Protokół Nr III/2014

 

 

z obrad III Sesji Budżetowej V kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 1000

w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Zaprzysiężenie radnego.

4.       Przyjęcie protokołu z II sesji.

5.       Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok:

a)       przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b)      przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029;

c)       przedstawienie opinii komisji stałych;

d)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

e)       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

f)        przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

h)      głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029;

i)         głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015.

6.       Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014-2029;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014;

c)      przyjęcia do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie;

d)     ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

7.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2015 rok.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

Protokół Nr III/2014

 

z obrad III Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

29.12.2014r.  o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu III Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 29.12.2014r. udział wzięli:

 

Radni na stan 20 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Usprawiedliwienie Radnego Przemysława Gaika – Załącznik 1a)

Usprawiedliwienie Radnej Urszuli Pawlak – Załącznik Nr 1b)

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                Jolanta Gonta

Wicestarosta Sochaczewski                         Tadeusz Głuchowski

Sekretarz Starostwa                        Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa                         Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                        Bogusław Bęzel

P.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jerzy Królik

Dyrektor DPS w Młodzieszynie                              Iwona Przydatek

Kierownik POIK                             Sławomir Szadkowski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                             Bogusław Marcinkowski

Dyrektor PCPR                                           Katarzyna Kajak

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                  Waldemar Orliński

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego

Redakcja Echo Powiatu                 

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1        Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad III Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski  stwierdzając "Otwieram obrady III Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Jolantą Gontą i Wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 16 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady III Sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2        Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że proponowany porządek obrad III Sesji Budżetowej został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zaproponował wprowadzenie do proponowanego porządku obrad, jako punkt 3 – zaprzysiężenie radnego.

 

Następnie zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Więcej propozycji i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu M. Wideńską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań podczas obrad III Sesji Rady Powiatu.

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Zaprzysiężenie radnego.

4.      Przyjęcie protokołu z II sesji.

5.      Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok:

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b)      przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029;

c)      przedstawienie opinii komisji stałych;

d)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

e)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

f)       przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

h)      głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029;

i)        głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014-2029;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014;

c)      przyjęcia do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie;

d)     ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

7.      Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2015 rok.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie wraz z zaproponowanym, jako punkt 3 - zaprzysiężenie radnego  poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                          0 Radnych

"Wstrzymało się"                             0 Radnych

 

Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3        Zaprzysiężenie radnego

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu M. Wideńską o odczytanie pisma od Komisarza Wyborczego w Płocku.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Monika Wideńska odczytała Postanowienie 306/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego. Mandat Radnego objął Pan Józef Marian Chocian.

 

Pismo Komisarza Wyborczego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Pana Józefa Chocina o przystąpienie do złożenia ślubowania.

 

Wszyscy zebrani powstali a Kandydat na radnego Pan Józef Chocian odczytał tekst ślubowania, które brzmiało: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” i wypowiedział słowo "ślubuję" z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż od tej chwili Rada obraduje w 17 osobowym składzie.

 

Ad. pkt 4     Przyjęcie protokołu z II sesji

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że protokół z obrad II Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad II Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            1 Radny

 

Protokół z obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciwnych”.

 

Ad. pkt 5a)         Uchwalenie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu T. Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, „otrzymaliście Państwo projekt budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych.

Budżet został opracowany na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, podpisanych umów i porozumień, przewidywanych wykonań roku 2014 oraz planów finansowych jednostek.

Ja tylko przypomnę najważniejsze kwoty po stronie dochodowej, przychodowej, wydatkowej i rozchodowej tego budżetu.

Ogółem planowane dochody na rok 2015 wynoszą 75.639.296zł w tym:

- subwencja oświatowa – 32.415.491zł

- subwencja wyrównawcza i równoważąca 1.976.890 zł

- dotacje na zadania rządowe 7.303.368zł

- dochody ze sprzedaży mienia 1.500.000zł.

- udział powiatu w podatku od osób fizycznych PIT – 15. 644.349 zł

- wpływy z podatku CIT – 1.000.000 zł

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.900.000 zł

- zajęcie pasa drogowego 600.000zł.

- dochody z odpłatności pensjonariuszy 3.264.000zł.

