Protokół  Nr VII/ 2011

 

 

z obrad  VII Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  29 czerwca 2011 r. o godz. 1300

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)    zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)     przekazania skargi;

d)    przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011-2014.

5.      Informacja dotycząca organizacji imprez w ramach programu „Powiat Sochaczewski - Stolicą Kulturalną Mazowsza”.

6.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Protokół Nr VII/ 2011

 

z obrad VII Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

29. 06. 2011 r.  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 29. 06. 2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                    Mirosław Adam Orliński

Starosta Sochaczewski                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                         Janusz Ciura

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Teresinie               Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                   Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                   Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                              w/z  Grzegorz Radzikowski

Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej     Dariusz Wypierowski

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                         Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

Dyrektor PUP                                              Krzysztof Wasilewski

Kierownik POIK                              Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                w/z M. Cylke

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                        Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu               Paweł Masłowski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                            Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki              Marcin Podsędek

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Inspektor Nadzoru Budowlanego                          Waldemar Orliński

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                             Jolanta Sosnowska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                  Jerzy Szostak

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 20 Radnych.

 

Nieobecność na Sesji usprawiedliwił: Radny Bogdan Jakubowski.

Usprawiedliwienie Radnego Bogdana Jakubowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady VII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad VII Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Komisji   Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przemysławowi  Gaikowi.

 

Wiceprzewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przemysław  Gaik złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad propozycji stanowiska Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie uznania kwestii wyrównania dopłat rolniczych w przyjętym Rządowym priorytecie – Gospodarka Żywnościowa, które wypracowała na swym posiedzeniu Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Wiceprzewodniczący przypomniał, iż na poprzedniej sesji takie stanowisko było zgłoszone przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość  i wprowadzone było do porządku obrad. Stanowisko to nie uzyskało większości i ustalono, iż Komisja wypracuje wspólne stanowisko i przedstawi je Radzie pod głosowanie.   

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż jest członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a o posiedzeniu dowiaduje się dopiero w tej chwili.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała Radnego Sz. Ziółkowskiego czy uczestniczył w posiedzeniu Komisji.

 

Radny odpowiedział, iż o posiedzeniu Komisji nikt go nie informował.  Radny wyraził zdziwienie, że Komisja bez poinformowania go o posiedzeniu przedkłada propozycję stanowiska. Nadmienił, iż posiedzenie odbyło się bez niego, powiadomienia na posiedzenie nie otrzymał. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż jako Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Bogdana Jakubowskiego, aby Komisja  na swym posiedzeniu wypracowała stanowisko, którego temat był analizowany na poprzedniej sesji.

Wiem, że  do wszystkich członków Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostały wysłane powiadomienia o terminie posiedzenia Komisji. Komisja odbyła się w dniu wczorajszym o godz. 1400.

 

Radny Sz. Ziółkowski w uzupełnieniu swej wypowiedzi złożył wniosek formalny o nieprzyjmowanie do porządku obrad proponowanego punktu.

 

Głos zabrał Radny Dariusz Dobrowolski złożył wniosek formalny o przerwę 10-15 min., w trakcie której spotkaliby się Przewodniczący Klubów Rady oraz osoby nie zrzeszone w Klubach w celu wypracowania stanowiska Rady Powiatu, o którym mowa.

Radny poinformował, iż „we wczorajszym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska wzięło udział 4 członków i uważam, że tych 4 Radnych nie wypracowało propozycji stanowiska w imieniu wszystkich Radnych Rady Powiatu. Uważam, iż aby uzyskać konsensus w tej sprawie warto byłoby, żeby  Przewodniczący Klubów Rady oraz osoby nie zrzeszone w Klubach wypracowały wspólne stanowisko. Radny nadmienił, iż wg niego takie stanowisko powinno być przyjęte przez aklamację, a nie poprzez głosowanie. Jeśli stanowisko nie zostanie wypracowane to wówczas przystąpimy do głosowania”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż wiadome jej jest, że Komisja wypracowała stanowisko.

 

Radny Dariusz Dobrowolski potwierdził, iż Komisja wypracowała stanowisko, ale poinformował, iż zostało ono przyjęte przez dwóch członków Komisji. „Uważam, że dwa głosy na posiedzeniu Komisji nie są reprezentatywne dla 21 Radnych Rady Powiatu”.

 

Wiceprzewodniczący Komisji   Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przemysław  Gaik potwierdził, że  stanowisko Komisji zostało przyjęte 2 głosami, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Nadmienił, iż każdy Radny uczestniczący w posiedzeniu Komisji miał zupełnie inne zdanie odnośnie wspólnego stanowiska. 

Wiceprzewodniczący stwierdził, iż proponowana przerwa w celu wypracowania stanowiska nie jest w sprawie wniesienia czegoś konstruktywnego, a w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, jest stratą czasu. Nie udało się na poprzedniej sesji przyjąć stanowiska proponowanego przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ treść tego stanowiska budziła wątpliwość.

Inicjatywa została podjęta, Komisja wypracowała stanowisko, które w naszej ocenie powinno zyskać poparcie w Radzie Powiatu. Stanowisko to będzie poddane pod głosowanie, jeśli nie uzyska większości to nie widzę tu również problemu. 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 15 min. przerwę od godz. 1320 do godz. 1335 w celu spotkania się Przewodniczący Klubów Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż na obrady przybył Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Komisji  P. Gaikowi, który poinformował, że na spotkaniu z przedstawicielami Klubów Rady Powiatu doszliśmy wspólnie do wniosku, że ze względu na  różnicę zdań co do treści przedmiotowego stanowiska jak i jego adresata, nie będzie ono przedmiotem dzisiejszej sesji.

W imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wiceprzewodniczący Komisji P. Gaik wycofał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji propozycji stanowiska Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie uznania kwestii wyrównania dopłat rolniczych w przyjętym Rządowym priorytecie – Gospodarka Żywnościowa.

 

Więcej uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała porządek obrad  VII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, a następnie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

"Za"                              głosowało  20  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)      przekazania skargi;

d)     przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011-2014.

5.      Informacja dotycząca organizacji imprez w ramach programu „Powiat Sochaczewski - Stolicą Kulturalną Mazowsza”.

6.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

Ad. pkt 3)     Przyjęcie protokołu z VI  sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad VI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad VI Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu, który zgłosił uwagę do protokołu, aby w przyszłości nie zdarzały się takie sytuacje.

Radny nadmienił, iż na początku poprzedniej sesji złożył wniosek formalny i nie zostało to odnotowane w protokole. Radny zwrócił uwagę, że jeśli składane są wnioski formalne to winno to być odzwierciedlone w protokole. Zarówno fakt złożenia wniosku jak i jego treść.

„W przypadku mojego wniosku złożonego na poprzedniej sesji odnośnie umożliwienia przeprowadzenia dyskusji w konkretnym punkcie nie zostało to odnotowane w protokole. Nie odnotowano faktu złożenia wniosku ani jego treści. Proszę zatem na przyszłość o umieszczanie w protokole elementów, o których jest mowa w Statucie jak również tych, które są obiektem podejmowania decyzji przez głosowania. Uważam, że takie elementy powinny być wiernie odzwierciedlane. Myślę, że moja uwaga będzie uwzględniona, jak również  wystarczająca, aby nie zmieniać tamtego protokołu tylko, aby na przyszłość takie sytuacje się nie zdarzały”.

 

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  15 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             5 Radny

 

Protokół z obrad VI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 15 głosami „za”, i  5 głosami „wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

 

Ad. pkt 4a)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest integralną częścią budżetu powiatu na dany rok, w tym przypadku na rok 2011. Obecnie proponowane zmiany w WPF polegają na urealnieniu planu dochodów i wydatków na rok 2011.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p.Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 1 Radny

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, 1 głosem „ wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Ad. pkt 4b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 124.451zł.

Na tę kwotę składają się:

- dotacja dla KP PSP w Sochaczewie w wysokości 77.930zł z przeznaczeniem na wydatki w tej jednostce;

- urealniono plan dochodów z tytułu odsetek od lokat o kwotę 46.520zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu na rz. Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W”.

 

Dokonano również urealnienia planów finansowych po stronie dochodowej i przesunięcia środków pomiędzy § tj. po stronie dochodowej poprzez przesunięcia środków pomiędzy § - tzw. zmiana źródła finansowania zaplanowanych wydatków.

 

Następnie p. Skarbnik przedstawiła dwie autopoprawki Zarządu Powiatu:

 

Autopoprawka nr 1.

