UCHWAŁA  NR  LIII/198/2010

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  27  PAŹDZIERNIKA  2010  ROKU

 

 

 

w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania

z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi

w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności 

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących ich działalności  statutowej 

 

 

 

Na  podstawie art.  12  pkt.  11 ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  5  ust.  5  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  Nr  96,  poz.  973  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co następuje:

 

 

§  1

 

Ustala  się  szczegółowy  sposób  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi 
i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku 
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  Powiatu   Sochaczewskiego  w  dziedzinach  dotyczących ich działalności  statutowej,  określony  w  załączniku do  uchwały.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Wojewódzkim  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Zgodnie  z  art.  5  ust.  5  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  (po  zmianach  wprowadzonych  w  2010  roku)  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  określa,  w  drodze  uchwały,  szczegółowy  sposób  konsultowania  z  radami  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji.

Podjęta  uchwała, jako  akt  prawa  miejscowego  podlega  ogłoszeniu  w  dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik  do  uchwały

                                                                                                                                             Rady  Powiatu  w  Sochaczewie

                                                                                                                                             Nr  LIII/198/2010

                                                                                                                                             z dnia 27 października 2010 roku

                                                                                                                                             w  sprawie:

 

 

Szczegółowy  sposób  konsultowania  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie projektów  aktów  prawa miejscowego
w dziedzinach  dotyczących  ich działalności statutowej 

 

 

 

Rozdział  I

Postanowienia  ogólne

 

 

§  1

 

1.      Konsultacje  przeprowadza  się  w  oparciu  o  zasady:  pomocniczości,  partnerstwa,  suwerenności,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  i  jawności.

2.      Konsultacje  przeprowadza  się  przed  wniesieniem  projektu  aktu  prawa  miejscowego  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

3.      Uprawnionymi  do  udziału  w  konsultacjach    organizacje  pozarządowe  i  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i  o  wolontariacie,  prowadzące  działalność  statutową  na  terenie  Powiatu  Sochaczewskiego,  zwane  dalej  „organizacjami”.

4.      Konsultacje  przeprowadza  się  w  celu  uzyskania  opinii  organizacji,  na  temat  projektu  aktu  prawa  miejscowego w  dziedzinie  dotyczącej ich działalności  statutowej.  

 

 

Rozdział  II

Szczegółowy  sposób  i  formy  przeprowadzenia  konsultacji

 

 

§  2

 

1.      Decyzje  o  przeprowadzeniu  konsultacji  podejmuje  Zarząd  Powiatu  w  Sochaczewie,  który  określi:

1)      przedmiot  konsultacji,

2)      termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  konsultacji,

3)      formę  konsultacji,

4)      komórkę  organizacyjną  Starostwa  Powiatowego  w Sochaczewie  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji.

2.      Konsultacje  mogą  mieć  formę:

1)      pisemną  -  poprzez  przesłanie  projektu  aktu  prawa  miejscowego  do  organizacji,  w  celu  wyrażenia  przez  nie  pisemnej  opinii  na  temat  projektu,

2)      zamieszczania  projektu  aktu  prawa  miejscowego  na  stronie  internetowej  Powiatu  Sochaczewskiego i w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w  celu  uzyskania  stosownej opinii organizacji  na  temat  projektu drogą  elektroniczną,  na  adres 
e-meil Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie,

3)      bezpośrednich  spotkań  z  organizacjami,  w  celu  uzyskania  ich  opinii  na  temat  poddanego  konsultacjom  projektu  aktu  prawa  miejscowego.

3.      W  przypadku  konsultacji,  o  których  mowa  w  ust.  2  pkt.  1  i  2 wyznaczony termin  do  wyrażenia  przez  organizację  opinii  nie  może  być  krótszy  niż  7  dni,  licząc odpowiednio:  od  dnia  otrzymania  projektu  prawa  miejscowego  bądź  zamieszczenia  tego  projektu  w  sposób  określony  w  ust.  2  pkt.  2

4.      W  przypadku  konsultacji,  których  mowa  w  ust.  2  pkt.  3  zawiadamia  się  organizacje,  o  terminie,  miejscu  i  przedmiocie  spotkania  co  najmniej  na  7  dni  przed  wyznaczoną  datą  spotkania.  Ze  spotkania  sporządza  się  protokół  zawierający  informacje  o  przedmiocie  konsultacji,  organizacjach  których  przedstawiciele  uczestniczą  w  spotkaniu,  przebiegu  dyskusji  oraz  o  wyrażonych  opiniach. 

5.      Właściwa  komórka  organizacyjna,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  1 pkt.  4 przekazuje  Zarządowi  zestawienie  zgłoszonych  opinii  z  przeprowadzonych  konsultacji  wraz 
ze  zgłoszonymi  propozycjami  zmian  w  konsultowanym  akcie  prawnym.

6.      Po  przeprowadzeniu  przez  Zarząd  Powiatu  analizy  zestawienia   określonego  w  ust.  5,  wyniki  konsultacji  z  uzasadnieniem  nieuwzględnionych  opinii,  Zarząd  przedstawia  komisjom   rady  wraz  z  stosownym  projektem  uchwały. 

 

 

Rozdział  III

Postanowienia  końcowe

 

§  3

 

1.      Konsultacje  mają  charakter  opiniodawczy,  a  ich  wyniki  nie    wiążące.

2.      Konsultacje  uznaje  się  za  ważne  bez  względu  na liczbę  uczestniczących  w  nich  organizacji.

3.      Opinia  nie  zawierająca  informacji  o organizacji,  która    zgłasza  (opinia anonimowa), nie  będzie  brana  pod  uwagę.

4.      Wyniki  konsultacji  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  Powiatu  Sochaczewskiego  i w  Biuletynie  Informacji Publicznej,  nie  później  niż  w  ciągu  14 dni,  licząc  od  dnia  ich  zakończenia. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 12:33:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 12:33:27
  • Liczba odsłon: 1291
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459449]

przewiń do góry