- planowane dochody z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 5.500.000zł

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1.227.861zł

- planowana pożyczka z NFOŚiGW  2.410.860zł.

Wydatki ogółem – 76.085.787zł.

W tym:   bieżące - 65.318.783zł

               majątkowe – 10.767.004zł

Na wydatki majątkowe składają się inwestycje pn:

  1. działania energooszczędne – termomodernizacje – 3.638.721zł
  2. Inwestycje drogowe:
  3. przebudowa ul. Staszica – wartość zadania ogółem 6.000.000zł – w budżecie jest zapis 4.000.000zł środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 3.000.000zł, wkład własny 1.000.000zł a pozostałe 2.000.000zł zapisane będą w budżecie po podjęciu uchwały Rady Miasta Sochaczew.
  4. Przebudowa drogi powiatowej Paprotnia-Krubice – ogółem 5.000.000zł. zapis 2.500.000zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 500.000zł środki własne, 2.000.000 zł będą przyjęte do budżetu na najbliższej sesji Rady Powiatu po podjęciu stosownej Uchwały przez Radę Gminy Teresin.

Poręczenie zaciągniętego kredytu przez szpital to kwota 234.000zł.

Utworzona rezerwa ogólna 280.000zł w tym rezerwa kryzysowa 98.500zł.

Wykup obligacji w roku 2015 to kwota 2.150.000zł.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu T. Pawelak, Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż na obrady przybył Radny J. Ciura i od tej chwili Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 5b)         Uchwalenie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014-2021

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu T. Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest integralną częścią Uchwały budżetowej, określa ona dla każdego roku prognozy dochodów bieżących, majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF zawiera zapisy dotyczące przedsięwzięć, które dotyczą realizacji programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Projekt uchwały WPF obejmuje lata 2015-2029 ponieważ do roku 2029 przewidziana jest spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2015 z NFOŚiGW na działania energooszczędne tj. termomodernizację w jednostkach powiatu.

W roku 2015 zakończone będą programy unijne realizowane przez ZS w Teresinie – „Drzwi do kariery” na kwotę 100.894zł.

Profesjonalny Urząd Pracy na kwotę 91.577zł.

BW – program geodezyjny 58.848zł.

EW – elektroniczna administracja 24.435zł.

Projekt WPF obejmuje również planowaną pożyczkę w kwocie 2.410.860zł i jest ona planowana do zaciągnięcia do roku 2029. Raty pożyczki są rozpisane sukcesywnie do tegoż roku.

Stan zadłużenia Powiatu na 31.12.2014 rok wynosi 8.697.000zł, jest to zadłużenie z tytułu emisji obligacji. Pożyczka planowana jest do zaciągnięcia w roku 2015 a więc zobowiązania powiatu wzrosną o tę planowaną pożyczkę. Wysokość pożyczki wynika z wniosku złożonego do NFOŚiGW. Kwota pożyczki będzie urealniona do wysokości ogłoszonego przetargu i wysokości całego realizowanego zadania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu, przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5c)         Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: przedstawienie opinii komisji stałych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski powiedział, że zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Powiatu wszystkie Komisje Stałe Rady Powiatu zaopiniowały Budżet Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok. Opinie poszczególnych Komisji dotyczące budżetu, jak również Wieloletniej Prognozy Finansowej wpłynęły przez Biuro Rady do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jak również do Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Opinie wyżej wymienionych Komisji zostały przekazane do Zarządu Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii odnośnie projektu Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej S. Lewandowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2015 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Lewandowski poinformował, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19.12.2014r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015–2029.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Statutowo-Regulaminowej W. Dragan w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2015 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029.

 

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej W. Dragan poinformowała, iż Komisja Statutowo-Regulaminowa na posiedzeniu w dniu 19.12.2014r. zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015–2029 i zaopiniowała je pozytywnie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Sz. Ziółkowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2015 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015 -2029.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Sz. Ziółkowski poinformował, iż Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029.                      

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej M. Wideńskiej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2015 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029.

Przewodnicząca Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej M. Wideńska poinformowała, iż Komisja na swym posiedzeniu na posiedzeniu w dniu 19.12.2014r. pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego A. Ulickiej w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2015 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029.                                        

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego A. Ulicka poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 19.12.2014r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015–2029, zaopiniowała je pozytywnie.

