Protokół  Nr V/ 2011

 

 

z obrad  V Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  31 marca 2011 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      III sesji;

b)     IV sesji budżetowej.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców;

d)     określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku;

e)      statutu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie;

f)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres;

g)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres.

5.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2010 roku.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Protokół Nr V/ 2011

 

z obrad V Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

31. 03. 2011 r.  o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 31. 03. 2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                         Janusz Ciura

Skarbnik   Starostwa                                   Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                              w/z  Paweł Dubielecki

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie              Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                         Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie    Maria Olędzka

Dyrektor PUP                                              Krzysztof Wasilewski

Dyrektor PZE                                              Bogusław Bęzel

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                        Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                            Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki              Marcin Podsędek

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Redakcja Echo Powiatu

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości jak również media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała młodzież, która w dniu dzisiejszym odbierze przyznane im stypendia Starosty Sochaczewskiego w roku szkolnym 2010/2011 za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce.

Przywitała również nauczycieli i rodziców uczniów oraz wszystkich tych, „których być może pominęłam”, stwierdziła.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 19 Radnych.

 

Nieobecność na Sesji usprawiedliwili: Radny Józef Chocian i Radny Jerzy Żelichowski.

Usprawiedliwienie Radnego Józefa Chociana w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Jerzego Żelichowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady V sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż stało się już tradycją, że stypendia Starosty Sochaczewskiego dla uczniów za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce wręczane są na sesji Rady Powiatu.

W dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem obrad również chcemy wręczyć stypendia Starosty Sochaczewskiego za  rok 2010/2011. W związku z programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski, komisja ds. stypendium powołana przez Starostę Sochaczewskiego przyznała w dniu 16.03.2011r. stypendia.

Stypendia za wybitne wyniki w nauce otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen 5,2 w gimnazjum i szkole podstawowej oraz co najmniej średnią 4,9 w szkołach ponadgimnazjalnych. Takie stypendia otrzymało 13 uczniów.

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli średnią, co najmniej 4,5. W tej grupie przyznano 12 stypendiów.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji p. Bogusławowi Bęzel w celu przedstawienia protokołu przyznania stypendiów oraz listy uczniów, którzy otrzymali stypendium.

 

Dyrektor PZE B. Bęzel poinformował, iż posiedzenie w sprawie przyznania stypendiów, odbyło się w dniu 16.03.2011r. Komisja Stypendialna w składzie: Wicestarosta Sochaczewski Janusz Ciura – przewodniczący komisji, członkowie: Tadeusz Głuchowski – przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Sochaczewie, Jolanta Popiołek - członek Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Sochaczewie, Marcin Podsędek -  dyrektor Wydziału Promocji Kultury Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Bogusław Bęzel - dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

 

Wpłynęło 28 wniosków dyrektorów szkół, komisja stypendialna zakwalifikowała do przyznania stypendium wnioski 25 uczniów, których wykaz stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie dyrektor PZE p. B. Bęzel wyczytywał kolejno uczniów w celu odebrania dyplomu za przyznane stypendium a Panią Przewodniczącą Rady Powiatu i Starostę Sochaczewskiego poprosił o ich wręczenie.

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium Starosty Sochaczewskiego w roku szkolny 2010/2011 (semestr II) w załączeniu – Załącznik Nr 5.

Po wręczeniu dyplomów wszyscy stypendyści stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

 

Dyrektor PZE B. Bęzel życzył młodzieży dużo sukcesów oraz złożył gratulacje rodzicom, nauczycielom i dyrekcjom szkół.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska w imieniu własnym oraz Rady Powiatu w Sochaczewie pogratulowała stypendystom. Stwierdziła, iż to wielka radość, że możemy wręczyć stypendia za tak wspaniałe wyniki w nauce. Dziękujemy nauczycielom, którzy przyczynili się do osiągnięcia takich wyników oraz gratulujemy rodzicom, że mają tak wspaniałe pociechy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przystąpiła do dalszego porządku obrad

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad V Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że do proponowanego porządku obrad V Sesji proponuje się zmianę w pkt 4e) polegającą na zmianie tytułu uchwały, gdzie proponowany tytuł brzmi: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie a po zmianie otrzymałby brzmienie: podjęcie uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Następnie Przewodnicząca zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad po proponowanej zmianie.

Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż tytuły dwóch projektów uchwał dotyczące dzierżawy nieruchomości, które Radni otrzymali przed sesją również mają inne tytuły i zapytał, czy ma to formalne znaczenie.

Przewodnicząca odpowiedział, iż zmiana ta nie ma formalnego znaczenia.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała porządek obrad  V sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, a następnie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.


Porządek obrad V sesji Rady Powiatu:

1.      Otwarcie  obrad.

2.      Przyjęcie  porządku  obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z:

a)      III sesji;

b)     IV sesji budżetowej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców;

d)     określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku;

e)      statutu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie;

f)       wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres;

g)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres.

5.      Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2010 roku.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

Ad. pkt 3a)     Przyjęcie protokołu z III  sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad III Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19Radnych.

