Uchwała NR XVI/86/2012
Rady Powiatu w Sochaczewie
dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
1
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadaje się Statut Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu:
Halina Pędziejewska
 
Załącznik 1
STATUT ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zwany dalej „Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
2. Szpital Powiatowy w Sochaczewie posiada osobowość prawną.
3. Podmiotem tworzącym dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie jest Powiat Sochaczewski.
§ 2
Szpital Powiatowy w Sochaczewie działa na podstawie:
1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
3) niniejszego Statutu.
Rozdział II
FIRMA I SIEDZIBA
§ 3
1. Szpital Powiatowy w Sochaczewie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej występuje pod firmą: Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie i może używać nazwy skróconej „Szpital Powiatowy w Sochaczewie”.
2. Siedziba Szpitala Powiatowego w Sochaczewie mieści się w mieście Sochaczew przy ulicy Batalionów Chłopskich 3/7.
Rozdział III
CELE I ZADANIA
§ 4
Celem Szpitala Powiatowego w Sochaczewie jest:
1) wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
2) promocja zdrowia;
3) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
§ 5
1. Do zadań Szpitala Powiatowego w Sochaczewie należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
-szpitalne;
-inne niż szpitalne.
b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
-badania i porady lekarskie,
-badania i terapie psychiatryczne oraz psychologiczne,
-rehabilitacja lecznicza,
-- ratownictwo medyczne,
-opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem,
-opieka nad zdrowym dzieckiem,
-diagnostyka medyczna,
-diagnostyka laboratoryjna,
-pielęgnacja chorych,
-pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
-orzeczenia i opinie o stanie zdrowia,
-czynności z zakresu protetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej i chirurgicznej,
-zaopatrywanie w środki i materiały medyczne,
-szczepienia ochronne,
-transport medyczny.
2)profilaktyka i promocja zdrowia;
3)organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych w formach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Zadania zlecone Szpitalowi Powiatowemu w Sochaczewie obejmują:
1) realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy;
2) badania profilaktyczne w celu wczesnego rozpoznawania chorób;
3) propagowanie zachowań prozdrowotnych;
4) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w szczególności w zakresie prowadzenia:
a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
b) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,
d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego;
5) organizowania sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.
§ 6
Szpital Powiatowy w Sochaczewie może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, w zakresie:
1) usługi transportowe;
2) sterylizacja;
3) sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów medycznych;
4) usługowa działalność gastronomiczna;
5) wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
6) usługi ksero;
7) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
9) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń;
10) usługi związane z utrzymaniem czystości obiektów;
11) działalność wspomagająca edukację – szkolenia;
12) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;
13) działalność hotelarska;
14) działalność kulturalno-oświatowa;
15) prowadzenie gabinetu kosmetycznego, fryzjerskiego i odnowy biologicznej;
16) usługi fotograficzne;
17) usługi krawieckie i usługi pralnicze;
18) prowadzenie parkingów;
19) działalność handlowa, hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych i przemysłowych.
§ 7
Szpital Powiatowy w Sochaczewie dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań współpracuje w szczególności z:
1) organami administracji państwowej i samorządowej;
2) uczelniami, w tym z uczelniami medycznymi oraz uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
3) organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi;
4) innymi podmiotami leczniczymi;
5) związkami i samorządami zawodowymi;
6) innymi osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji celów i zadań.
§ 8
1. Szpital Powiatowy w Sochaczewie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane z całkowitą lub częściową odpłatnością ustala Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, uwzględniając rzeczywiste koszty udzielenia świadczenia zdrowotnego.
3. Szpital Powiatowy w Sochaczewie jest zobowiązany do udzielania pomocy każdej osobie potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń ze względu na zagrożenie życia.
4. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie określa Regulamin Organizacyjny tego Szpitala ustalony przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
Rozdział IV
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9
Organami Szpitala Powiatowego w Sochaczewie są:
1) dyrektor;
2) rada społeczna.
§ 10
1. Organem zarządzającym Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie jest jednoosobowo dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do kompetencji dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z zarządzaniem Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie, niezastrzeżonych niniejszym statutem, albo odrębnymi przepisami dla podmiotu tworzącego lub Rady Społecznej.
3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz realizacji jego zadań statutowych i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor kieruje działalnością Szpitala Powiatowego w Sochaczewie przy pomocy swoich zastępców, naczelnej pielęgniarki, podległych mu kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy.
5. W celu realizacji zadań statutowych i zarządzania Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie dyrektor może wydawać zarządzenia i polecenia wszystkim pracownikom.
6. Podczas nieobecności dyrektora, Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie kieruje osoba przez niego upoważniona.
7. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Powiatowego w Sochaczewie i wykonuje wobec nich czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
§ 11
1.Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie tworzą:
1) dwa przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, to jest:
a) Szpital Powiatowy,
b) Szpital Powiatowy – Ambulatoryjny;
2) jednostki organizacyjne wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie będące częściami przedsiębiorstw podmiotu leczniczego;
3) inne jednostki organizacyjne działalności leczniczej i nieleczniczej wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie wykonujące zadania w nim określone;
4) komórki organizacyjne działalności leczniczej i nieleczniczej wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie wykonujące zadania w nim określone;
5) samodzielne stanowiska pracy.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, strukturę podporządkowania jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także spraw dotyczących sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych działalności leczniczej ustala dyrektor, mając na celu właściwą realizacją celów i zadań statutowych Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
§ 12
1. W Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym dyrektora.
2. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu lub dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach określonych w ustawie;
2) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
4) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
§ 13
1. Radę Społeczną Szpitala Powiatowego w Sochaczewie powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w Sochaczewie.
2. W skład Rady Społecznej składa wchodzą:
1) Starosta Sochaczewski lub wyznaczona przez niego osoba jako Przewodniczący Rady;
2) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego jako członek;
3) przedstawiciele wybierani przez Radę Powiatu w Sochaczewie w liczbie 9 osób.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
4. W posiedzeniach Rady Społecznej może uczestniczyć przedstawiciel każdej z organizacji związkowych działających w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie oraz z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
5. Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia Szpital Powiatowy w Sochaczewie.
6. Rada Powiatu w Sochaczewie odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:
1) śmierci;
2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej;
3) zmiany przedstawiciela organu, który go desygnował do Rady Społecznej;
4) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.
7. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Społecznej z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 4 występuje Przewodniczący Rady Społecznej.
8. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Rada Powiatu w Sochaczewie uzupełnia skład Rady Społecznej na zasadach określonych ustawą.
9. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata od daty jej powołania.
10. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
11. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
12. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Sochaczewie przysługuje odwołanie do Rady Powiatu w Sochaczewie.
Rozdział V
FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 14
1. Szpital Powiatowy w Sochaczewie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz innych przepisach prawa obowiązujących podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami działające w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Rokiem obrotowym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie jest rok kalendarzowy.
3. Szpital Powiatowy w Sochaczewie sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 podlega badaniu przez biegłego rewidenta wybranego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
5. Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zatwierdza Rada Powiatu Sochaczewskiego.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Zmiany statutu dokonywane mogą być jedynie w trybie przewidzianym dla jego nadania.
2. W sprawach nie uregulowanych w ustawie i niniejszym Statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
Przewodnicząca Rady Powiatu:
Halina Pędziejewska 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-29 10:16:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-29 10:16:12
  • Liczba odsłon: 1240
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441672]

przewiń do góry