W związku z tym, że nie mięliśmy wiele czasu na zapoznanie się szczegółowe podjęliśmy dyskusję, ale zmiany będziemy wprowadzać na bieżąco.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Samson w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2015 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Samson poinformowała, iż Komisja w dniu 22.12.2013r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015–2029.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej R. Kacprzakowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2015 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej R. Kacprzak poinformował, iż Komisja Budżetowa na posiedzeniu 22.12.2014r. zapoznała się z opiniami Komisji Rady, a także z budżetem Powiatu na rok 2015, który zreferowała Pani Skarbnik oraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015–2029. Po dyskusji i zapoznaniu się z wnioskami Komisji stałych Rady, Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2015 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015–2029 w głosowaniu 4 głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciwnych”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. pkt 5d)         Uchwalenie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu p. W. Dragan w celu odczytania opinii RIO odnośnie projektu budżetu na 2015 rok.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu W. Dragan odczytała Uchwałę Nr Pł.417.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym na rok 2015.

 

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt budżetu na 2015 rok został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

Uchwała Składu Orzekającego RIO odnośnie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Ad. pkt.5e)         Uchwalenie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu p. M. Wideńskiej w celu odczytania opinii RIO odnośnie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu M. Wideńska odczytała Uchwałę Nr Pł.416.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO odnośnie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. pkt.5f)          Uchwalenie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Staroście Sochaczewskiemu J. Goncie w celu przedstawienia stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji.

 

Starosta J. Gonta poinformowała, że „kiedy w 1998 roku ustawodawca powoływał, wprowadził reformę administracji publicznej m.in. powołując jednostki samorządu terytorialnego powołał też samorząd powiatowy. Powołując samorząd powiatowy miał głównie za cel to, aby społeczność, która tworzy na danym terenie powiat miała swych reprezentantów w postaci Rady, którzy to reprezentanci w imieniu tej społeczności będą podejmować działania na rzecz tej społeczności. Jeżeli Państwo tu dzisiaj słuchaliście tego, co mówiła Pani Skarbnik odnośnie projektu budżetu i również zapoznaliście się z tym projektem budżetu to widzicie tam Państwo dużo różnych pozycji i zapisów, które dotyczą bardzo, bardzo różnych zadań. Z punktu widzenia mieszkańców naszego powiatu można byłoby i wydaje mi się, że wszyscy tutaj podzielą opinię Zarządu, iż należy tu wydzielić cztery najważniejsze. To może tak pokrótce. Pierwsze jest bezpieczeństwo, szeroko rozumiane bezpieczeństwo zarówno zdrowotne jak i dotyczące osób najsłabszych. Najsłabszych grup, czyli dzieci i osób starszych jak też bezpieczeństwo dotyczące mienia. Drugi bardzo ważny aspekt to sprawna, miła, profesjonalna obsługa mieszkańców w urzędach. Następny istotny temat z punktu widzenia mieszkańców to jest szeroko rozumiany dostęp do oświaty, oświaty stojącej na wysokim poziomie. Czwarty bardzo ważny element, na który mieszkańcy bardzo zwracają uwagę i bardzo go oczekują to jest poprawa infrastruktury. Chodzi tu o infrastrukturę drogową, czyli budowa, remonty, bieżące utrzymanie dróg i chodników. Budowa mostów. W tym ostatnim punkcie musimy liczyć na bardzo dobrą współpracę z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i zaangażować się jeszcze bardziej w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Mówię o tych wszystkich potrzebach, jakich mieszkańcy oczekują, że będziemy w pierwszej kolejności je spełniali właśnie w kontekście budżetu. Budżet został przygotowany przez poprzedni Zarząd. Jak Państwo wiecie każdy budżet ma zawsze dwie strony: dochodową i wydatkową. Te priorytety, o których mówię będą powodowały pewne zmiany, które będziemy przygotowywali w ciągu roku. Na dzień dzisiejszy ze względu na to, że strona dochodowa i wydatkowa muszą się zrównoważyć, ze względu na to, że kadencja tego samorządu zaczęła się tak naprawdę dopiero miesiąc temu a Państwo macie w projekcie budżetu i WPF dość zagregowane wartości, pod którymi kryją się drobne zbiory kwot dotyczących poszczególnych zadań do wykonania zarówno po stronie wydatkowej jak i dochodowej. Są to kwestie pozyskiwania środków na wypełnienie tych zadań. Dlatego też jest już prowadzona przeze mnie stopniowo, dogłębna analiza tych pozycji wyjściowych do budżetu i tak jak powiedziałam, mając na myśli te cztery najważniejsze działania dla naszych mieszkańców będzie stopniowo ten budżet przygotowywany pod kontem zabezpieczenia tych zadań. Nie ukrywam, że mamy trochę problemów w kwestii oświaty. Ze względu na zmniejszenie liczby uczniów subwencja będzie niższa w tym roku a jak wiemy subwencja idzie za uczniem. W związku z ogólną sytuacją w naszym kraju, która w mojej ocenie jest nadal kryzysowa i niestety będziemy musieli wprowadzić pewien program oszczędnościowy. Będziemy musieli wszystkim wydatkom się przyglądać i je analizować. Proszę Państwa na to, co oczekują mieszkańcy, czyli drogi, podejrzewam, iż wszyscy z Państwa radnych w swojej kampanii wyborczej na to wskazywali, żeby je sfinansować musimy pozyskać środki dodatkowe, bo własnych nie mamy i takiej możliwości. Musimy się skoncentrować na wyjście na zewnątrz, na pozyskiwanie środków.