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             1 Radny

 

Protokół z obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, i 1 głosem „wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

Ad. pkt 3b)     Przyjęcie protokołu z IV  sesji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad IV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad IV Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało  16 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             3 Radnych

 

Protokół z obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 16 głosami „za”, i 3 głosami „wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

 

Ad. pkt 4a)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że „ Wieloletnia Prognoza Finansowa jest integralną częścią budżetu powiatu na dany rok, w tym przypadku na rok 2011. Obecnie proponowane zmiany w WPF polegają na urealnieniu planu dochodów i wydatków na rok 2011. Podstawą zmian jest zwiększenie planu dotacji, subwencji oraz planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Zmiany te dokonywane są w załączniku nr 1 pod nazwą: Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: ”Wiem że potrafię – aktywność moją szansą- II edycja – planowanego do realizacji na lata 2011 – 2013”, łączne nakłady finansowe w kwocie 863.768zł – program ten realizowany będzie przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, ponadto urealnia się przedsięwzięcie pn. „Profesjonalna kadra - wyższa jakość usług” – kwota limitu wydatków na rok 2011 zwiększa się o kwotę 7.412zł do wysokości 143.968zł – program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdanowi Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdan Jakubowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 29.03.2011r. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p.Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

Ad. pkt 4b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu  Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że „proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.495.356zł a mianowicie:

- na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem a Gminą Teresin po stronie dochodów zapisuje się kwotę 600.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej wraz z rozbudową kładki pieszo-rowerowej w miejscowości Szymanów.

Wartość tego zadania, to kwota 1.076.000zł, gdyż 476.000zł – to środki, które Powiat otrzymał na to zadanie w roku 2010 i jako wydatki niewygasające zostały zapisane w podjętej Uchwale  na koniec roku. Czas realizacji tego zadania upływa z dniem 30 czerwca 2011 roku.

- zwiększenia planu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 550.200 zł dokonano w związku z zapisami po stronie wydatkowej następujących zadań:

1) uzupełnienie środków na zakończenie inwestycji pn. „Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla DPS” – 280.000zł w tym:

a) zakup wyposażenia 227.000zł – jest to różnica cenowa pomiędzy wybraną ofertą przetargową a złożonym 3 lata temu wnioskami do RPO.

b) zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę za prace dodatkowe, które wynikły w czasie realizowania zadania – 53.000zł.

Wkład własny do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Suchodół –

Władysławów w kwocie 110.000zł. Powiat na to zadanie otrzymał promesę z MSWiA na wartość 400.000zł

Zakup samochodów dla potrzeb Powiatu – 120.000zł. Potrzebne są samochody dla Domu Dziecka w Giżycach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie jak również w Starostwie Powiatowym. Żeby móc poczynić jakiekolwiek starania o dodatkowe środki zadanie to musi pojawić się w budżecie. Ze względu, iż używane w Starostwie kserokopiarki często się psują a koszty naprawy są wysokie, należy dokonać zakupu nowej kserokopiarki.

Na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w kwocie 345.016zł oraz na pokrycie składek zdrowotnych – PUP – 56.800zł.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie w kwocie 914.774zł – subwencja oświatowa na sfinansowanie wydatków w oświacie. Środki te zapisano w dziale 80195 pozostała działalność i po konsultacji z dyrektorami jednostek wydatkowane będą zgodnie z niezbędnymi potrzebami.

Na konserwację alei zabytkowej w Rybnie powiat otrzymał w wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - 15.000zł.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy powiat otrzymał kwotę 535.400zł – jest to tzw. Fundusz Pracy -7%.

W związku z wprowadzeniem nowego projektu operacyjnego kapitał ludzki pn. „Wiem, że potrafię – aktywność moją szansą” realizowanego przez ZS RCKU w Sochaczewie zwiększa się dochody i wydatki w roku 2011 – na kwotę 478.554zł, jak również urealnia się wartość projektu na rok 2011 pn. „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” o kwotę 7.412zł.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 15.000zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne tj. opracowanie osnowy wysokościowej na terenie powiatu jak również zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do opracowania Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła autopoprawki Zarządu Powiatu:

 

Autopoprawka nr 1.

 

W związku z aneksem Nr UDA-POKL.07.01.02-14-035/08-05 z dnia 23 marca 2011 roku do umowy ramowej z dnia 8 grudnia 2008 roku wprowadza się do budżetu powiatu projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Człowiek najlepsza inwestycja” realizowanego przez PCPR w Sochaczewie. Łączną wartość zadania w kwocie 687.562zł stanowią:

- 594.989 zł- środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 31.500 zł – środki z budżetu państwa,

- 61.073 zł – wkład własny powiatu.

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć kwotę 626.489 zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie powiatu oraz urealnić plan wydatków poprzez przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 61.073zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu do projektu.

 

Autopoprawka nr 2.

 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć kwotę 20.000zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów w paragrafie 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz po stronie wydatków w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie przyłącza energetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdanowi Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdan Jakubowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 29.03.2011r. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień  p. Skarbnik oraz dyskusji jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała  powyższy projekt uchwały wraz autopoprawkami.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 wraz z autopoprawkami poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                          ----------------

" Wstrzymało się"                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

Ad. pkt 4c)         Podjęcie  uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo Radnego Bogdana Dobrzyńskiego z prośbą o przyjęcie  rezygnacji z pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Prezydium Rady przychyliło się do prośby i przygotowało projekt uchwały na dzisiejszą sesję w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców. W miejsce Radnego Bogdana Dobrzyńskiego proponuje się do składu tejże Komisji Radnego Dariusza Dobrowolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu zastępcy przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej Sylwester Lewandowski poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający Uchwałę z dnia 28.12.2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Ad. pkt 4d)    Podjęcie  uchwały  w  sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi  PCPR p.Barbarze Bogiel w celu uzasadnienia projektu uchwały.

