UCHWAŁA Nr XV/64/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 26 października 2007r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę

na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 17 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr L/226/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 8 września 2006r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 210, poz.7619).

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XV/64./2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 26 października 2007 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę

na terenie Powiatu Sochaczewskiego

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego tworzą następujące jednostki organizacyjne:

1/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 4 w skład, którego wchodzą:

 1. gimnazjum
 2. liceum ogólnokształcące

2/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 51 w skład, którego wchodzą:

 1. liceum ogólnokształcące
 2. liceum profilowane
 3. technikum
 4. zasadnicza szkoła zawodowa
 5. uzupełniające liceum ogólnokształcące
 6. technikum uzupełniające
 7. technikum uzupełniające dla dorosłych
 8. szkoła policealna

3/ Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 63 w skład, którego wchodzą:

 1. liceum ogólnokształcące
 2. liceum profilowane
 3. technikum
 4. zasadnicza szkoła zawodowa
 5. e) uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 6. technikum uzupełniające dla dorosłych
 7. szkoła policealna dla dorosłych

 

 

 

4/ Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

ul. Chopina 99 a w skład, którego wchodzą:

 1. liceum ogólnokształcące
 2. liceum profilowane
 3. technikum
 4. zasadnicza szkoła zawodowa
 5. uzupełniające liceum ogólnokształcące

5/ Zespół Szkół im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego     w Teresinie Al. XX - lecia 12 w skład, którego wchodzą:

 1. liceum ogólnokształcące
 2. liceum profilowane
 3. technikum
 4. zasadnicza szkoła zawodowa
 5. technikum uzupełniające dla dorosłych
 6. szkoła policealna dla dorosłych

7/ Liceum Ogólnokształcące w Iłowie ul. Płocka 14, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłów

a) liceum ogólnokształcące

8/ Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie ul. Ziemowita 3

w skład, którego wchodzą:

a) szkoła podstawowa

 1. gimnazjum
 2. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

9/ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie, 96-521 Brzozów w skład, którego wchodzą:

 1. a) szkoła podstawowa

b) gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu sochaczewskiego

 

Przedstawiony w uchwale plan sieci szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia zmiany w sieci jakie powstały w wyniku:

 1. likwidacji przez Gminę Iłów Liceum Profilowanego w Iłowie (uchwała Nr 30/V/2007 Rady Gminy Iłów z dnia 20 marca 2007 r.);
 2. przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (uchwała Nr X/43/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie).

Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (pismo Nr KO.WKS.II.EK –Z.072-127/07 z dnia 12 października 2007r.).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 12:55:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 12:55:50
 • Liczba odsłon: 1397
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441689]

przewiń do góry