XXI SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE    15.04.2008r.

        

Protokół Nr XXI/ 2008

 

 

z obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2008 r. o godz. 1400

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Tematyka Sesji:

 

 

1.      Otwarcie  obrad.

2.      Przyjęcie  porządku  obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XX sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       uznania skargi za bezzasadną,

b)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXI / 2008

 

z obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 15. 04. 2008 r. o godz. 14 00 w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

W posiedzeniu XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 15. 04. 2008 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 17 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz Powiatu                                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Dyrektor PZD w Sochaczewie                                                                   Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie               Maria Olędzka

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie              Joanna Kamińska

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                 Jolanta Kulpa-Szczepaniak

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie                                                         Dariusz Miłkowski

Dyrektor ZS w Sochaczewie                                                                      Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS w Sochaczewie                                                                    Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

Dyrektor PZE w Sochaczewie                                                                   Marek Fergiński

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                                          Barbara Bogiel

Główny specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Media

           

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXI Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości,  media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 17 Radnych.

 

Nieobecność usprawiedliwili Radni: Artur Papierowski, Jan Łopata i Wiesław Domagalski.

Usprawiedliwienie Radnego W. Domagalskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego A. Papierowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnego T. Połcia w załączeniu - Załącznik Nr 5.

Usprawiedliwienie Radnego J. Łopaty w załączeniu - Załącznik Nr 6.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXI sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXI Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie jego przyjęcie poddał  pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

 

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu:

 

 

1.      Otwarcie  obrad.

2.      Przyjęcie  porządku  obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XX sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     uznania skargi za bezzasadną;

b)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XX sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XX Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             --------------

 

Protokół z obrad XX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”,

przy braku głosów  „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4a)                Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w dniu 12 marca br. Starosta Sochaczewski przekazał skargę złożoną przez firmę Polonia Serwis Pana Zbigniewa Papierowskiego na działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów do rozpatrzenia Radzie Powiatu. Skarga była skierowana do Starosty ale zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany Radzie Powiatu a nie Panu Staroście. Zatem Pan Starosta przekazał skargę wg właściwości do rozpatrzenia przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść skargi – skarga w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu nadmienił, iż powyższa skarga w dniu 18 marca 2008 roku (na poprzedniej sesji) została przekazana przez Radę Powiatu do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. Do skargi załączone są przez Pana Papierowskiego inne materiały, do których wgląd miała Komisja Rewizyjna celem rozpatrzenia i wypracowania wniosku dla Rady Powiatu w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia powyższej skargi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował mnie, że w dniu 4 kwietnia br. Komisja zakończyła prace i ostatecznie wypracowała wniosek dla Rady Powiatu.
W związku z powyższym w dniu 7 kwietnia br. zwołana została sesja, by zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego rozpatrzyć niezwłocznie skargę, o czym powiadomiłem firmę Polonia Serwis.
 
 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wyników  prac Komisji, w tym końcowego wniosku w sprawie przedłożonej skargi.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Chełpiński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 04.04.2008r. rozpatrzyła skargę Pana Zbigniewa Papierowskiego zam. ul. Księcia Janusza 3, 96-500 Sochaczew, przekazaną zgodnie z decyzją Rady Powiatu z dnia 18 marca 2008 roku od Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie celem rozpatrzenia i wypracowania wniosku dla Rady Powiatu w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia skargi.

Komisja po przeanalizowaniu akt sprawy nie dopatrzyła się uchybień w prowadzeniu postępowania przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Sochaczewie a skargę uznała za bezzasadną i tym samym  wnioskuje do Rady Powiatu w Sochaczewie o odrzucenie powyższej skargi.

 
 
Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Bogdan Dobrzyński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się z projektem uchwały i uznała, że skarga została rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji  nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     15 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                                 2 Radnych

 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, przy braku głosów „przeciwnych".

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4 b)              Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu  H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Panu Stefanowi Grefkowiczowi celem bliższego uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Pan Stefan Grefkowicz poinformował, iż przedmiotem umowy dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca działkę gruntu, która stanowi pas drogowy ul. Botanicznej. Działka ta bezpośrednio graniczy z działką Pana Witolda Misiaka, który na swojej posesji prowadzi hurtownię materiałów biurowych. Trzy lata temu Pan Misiak zwracał się do Zarządu Powiatu o wydzierżawienie tej nieruchomości, ponieważ chciał urządzić na tym pasie drogowym wjazd do swojej  nieruchomości i parking na dwa samochody oraz dach nad wejściem do hurtowni. Pan Misiak taką zgodę uzyskał, przez te trzy lata wnosił opłaty za użytkowanie nieruchomości jak również odprowadzał należności do Starostwa Powiatowego. W związku z tym, że mija trzy letni okres umowy, Pan Misiak wnosi o przedłużenie umowy o kolejne trzy lata.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysławowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Głuchowski poinformował, iż Komisja zajmowała się zaopiniowaniem proponowanej uchwały i jednogłośnie, pozytywnie ją zaopiniowała.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       17 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

Ad. pkt 5.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego ich uzupełnienia.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 10.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

Starosta poprosił o pytania odnośnie przedstawionych informacji.