 

W związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok” nowe zadania inwestycyjne pn.:

 1. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie – Plecewice” – 501.318zł;

 2. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie – Plecewice – Most na kanale Łasica” – 98.328zł;

 3. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W Wymyśle Polskie - Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów” – 268.986zł;

 4. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w miejscowości Witkowice” – 925.525zł.

W/ w zadania są przedmiotem promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć o kwotę 1.784.157zł załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

 

Autopoprawka nr 2.

 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje:

Po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych urealnieniu ulegają następujące zadania:

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki – Gągolina – Baranów - Jaktorów w m. Seroki” – zmniejszenie środków z dochodów własnych o kwotę 180.000zł oraz zmniejszenie środków planowanych do pozyskania z innych źródeł o kwotę 15.000zł (Powiat Grodziski). Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 310.000zł.

 2. „Przebudowa mostu na rz. Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W” – zwiększenie środków z dochodów własnych w kwocie 97.000zł. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 743.520zł.

 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie-Skotniki” – zwiększenie środków z dochodów własnych w kwocie 83.000zł. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 170.223zł.

Zarząd Powiatu proponuje urealnić załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok” dokonując przesunięć środków pomiędzy zadaniami w kwocie 180.000zł oraz zmniejszyć środki zaplanowane do pozyskania jako środki z innych źródeł o kwotę 15.000zł.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały wraz autopoprawkami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski odnośnie autopoprawki Nr 1, w której wskazane są propozycje zadań inwestycyjnych na 4 drogach, na które przeznacza się środki pozyskane z promesy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapytał, jakie kryteria przyjęto przy wytypowaniu tych zadań, kto te zadania wskazał i dlaczego nie opiniowała tych propozycji Komisja   Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która zajmowała się na kilku posiedzeniach stanem dróg w powiecie. Komisja zapoznała się podczas wyjazdowych posiedzeń ze stanem dróg i wskazaliśmy wówczas pewne drogi, które w pierwszej kolejności wymagają naprawy oraz remontu. Stwierdził, że przedstawione przez Starostę drogi w autopoprawce Nr 1 nie odzwierciedlają wypracowanej opinii przez Komisję.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski odniósł się do autopoprawki Nr 2 i zapytał, czy zmniejszenie środków w pkt 1 będzie miało wpływ na realizację tej inwestycji, w tym roku.

 

Pan Starosta odpowiedział, iż nie będzie to miało wpływu.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciurze w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Wicestarosta J. Ciura poinformował, iż był Przewodniczącym Komisji Powodziowej, która typowała drogi. Drogi przedstawione do wykonania, to drogi które po tegorocznej powodzi „ rozsypały się”. Dróg na wskazanych odcinkach po prostu nie ma.  Są to drogi na rz. Wisłą, w okolicach wałów, gdzie nastąpiło zalanie tych dróg. Wykonaliśmy już drogę w miejscowości Suchodół przy wale, otrzymaliśmy 400.000zł i obecnie czekamy na refundację.

Komisja Wojewódzka zakwalifikowała jeszcze kolejne drogi, ale nie wiemy ile otrzymamy środków. Niemniej chcemy wprowadzić te środki już teraz, gdyż mamy krótkie terminy do realizacji zadań i nie chcemy, aby zdarzyła się sytuacja, iż nie zdążymy wydać tych środków, a zatem zrealizować tych zadań. Są to drogi w Kamionie i Witkowicach oraz most we Władysławowie. Są to dodatkowe środki, poza budżetem, który przyjęliśmy na rok 2011.

 

Radny D. Dobrowolski stwierdził, iż gdyby na Komisji omawiano ten projekt uchwały to wyjaśnienie uzyskałby na posiedzeniu Komisji i nie musiałby pytać dzisiaj na sesji.

 

Głos zabrała Radna W. Dragan stwierdziła, iż ma pytanie podobne, które zadała na poprzedniej sesji ale w dniu dzisiejszym na sesji są mieszkańcy gm. Iłów i proszę o udzielenie przez p. Starostę odpowiedzi. Pytanie to brzmi: „w załączniku Nr 7 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok  nie ma ujętej pozycji – dokumentacja na drogę Iłów-Młodzieszyn. Na sesji przy podejmowaniu budżetu na 2011 rok (miało to miejsce w lutym br.), to zadanie było wykazane na kwotę w wysokości 100.000zł. Głosowaliśmy za przyjęciem opracowania dokumentacji na to zadanie w 2011 roku”. Zatem pytam, czy ta pozycja z zadań inwestycyjnych została wykreślona  w sposób świadomy, czy to gdzieś jest, ale nie jest to odzwierciedlone? „Myślę, że mieszkańcy będą b. zainteresowani tym co powie p. Starosta”.

 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zawiera załącznik inwestycyjny na rok bieżący, a Wieloletnia Prognoza Finansowa zawarta w poprzednim projekcie uchwały jest po to, aby wszystkie zadania, których realizacja zaplanowana jest na dłużej niż jeden rok były ujęte (czyli w załączniku WPF). Taki jest wymóg. Proponowane dzisiaj zmiany nie skutkują tak, by była potrzeba zmiany załącznika WPF. Jednocześnie  nie ma potrzeby  wyszczególniania w załączniku inwestycyjnym  zadań, w których nie proponuje się zmian. Te zadania widnieją w uchwale budżetowej na 2011 rok. W WPF są pokazane zmiany dotyczące kwot zadań po stronie dochodowej i wydatkowej.  W projektach uchwał dotyczących zmian w budżecie wykazywane są tylko te zadania w których następują zmiany, a te zadania w których nie ma zmian nie są przepisywane ponownie, za każdym razem, kiedy dokonujemy zmian w budżecie.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 wraz z autopoprawkami poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                          ----------------

" Wstrzymało się"                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4c)     Podjęcie  uchwały  w sprawie przekazania skargi

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo z Najwyższej Izby Kontroli zawierające w załączeniu skargę Pana Władysława Panka na działania Starosty Powiatu Sochaczewskiego w zakresie zajęcia przez Starostwo części działki będącej jego własnością.

Przewodnicząca odczytała treść pisma z Najwyższej Izby Kontroli. Pismo wraz ze skargą w załączeniu – Załącznik Nr 6.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu w celu przybliżenia sprawy zawartej w projekcie uchwały.

Sekretarz Powiatu Zofia Romanowska poinformowała, że w dniu 6 czerwca 2011r. wpłynęło do Przewodniczącej pismo z NIK przekazujące skargę Pana Władysława Panka na działalność Starosty Sochaczewskiego z zakresu geodezji i kartografii. Skarżący zarzuca w swojej skardze, że działania Pana Starosty przyczyniły się do zmniejszenie powierzchni nieruchomości, tak jak pisze skarżący- jego nieruchomości o 0,12 ha. Celem wyjaśnienia, chcę poinformować, iż całość tej sprawy będzie należała do wyjaśnienia, wg właściwości w tym przypadku przez Wojewodę Mazowieckiego.  Nadmieniam, iż sprawy gruntów Pana Władysława Panka były wielokrotnie rozpatrywane przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu. Pani Sekretarz poinformowała na czym polega działalność Wydziału Geodezji, na czele którego stoi geodeta powiatowy wykonujący zadania Starosty Sochaczewskiego, jeśli chodzi o zadania z zakresu geodezji i kartografii. Jednym z tych zadań jest wprowadzanie wszelkich zmian w zasobie geodezyjno-kartograficznym, które to zmiany wynikają z aktów, przepisów, z aktów notarialnych czy też operatów technicznych. Nikt z pracowników Starostwa nie wykonuje pomiarów na gruncie, tak jak wspominał skarżący w swojej skardze. Pracownicy jedynie ewidencjonują zmiany, które wynikają  z działań (zgodnych z prawem) i innych organów bądź podmiotów.

W przypadku Pana Panka było tak, iż w 2009 roku było wznowienie znaków granicznych między dwoma nieruchomościami. To wznowienie było prowadzone przez jednostkę geodezyjno-kartograficzną na zlecenie Urzędu Gminy w Rybnie. Jedną z nieruchomości była nieruchomość następcy prawnego Pana Panka. Nikt z właścicieli tych nieruchomości, zarówno tej nieruchomości, czyli następca prawny Pana Panka, jak i właściciel drugiej nieruchomości nie wnosił zastrzeżeń. W tego typu przypadkach, w takim operacie właściciele - strony uprawnione podpisują  protokół uzgodnień. Operat ten został złożony w Wydziale Geodezji… i  zostało to zaewidencjonowane. Jeśli w wyniku tego podziału, tak jak uważa Pan W. Panek, została zmniejszona mu powierzchnia jego nieruchomości o 0.12ha, to tak naprawdę Pan Panek w obecnej chwili nie jest już stroną w sprawie, podaję tę informację w celu przybliżenia sprawy tym, którzy nie znają skarg p. Panka. Skarga ta jest przekazywana do Wojewody Mazowieckiego dlatego, gdyż zadania Pana Starosty z zakresu służb geodezyjno-kartograficznych są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 229 § 2 Kpa organem właściwym do rozpatrywania skarg na Starostę w zakresie administracji rządowej jest właściwym Wojewoda.