Dyrektor PCPR B. Bogiel poinformowała, że otrzymane z PFRON środki w wysokości 1.075.333zł, to kwota b. mała. W projekcie uchwały zaplanowaliśmy środki tak, aby zabezpieczyć najpilniejsze i najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych. W roku 2008 ze środków PFRON na działania otrzymaliśmy 1.922.724zł, w roku 2009 otrzymaliśmy kwotę 1.390.091zł a w 2010 kwotę 1.222.791zł natomiast w tym roku 1.075.333zł. W związku z tym staramy się zabezpieczyć środki na takie potrzeby, które są najważniejsze.

Mamy obiecane dodatkowe środki, ale nie wiemy kiedy je otrzymamy. Jeśli otrzymamy jakieś środki to przekażemy je m.in. na turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Będziemy również starali się dofinansować (chociaż w części) organizację sportu, kultury i wypoczynku dla organizacji pozarządowych, które mają osoby niepełnosprawne oraz zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej, które jest realizowane przez PUP np. uruchomienie działalności gospodarczej czy powstawanie nowych stanowisk pracy lub na organizację szkoleń.    

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Tadeusz Głuchowski poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W czasie dyskusji wyraziliśmy ubolewanie, że środki te co roku maleją, a ile by ich nie było i tak będzie ich za mało. Pocieszające jest, że może otrzymamy dodatkowe środki.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 ---------------

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Ad. pkt 4e)     Podjęcie  uchwały  w  sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi PCPR w celu uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Dyrektor PCPR Barbara Bogiel poinformowała, że w związku ze zmianą siedziby Domu Pomocy Społecznej wskazane jest uchwalenie nowego statutu, który będzie uwzględniał zmiany dotyczące problematyki funkcjonowania Domu w nowych warunkach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Tadeusz Głuchowski poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu zastępcy przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej Sylwester Lewandowski poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w  sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w  sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                          ----------------

" Wstrzymało się"                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 3f)     Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż projekty uchwał dotyczące propozycji wydzierżawienia nieruchomości, które Radni otrzymali w materiałach na sesję na 7 dni przed rozpoczęciem sesji w międzyczasie zostały uszczegółowione przez Radcę Prawnego. Zmiana dotyczy uszczegółowienia podstawy prawnej projektów uchwał. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali poprawione projekty uchwał ze względu na tę zmianę.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska w celu uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz poinformował, iż projekt uchwały dotyczy nieruchomości, która stanowi nieruchomość gruntów rolnych. Jest to nieruchomość w stałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej. Nieruchomość ta była wydzierżawiana już na okres poprzednich trzech lat. Obecnie wpłynął wniosek dotychczasowego dzierżawcy o kolejne wyrażenie zgody umowy dzierżawy. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku, gdzie § 13 mówi – „zgoda Rady Powiatu jest wymagana, gdy po upływie zawarcia na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość”, w tym przypadku jest to ta sama nieruchomość. Zarząd Powiatu omawiając tę sprawę, zwrócił uwagę, że obecnie nie ma zbyt wielu chętnych dzierżawców na grunty rolne, a obecny dzierżawca poniósł już jakiś wkład w doprowadzenie tej nieruchomości  do kultury rolnej, bo ziemia ta przez jakiś czas leżała odłogiem, jak również, że  utrzymanie tej nieruchomości przez Powiat wymaga poniesienia pewnych kosztów, aby ją utrzymać w kulturze rolnej, bo inaczej będą tam porastały  chwasty.

 

Radny Sz. Ziółkowski zapytał o koszty dzierżawy tej nieruchomości.

 

Dyrektor odpowiedział, iż dzierżawa wynosiła 200zł za hektar ale obecnie przy nowej dzierżawie będą prowadzone negocjacje, ale dopiero po przyjęciu propozycji przez Radę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdanowi Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdan Jakubowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 29.03.2011r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefana Grefkowicza pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość poinformował, iż w tego rodzaju przypadkach dzierżawy nieruchomości rolnych niezbędna jest procedura przetargowa, która rozwiewa wszelkie wątpliwości, określa wartość oraz tego kto ma się tą nieruchomością zajmować.

„Chcemy wiedzieć podstawowe rzeczy dotyczące tej działki, dowiedzieliśmy się, że dzierżawa wynosi ok. 200zł za hektar, na posiedzeniu Komisji takiej informacji nie otrzymałem. Dowiedziałem się natomiast, gdzie ta działka się znajduje i pojechałem zobaczyć w jakim stanie się ona znajduje. Stan jest taki, że rolniczo wykorzystana jest tylko jej część. Można ją określić jako nieużytki. W związku z powyższym chcemy dowiedzieć się kolejnych informacji:

- czy osoba, która dzierżawi, płaci podatek?

- czy jako osoba użytkująca otrzymuje dopłatę do gruntów?

 

Proszę  o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania, gdyż ma to znaczenie dla ustalenia chociażby czynszu, jeśli ma to być przekazane nie w drodze przetargu.

Radny przytoczył, że dyrektor S. Grefkowicz mówił, że nie było chętnych na dzierżawę, „ale to przetarg rozstrzyga czy są chętni, czy nie. Dlatego organizuje się przetargi, aby wiedzieć ilu jest chętnych, bo jeśli jest jedna osoba, to nie ma problemu, zawiera się z nią umowę tak jak się wynegocjuje. Przetarg określa czy jest jedna osoba, czy jest ich więcej w tym przypadku do wydzierżawienia”.