Wysłuchaliście Państwo odczytanej opinii RIO odnośnie WPF jak i Budżetu. Ta opinia jest pozytywna. Ważna jest sprawa taka, że mamy wskaźnik, czyli wskaźnik długu jest na bezpiecznym poziomie. W dniu dzisiejszym przy rozpatrywaniu tego projektu budżetu jak i WPF rekomenduję Państwu Radnym przyjęcie w takiej formie obydwu dokumentów, w jakiej zostały przedłożone. Zarząd na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie ustosunkował się do opinii komisji Rady.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

Ad. pkt 5g)         Uchwalenie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: dyskusja nad
projektem uchwały budżetowej

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję nad projektem uchwały Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 i przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

 

Ad. pkt 5h)         Uchwalenie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015 – 2029

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029 poddał pod głosowanie jawne.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   18 Radnych

"Przeciw"                                           0

"Wstrzymało się"                              0

 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2015-2029 została przyjęta 18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się” .

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 6.

Ad. pkt 5i)          Uchwalenie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2015 rok: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2015 poddał pod głosowanie jawne.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   18 Radnych

"Przeciw"                                           0

"Wstrzymało się"                              0

 

Uchwała w sprawie Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015 została przyjęta 18 głosami „za” przy  braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 7.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

 

Ad. pkt 6a)         Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014-2029

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu T. Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2029 polegają na urealnienie zapisów planu dochodów i planu wydatków. Urealnienie zapisów, jeśli chodzi o dochody ze sprzedaży składników majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania jak również urealnienie zapisu roku 2015. Zapisy w tejże uchwale z roku 2014, w roku 2015 są zgodne z budżetem roku 2015, który Państwo podjęliście. WPF musi być zgodna z uchwałami budżetowymi. W WPF tak to jest ujęte. Poprzednia WPF obejmowała lata 2014-2032. W tej chwili obejmuje ona lata 2014-2029 dlatego, że wcześniej zapisami ustawy o finansach publicznych nasze poręczenie kredytu było jak gdyby zobowiązaniem powiatu do podjęcia WPF do tego roku, do którego jest to zobowiązanie podjęte.

Nastąpiły zmiany i teraz obowiązuje podjęcie zobowiązań kredytowych. Natomiast to poręczenie jest wydatkiem bieżącym. W związku z powyższym ta WPF obejmuje lata 2014-2029 do czasu spłaty zaciągniętej pożyczki.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej R. Kacprzaka o przedstawienie opinii komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej R. Kacprzak poinformował, że Komisja Budżetowa na swoim posiedzeniu w dniu 22.12.2014r. zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 - 2029 i po wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 - 2029 poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   18 Radnych

"Przeciw"                                           0

"Wstrzymało się"                              0

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 - 2029 została przyjęta 18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się” .