W związku z tym tak został przygotowany projekt uchwały, Rada Powiatu przekazuje skargę celem rozpatrzenia Panu Wojewodzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Józef Chocian poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski odniósł się do wyjaśnień p. Sekretarz, która poinformowała, że przy wznowieniu granic właściciel nie wnosił zastrzeżeń i zapytał - czy właściciel podpisał protokół?

Pani Sekretarz odpowiedziała, iż protokół został podpisany.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie przekazania skargi poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

Ad. pkt 4d)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011-2014

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż zgodnie z art. 12 pkt 9b) ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalenie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Projekt przygotowuje powołana przez Starostę Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych T. Jaworskiemu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych poinformował, że przedmiotem tej uchwały jest Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011-2014.

Jest to Program, który  będziemy realizować przez 4 lata wspólnie z podmiotami, jakie zostały wyszczególnione w tym Programie. W dniu 27.06.br. spotkała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działająca przy Staroście, która pozytywnie oceniła zawartą treść powyższego Programu na 4 lata. Program składa się z dwóch części: opisowej i tabelarycznej, w której wyznaczone są poszczególne podmioty i osoby odpowiedzialne za realizację zadań. „Dodam, że co roku jest podsumowanie działalności za rok miniony i takie podsumowanie zostanie Państwu przedstawione w roku 2012”.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego T. Przywoźnemu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Tadeusz Przywoźny poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 29.06.br. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011-2014.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian odniósł się do Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011-2014 i stwierdził, „że jest to b. ambitny Program, ale również Program „pobożnych życzeń”. Jest to Program nierealny, nieuzgodniony z osobami, które powinny za to odpowiadać. Bezpieczeństwo jest ważną sprawą i jeśli się mówi w tym Programie o działaniach policji, które wymagają dodatkowych środków, (znam sytuację finansową i kadrową policji, gdyż byłem w Radzie Miejskiej przewodniczącym podobnej komisji) to chcę zapytać obecnego tu przedstawiciela policji, czy na tyle się zmieniła sytuacja w policji, że można zapewnić, iż nie zabraknie środków na ten Program i czy policja z tym Programem się zapoznała?

„A może ten Program jest tylko po to, aby istniał i  by pokazać, że jest on ambitny. Czy ten Program był uzgadniany z Burmistrzem Miasta, mówi się o monitoringu, chcę wiedzieć ile jest kamer w mieście, jak funkcjonuje monitoring, jak wygląda sytuacja z Zespołem, który pracuje przy monitoringu? Mówi się o infrastrukturze drogowej, a wiemy, że nie ma pieniędzy i tylko „łatamy dziury”. Przez najbliższe lata nie będzie pieniędzy, bo ani WPI – powiatu tego nie przewiduje, ani miasta. Mówi się o wielu rzeczach, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa, ale np. ciągle brakuje miejsc parkingowych, nie wiem np. ile szkół w gminach posiada monitoring, czy gminy go posiadają, jakie są perspektywy w tym temacie”.

Radny uznał, iż aby przyjąć ten Program to powinien on być choć w części realny. „Wg mnie jest to Program nierealny. Na posiedzeniu Komisji dyrektor T. Jaworski informował, że Program ten został przepisany z ubiegłych lat, z jednej kadencji na drugą, a tylko dopisany został pkt kolejny 5, który jest nowym punktem.

Proszę Państwa nam nie o to chodzi, my mamy mówić co uległo poprawie a co trzeba jeszcze poprawić, czy mieszkańcy powiatu mogą się czuć bezpieczniej i  na ile poprawi się skuteczność. 

Jeden z członków Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym spytał – jak ma się poprawić bezpieczeństwo skoro likwiduje się w gminach posterunki policji? O tym nic nie ma w Programie, nie ma też nic o np. zwiększeniu taboru samochodowego i patrolach policji w związku z likwidacją posterunków. Nic nie wiemy w tym zakresie a mówimy to po to, aby wiedzieć, co powinno być”.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych T. Jaworski odniósł się do wypowiedzi Radnego J. Chociana i wyjaśnił, iż nie powiedział, że się przepisuje Program, Pan mnie źle zrozumiał. Powiedziałem, że 4 pierwsze punkty są kontynuacją Programu z lat 2007-2011, natomiast pkt 5, jest tym dodatkowym, który mówi o osobach starszych, napiętnowanych przez młodych ludzi tzw. metodą „na wnuczka”.  

Głos zabrała Radna A. Ulicka nadmieniła, iż uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa … przy Panu Staroście i w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu jak również b. dokładnie zapoznała się z omawianym Programem. Potwierdziła, iż „Program jest b. ambitny i dobrze byłoby, aby został on zrealizowany. Bardzo bym się z tego cieszyła, dzięki mojemu głosowi Program ten został przegłosowany na posiedzeniu Komisji, aby dać szansę.  Zatem myślę, że ewentualnie będą nanoszone zmiany do tego Programu bądź będzie on zmieniony, jeśli nie będzie się sprawdzał. Pan dyrektor mówił, że Program ten w latach poprzednich się sprawdzał to miejmy nadzieje, że zostanie on zrealizowany. Myślę, że wszyscy, którzy są odpowiedzialni za realizację tego Programu wywiążą się ze swoich obowiązków”.

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011-2014 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       13 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 7 Radnych

Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sochaczewski” na lata 2011-2014 została przyjęta przez Radę 13  głosami „za”, 7 głosami „ wstrzymującymi się” przy braku głosów  „przeciwnych”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 5 minutową przerwę od godz. 1420   do godz. 1425.

 

Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 5)           Informacja dotycząca organizacji imprez w ramach programu „Powiat Sochaczewski - Stolicą Kulturalną Mazowsza”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Radni otrzymali pisemną informację dotyczącą organizacji imprez w ramach programu „Powiat Sochaczewski - Stolicą Kulturalną Mazowsza”.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Harmonogramem prac na 2011 rok planowane było przedstawienie powyższej Informacji. 

Następnie poprosiła p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcina Podsędka o przybliżenie informacji.

 

Informacja dotycząca organizacji imprez w ramach programu „Powiat Sochaczewski - Stolicą Kulturalną Mazowsza”  w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

 

 

P.o. Dyrektora M. Podsędek przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą organizacji imprez w ramach programu „Powiat Sochaczewski - Stolicą Kulturalną Mazowsza”.

P.o. Dyrektora na wstępie poinformował, „iż idea konkursu powstała w roku 2000, Mazowiecki Urząd Marszałkowski  mając za zadanie wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie województwa mazowieckiego podjął decyzję, by powiaty mające ograniczone źródła finansowania w sferze kultury mogły bardziej i szerzej zaprezentować swoją ofertę kulturalną. Urząd stworzył taką możliwość, by powiaty mogły ubiegać się o miano Stolicy Kulturalnej Mazowsza.  Dlaczego powiaty? Ideą było to, aby nie tylko sama stolica powiatu mogła się cieszyć z tego tytułu, ale żeby środki finansowe wykorzystać w jak najlepszy sposób i aby mogły także skorzystać z tego Projektu  gminy i jego wymiernych korzyści finansowych.

Tak też przez osiem edycji poszczególne powiaty otrzymywały ten tytuł za sprawą Komisji Konkursowej, która zbierała się na tę okoliczność i wybierała spośród zgłoszonych konkursowych propozycji najlepszy powiat w danym roku, najlepszą propozycję, by dzierżył on zaszczytne miano.

W roku 2008 Powiat Sochaczewski przygotowując się do jubileuszowego roku 2010, Roku Chopinowskiego, mając świadomość, że jest to rok wyjątkowy dla naszej ziemi sochaczewskiej, mam na myśli 200 rocznicę urodzin F. Chopina, wiedząc, że taki projekt pomoże wykazać nam nasze możliwości, a także pomoże nam pokazać naszą bogatą ofertę kulturalną, robiliśmy rozeznanie, aby przystąpić do Programu.  Rozmawialiśmy z powiatem piaseczyńskim, który w 2008 roku wiedział, że w roku 2009 będzie dzierżył to zaszczytne miano. Przygotowywaliśmy się do tego  jak najlepiej mogliśmy.