Pan dyrektor wspomniał także, że ta osoba wykonała pewne prace na tej działce, „nie wątpię, iż taka konieczność istnieje, ponieważ część tej działki to nieużytki choć wg mnie można je doprowadzić do kultury, są również zakrzaczenia i zadrzewienia, które powinno się doprowadzić do kultury”. Zatem chcę zapytać, „czy jakieś porozumienie w tej kwestii istnieje, co ta osoba, z którą jest zawierana umowa, poza trybem przetargowym ma tam wykonać, do czego się ona zobowiązuje. My jako właściciele powinniśmy dbać o to, aby ta działka była w jak najlepszej kulturze i dyspozycji, aby nie ulegała zachwaszczaniu i zakrzaczeniu”. Proszę o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi S. Grefkowiczowi w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz odpowiedział na pytanie:

- czy osoba, która dzierżawi płaci podatek?- „podatek rolny jest naliczany dla Domu Pomocy Społecznej, jako dla zarządcy nieruchomości i nie dotyczy on tylko tej dzierżawionej działki rolnej, a działka, o której mowa stanowi tylko część nieruchomości. Cały obszar, którego omawiana działka stanowi część, wynosi ok. 12 ha. Na tę nieruchomość składały się grunty orne jak również zespół pałacowo-parkowy. Zespół został swego czasu wyodrębniony geodezyjnie, po negocjacjach z Konserwatorem Zabytków. Pozostała część, która składa się z trzech działek (jedna, która jest po stronie budynku DPS) jest nieużytkowana rolniczo z powodu braku chętnych dzierżawców. DPS jako zarządca płaci podatek z jednego nakazu za wszystkie nieruchomości rolne, które są w jej posiadaniu. Opłata wynosi 200zł za hektar, czyli razem 478zł, jest opłatą łączną, którą wnosi dzierżawca, natomiast nie płaci ona podatku rolnego. Dzierżawca użytkuje grunt o pow. 2,39ha rolniczo.

- czy jako osoba użytkująca otrzymuje dopłatę do gruntów? – dyrektor odpowiedział, że wg jego wiedzy dzierżawca nie składał wniosku o dopłaty.

- czy jakieś porozumienie w tej kwestii istnieje, co ta osoba, z którą jest zawierana umowa ma wykonywać? – dyrektor odpowiedział, iż dzierżawca użytkuje grunt opow.2,39ha rolniczo.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze pytania.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski, nadmienił, iż zrozumiał z odpowiedzi, iż dzierżawca podatku nie płaci, dopłat nie pobiera i do niczego się nie zobowiązywał.

Radny powiedział, „iż dostrzega, że w tej sprawie są pewne rzeczy, które przynajmniej można poprawić.  Zwłaszcza, że część tych gruntów ulega degradacji, a nam właścicielom powinno zależeć, aby dbać o to, żeby tak nie było. Na marginesie powiem, że widziałem również sąsiednią działkę koło DPS, a jeśli chodzi o dbanie o ten teren to jest tam tragicznie. Jeśli ktoś z zewnątrz zobaczy ten teren, to powie, że nie ma tam właściciela. Jest to odłóg, chwasty i krzaki a za chwilę, będziemy teren wystawiali do sprzedaży i może wówczas paść argument kupujących, że byle co sprzedajecie i nie wiadomo co chcecie, oddajcie to za jak najniższą cenę.  Na to zwracam uwagę i proszę, aby Zarząd Powiatu nad tym się zastanowił”.

Wracając do działki, Klub PiS jest za zorganizowaniem przetargu. Po za tym wnioskuję i proszę, że gdyby Rada podjęła inną decyzję,  o jaką wnioskujemy, a odbyło się to na zasadzie podpisania umowy z dzierżawcą, to proszę o zwrócenie uwagi, co można uzyskać od dzierżawcy.

Kwota 478zł wpływa ale może należałoby zwrócić na wzięcie przez dzierżawcę dopłat, a tym samym wyegzekwować od niej jakieś dobro na rzecz powiatu, lub żeby np. dzierżawca zapłacił powiatowi na tę okoliczność większy czynsz. Jakieś porozumienie byłoby wskazane, należałoby je określić. Dzierżawca płaci niewiele, chyba, że zamierzacie Państwo podnieść opłatę, niemniej należy trzymać tę ziemię w kulturze, bo może dzierżawca zrezygnuje i trzeba będzie szukać kogoś innego, albo to zbyć. 

Radny Sz. Ziółkowski w imieniu Klubu PiS postawił wniosek formalny o wyrażenie zgody na wydzierżawienie tej nieruchomości poprzez ogłoszenie przetargu.

 

Radny D. Dobrowolski stwierdził, że Rada w pierwszej kolejności powinna przegłosować przyjęcie proponowanej uchwały a jeśli zostanie ona odrzucona, to wówczas Zarząd przystąpi do trybu przetargowego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o  głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.      

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       14 Radnych

" Przeciw"                                                                                            5 Radnych

" Wstrzymało się"                                 -------------

Uchwała  została przyjęta przez Radę 14 głosami „za”, 5 głosami „przeciwnymi” przy braku głosów  „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Ad. pkt 3g)    Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska w celu uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz poinformował, iż projekt uchwały dotyczy części nieruchomości, która jest położona przy ul. Botanicznej. Ulica Botaniczna jest drogą powiatową, a nieruchomość ta stanowi wjazd do posesji właściciela. Swego czasu właściciel zwracał się do Zarządu i uzyskał zgodę na  wydzierżawienie tej nieruchomości, która pełni funkcję wjazdu, a dzierżawcy chodziło o utwardzenie wjazdu. Dostał taką zgodę na 3 lata, a obecnie zwrócił się z prośbą o dzierżawę  na kolejny okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdanowi Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Bogdan Jakubowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 29.03.2011r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefana Grefkowicza pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, nie zgłaszając żadnych uwag.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska wstrzymał się od głosu i uwagi były. Jest oczywiste, że trudno jest wydzierżawić komukolwiek ten fragment powierzchni i jest ona zorganizowana w ramach tej hurtowni i nie mamy nic przeciwko temu, aby ta sama osoba z tego korzystała.