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 8.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

 

Ad. pkt 6b)         Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na tzw. czyszczeniu budżetu. Jest koniec roku i musimy dokonać przesunięć środków finansowych z paragrafu do paragrafu żeby nie było przekroczeń, takie zmiany są konieczne. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych na odcinku Plecewice-Lasocin, Plecewice-Plecewice” na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nastąpiła zmiana podziału planu wyżej wymienionego zadania na wydatki bieżące i inwestycyjne. Wartość zadania nie ulega zmianie.

Urealniono załącznik poprzez zdjęcie z planu dwóch niezrealizowanych inwestycji tj. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Staszica” oraz „Budowa oczyszczalni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym”.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg pn. „Zakup samochodu ciężarowego” – środki pochodzą ze sprzedaży złomu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej R. Kacprzaka o przedstawienie opinii komisji.

 

Przewodniczący Komisji R. Kacprzak poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22.12.2014r. zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 i po wyjaśnieniach p. Skarbnik  pozytywnie go zaopiniowała.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   18 Radnych

"Przeciw"                                           0

"Wstrzymało się"                              0

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014 została przyjęta 18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt 6c)          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Pani Staroście J. Gonta w celu uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Pani Starosta poinformowała, iż decyzję odnośnie przeznaczenia środków na to zadanie podjęliście Państwo przed chwilą głosując za przyjęciem budżetu na 2015 rok. Uchwała powyższa jest tylko formalnością, którą musieliśmy wypełnić tak, aby przed podpisaniem umowy dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez naszego partnera. Wśród tych dokumentów ma być m.in. oddzielna uchwała wyrażająca pozytywną opinię przez Radę odnośnie tego projektu. Nie ma tu nowych informacji, lecz jest to potwierdzenie zapisu dokonanego w przyjętej uchwale budżetowej na 2015 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej R. Kacprzaka o przedstawienie opinii komisji.

 

Przewodniczący Komisji R. Kacprzak poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22.12.2014r. zajmowała się projektem uchwały. Po wyjaśnieniach p. Skarbnik  i p. Starosty, która jest członkiem Komisji pozytywnie go zaopiniowała w głosowaniu 4 głosy „za”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   18 Radnych

"Przeciw"                                           0

"Wstrzymało się"                              0

 

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie została przyjęta 18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 10.

Ad pkt 6d)          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Pani Skarbnik w celu uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 jest niezbędne w celu należytego rozliczenia podjętych zobowiązań. Są dwa rodzaje wydatków. Pierwsze to „Przebudowa drogi powiatowej w m. Paprotnia i w m. Teresin na kwotę 12.368zł. Jest to gwarancja do dokończenia tej inwestycji. Komisja przy odbiorze miała wątpliwości do pewnych elementów tej inwestycji i stąd zabezpieczono te środki. Czas ukończenia i podpisania protokołu jest określony do końca kwietnia 2015 roku. Do tego czasu inwestycja musi być rozliczona i zrobiona zgodnie z przepisami.

Druga inwestycja to odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Lasotka – opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 34.440zł. Ta umowa została aneksowana tak aby ta dokumentacja spełniała wszelkie wymogi. Stąd przesunięcie realizacji tego zadania do 30 kwietnia 2015r. Opracowanie tej dokumentacji pomoże Zarządowi w roku 2015, kiedy trzeba będzie wystąpić o pozyskanie środków na odbudowę tej infrastruktury mostowej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej R. Kacprzaka o przedstawienie opinii komisji.