Złożyliśmy Projekt do Komisji Konkursowej, uzyskał on akceptację i uznanie. W roku 2009 Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik ogłosił Konkurs na Stolicę Kulturalną Mazowsza 2010, a nasz powiat przygotował prezentację. Była to naprawdę dobra prezentacja, bardzo szczegółowo przedstawialiśmy propozycje z wykazaniem imprez.  Towarzyszyły temu prezentacje multimedialne. We wrześniu roku 2009 złożyliśmy wniosek, a po 3 miesiącach Komisja Konkursowa wytypowała wniosek do realizacji w 2010 roku. Najlepiej oceniony został nasz wniosek, dostał on największą punktację. Od stycznia 2010 roku przygotowywaliśmy się do realizacji wniosku, wg szczegółowego harmonogramu przystąpiliśmy do wykonywania zaplanowanych zadań.

Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim mięliśmy świadomość, że sama inauguracja jest najważniejszym momentem tego wydarzenia. Inauguracje w innych powiatach wyglądały b. różnie, my wiedzieliśmy o bardzo ważnej dacie 22 lutego 2010 rok -  200 rocznica urodzin F. Chopina. Mieliśmy dwa miejsca do wyboru na organizację inauguracji, dwór w Żelazowej Woli, w którym urodził się F. Chopin i Kościół parafialny p.w. Św. Rocha w Brochowie, gdzie został ochrzczony. Wybraliśmy Kościół w Brochowie. Relacja z tej inauguracji odbyła się przy udziale Pr. 3 TVP”.

Następnie p.o. dyrektora M. Podsędek omówił realizację Projektu „Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza 2010”. Podczas prezentacji multimedialnej omówił poszczególne imprezy oraz przedstawił wiele ciekawych zdjęć. Zaprezentował również Klucz do Stolicy Kulturalnej, który obejrzeli wszyscy Radni.

 

 

Partnerami projektu były następujące instytucje:

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Urząd Gminy Brochów

Urząd Gminy Nowa Sucha

Urząd Miasta Sochaczew

Urząd Gminy Teresin

Urząd Gminy Iłów

Urząd Gminy Sochaczew

Teresiński Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Kątach

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie

Agencja Millenium Media

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe

Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii Rozwoju Społeczności Lokalnych e-Sochaczew.pl
Stowarzyszenie „Nasz Zamek''

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Szkoła Tańca PASJONAT

Uczniowski Klub Tańca Sportowego PASJONAT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodakowie

Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie

Parafia w Kurdwanowie

Parafia pw. św. Apostoła Piotra i Pawła w Giżycach

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania,  Kultury, Sportu i Turystyki.

 

Przewodniczący Komisji T. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym zajmowała się 3 tematami wynikającymi z planu pracy Komisji i wysłuchała Informacji odnośnie  organizacji imprez w ramach programu „Powiat Sochaczewski - Stolicą Kulturalną Mazowsza”.

Komisja przyjęła do wiadomości powyższą Informację. „Nie wyobrażam sobie, że Konkurs ten mógłby wygrać ktoś inny, skoro był to Rok Chopinowski, a przecież Żelazowa Wola i Brochów same za siebie mówią”. Komisja nie wniosła żadnych uwag.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski  stwierdził, iż kontynuując wątek, o którym mówił przedmówca można sobie wyobrazić, że któryś powiat wygra tę rywalizację, ale przewodnim wątkiem będzie rocznica urodzin Chopina. To, że w Roku Chopinowskim, nie może być innej lokalizacji aniżeli tutaj, to powiem, że w mieście 2 lata temu przygotowując się do Roku Chopinowskiego już o tym myślano. Doceniając całą masę inicjatyw, które zostały zaprezentowane, o niektórych może nawet nie mówiono, a działo się b. dużo i należy docenić wysiłki oraz starania wszystkich osób zaangażowanych w to, aby ta Rocznica i wysiłek w obszarze kultury został właściwie zaadresowany do mieszkańców powiatu i zrealizowany z dużym efektem.

W wypowiedzi p. dyrektora pojawił się taki wątek, którego staralibyśmy się chyba wszyscy unikać, jakiejś rywalizacji pomiędzy powiatem a miastem. To zdarzyło się chyba pierwszy raz, gdyż przez kolejne lata, kiedy przyznawano Stolice  poszczególnym powiatom, Stolicami były siedziby powiatu, konkretne miasta. W tym przypadku u nas zdarzyło się to po raz pierwszy, że to terytorium powiatu było Stolicą. Jest to novum, które być może już będzie przez Urząd Marszałkowski kontynuowane. Nie polemizuję, że było to po raz drugi. Wiem o tych wszystkich wcześniejszych i skąd ta idea się zrodziła. Generalnie jest to pewna prawidłowość, że w miastach ze starostwami te relacje nie są najlepsze i w związku z tym pojawiały się pewne kontrowersje, które Urząd Marszałkowski postanowił w ten sposób zmarginalizować i temat uporządkować.

Radny wyraził praktyczną refleksję, gratulując tych wszystkich dokonań, które miały miejsce podczas minionego roku, pogratulował Zarządowi Powiatu i wszystkim zaangażowanym w organizację tego Projektu, podkreślając, że jest takie przesłanie, iż gdzie się da i co się da wspólnie zrobić, to jak najbardziej trzeba współpracować, bo wtedy efekty będą zdecydowanie lepsze i satysfakcjonujące mieszkańców naszego powiatu.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska podziękowała i pogratulowała p.o. dyrektora p. Marcinowi Podsędkowi  za przedstawienie i przygotowanie Informacji oraz całemu Wydziałowi za organizację tego Projektu. Myślę, że słowa podziękowania należą się również współorganizatorom, którzy tworzyli ten Projekt.

 

 

Ad. pkt 6        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 10.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Następnie Starosta w uzupełnieniu Informacji poinformował, iż na kolejnym posiedzeniu Zarząd przyjął autopoprawki, które przedstawiła na dzisiejszej sesji Pani Skarbnik.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to bardzo proszę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 


Radny T. Głuchowski poprosił o przybliżenie pkt 2 Informacji.

 

Pan Starosta odnośnie  budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej – ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej wyjaśnił, iż na wystąpienie p. Burmistrza odnieśliśmy się do tematu, wystosowaliśmy pismo do Burmistrza odnośnie określenia proporcji w partycypacji kosztów tego zadania na etapie koncepcji i dokumentacji. Myśmy zdeklarowali 1/3 kosztów a Burmistrz 2/3. Tak to zostało przyjęte i wzięte do realizacji. Koncepcja będzie podstawą do dokumentacji i dopiero wówczas, kiedy będziemy mieli te elementy, myślę, że w tej samej proporcji będziemy temat kontynuowali i realizowali. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu D. Dobrowolskiemu, który nadmienił, iż „w budżecie miasta na realizację wspomnianego zadania – sygnalizacja świetlna zaplanowane jest 200.000zł. Rozumiem, że tak jak mówił Pan Starosta mowa jest tylko o projekcie na tę sygnalizację i o zawartym ustnym porozumieniu między starostwem a miastem. Zatem moje pytanie brzmi: kiedy zostaną przyjęte te 200.000zł do naszego budżetu powiatu, aby to zadanie można było realizować w tym roku? „Rozumiem, że o inwestycji będziemy mówili dopiero w przyszłym czasie. Niemniej ważne jest, bo minęło  już pół roku, przyjmowaliśmy w zmianach w budżecie pewne środki na inwestycje, a zadanie o którym mówię jest b. ważne chociażby ze względu dojazd do szpitala czy też zwiększenie natężenia ruchu w związku z modernizacją drogi Sochaczew-Juliopol”. Raz jeszcze pytam, czy jest szansa, jeszcze w tym roku na realizację tego projektu i kiedy on się rozpocznie?”

 

Starosta odpowiedział, iż „my na tym etapie mówiliśmy tylko o proporcjach, a nie o kwotach finansowych. Ja nie wiem ile to będzie, może po stronie miasta potrzeba będzie tylko 100.000zł.

Wydaje mi się, że za wcześnie jest o tym mówić, ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile to będzie kosztować. Porozumienie z miastem sporządzimy na piśmie, ale również nie wiem co wypracujemy. Jeśli np. nastąpiłoby przekazanie środków finansowych, a my ustalimy proporcje to, jeśli nie wykorzystamy pieniędzy to będziemy musieli je zwrócić, bo proporcje będą  wiążące.

Zatem nie mówmy o kwotach. Porozumienie przygotowywane jest na etapie koncepcji i dokumentacji. Myślę, że w pierwszej połowie lipca br. temat zakończymy”.

