.309 zł przy realizacji projektu unijnego pn „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja” dokonano przesunięcia środków na paragraf świadczeń społecznych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 39.800 zł i zwiększenia na łączną kwotę 621.578 zł.

Przesunięto kwotę 39.800 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowego pracowników na paragraf wynagrodzeń bezosobowych.

W związku z realizacją projektu unijnego pn. „Czas na samodzielność – człowiek najlepsza inwestycja”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie wprowadzono zwieszenie w kwocie 581.778 zł w tym: środki europejskie – 508.545 zł, Budżet Państwa 26.924 zł oraz wkład własny 46.309 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                 i ośrodki interwencji kryzysowej

Na podstawie pisma z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zwiększono plan            w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.874 zł, środki pochodzą ze zwiększenia dochodów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na podstawie pisma z jednostki dokonano zwiększenia na kwotę 24.000 zł w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzeniach bezosobowych. Kwota zwiększenia pochodzi z przesunięć pomiędzy rozdziałami działu 801 i 854.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zwiększenia na kwotę 20.000 zł w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota zwiększenia pochodzi z przesunięć pomiędzy rozdziałami działu 801 i 854.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym dokonano zmniejszenia w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 9.364 zł. Kwota ta została przeniesiona na pozostałe rozdziały działu 854.

  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększono plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 40.280 zł  z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej nr 3829W Szymanów – Strugi wraz   z nasadzeniami uzupełniającymi”.

  Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” – zmniejszono łączną wartość zadania o kwotę 426.600 zł, oraz w związku z przekazaniem środków z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.073.400 zł, zmieniono zapis ze środków do pozyskania na pozyskane

2. W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W – ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jako środki pozyskane wprowadzono kwotę 400.000 zł (umowa z Urzędem Miasta Sochaczew).

3.W zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie” wprowadzono kwotę 100.000 zł jako środki pozyskane (umowa z Urzędem Miasta Sochaczew),

4. Rozszerzono nazwę zadania z „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec” na „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec o długości 497mb od 6+758 do 7+255 km” oraz wprowadzono kwotę 350.000 zł jako środki pozyskane.

5. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sochaczewie”. Plan w kwocie 120.000 zł jako dochody własne.

6. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy pływającej dla potrzeb KP PSP  w Sochaczewie” w kwocie 4.700 zł jako środki pozyskane (umowa zawarta pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, a Powiatem Sochaczewskim).

Zmiany w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 uofp oraz wydatków nimi finansowanych”

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zwiększono plan dochodów     (otrzymana darowizna oraz wyższe niż planowano wpływy z usług )   i wydatków (zakup materiałów i wyposażenia)   o kwotę 5.400 zł.

Ponieważ od roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie prowadzi się własną stołówkę szkolną i nie korzysta z usługi cateringowej w dochodach własnych przeniesiono środki na wydatki z paragrafu zakupu usług pozostałych na paragraf zakupu środków żywności, kwota zmiany 10.000 zł.


uzasadnienie_xvi_88_2012.docx

zalacznik_nr_1_xvi_88_2012.xls

zalacznik_nr_2_xvi_88_2012.xls

zalacznik_nr_3_xvi_88_2012.xls

zalacznik_nr_4_xvi_88_2012.xls

zalacznik_nr_5_xvi_88_2012.xlsx

zalacznik_nr_6_xvi_88_2012.xls

zalacznik_nr_7_xvi_88_2012.xlsx

zalacznik_nr_8_xvi_88_2012.xlsx

zalacznik_nr_9_xvi_88_2012.xlsx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-10 13:16:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 15:03:03
  • Liczba odsłon: 1274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448628]

przewiń do góry