ZATWIERDZENIE PROJEKTÓW STAŁEJ I CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ LUB GMINNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek

2. Załączniki:

projekt organizacji ruchu (w 2 egzemplarzach), który powinien zawierać:

· Plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000, z zaznaczeniem drogi lub dróg których projekt dotyczy,

· Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się szkic bez skali, zawierający: parametry geometrii drogi oraz lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych,

· Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,

· Uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu,

· Termin wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu, a dla czasowej organizacji ruchu także termin przywrócenia poprzedniego stanu,

· Opinia Komendanta Powiatowego Policji (dotyczy tylko dróg powiatowych),

· Opinia zarządców dróg (właściwego dla drogi),

· Nazwisko i podpis projektanta.

OPŁATY:

Bez opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zatwierdzenie projektu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

1. Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi (Starosta – drogi powiatowe i gminne),

2. Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

3. W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. M.J.Piłsudskiego 65,

Kontakt: Robert Szewczyk i  Paweł Masłowski  tel. 046 864 18 39, pokój nr 2.

Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00,  pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Starosta wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych w obrębie powiatu. W ramach tych zadań starosta zatwierdza projekty stałej i tymczasowej organizacji na drogach gminnych i powiatowych.

Do sporządzania takiego projektu zobowiązani są między innymi:

· zarządcy drogi, którzy wprowadzają zmiany w istniejącej organizacji ruchu na zarządzanych przez siebie drogach,

· podmioty, które w wyniku prowadzonych prac remontowych lub budowlanych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi,

· podmioty, które poprzez organizację imprez masowych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi.

Wszelkie zmiany w istniejącej organizacji ruchu na drodze muszą być uzgodnione w formie opinii z następującymi instytucjami:

· właściwym burmistrzem lub wójtem – jeżeli zmiana dotyczy drogi gminnej,

· zarządem powiatu (Powiatowym Zarządem Dróg) – jeżeli zmiana dotyczy drogi powiatowej,

· komendantem powiatowym Policji – jeżeli zmiana dotyczy drogi powiatowej.

· Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

· Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

PODSTAWA PRAWNA:

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r  poz.266 ze zm).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2016  poz. 314).

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHUInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Szewczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Masłowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-03 11:27:06
  • Liczba odsłon: 2091
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459603]

przewiń do góry