 

Pan Starosta T. Koryś nadmienił, iż w temacie spraw bieżących w szpitalu, w imieniu Zarządu wypowie się Pan P. Osiecki - Wicestarosta i Przewodniczący  Rady Społecznej ZOZ „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

 

Wicestarosta Piotr Osiecki poinformował, iż na ostatniej sesji, po rozmowach o szpitalu i sytuacji na oddziale pediatrycznym uzyskaliśmy informację, że odbędą się rozmowy dyrekcji szpitala z lekarzami oddziału pediatrii.

Niezależnie od tych rozmów dyrekcja szpitala podjęła działania zmierzające do wzmocnienia personalnego tego oddziału, odbyła kilka rozmów z Konsultantem Wojewódzkim ds. Pediatrii i sądzę, że jest na b. dobrej drodze dla uzyskania sprawy tego oddziału, tj. do uzyskania miejsc akredytacyjnych.

W województwie mazowieckim są chyba tylko dwa szpitale powiatowe, które posiadają miejsca akredytacyjne. To na pewno poprawiłoby sytuację personalną, gdyż mogłyby się odbywać u nas specjalizacje.

Nawiązano kontakt z Towarzystwem Pediatrycznym, z Panią Prezes tego Towarzystwa. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z udziałem Pani Prezes i lekarzami pediatrami naszego szpitala oraz dyrekcją szpitala i przy mojej obecności. Ustaliliśmy pewne działania zmierzające do

 

 

pozyskania lekarzy pediatrów ze szpitali warszawskich. Niezależnie od tych rozmów, na linii dyrekcja szpitala, lekarze pediatrii oraz ja również brałem udział w jednym ze spotkań, które odbyło się w dniu 1 kwietnia br., sprecyzowane zostały oczekiwania lekarzy pediatrów, których to zaspokojenie leży po stronie dyrekcji szpitala a które postara się spełnić Pani Ordynator, ponieważ jak wiemy za politykę personalną odpowiada ordynator.

Myślę, że jutro odbędzie się drugie posiedzenie w poszerzonym gronie i dojdziemy do porozumienia, jednym z nich jest utworzenie NPL-u  pediatrycznego, szczególnie jeśli chodzi o soboty i niedziele, kiedy żaden POZ-et nie pracuje. 

Na dzień dzisiejszy, zarówno ze strony lekarzy pediatrów jak i ze strony dyrekcji szpitala jest determinacja, aby ten oddział funkcjonował. Prawda jest taka, że z dnia na dzień nie pojawią się pediatrzy, gdyż w całej Polsce ich brakuje. Dyrekcja szpitala dała ogłoszenia w prasie medycznej i dziennikach ogólnopolskich, są już telefony, lekarze pediatrzy się kontaktują. Myślę, że jutro zapadną wiążące decyzje w sprawie funkcjonowania tego oddziału i będzie on od 1 maja br. funkcjonował bez zakłóceń, tym bardziej, że po uzyskaniu miejsc akredytacyjnych można będzie  liczyć na rozwój tego oddziału. Poziom jego referencji będzie wówczas wyższy niż ten na dzień dzisiejszy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty stwierdzając, że bardzo dobrze, iż w taki sposób rozwiązujemy problemy. Brzmi to optymistycznie, wynika z tego również to, że to, o czym rozmawialiśmy na poprzedniej sesji jest w trakcie realizacji. Moim zdaniem jest dobrze,  kiedy Zarząd i Starosta słucha tego, o czym mówią Radni.

Następnie Radny wyraził zadowolenie z informacji o staraniu się o uzyskanie miejsc akredytacyjnych i obsadzeniu ich.

 

W dalszej wypowiedzi Radny Głuchowski odniósł się do Informacji z prac Zarządu i zapytał Starostę, czy Zarząd ma skoncentrowany plan co do uruchomienia mostu przy ul. Młynarskiej. Kiedy będzie można przejechać tym mostem?

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Tadeuszowi Głuchowskiemu.

 

Radny T. Głuchowski zapytał odnośnie pkt 7 Informacji, dotyczącego wyboru dyrektora PCPR. Radny zapytał - ilu było kandydatów, kto brał udział w komisjach konkursowych i poprosił o kilka słów na temat Pani dyrektor m.in. odnośnie przebiegu jej  pracy zawodowej oraz posiadanego wykształcenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi, który odpowiedział:

-          odnośnie mostu ul. Młynarskiej – obecnie prowadzone są prace związane z dokumentacją na tę inwestycję, jest warunek, należy usunąć rurę wodociągową umocowaną do mostu o co poprosiliśmy Pana Burmistrza. Firma, która podjęła się wykonania dokumentacji warunkuje o usunięcie tej przeszkody. Jeśli to zostanie zrobione dokumentacja na koniec września br.