 

Przewodniczący Komisji R. Kacprzak poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 22.12.2014r. zajmowała się projektem uchwały. Po wyjaśnieniach p. Skarbnik  jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   18 Radnych

"Przeciw"                                           0

"Wstrzymało się"                              0

 

Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 została przyjęta 18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

Ad. pkt 7            Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2015 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż Radni otrzymali plan kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej w materiałach na sesję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej S. Lewandowskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Lewandowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 19.12.2014r. sporządziła dwa dokumenty. Są to: projekt planu pracy Komisji oraz projekt rocznego planu kontroli na 2015 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie. Projekty tych dokumentów otrzymaliście Państwo w materiałach i myślę, że odczytywanie jest zbędne. Zwracam się do Państwa Radnych o pozytywne zatwierdzenie tych dokumentów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o uwagi bądź pytania do przedstawionych planów.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2015 rok poddał pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   18 Radnych

"Przeciw"                                           0

"Wstrzymało się"                              0

 

Roczny plan kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2015 rok  został zatwierdzony 18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”

 

Roczny plan kontroli i plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2015 rok  w załączeniu – Załącznik Nr 12 i Nr 13.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Wicestaroście Tadeuszowi Głuchowskiemu.

 

Wicestarosta T. Głuchowski poinformował, że od ostatniej sesji minęło niewiele czasu, ale na poprzedniej sesji Pani Starosta informowała Radę, iż wystąpiliśmy do Kuratorium w związku z trudnościami w zarządzaniu placówką w Załuskowie. Zgodnie z Kartą Nauczyciela zwróciliśmy się do Kuratora Oświaty o wydanie opinii na temat odwołania p. dyrektor ze stanowiska dyrektora. Pomimo, że p. dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim nie jest to rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie ze stanowiska. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Kuratorium, które opiniuje pozytywnie odwołanie p. Aldony Szymańskiej ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” w Załuskowie. W tym piśmie, w którym zwróciliśmy się do Kuratorium przede wszystkim była ta ostatnia sprawa, o której Państwo doskonale wiecie. Było przeciwko kilku dyrektorom postawienie zarzutów, ale również stałe przebywanie p. dyrektor na zwolnieniu, również p. wicedyrektor na zwolnieniu. Ta placówka nie mogła normalnie funkcjonować. Sprawa w Kuratorium była sprawą dość znaną i tu odczytam fragment dotyczący opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. „Mazowiecki Kurator Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dostrzega niepokojące sygnały w zakresie funkcjonowania i organizacji pracy Ośrodka, warunków nauki i opieki nad nieletnimi w MOW „Dom na Szlaku” w Załuskowie”. Wobec powyższego w latach 2013-2014 przeprowadzono cztery kontrole doraźne. Dotyczyły one przestrzegania praw dziecka oraz zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w MOW. Druga kontrola w roku 2013 dotyczyła prawidłowości wykonywania przez dyrektora MOW zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego w tym przestrzegania praw dziecka oraz organizacji nieletnim przebywającym w MOW pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kolejna odbyła się 13.03.2014 roku i dotyczyła organizacji pracy placówki a w szczególności zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, przestrzegania praw dziecka i ucznia. W dniu 8.05.2014r. była kontrola organizacji pracy placówki. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2013 roku stwierdzono uchybienia w sprawowaniu opieki nad uczniami, zapewnieniu bezpiecznych, higienicznych warunków nauki i wychowania oraz w informowaniu o zdarzeniach nadzwyczajnych mających miejsce w Ośrodku. Wnioski pokontrolne wskazują na nieprawidłowości w regulaminie nagradzania i karania, które wymaga doprecyzowania kar i nagród adekwatnie do czynu. Ponadto dostrzeżono wysoką liczbę odnotowanych ucieczek wychowanek z Ośrodka. Kontrole doraźne w 2014 roku wykazały nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji jak również stwierdzono przykłady działań wychowawczych i dyrektora niezgodnych z procedurami postępowania interwencyjnego podczas wydarzeń kryzysowych i nadzwyczajnych. Mazowiecki Kurator Oświaty w związku z prowadzonym rejestrem ucieczek w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii dostrzega najwyższy w woj. mazowieckim wskaźnik ucieczek indywidualnych i zbiorowych wychowanek w „Domu na Szlaku” w Załuskowie. W Ośrodku z dużą częstotliwością mają miejsce wydarzenia nadzwyczajne, drastyczne wręcz m.in. samookaleczenia, pobicia i przebywanie pod wpływem środków psychotropowych i psychoaktywnych, które odnotowane są w rejestrach nadzwyczajnych pozostających w kompetencjach MKO. Wobec powyższego w trosce o dobro wychowanek „Domu na Szlaku” w Załuskowie oraz zapewnienia funkcjonowania Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie opiniuje decyzję odwołania Pani Aldony Szymańskiej z zajmowanego stanowiska dyrektora bez zachowania okresu wypowiedzenia. Tematem tym zajął się Zarząd i podjął uchwałę o odwołaniu p. dyrektor ze stanowiska. W jak najszybszym czasie ogłoszony zostanie konkurs, być może uda się to zrobić jeszcze w miesiącu styczniu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał czy Radni mają jakieś pytania odnośnie Informacji z prac Zarządu Powiatu