Radny Sz. Ziółkowski w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zapytał czy w związku z tą sprawą w powiecie istnieją analogiczne powierzchnie wynajmowane na wjazdy, czy pod kioski lub punkty sprzedaży. Czy są takie powierzchnie, których właścicielem jest powiat, a leżą na terenie miasta i czy wydzierżawiane są na działalność gospodarczą. Pytamy, czy istnieją takie powierzchnie i czy forma naliczania za nie czynszu jest ujednolicona. Czy może jest to jednostkowy przypadek i nie ma o czym mówić. Jeśli istnieją takie dzierżawy to chcemy, aby było to ujednolicone, aby opłaty były naliczane wg szablonu, porównywalnie dla wszystkich.

 

Dyrektor S. Grefkowicz w odpowiedzi poinformował, iż wg jego wiedzy w powiecie jest mu znana tylko jedna umowa dzierżawy. Sądzę, że Radnemu chodzi o inne działania czy wydzierżawienia pasa drogowego, ale w tym temacie pytania należy kierować do Powiatowego Zarządu Dróg, który jest zarządcą dróg.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                             -------------

" Wstrzymało się"                                  -------------

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i  „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 10 minutową przerwę od godz. 1335   do godz. 1345.

 

Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że obrady opuścił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata.

 

Od tej chwili Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 5)      Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2010 roku

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Radni otrzymali pisemną informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2010 roku. Następnie poprosiła Dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o przybliżenie informacji.

Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2010 roku w załączeniu - Załącznik Nr 13.

Dyrektor PUP K. Wasilewski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2010 roku.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik Nr 14.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu J. Popiołek wyraziła nadzieje, że dyrektor PUP w tym roku również pozyska dodatkowe środki, tak jak to miało miejsce w roku 2010.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska podziękowała dyrektorowi PUP p.K. Wasilewskiemu za przedstawienie merytorycznej Informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2010 roku.


Ad. pkt 6        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 15.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Następnie Starosta w uzupełnieniu Informacji poinformował, iż na kolejnym posiedzeniu Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok i taką informację skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Biura Rady Powiatu.

W związku z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie nowego Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Zarząd podjął decyzję o przekazaniu go w trwały Zarząd, kierownictwu DPS w Młodzieszynie.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to postara się na nie odpowiedzieć.

Przewodnicząca Rady Powiatu H.Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Radny Sz. Ziółkowski zwrócił uwagę co do treści przekazywania informacji z prac Zarządu. Nadmienił, iż jest ona niedopracowana i połowiczna. Radny podał przykłady: 

- pkt 1 informacji brzmi: „Zarząd Powiatu opiniował wniosek w sprawie wykonania prawoskrętu w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Wypalenisko-Zosin”.

Radny stwierdził, iż można było dopisać np., że Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie… i wówczas wiemy dużo więcej niż podano.

- pkt 2 informacji brzmi: „omówiono stan inwestycji drogowej Aleja XX-lecia w Teresinie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przeprawy tymczasowej na rzece Bzura w miejscowości Kozłów Szlachecki.”

Radny stwierdził, iż z tej informacji nic nie wynika, zapis omówiono a on nic nie mówi. Proszę o udzielenie informacji na ten temat. 

- pkt 9 informacji brzmi: „negatywnie rozpatrzono wniosek Sekcji Orkan-Judo o kwotę 5.000zł na zakup koszulek i Biblioteki Pedagogicznej na zakup nagród w konkursie”.

Radny stwierdził, że po przeczytaniu tej informacji pomyślał, iż powiat nie ma pieniędzy, a na Komisji dowiedział się, że powód jest formalny i powiat dlatego nie może dofinansować.

- pkt 10 informacji brzmi: „zapoznano się z pismem Urzędu Miasta dotyczącym potrzeby przebudowy skrzyżowania ulicy Gawłowskiej i Płockiej oraz budowy sygnalizacji świetlnej”.

Radny stwierdził, iż z tej informacji nic nie wiemy a wystarczyło dopisać zdanie mówiące o stanowisku Zarządu w tej sprawie. 

- pkt 11 informacji brzmi: ”Zarząd Powiatu ustalił kwotę odpłatności za pobyt w DPS w Młodzieszynie na 2011 rok i w Domu Dziecka w Giżycach”.

Radny stwierdził, iż można było tu podać te kwoty.

- pkt 16 informacji brzmi: ”Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:

- odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie.” 

Radny stwierdził, że chciałby wiedzieć kto był tym dyrektorem.

- udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowej:

Radny stwierdził, że chciałby wiedzieć dla której organizacji została przyznana dotacja.

- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w  Załuskowie”.

Radny stwierdził, że chciałby wiedzieć komu powierzono tę funkcję.

Radny nadmienił, iż brakuje mu informacji na temat mostu w Kozłowie Szlacheckim, wiem, że jest projekt finansowy, są starania o pozyskanie pieniędzy a z posiedzenia Komisji wiem, że na ten temat wie więcej przewodniczący Komisji. Chciałbym odnośnie mostu uzyskać informacje.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu T.Głuchowskiemu, który poinformował, iż pytania jakie chciał zadać o rozwinięcie podanych punktów w informacji zostały już postawione przez przedmówcę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Małgorzacie Dębowskiej w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dróg.