 

powinna być ukończona. Następnie odbędzie się przetarg na wykonanie inwestycji. Pozyskane środki na przebudowę tego mostu w wysokości 1.500.000 zł, to środki niewygasające. Zatem jeśli złożymy wniosek we wrześniu 2008 roku, to pieniądze te przejdą na rok 2009,  z tym że możemy również składać kolejny wniosek na kontynuację. Nie wiem z jakiego komponentu to będzie, jakie komponenty będą funkcjonowały, gdyż ulega to zmianie i myślę, że Urząd Marszałkowski również takich informacji jeszcze nie posiada. My korzystając z komponentu „J” byliśmy na drugim miejscu i otrzymaliśmy 1.5 mln.zł a ktoś z pierwszego miejsca otrzymał 2 mln.zł.

 

Starosta w sprawie udzielenia odpowiedzi odnośnie wyboru dyrektora PCPR. poprosił o udzielenie głosu Przewodniczącemu Komisji Konkursowej p. P. Osieckiemu

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował odnośnie:

-          akredytacji   -  Konsultant Wojewódzki do dyrekcji szpitala, powiedział dwukrotnie na publicznych  posiedzeniach z udziałem Pani Prezes Oddziału Warszawskiego Pediatrów o miejscach akredytacyjnych w naszym szpitalu  -  choć formalnych dokumentów nie ma, mają być dwa miejsca akredytacyjne.

-          wyboru dyrektora PCPR – ofertę złożyło 5 osób, 4 kandydatury spełniały wymogi formalne, natomiast odnośnie kariery zawodowej najlepiej byłoby, aby wypowiedziała się osobiście, obecna tu Pani dyrektor.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Barbarze Bogiel – dyrektorowi PCPR.

 

Pani Barbara Bogiel  poinformowała, iż została wybrana na dyrektora PCPR spośród czterech kandydatur.

Z pierwszego zawodu jestem pielęgniarką, w tutejszym szpitalu pracowałam 23 lata, następnie po ukończeniu studiów o kierunku zarządzanie i marketning pracowałam przez 2 lata w dziale marketingu w szpitalu w Sochaczewie. Następnie przez 4 kolejne lata pracowałam w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie. W między czasie ukończyłam studia podyplomowe o kierunku organizacja pomocy społecznej i w związku z tym przystąpiłam do konkursu.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt  6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach i posiedzeniach:

-       spotkaniu Wielkanocnym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sochaczewie,

-       spotkaniu Wielkanocnym w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

-       posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie,

-       finale plebiscytu „Sochaczewianin Roku 2007”,

-       Gali II edycji Powiatowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Sochaczewie,

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli Radni.

 

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

-          Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Sochaczewie z prośbą o dofinansowanie konkursu, które przekazałem do Zarządu Powiatu.

-          Wojewódzkiego Sejmiku Mazowieckiego w Warszawie z prośbą o interwencję w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w sprawie przyznania nagrody Panu Władysławowi Panek z Matyldowa za jego pracę literacką.  Pismo przekazałem do Zarządu Powiatu ale po rozmowie z Panem Starostą pragnę poinformować, iż jest to cykliczna prośba o nagrodę, tym razem o kwotę 2.000.000 zł.

-          Do Rady Powiatu wpłynęło Sprawozdanie Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie zostało przekazane Radnym.

Sprawozdaniem tym na zwołanym na dzień dzisiejszy posiedzeniu zajmowała się będzie Komisja Rewizyjna.

Dobrze byłoby, aby sprawozdaniem tym zajęła się również Komisja Budżetowa, chociaż takiego wymogu Statutowego nie ma.

Nad sprawozdaniem mogą odbyć swoje spotkania i dyskusje również pozostałe Komisje ale to już wg uznania Przewodniczących Komisji.

 

-          Na dzień 29 kwietnia br. zwołałem XXII sesję Rady Powiatu, której głównym punktem będzie udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Materiały zostały dzisiaj przekazane Radnym.

W porządku obrad na tę sesję proponowana jest uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok i projekt tej uchwały zostanie przekazany Radnym wówczas, kiedy otrzymam go od Zarządu, w terminie do 22 kwietnia br.

Sesja ta odbędzie się w małej sali gimnastycznej ZS RCKU w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 63. Podyktowane to jest faktem, iż rozpoczyna się oczekiwana wymiana stolarki w tymże Zespole Szkół, co nas na pewno cieszy.

 

-          Przypominam również o składaniu zeznań majątkowych do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

 

 

 

-          Do Rady Powiatu wpłynęły życzenia świąteczne, które nie były wcześniej odczytywane i tak:

-          od dyrektora ZOZ „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie,

-          od Pana Waldemara Orlińskiego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie,

-          od dyrekcji, pracowników i wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie,

-          od dyrektora i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,

-          od Sióstr Niepokalanek z Szymanowa.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Interpelacji i pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.                  Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głos zabrała Pani Maria Olędzka Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, która w imieniu Inspekcji Sanitarnej zaprosiła wszystkich na III Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Festiwal odbędzie się w 28 kwietnia br. (piątek) o godz. 9oo w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Żeromskiego w Sochaczewie a uczestniczą w nim dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 14 45.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:46:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:46:44
  • Liczba odsłon: 1267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459560]

przewiń do góry