 

Pytań nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 9.           Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że Prezydium Rady pełniło dyżury w piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że wpłynęły do Rady Powiatu życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu M. Wideńska odczytała listę tych, którzy złożyli życzenia:

- dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie;

- wójt gminy Teresin M. Olechowski oraz przewodniczący Rady Gminy w Teresinie B. Linard;

- poseł na Sejm RP Maciej Małecki;

- dyrektor oraz pracownicy MOK w Sochaczewie;

- Janusz Szostak – Ekspress Sochaczewski;

- dyrektor ZS CKP w Sochaczewie Julia Jakubowska;

- dyrektor oraz pracownicy Sochaczewskiej Szkoły Umiejętności;

- wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński i przewodniczący Rady Gminy Sochaczew Czesław Ćwikliński;

- dyrektor i społeczność przedszkola nr 7 D. Walczuk.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 10      Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna interpelacja.

Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Pytań lub interpelacji nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 11      Wnioski i oświadczenia Radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o głosy.

 

Głos zabrał Radny R. Kacprzak i powiedział, „przyjęty dziś budżet jest pierwszym elementem i chciałbym, aby był to pierwszy element właściwego wykorzystania tego budżetu. Sądząc po twarzach i częściowej znajomości radnych sądzę, iż każdy z Państwa ma jakieś predyspozycje do czegoś, jeden potrafi bardziej to a inny, co inne. Moim zdaniem ważnym elementem jest rozdysponowanie środków, niemniej jednak dla mnie osobiście zwłaszcza w przypadku podejmowanych inwestycji przez samorząd jest właściwa realizacja i wykorzystanie środków, które zostały na ten cel przeznaczone. Ja mam tu prośbę i apel do Państwa Radnych byśmy nie stali z boku, nie czekali. Abyśmy przyglądali się i starali się zawsze wcześniej zapoznać z projektem danej inwestycji a potem z właściwą realizacją. Aby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości. Aby ustrzec się błędów, które miały miejsce. By inwestycje, które są realizowane za ograniczone środki, bo powiat to nie worek pieniędzy, nie dysponujemy ogromnymi pieniędzmi. Prośba abyśmy wspólnie potrafili jak najefektywniej te środki wykorzystać i zrealizować. Dziękuję za uwagę a przy okazji życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku, dostatniego Nowego Roku.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 12      Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych.

 

Głos zabrała Starosta J. Gonta powiedziała, iż jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku i w związku z tym chciałam Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Dla Was i Waszych rodzin oraz Waszych bliskich. Takie tradycyjne życzenia, że życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności oczywiście tak, ale życzenie, które chciałabym żeby się spełniło, które jest również moim życzeniem to jest to abyśmy wszyscy wspólnie radni, pracownicy urzędu i jednostek, wszyscy, którzy są zaangażowani w sprawne funkcjonowanie samorządu powiatowego abyśmy w przyszłym roku mogli zrealizować jak najwięcej zadań i zamierzeń z korzyścią i pożytkiem dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego. 

Tym Wszystkim z Państwa, którzy przed nowym rokiem bawią się na balach i zabawach sylwestrowych życzę udanej zabawy. Tym, którzy odpoczywają w domu życzę zrelaksowania się i odpoczynku i nabrania sił i zapału do pracy na przyszły rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski dołączył się do życzeń i życzył szczęśliwego Nowego Roku.

 

Ad. pkt 13      Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż porządek obrad III Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1130.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-06 15:35:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06 15:35:08
  • Liczba odsłon: 1325
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460046]

przewiń do góry