 

Radny Sz. Ziółkowski poprosił o przybliżenie pkt 4 Informacji dotyczącego inwestycji  drogowej na Al. XX-lecia w Teresinie.

 

Odpowiedzi udzieliła dyrektor PZD M. Dębowska. Poinformowała, iż aktualnie firma konsorcjum - Firma Drogomex jest na etapie ustalania programu naprawczego z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Przekazaliśmy pismo do firmy Drogomex, ponieważ na wcześniejsze pismo,  od 11 maja br. nie mieliśmy odpowiedzi na zaangażowanie w zakresie realizacji prac tej firmy. W odpowiedzi na nasze pismo, w którym prosimy o przedstawienie koniecznego harmonogramu, niezwłocznie w terminie 7 dni, firma ta odpowiedziała nam, że pismem zleciła Instytutowi przeprowadzenie badań i określenie technologii naprawy, Instytut te badania wykonał, ale obecnie oczekuje na wyniki tych badań i akceptację przedłożonego, zaproponowanego programu  naprawczego przez firmę Drogomex. Program naprawczy, który przedstawiła nam firma Drogomex był programem nieautoryzowanym przez naszego projektanta a polegałby on na tym, że zostałaby wzmocniona konstrukcja nawierzchni po uprzednim sfrezowaniu geosiatką. Zaproponowaliśmy, aby to rozwiązanie, które zaproponowała firma Drogomex było ocenione  przez Instytut. Obecnie firma Drogomex czeka na ocenę programu naprawczego  przez Instytut  Badawczy Dróg i Mostów. Mamy nadzieję, że Instytut określi się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jeśli Program naprawczy zaakceptowany przez Instytut zostanie  nam przedstawiony wówczas zostanie on przyjęty do realizacji przez nas, a następnie wykonawca przystąpi do realizacji robót.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami,

 jako  Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentowali całą Radę uczestnicząc w:

-  zakończeniu roku szkolnego w naszych szkołach powiatowych;

- podsumowaniu realizacji projektu „Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sochaczewie i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 8         Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski nadmienił, że chce kontynuować wątek, który podniosła Radna W. Dragan zadając pytanie, na które odpowiedziała p. Skarbnik. „Zauważyłem, że Radna pozostała przy swoich wątpliwościach i w związku z tym chciałbym sformułować swoje zapytanie,” Radny przypomniał, że kiedy przyjmowany był budżet powiatu na 2011 rok zostało wprowadzone zadanie, które to zadanie pozostaje, tak jak powiedziała p. Skarbnik. „Zmiany, które zostały nam dzisiaj przedstawione w WPF pokazują nam nowe elementy, które wchodzą (tylko, te zmiany zostały uwzględnione w tabeli). Myślę, że obawy, które podniosła Radna Dragan oraz były podnoszone przez innych Radnych m.in. na posiedzeniach Komisji, o których mówili również Radni: Ambroziak, Przywoźny i Grabarek, a są to przedstawiciele tych środowisk są stąd, że interesuje ich ten temat.  Od p. Wojciecha Dziurewicza przedstawiciela mieszkańców g. Iłów dowiedziałem się, że prowadzona jest korespondencja z Zarządem Powiatu na temat tej drogi i stąd obecność tych Państwa na dzisiejszej sesji. Moje zapytanie brzmi - czy ta inwestycja, tak jak odpowiedziała p. Skarbnik jest jak najbardziej nadal aktualna?”

Radny nadmienił, „że z załącznika wynika, że tę dokumentację będzie prowadził  Powiatowy Zarząd Dróg, a nie Zarząd Powiatu i może właśnie stąd to niezrozumienie i wątek niepewności Radnej Dragan, a tym bardziej mogli tego nie zrozumieć mieszkańcy, którzy wysłuchali tej odpowiedzi, stąd pytanie czy temat nadal jest aktualny tak jak został przyjęty w uchwale budżetowej”.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż nim złoży kolejną interpelację w sprawie Al. XX-lecia w Teresinie chce prosić Pana Starostę o odpowiedź na dwa pytania.

„Pierwsze brzmi następująco: jak w świetle ekspertyzy, która została wykonana przez  Instytut Budownictwa Drogowego (w skrócie powiem, iż ta ekspertyza mówi, że wszystko tam było wykonywane źle) ocenia Pan Starosta pracę inspektora nadzoru, który w tym przedsięwzięciu był Pańskim przedstawicielem?

Drugie pytanie brzmi: czy prawdą jest, że pod koniec ubiegłego roku podpisano z wykonawcą tej inwestycji porozumienie dotyczące warunkowego odbioru tego zadania, jeszcze w roku ubiegłym?”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Pan Starosta T. Koryś poinformował, iż prosi, „aby Radny Sz. Ziółkowski  złożył swe  pytania na piśmie, bądź skoro są one protokołowane, to proponuje odpowiedzi udzielić na piśmie, gdyż Radny pyta o informacje, na które w tej chwili odpowiedzieć czy też podawać  pewnych faktów nie mogę”.

Na pytanie Radnego J. Żelichowskiego Starosta odpowiedział:

- „na poprzedniej sesji mówiłem na temat dokumentacji na inwestycje, wówczas skupiłem się właśnie na tej inwestycji drogowej. Zapis w budżecie w wysokości 100.000zł na dokumentację projektową był dla nas zabezpieczeniem, gdyby pojawiły  się środki i w zależności jakie. Jeżeli chodzi o dokumentację, to na remont jest ona niepotrzebna. Natomiast, jeśli chcemy drogę doprowadzić do parametrów drogi powiatowej (poszerzyć ją) to dokumentacja jest potrzebna. Na wykonanie dokumentacji za 100.000zł i położenie jej  „na półkę” nas nie stać. Mamy takie przykłady z lat poprzednich. Chcę wrócić do lat poprzednich, kiedy złożyliśmy wnioski o środki popowodziowe.

Komisja ze Starostwa dokonała oceny dróg a następnie złożyła stosowne wnioski do Wojewody. Komisja Wojewódzka weryfikowała te wnioski i m.in. wybrała spośród 15 wniosków, (z naszej strony, jako priorytet  był most w Kozłowie Szlacheckim) wnioski dotyczące gmin z terenów zalewowych przy rz.Wiśle. Z trzech gmin: Brochów, Młodzieszyn i Iłów zaakceptowano tylko wniosek z gm. Iłów na drogę, która obecnie została już wykonana. W kolejnym rozstrzygnięciu zaakceptowano odcinki czterech kolejnych dróg, które zostały przekazane do rozstrzygnięcia przez MSWiA. Powiat czeka na dalsze rozstrzygnięcie przez MSWiA. Kiedy drogi te zostaną zaakceptowane, to właśnie dziś zaproponowane zapisanie środków na te drogi będą umożliwiały, jak najszybsze rozpoczęcie tych inwestycji, natychmiast po otrzymaniu promesy. Dlatego, to wyprzedzenie.

Droga, o której mówiła Radna Dragan, była przedstawiona we wnioskach w dwóch wersjach.  Pierwsza wersja (położenie nakładki) opiewała na kwotę ok. 4mln.zł. Druga wersja (przebudowa, do parametrów drogi powiatowej - 6m.), to koszt pow. 30 mln.zł. To zadanie w żadnej z wersji nie znalazło uznania w Komisji Wojewódzkiej, gdyż nie ma możliwości zakwalifikowania „drogi w lesie”, jako drogę, którą „zalało”. Obecnie, jeśli pojawi się sytuacja, że trzeba robić  drogę z dokumentacją to „nie ma sprawy”, ale propozycja zrobienia dokumentacji za 100.000zł i „odłożenie jej na półkę” nie ma racji bytu. Droga ta jest do wykonania na długim odcinku, obecnie PZD remontuje i łata ją we własnym zakresie. Planujemy zakup bardziej wydajnych urządzeń i może efektywność napraw będzie lepsza”.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, iż „niedługo minie rok, od kiedy zaczęliśmy remont Al. XX-lecia w Teresinie. Od pół roku stoimy w miejscu. Był protokół odbioru, podczas którego nie odebrano prac, a jedyna rzecz jaka jest to ekspertyza, która pokazała, co tak naprawdę się wydarzyło. Ekspertyza była wykonana półtora miesiąca temu i od tamtej pory nic się nie dzieje. W ekspertyzie są zalecenia jak to zrobić. Jedna z tych ekspertyz mówi jasno, że trzeba zrobić wszystko od początku. Trudno, aby wykonawca chciał robić wszystko od początku, zwłaszcza, że ma perspektywę kar umownych, bo tak figuruje w pewnych pismach. Ma również perspektywę odszkodowań, więc jak ma robić wszystko od początku.  Więc idzie drugą ścieżką, zawartą również w tej ekspertyzie, która tak naprawdę nic nie mówi.  I oto właśnie chodzi w tej ścieżce, gdzie wykonawca mówił nam, jak będzie naprawiał tę drogę. Czekamy dość długo na propozycję. Nie wiem, czy ze strony Starostwa jest jakiś monitoring i wpływ na tę sprawę. Czy były określone jakieś warunki „progowe”, czy też poczekamy sobie miesiąc lub drugi, wykonawca coś wymyśli, do czego nie dołoży, bo jeśli dołoży to właśnie powiat, a my się zgodzimy bądź nie. Zależy to prawdopodobnie od decyzji Zarządu, może Rady, tego nie wiem, a jak się nie zgodzi to co? Może za następne pół roku będziemy upierać się za pierwszym rozwiązaniem, które uważam jest najlepszym z tej ekspertyzy rozwiązaniem. Chociaż jest to mało realne”.

