UCHWAŁA   NR XIX/80/2008

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA 25 STYCZNIA 2008 ROKUw  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Starosty  SochaczewskiegoNa  podstawie  art.  12  pkt.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U.  z  2001  roku  Nr  142  poz.  1592  z  późniejszymi  zmianami),  art.  4  pkt.  1  ustawy  z  dnia  22  marca  1990  r.  o  pracownikach  samorządowych  (Dz. U.  
z  2001 r.  Nr  142  poz.  1593  z  późn.  zm.)  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2  sierpnia  2005  roku  w  sprawie  zasad  wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych  w  urzędach  gmin,  starostwach  powiatowych  i  urzędach  marszałkowskich  (Dz.U.  Nr  146,  poz.  1223  z  późniejszymi  zmianami),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:


§  1


Ustala  się  dla Pana Tadeusza Korysia -  Starosty  Sochaczewskiego, zwanego dalej „Starostą Sochaczewskim” wynagrodzenie miesięczne w  następującej  wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze        -    4.960,-  zł.
2) dodatek  funkcyjny            -    1.950,-  zł.
3) dodatek  stażowy                
    20 %  wynagrodzenia zasadniczego    -       992,-  zł.
4) dodatek  specjalny            
40 %  łącznie  wynagrodzenie
zasadniczego  i dodatku  funkcyjnego    -     2.764,- zł.
                        _______________
RAZEM        -                     10.666,-  zł.


§  2

Przyznaje się Staroście Sochaczewskiemu:
1) nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości – 42.048 zł.,
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne,  o którym mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery  budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zmianami), za 2007 rok
w wysokości – 10.722,24 zł.§  3


Ustala dla Starosty Sochaczewskiego  miesięczny  limit  kilometrów  na  jazdy  lokalne,  obejmujące  teren  powiatu,  w  wysokości  300  km.§  4


Traci  moc  uchwała  Nr  III/14/2006  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  15  grudnia  2006  roku  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Starosty  Sochaczewskiego.§  5


Uchwała   wchodzi   w   życie  z  dniem  podjęcia,  z wyłączeniem § 1 który wchodzi w życie z dniem   01  lutego  2008  roku.  

Uzasadnienie


Przepis  art.  12  pkt.  2 ustawy  z  dnia  5   czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  stanowi,  że  do  wyłącznej  właściwości  rady  powiatu  należy  wybór  i  odwołanie  zarządu  oraz  ustalanie  wynagrodzenia  jego  przewodniczącego.
Z  kolei  art.  4  pkt. 1  ustawy  z  dnia  22  marca  1990  r.  o  pracownikach  samorządowych  przewiduje,  że  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  za  jednostki  o  których  mowa  w  art. 1  ( m.in.  starostwo   powiatowe)  dokonuje  „organ  stanowiący  jednostki   samorządu  terytorialnego  lub  w  zakresie  ustalonym  przez  ten  organ  w  odrębnej  uchwale  jego  przewodniczący  wobec  wójta  (burmistrza ,  prezydenta  miasta),  starosty  i  marszałka  województwa  w  formie  uchwały,  z  zastrzeżeniem,  że  uchwała  ta  nie  może  obejmować  prawa  do  ustalania  przez  przewodniczącego  organu  stanowiącego  ich  wynagrodzenia”.
Zgodnie  z  §  12  ust.  1  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  2  sierpnia  2005  r.  
w  sprawie  zasad  wynagradzania    pracowników  samorządowych,  do  okresu  pracy  wymaganego  do nagrody  jubileuszowej  wlicza  się  wszystkie  poprzednie  zakończone  okresy  zatrudnienia.  Nagroda  jubileuszowa  traktowana  jest  więc  w  tym  przepisie  jako  składnik  wynagrodzenia,  skoro  samo  rozporządzenie  wydane  jest  w  celu  określenia  zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych.
W  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  11  kwietnia  2006  roku  przyjęto:  „Pojęcie  zasady  wynagradzania  pracowników obejmuje  także  zasady  przyznawania  nagród  jubileuszowych”.
Również  „trzynastka”  czyli  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne  mieści  się  w  pojęciu  wynagradzania  w  rozumieniu  art.  4  pkt. 1  ustawy  o  pracownikach  samorządowych  
a  także  w  rozumieniu  art.  12  pkt.  2  ustawy  o  samorządzie  powiatowym.
Biorąc  powyższe  pod  uwagę  należało  uznać,  że  do  wyłącznej  kompetencji  Rady  Powiatu  należy  ustalenie  wynagrodzenia  Starosty  oraz  przyznanie  nagrody  jubileuszowej  i  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego.
   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 10:44:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 10:44:47
  • Liczba odsłon: 1331
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459406]

przewiń do góry