 

Dyrektor PZD M. Dębowska odpowiedziała:

- na pytanie dotyczące Alei XX-lecia w Teresinie – „na wniosek wykonawcy robót dotyczących ustalenia terminów odbioru końcowego odbyło się spotkanie w dniu 15.02.2011 roku z udziałem wykonawcy, przedstawiciela Gminy Teresin i naszym. Odbiór się nie odbył, ponieważ inspektor odbioru nie potwierdził wpisem do dziennika budowy należycie wykonanych robót, jak również roboty nie były wykonane w całości zgodnie ze specyfikacją techniczną i umową z wykonawcą. Na okoliczność tego spotkania została sporządzona notatka, w której określono zakres robót poprawkowych, jak również ustalono, że zostaną wykonane kompleksowe badania. Aktualnie te badania wykonywane są przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wykonywane są w tym terminie, gdyż wcześniej powierzchnia podbudowy była zamarznięta i nie można było wykonać badań nośności gruntu. Z tego co wiem, w dniu dzisiejszym wykonywane są ostatnie badania, następnie będziemy mieć wyniki i informację, po opracowaniu tych badań (w miesiącu kwietniu br.).  Po uzyskaniu informacji podejmiemy kolejne działania. Wówczas określimy zakres robót do naprawy bądź do remontu jak również poprosimy o termin realizacji tych robót poprawkowych i poczekamy jak firma ustosunkuje się do naszych propozycji”.

- na pytanie dotyczące zamknięcia przeprawy mostowej w miejscowości  Kozłów Szlachecki -  „prowadzone były rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie w sprawie przekazania elementów mostu składanego MS 54 stanowiących część mostu Syrena. Otrzymaliśmy od nich informację, że będzie rozpatrzona nasza prośba i w przypadku stwierdzenia możliwości użyczenia części konstrukcji będzie to przedstawione Radzie Miasta Stołecznego w Warszawie do podjęcia decyzji. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie informuje, iż nie posiada kompletnej konstrukcji mostu, drobne elementy łącznikowe są wyeksploatowane i należy je w przypadku wykorzystania do przebudowy istniejącej przeprawy zastąpić innymi elementami. Obecnie trwa rozbiórka obiektu na trasie toruńskiej i elementy będą poddawane weryfikacji, będą zinwentaryzowane i wówczas będziemy mogli rozmawiać o przekazaniu, pod warunkiem, że Rada Miasta Stołecznego w Warszawie podejmie taką decyzję. Na pewno czeka nas projekt, dokumentacja, którą posiadamy jest na odbudowę istniejącego obiektu, wartość kosztorysu inwestorskiego to kwota ok.10 mln.zł, są to ogromne środki. Mamy nadzieję, że jeśli wykorzystamy konstrukcję stalową mostu Syrena, to koszty odbudowy tego mostu będą zdecydowanie mniejsze i wówczas prawdopodobnie uda się zachować istniejące filary, które będą wzmocnione, nie unikniemy przebudowy przyczółków i będziemy musieli pomyśleć o nawierzchni np. żelbetowej i nawierzchni bitumicznej. Takie są plany, co do przebudowy   tego obiektu”.

- na pytanie odnośnie wykonania prawoskrętu w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Wypalenisko-Zosin – sprawa ta jest w toku, nie ma konkretnej opinii, firma przedstawiła szkic.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi.

Starosta odniósł się do:

- wypowiedzi Radnego Sz. Ziółkowskiego w sprawie treści Informacji z prac Zarządu Powiatu i poinformował, iż wyrażenie „rozpatrywał” lub „opiniował” znaczą, że sprawa była przedmiotem Zarządu, ale nie została rozpatrzona ostatecznie. Znaczy to, że jeśli Zarząd opiniował, a nie zaopiniował to np. wystąpił o dalsze informacje od wnioskodawcy lub jakieś inne kwestie wpłynęły na to, że należy zgłębić ten temat. Chociażby dla przykładu sprawa dotycząca -  zapoznania się z pismem Urzędu Miasta dotyczącym potrzeby przebudowy skrzyżowania ulicy Gawłowskiej i Płockiej oraz budowy sygnalizacji świetlnej – w tej sprawie daliśmy odpowiedź proponującą spotkanie, które jest umówione na najbliższą środę. Sprawa zatem jest w toku, skrzyżowanie to dotyczy naszej drogi powiatowej z drogami miejskimi”.

- pytania dotyczącego ustalenia kwot odpłatności za pobyt w DPS w Młodzieszynie na 2011 rok i w Domu Dziecka w Giżycach, Starosta poinformował, że w Domu Pomocy Społecznej wynosi ona 2.450zł a w Domu Dziecka 3.358zł.

- odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie Starosta poinformował, iż  na własną prośbę, odeszła dyrektor MOW w Załuskowie p. Joanna Kamińska, która złożyła rezygnację ze stanowiska. Zarząd przychylił się do prośby. W konsekwencji  musieliśmy zastąpić dyrektora, obecny zastępca dyrektora Ośrodka nie przyjął propozycji, zatem powierzono obowiązki kolejnej osobie. Jest to osoba, ze środowiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Obowiązki powierzono do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Pełniącą obowiązki dyrektora MOW jest p. Aldona Szymańska.  

- pytania odnośnie pkt 9 i 10 Informacji i poinformował, iż powiat nie może finansować pewnych zadań, o które niektórzy proszą.

 

Następnie Starosta poprosił o udzielenie odpowiedzi na dalsze pytania:

- w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowej – Głównego Specjalistę ds. polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Zbigniewa Madeja.