Radny złożył kolejną interpelację zaznaczył, że poprzednią w tej sprawie złożył w miesiącu grudniu 2010 roku.

Interpelacja w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Radny w nawiązaniu do składanej interpelacji poinformował, iż „niewiele może dowiedzieć się od inwestora i od tych, którzy powinni nam przedstawiać b. szczegółowe informacje co więcej, mam wrażenie, że oprócz tego, iż informacja jest niepełna, to jestem oszukiwany i dlatego udałem się do wykonawcy. Jest to najprostsze rozwiązanie, jeśli się chce czegoś dowiedzieć. Wykonawca zgodził się na spotkanie, w trakcie którego dowiedziałem się rzeczy następujących.  

Pierwsza z nich to ta, o którą pytałem Pana Starostę. Przyjmuję to, jako swoisty test na prawdomówność, cieszę się, że Pan Starosta nie chciał sobie komplikować sprawy odpowiedziami, które mogłyby nie odzwierciedlać rzeczywistości. Otóż wykonawca poinformował mnie, że pod koniec ubiegłego roku zawarł ze Starostwem Powiatowym, porozumienie w myśl, którego inwestycja  ta w stanie takim jak była na koniec roku, miała być oddana. Prawdopodobnie chodziło tu o chęć niestracenia dotacji na ten cel. Na razie nie będę tego komentował. Niemniej skomentuję to tak, że ja dopiero od wykonawcy dowiaduję się o tym, (jeżeli jest to prawdziwa informacja), a co powinno nam być przedstawiane bez interpelacji. Powinniśmy wiedzieć, jaka jest sytuacja, współpracujemy razem i powinniśmy dążyć w jednym kierunku i uradzić jak to zrobić. Niestety prawdopodobnie chowa się informacje i jakimiś skrótowymi sposobami próbuje się dojść do rozwiązania, którego by lepiej w takiej sytuacji nie było. W tej interpelacji proszę o odpowiedź na postawione pytanie i proszę o udostępnienie tego dokumentu ponieważ jest to dokument jawny, jeśli on istnieje, a jeśli nie, to proszę wyraźnie powiedzieć, że wykonawca wprowadza nas w błąd.

Wykonawca powiedział mi jeszcze inną rzecz. Ja od początku pytam o dzienniki budowy, o rolę inspektora nadzoru w tej sprawie. O rolę inspektora z przeszłością, którego działalność zawodową, jeśli chodzi o nadzór inwestycji osądzał w sposób krytyczny sąd. Tutaj trwa swoista zabawa „w kotka i myszkę”. Nie do pomyślenia było dla mnie, że  inspektor nadzorujący pracę  nie dokonuje odbioru prac zakrywowych. Pytam się od początku, czy inspektor odbierał prace zakrywowe? I co słyszę? Nie odbierał, nie było takiego wymogu i podpisu. Pan inspektor pod niczym się nie podpisał. Jak to jest możliwe? Wykonawca potwierdził, że inspektor nie odbierał prac zakrywowych, ale w dzienniku budowy podpisywał zgodę na wykonywanie następnych prac. Czy to nie jest to samo? Pytam się Pani dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Czy inspektor wyrażał zgodę na realizację kolejnych etapów? Proszę zaprzeczyć!”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poprosiła Radnego o kontynuowanie składania interpelacji i o nie podnoszenie głosu, kiedy zwraca się do p. dyrektor.

 

Radny Sz. Ziółkowski kontynuował wypowiedź. Nadmienił, iż „wg relacji wykonawcy inspektor nadzoru dokonał wpisu, że wyraża zgodę na kolejny etap, co dla mnie jest jednoznaczne, że akceptował to, co wykonano do tej pory. To były dwa elementy, o których chciałem Państwu powiedzieć po spotkaniu z wykonawcą”.

Następnie Radny odczytał dalszą treść interpelacji i stwierdził, że „myśli, że wszystko idzie w takim kierunku, iż nie będzie żadnych kar umownych ani żadnego odszkodowania lub b. trudno będzie to wyegzekwować. Niestety. Jednak w pismach, które były kierowane w ubiegłym roku ze strony Starostwa Powiatowego była mowa, że rozpoczęto naliczanie kar umownych. Ciekawy jestem jak to wygląda? Starostwo informowało również wykonawcę, że będzie naliczało odszkodowanie za utracone korzyści. Proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższą interpelację zgodnie ze Statutem Powiatu. Radny poprosił o dochowanie terminów, jeśli chodzi o odpowiedź, ponieważ jedną odpowiedź na interpelację odbiera w dniu 7.07.br. i tę również chciałbym odebrać najlepiej w tym samym dniu. Wątpię, że będziemy się brali do roboty - stwierdził”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska stwierdziła, iż Radny otrzyma odpowiedź zgodnie z terminem.

 

Głos zabrała Radna B. Fastyn poinformowała, iż „w swoim (wg porządku obrad) czasie złoży zapytanie. Następnie odniosła się do pisma, które zostało do niej skierowane z datą 14.06.br. za pośrednictwem Pani Przewodniczącej przez Pana Starostę. Poinformowała, iż pismo to zawiera dokument, który jest kserokopią, a jest to powierzenie przez Pana Starostę określonych czynności  Panu Wicestaroście. Odnoszę się do tego, gdyż później chciałabym prosić o pewne doprecyzowanie, kiedy będę składała wniosek w tej sprawie”.

„Obecnie z racji tego, że jesteśmy w innym punkcie porządku obrad składam zapytanie, które jest zawarte w moim piśmie, które za chwilę złożę. Chodzi mi o pewien szczegół. Pismo, które otrzymałam, a konkretnie kserokopia, o której mówiłam nosi datę 11.03.2011r. i w związku z tym chciałam się dowiedzieć, w jakim dniu została sporządzona umowa o pracę z Panem Wicestarostą?  Jaki był zakres obowiązków określony w tej umowie o pracę? Na jakiej podstawie Pan Wicestarosta świadczył obowiązki wynikające ze stosunku pracy w okresie od podpisania umowy o pracę, a przekazaniem dokumentu odnośnie powierzenia określonych czynności Panu Wicestaroście?”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski w imieniu grupy Radnych złożył interpelację. W podpisie Radni Sylwester Lewandowski, Anna Ulicka, Beata Fastyn, Szymon Ziółkowski i Wanda Dragan i Tadeusz Głuchowski. Treść interpelacji w załączeniu - Załącznik Nr 12.

 

Następnie Radny Sz. Ziółkowski odniósł się do złożonych interpelacji na poprzedniej sesji, stwierdzając, że  nie otrzymał jeszcze na nie odpowiedzi.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wyjaśniła, iż uzgodnione było, że odpowiedź otrzyma Pan Radny w ciągu 30 dni.

 

Radny stwierdził, iż pomylił się wówczas, gdyż Statut mówi o 14 dniach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska raz jeszcze podkreśliła, że „na sesji padły uzgodnienia, że będzie udzielona odpowiedź w terminie 30 dni i proszę nie wprowadzać Rady w  błąd”.

 

Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, iż „na odpowiedź w dniu 7.07.br umówiliśmy się w sprawie Al. XX-lecia, jeśli się nie zrozumieliśmy to ja tylko się upominam o odpowiedź na moją interpelację w sprawie DPS-u. Natomiast do Przewodniczącej zostało skierowane analogiczne pismo nie jako interpelacja, na którego odpowiedź nie ma żadnego terminu”.

Radny nadmienił, iż interpelację odnośnie DPS-u przedstawił na łamach swojego blogu w Internecie. „Po dwóch dniach miał odpowiedź i to całkiem merytoryczną, choć niewiele wnoszącą, ale była. Była to odpowiedź na wszystkie punkty, zatem to chyba żaden problem, aby i Pani odpowiedziała wcześniej niż po 30 dniach. Proszę o odpowiedź w tej sprawie, bo jest ona b. ważna”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

Głos zabrała Radna B. Fastyn  złożyła interpelację w imieniu grupy Radnych Klubu PiS. W podpisie Radni Sylwester Lewandowski, Anna Ulicka, Beata Fastyn, Szymon Ziółkowski i Wanda Dragan. Radna odczytała treść interpelacji – interpelacja w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

W sprawie złożonych wniosków i interpelacji Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zgodnie z § 19 pkt. 5  Statutu ustaliła z Radnymi składającymi powyższe pisma termin odpowiedzi, który określono na 2 miesiące, bądź jako przed następną sesją.

 

 

Ad. pkt 9.       Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, „iż jego wnioski płyną z odpowiedzi na interpelację, którą ostatnio otrzymaliśmy, jak również ze wcześniejszej, chociażby dotyczącej Al. XX-lecia w Teresinie. Odpowiedzi Pana Starosty „balansują na linie”, prawdopodobnie w sprawie tej inwestycji odpowiedzi są niepełne, coś jest ukrywane, prawdopodobnie w sprawie Pana Podsędka informacja też jest nieprawdziwa, gdyż z tego co tu jest napisane, że „Pan Podsędek pracował w Starostwie, nabrał zaufania Pana Starosty po czym został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki”. A z tego, co mnie wiadomo, nic takiego nie miało miejsca, a ten akapit jest wprost mówiący. Dopiero jak się dowiedziałem, to do mnie to dotarło. Odnośnie Pani dyrektor DPS-u odpowiada się, że zatrudniona była w dwóch miejscach a mówi się, że w trzech. Pytanie jest o wynagrodzenie, a odsyła się nas do biuletynu informacji publicznej. Przecież po to pytamy, aby „Pan zajrzał do tego biuletynu i udzielił nam odpowiedzi. Tak to Pan nas może odsyłać gdzie chce”.

Radny złożył wniosek, „aby Pan Starosta współpracował z Radnymi, udzielał pełnych odpowiedzi

i traktował nas w sposób poważny, „bo sam się Pan dyskwalifikuje”.

Radny złożył również wniosek do Pani Małgorzaty Dębowskiej dyrektora PZD za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Powiatu Haliny Pędziejewskiej. Radny odczytał treść wniosku – wniosek w załączeniu – Załącznik Nr 14.

 

Następnie Radny złożył wniosek do Zarządu Powiatu Sochaczewskiego za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Powiatu Haliny Pędziejewskiej.

Radny Ziółkowski nadmienił, iż „mając wrażenie rzeczywistości i tu odniósł się do wypowiedzi Pana Starosty na jednej ze wcześniejszych sesji, gdzie Pan Starosta w odniesieniu do osoby Przemysława Gaika - członka Zarządu  użył nazwy  „świeżej krwi w Zarządzie” i zwrócił się do Radnego Gaika, proszę Panie Radny Gaik, aby Pan na posiedzeniu upomniał się, by stanęło to na posiedzeniu Zarządu, gdyż Pan jest w tej sprawie trochę z boku. Pan nie uczestniczył w tym, co się działo w poprzedniej kadencji.  Ma Pan mandat do tego, którzy na równi z nami chcą wyjaśnienia tego, do Pana kieruję prośbę, aby stanęło to na posiedzeniu Zarządu”. 

Radny odczytał treść wniosku – wniosek w załączeniu – Załącznik Nr 15.

Radny nawiązując do ostatniego zdania Interpelacji, które brzmi: „jednocześnie pragnę zauważyć, że dotychczasowy brak reakcji w tej kwestii napawa niepokojem, jaką rolę odgrywa w tej sprawie Zarząd Powiatu?” stwierdził, „iż odnosi wrażenie, że „wszyscy o wszystkim wiedzą z tej „powiatowej górki” czy z pracowników PZD i nie wiadomo, kto tu jest czyim zakładnikiem. Zatem proszę o odpowiedź sumienną na zapytanie, bo to będzie świadczyło o Państwa roli i pozwoli na podjęcie kolejnych działań”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o kolejne głosy.

 

Głos zabrała Radna B. Fastyn nadmieniła, iż obecnie chce zakończyć zapytaniem - wniosek, który przedstawiła wcześniej. Radna poinformowała, że „ponieważ obecnie jest punkt obrad dotyczący składania wniosków chce skończyć rozpoczęty uprzednio wniosek – zapytaniem. Moje pismo składa się z dwóch elementów zatem z przyczyn formalnych wracam obecnie z tym dokumentem. Odnoszę się do odpowiedzi, którą otrzymałam – pismo wraz z załącznikami z dnia 14.06.br. w odpowiedzi na pisma z miesiąca grudnia 2010 roku, lutego br. i z uprzedniej sesji”. Zapytanie w załączeniu – Załącznik Nr 16.

 

Głos zabrał Radny P. Gaik który stwierdził, że ceni sobie głos Radnego Sz. Ziółkowskiego i doskonale zdaje sobie sprawę z zakresu swojego mandatu. „Natomiast chcę zauważyć, że Pan Radny użył w swoim wniosku sformułowania „nadużycia” i żeby nie miał ten wniosek charakteru pomówień, proszę o określenie o co dokładnie Panu chodzi, bo ciężko jest Pana zrozumieć”.  

 

Radny Sz. Ziółkowski wyjaśnił, „iż określiłem to w swoim wniosku „w świetle ekspertyzy”. Radny nadmienił, iż nie chodzi mu o malwersację ani wymiar finansowy, bo jeszcze go nie ma, choć dziś wiadomo, że prawdopodobnie będą jakieś problemy jeśli chodzi o dotację, o odszkodowania, nie wiadomo jak to się skończy. Chodzi mi o nadużycia wynikające z nieprawidłowo wykonywanych prac, czyli w świetle ekspertyzy jaka została sporządzona. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z tą ekspertyzą.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o kolejne wnioski bądź zapytania.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10.     Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy.

Głos zabrał Radny J. Żelichowski nadmienił, iż „chciałby wrócić do tematów, które są przedmiotem codziennej troski mieszkańców i ich przedstawicieli w osobach Radnych. Z jakąś tam konsekwencją na kolejnych sesjach staram się nawiązywać do tematu parkingów Park&Ride. Cieszę się, że na dzisiejszej sesji jest z nami Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pan Adam, myślę, że na Pana liczymy w tym temacie, tym bardziej, że temat ten w ostatnim czasie zaczyna „nabierać rumieńców”, gdyż w ostatniej wypowiedzi Burmistrza Miasta jest, jakby deklaracja, że miasto w tym temacie chciałoby kontynuować podjęte  w poprzedniej kadencji działania i wesprzeć w tych kolejnych wspólnych krokach.” Radny powiedział „droga jest powiatowa, to jest ewidentne, parkują ludzie w sąsiedztwie tych dróg, ale może po części na prywatnych działkach, a to komplikuje codzienne funkcjonowanie wszystkim tym, którzy w taki sposób  korzystają z tego najbliższego sąsiedztwa dworca. Stąd chcę kolejny raz apelować i podnieść ten temat, aby to co zostało już dwa lata temu zapisane w dokumentach wojewódzkich a co nie zostało zrealizowane przy okazji wyjątkowej, jakim był Rok Chopinowski, żeby może za przykładem gm. Teresin, która się nawet finansowo zaangażowała, by słysząc głosy deklaracji, pociągnąć ten temat i z tego byłby bardziej satysfakcjonujący nas wszystkich, poświęcających swój czas sprawom powiatowym, pożytek aniżeli takie szczegółowe interpelowanie w kwestiach. W jednej muszę powiedzieć, że chyba niesłusznie skierowanej pod adresem Pana Starosty, z taką determinacją kierowaną, bo to nie Pan Starosta  wybierał Wicestarostę, a Rada Powiatu wybrała. Co za tym idzie, nie można „per analogiam” przenosić z samorządu gminnego pewnych uregulowań  na szczebel  samorządu powiatowego. To w gminach i miastach burmistrz i wójt odpowiadają za politykę kadrową i mogą decydować o tych wszystkich kompetencjach, o które pytała Pani Radna w stosunku do swoich pracowników, zastępców i naczelników. Aczkolwiek w przypadku swoich naczelników czy dyrektorów, to tego tu nie kwestionuję. Natomiast, jeśli chodzi o osobę Wicestarosty, to nie wchodząc w rolę adwokata,  takie są moje odczucia, to była decyzja Rady i o tym trzeba pamiętać”.