 

Pan Z. Madej poinformował, że na organizacje pozarządowe uchwalona została przez Radę kwota w wysokości 30.000zł. Zarząd powołał Komisję, został ogłoszony konkurs ofert, który się odbył i Komisja wydała opinię. Zarząd podjął decyzję, na które zadania i w jakiej wysokości dofinansować organizacje pozarządowe. Informacja ta podana jest na stronie internetowej Starostwa i w BIP naszego Starostwa.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej B. Fastyn, która poinformowała, iż w  Informacji nie dopatrzyła się punktu dotyczącego odpowiedzi, którą otrzymała a podpisaną przez Pana Starostę. Nadmieniła, iż Zarząd zajmował się wnioskiem, który złożyła na poprzedniej sesji a dotyczył on przesunięcia godzin pracy Starostwa w jednym dniu roboczym w tygodniu. Radna poinformowała, iż otrzymała negatywną odpowiedź na wniosek. Radna stwierdziła, iż skoro tej informacji nie przedstawiono to pojawiła się wątpliwość, czy Zarząd zajął się wnikliwie tą kwestią i poinformowała, że jako wnioskodawca dołoży wszelkich starań, żeby na kolejnych sesjach przedstawić dogłębną dokumentację jak tego typu problemy są rozwiązywane, o których Pan Starosta pisał  uzasadniając swoją odmowę na ten wniosek. „Przedstawię jak tego typu problemy, które istnieją nie tylko  na terenie naszego powiatu, ale również w innych samorządach rozwiązano. Chcę wiedzieć, czy był to wniosek konstruktywny”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami,

 jako  Przewodnicząca Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczyła w:

- meczu Polska-Rosja w tenisie stołowym, który odbył się w Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie,

- podsumowaniu Ligii Piłki Nożnej, które odbyło się w hali sportowej w Chodakowie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

- odpowiedź na pismo Rady Sołeckiej wsi Jeżówka z dnia 17.01.2011r. w sprawie drogi powiatowej we wsi Jeżówka. Pismo to zostało skierowane do Zarządu Powiatu i otrzymaliśmy odpowiedź. Przewodnicząca odczytała treść odpowiedzi – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 16.

Odpowiedź ta została skierowana do Przewodniczącej Rady Powiatu jak również do Rady Sołeckiej wsi Jeżówka.

- zaproszenie dla wszystkich Radnych na Galę V Sochaczewskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, która odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2011r. o godz. 1700.

- zaproszenie instytucji ATiK-PTTW Polsko Tureckiego Towarzystwa Współpracy do współpracy. Zaproszenie w załączeniu – Załącznik Nr 17.

- prośba Wójta Gminy Nowa Sucha i Rady Gminy w imieniu mieszkańców Gminy Nowa Sucha o szybką odbudowę mostu w Kozłowie Szlacheckim w ciągu drogi powiatowej Nr 3835. Prośba w załączeniu – Załącznik Nr 18.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 8         Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, że „przy takiej małej ilości środków na inwestycje   powiat powinien ograniczać wydatki i zaczynać oszczędności od siebie, ja takie sugestie przedstawiłem na Komisji przedbudżetowej, one nie zostały w żaden sposób przyjęte przez Komisję ani odnotowane  w trakcie sesji, z tego co mi doniesiono.

Radny złożył zapytanie związane z pełnieniem obowiązków przez Pana Wicestarostę. Uznał, iż w naszym przypadku prawdopodobnie ta funkcja nie jest niezbędna. Wynagrodzenia Starosty i Wicestarosty mieszczą się na najwyższym poziomie. Radny zapytał o zakres obowiązków Wicestarosty i poprosił o taką informację na piśmie.  

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 9.       Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, że dzisiejszy porządek obrad był szerszy i nie taki realny. „Ja rozumiem, że nastąpiły okoliczności, które to wszystko tłumaczą. Niemniej o wręczeniu nagród dowiedzieliśmy się w trakcie, kiedy poinformowała nas o tym Pani Przewodnicząca. Chcę zwrócić uwagę, że na przyszłość dobrze byłoby, abyśmy o tego typu sytuacjach wiedzieli więcej. My ze swej strony, jako Radni też moglibyśmy coś zaakcentować. Moglibyśmy np. ufundować książkę dla laureatów, choć jak wynika z relacji Zarządu nie zawsze możemy sobie na to pozwolić”.

Radny złożył wniosek o informowanie Radnych wcześniej o tego typu sprawach, nawet jeśli porządek obrad pojawił się tydzień wcześniej i wówczas o tym nie było wiadomo, to w jakiś sposób należało nas uprzedzić.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poinformowała, „iż takim obyczajem było, że wręczanie stypendiów odbywało się na sesji, tuż po jej otwarciu.

Chcemy, aby wręczenie odbywało się na sesji, by tę najlepszą młodzież uhonorować, za najlepsze wyniki, w takim gremium”.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10.     Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy.

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Popiołek, która poinformowała, że zwrócili się do niej mieszkańcy ul. Mostowej w dzielnicy Chodaków z prośbą o wstawiennictwo za nimi do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Zarządu Powiatu w sprawie remontu tej niewielkiej ulicy. „Ja znam budżet tegoroczny powiatu i wiem, że remont kapitalny tego odcinka, niewielkiego, bo 150-170m nie jest również możliwy, ale biorąc pod uwagę fakt, że chodnik przy ulicy nie był remontowany od momentu, kiedy powstał, czyli od 40 lat oraz fakt, że przy tej ulicy mieszkają ludzie starsi, ponieważ ja byłam mieszkanką tej dzielnicy, obok pracowałam to wiem, że gro ludzi, to osoby po osiemdziesiątym roku życia a nawet dziewięćdziesiątym.

Chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy, jest on pozarywany, przez te wszystkie lata samochody wjeżdżały na chodnik i niszczyły go, tak samo dzieje się i obecnie, kiedy samochody wjeżdżając, niszczą nowe chodniki.”

Radna zaproponowała wykonanie remontu tego chodnika sposobem gospodarczym, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Nadmieniła, że podobnie został wykonany remont chodnika w Trojanowie od skrzyżowania do kościoła,  a wykonał go Wojewódzki Zarząd Dróg. Zostały tam wymienione zniszczone płyty chodnikowe, podsypano je piachem i wyrównano chodnik.

„Zwracam się z ogromną prośbą do dyrektora PZD, aby to zadanie zostało wykonane właśnie takim sposobem gospodarczym”.

 

Głos zabrał Radny T. Przywoźny zwrócił się do dyrektora PZD w Sochaczewie, nadmienił, iż w dniu wczorajszym będąc na sesji Rady Gminy w Młodzieszynie tamtejsi Radni zgłosili mu następujące prośby dotyczące dróg powiatowych na ich terenie:

- droga Mistrzewice – Kamion, w miejscowości Witkowice droga jest podmywana przez rz. Bzurę, ok.1m od drogi jest woda. Mieszkańcy proszą o oznakowanie tego miejsca, bądź postawienie barierki.

- droga Młodzieszyn – Iłów, rowy zaśmiecone, przy drodze tej są zakrzaczenia. Mieszkańcy proszą o posprzątanie i wycięcie zakrzaczeń.

 

Na postawione pytania odpowiedzi udzieliła dyrektor PZD p. M. Dębowska i poinformowała:

- znana jest jej sprawa chodnika przy ul.Mostowej, mieszkańcy zwracali się do PZD z prośbą o wyremontowanie tego chodnika. Aby należycie go wykonać, należałoby wymienić krawężniki i całą powierzchnię. Przymierzaliśmy się do tego, niemniej w uzgodnieniach z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich mamy informację, że jeśli będzie wykonywane rondo na tym skrzyżowaniu, to w ramach tej inwestycji będzie pobudowany również chodnik na długości ok. 50m. W związku z tym zasadnym byłoby „dowiązanie” się do tego przebudowanego chodnika w ramach budowy ronda i wybudowania przez nas we własnym zakresie tego brakującego odcinka chodnika, ok. 200m. Przebudowa ronda jest w planach, nie wiemy jak się rozwiąże ta sprawa. Niemniej niezależnie od tego, my w ramach bieżącego utrzymania dokonamy przeglądu tego chodnika, tak aby on był bezpieczny dla użytkowników, powymieniamy uszkodzone płyty, aby poprawić bezpieczeństwo. A jeśli będziemy mieli informację, że tego ronda nie będzie, to przymierzymy się do remontu chodnika z prawdziwego zdarzenia. Wymienimy krawężniki i nawierzchnię, możemy wykonać to we własnym zakresie, pracownikami PZD, ale pieniądze na materiał przydałyby się.

- odnośnie zaśmieconej i zakrzaczonej drogi Witkowice – Kamion, dyrektor odpowiedziała, że obecnie trwają prace porządkowe w ciągu tej drogi, trzeba wykazać trochę cierpliwości.  Drogi po zimie są zaśmiecone, rowy są w fatalnym stanie. Ten odcinek jest czyszczony.

- odnośnie podmycia drogi przez wodę - dyrektor poinformowała, iż umacniana jest skarpa, mamy worki i jak woda opadnie, to wówczas zabezpieczymy tę skarpę piaskiem.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski i złożył wniosek, aby w nadchodzącym okresie międzysesyjnym Zarząd sformułował swoje stanowisko odnośnie przyszłych losów i dzisiejszej sytuacji działki przy Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie, która ma podlegać wydzierżawieniu. Działka ta jest rolnicza, ale jest tam duży ruch inwestycyjny choć istnieją pewne przeszkody, dwie linie energetyczne, ale powierzchni inwestycyjnej jest sporo.

Radny nadmienił, iż na posiedzeniu Komisji była opinia, by zmienić przeznaczenie tych gruntów, ale padały argumenty, że miasto w przeszłości stawiało jakiś sprzeciw, nie znamy tej sytuacji ale prosimy o przedstawienie na następnej sesji odpowiedzi na pytanie czy jest możliwe pójście w tym kierunku, zmiany przeznaczenia, podziałów i zbycia tego za lepszą cenę w przyszłości, czy lepszego wykorzystania? Na dzień dzisiejszy niewiele z tego mamy, a jest to w pewnym zakresie na pewno wartościowa działka.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o kolejne pytania.

 

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przypomniała Radnym o:

- obowiązku złożenia przez Radnych oświadczeń majątkowych za rok 2010 w terminie do dnia 30.04.2011r. wraz z kopią zeznania PIT, w dwóch egzemplarzach.

- Przewodnicząca poinformowała, iż w naszym powiecie zarejestrowanych jest 14 organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego, a zatem każdy z nas może przekazać 1% podatku na wybrane przez siebie stowarzyszenie. Wykaz organizacji został przedstawiony Radnym w materiałach, które dostarczone zostały do Biura Rady a następnie przekazane Radnym.

 

 

Ad. pkt 11         Zakończenie obrad


 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad V Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1500.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 14:16:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 14:16:38
  • Liczba odsłon: 1279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441587]

przewiń do góry