 

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Popiołek, która poinformowała, że razem z Radnym P. Gaikiem uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza. „Pozwoliliśmy sobie obejrzeć wyremontowany budynek szkoły w Alei Duplickiego. Oczywiście przeszło to nasze oczekiwania, że z ruiny zrobiono coś wspaniałego. Są piękne sale lekcyjne, nowe wyposażenie, są to sale na pokaz do przeprowadzenia wojewódzkich egzaminów zawodowych. Nie będę mówiła jak budynki wyglądają z zewnątrz, bo wiem, że nie ma na to na razie  pieniędzy ale wiem, że zrobione są już kraty i zwracam się do dyrektora S. Grefkowicza i do Zarządu, aby znaleźli pieniądze na okratowanie okien. Już teraz są częste alarmy i przyjeżdża ochrona. Szkoła zrobiła coś wspaniałego, bo szyby są „mrożone”, nic przez nie nie widać, ale w salach jest sprzęt b. drogi,  zatem proszę o zrobienie w miesiącu lipcu br. tych krat. Pracownicy są w szkole do południa a później obiekt pozostaje bez nadzoru”. Bardzo o to proszę. Myślę, że nie potrzeba na to b. dużych pieniędzy.”

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski odniósł się do parkingu przy Starostwie, Nadmienił, iż jest to duży parking, zbudowany za publiczne pieniądze i powinien społeczeństwu służyć.

„Szlabany i znak jaki pojawił się przy wjeździe na ten parking budzą moje zdziwienie. Parking ten można użytkować tylko w godzinach od 700  do 1800. Wszyscy doskonale wiemy, że stanowi on zaplecze dla dworca PKP  w Sochaczewie i dla osób korzystających z komunikacji kolejowej. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś dojeżdżający o godz. 530 czy o 600 mógł skorzystać z tego parkingu. Zatem parking ten jest praktycznie bezużyteczny. Stąd moje zdziwienie, dlaczego ten publiczny parking, wybudowany za nasze pieniądze został w tak istotny sposób ograniczony. Możliwość jego użytkowania jest ograniczona dla wszystkich mieszkańców, nie tylko Sochaczewa. Mieszkańcy Sochaczewa często przyjeżdżają komunikacją publiczną ale służy on mieszkańcom ościennych gmin, którzy dojeżdżają na dworzec kolejowy własnym środkiem transportu, by dalej dostać się do pracy. Budzi to moje zdziwienie, bo przyjęliśmy dzisiaj Uchwałą Program o bezpieczeństwie i tak „str. 5 – bezpieczeństwo w ruchu drogowym – organizowanie bezpiecznych parkingów, kolejny pkt. – poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji publicznej”. Pytam zatem, jak to się ma do dokumentów prawnych, uchwał, nad którymi tu dzisiaj procedujemy, jeżeli sami dajemy taki przykład.”

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka poparła prośbę Pani Radnej J. Popiołek odnośnie okratowania okien w ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Nadmieniła, iż w wyremontowanych salach jest nowy, drogi sprzęt, który został zakupiony w związku z realizacją „Projektu” realizowanego w szkole przez dwa lata. Raz jeszcze poprosiła o środki na ten cel i jak najszybsze wykonanie okratowania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciurze w celu udzielenia odpowiedzi.

 

Wicestarosta J. Ciura wyjaśnił, iż „jeśli chodzi o parking to chcę wyjaśnić, iż to są miejsca postojowe, a nie parking. Są to miejsca postojowe dla klientów Starostwa, pracowników, dla szkoły - czyli dla uczniów i nauczycieli. W czasie roku szkolnego te miejsca postojowe są praktycznie zajęte. W czasie, kiedy plac był otwarty dla wszystkich, to trzeba było przyjechać i sprawdzić co działo się w godzinach nocnych, w soboty i niedziele. Odbywały się tu różne rzeczy. Młodzież robiła tu różne „cuda” nie będę o tym mówił. Aby zabezpieczyć się przed tym, bo my odpowiadamy za  ten teren, by zabezpieczyć rodziców tej młodzieży, która się tu spotykała, piła alkohol, sprzedawała różne rzeczy nie mogliśmy dłużej stwarzać takiej sytuacji. W inny sposób nie mogliśmy tego opanować. Musieliśmy ograniczyć czas, jeśli chodzi o parkowanie, czy zatrzymywanie się tu samochodów. Dla mieszkańców, którzy wyjeżdżają czasowo o godz. 700 i wracają do godz. 1900 nie ma problemu, oni korzystają z tego. Gdy ktoś jedzie o 300  rano czy w nocy, wtedy skorzystać nie może, bo nasze służby pracują od godz. 700 do godz. 1900.  Jak ja obserwuję, to wielu mieszkańców korzysta z tych miejsc postojowych. W momencie, kiedy w nocy parkowało tu 30-50 samochodów to dla klientów po przeniesieniu Wydziału Komunikacji, (po to zrobiono parking) nie było już miejsca.  Wtedy był ogromny problem. Otworzenie terenu w porze nocnej nie jest możliwe, proszę zauważyć co się działo dzisiaj w nocy, czego efekty było widać.  Dobrze, że kamery mamy z kilku stron”.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty i stwierdził, iż „nie lubi dzielić ludzi, jest to dyskryminowanie społeczeństwa, jeśli Pan mówi, że to jest dla klientów Starostwa, uczniów i nauczycieli. Przepraszam, to mieszkańcy powiatu sochaczewskiego nie mają prawa skorzystać z publicznych miejsc postojowych? Jeżeli Pan mówi, że pod Starostwem Pan jako Starosta nie ma wpływu albo sobie nie radzi z tym co dzieje się na tym parkingu to ja jestem mocno zaniepokojony. Jeżeli ma Pan monitoring i służby Panu podległe to ja sobie wyobrażam to tak, że jest tu potrzebny jeden telefon, 3 godziny albo 3 dni i sprawa jest uporządkowana. Budzi to mój ogromny niepokój, że z Pana ust te słowa padły. Nie chcę dalej „ciągnąć” tej dyskusji i powiem tak - prostym rozwiązaniem w tej sprawie byłaby zmiana godzin.  Jeśli te miejsca postojowe byłyby udostępnione w godzinach od 500 - 2300  uważam, że problem byłby rozwiązany w obie strony”.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski zwrócił uwagę, iż drzwi wejściowe na salę otwierają się tylko do połowy, co utrudnia wejście a zarazem powoduje zagrożenie, bo można się uderzyć. Radny nadmienił, iż na jednej z sesji miał taką sytuację i prosi o naprawienie tego.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o kolejne pytania.

 

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż na sali są obecni mieszkańcy powiatu, którzy przybyli w trakcie obrad. Przewodnicząca nadmieniła, iż nikt nie zgłaszał, że chcecie Państwo zabrać głos, ale jeżeli ktoś chce zabrać głos to bardzo proszę.

 

 

Głos zabrał  przedstawiciel mieszkańców gm. Iłów i Młodzieszyn Pan Wojciech Dziurewicz. Nadmienił, iż „mieszkańcy zrobili wspólną akcję, która się zakończyła petycją do władz Powiatu, w sprawie drogi między Młodzieszynem a Iłowem. Chcieliśmy usłyszeć coś więcej na temat tej drogi. Pani Wanda Dragan wypowiadała się na ten temat, jak również Pan Jerzy Żelichowski, ale my chcieliśmy się dowiedzieć czy mamy szansę na jakieś „ruchy” odnośnie tej drogi”. Pan Dziurewicz poinformował, iż „jeśli jest jakiś wypadek na drodze 50, w kierunku mostu na Wyszogród, to wszystkie TIR-y przejeżdżają tą wąską drogą. Na tej drodze ledwo mieszczą się wymijające się dwa samochody osobowe, więc wyobrazić sobie można, co się dzieje jak wymijają się dwa TIR-y, jeżdżą wówczas poboczami. Od Pana Starosty dowiedzieliśmy się jakie są koszty,

 ale chcemy wiedzieć coś więcej. Na sesję przyjechało kilka osób, a petycję podpisało 240 osób i myślimy, że warto poświęcić tej sprawie trochę czasu i poprawić drogę może chociaż miejscami i w taki sposób, aby starczyło to na dłuższy czas. Naprawy zrobione dotychczas są słabo zrobione i chyba zimy nie przetrzymają. Zapraszam na wizję lokalną tej drogi i przejechanie się po niej aby poczuć adrenalinę”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.         Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady VII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska w związku ze zbliżającym się okresem urlopowym wszystkim życzyła zdrowych i słonecznych wakacji.

 

Obrady zakończono o godz. 1625.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 14:57:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 14:57:39
 • Liczba odsłon: 1365
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460389]

przewiń do góry