U C H W A Ł A Nr IX/36/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. “i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21. ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się powiatową jednostkę organizacyjną o nazwie Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie.

§ 2

Powiatowemu Zespołowi Edukacji w Sochaczewie nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

Podstawa prawna działania.

Zgodnie z Art. 5 ust.9 ustawy o systemie oświaty organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

Proponowana uchwała zakłada utworzenie jednostki budżetowej, której głównym celem będzie zapewnienie jak najlepszych warunków pracy oraz obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski. Zatem oprócz typowych zadań związanych z obsługą ekonomiczną (księgowość, płace) szkół i placówek oświatowych zespół będzie wykonywał zadania związane z obsługa administracyjną i organizacyjną. Rozpoczęcie działalności nowej jednostki nastąpi od 1 lipca 2007r., ponieważ powyższy termin pozwala bez zakłóceń wykonać wszystkie prace z zakresu administracji dotyczące roku szkolnego 2006/2007 oraz umożliwi wypracowanie w czasie przerwy wakacyjnej zasad współpracy szkół i placówek z nową jednostką budżetową.

Wpływ centralizacji obsługi ekonomiczno-administracyjnej na działalność szkół.

Przy aktualnie dostępnych i stosowanych, również w samodzielnych jednostkach oświatowych narzędziach informatycznych możliwa jest centralizacja obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół bez ryzyka zakłócenia realizacji podstawowych zadań placówek oświatowych. Przedstawione rozwiązanie może natomiast usprawnić obsługę poprzez ujednolicenie zasad prowadzenia prac z zakresu księgowości i administracji. Do zalet proponowanego projektu możemy zaliczyć:

  • odciążenie dyrektorów szkół w pracach związanych z nadzorem nad wykonywaniem obowiązków przez część pracowników niepedagogicznych, co umożliwi prowadzenie w szerszym zakresie działań menedżerskich dyrektorów oraz poszukiwania rozwiązań poprawiających m.in. wypełnianie roli opiekuńczej i wychowawczej szkoły,
  • poprawa sprawności w obiegu informacji i rzetelności sporządzanej dokumentacji dzięki łatwiejszej specjalizacji zawodowej i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych,
  • usprawnienie realizacji obsługi programów stypendialnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
  • zmniejszenie kosztów wyposażenia biur w urządzenia i materiały biurowe.

Załącznik

do uchwały Nr IX/36/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia

Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie

 

 

 

 

STATUT

 

POWIATOWEGO ZESPOŁU EDUKACJI

W SOCHACZEWIE

 

§ 1

Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie zwany dalej “Zespołem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego powołaną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

§ 2

Zespół działa na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz .U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 4. niniejszego Statutu.

§ 3

Siedziba Zespołu mieści się w Sochaczewie przy ul. M.J. Piłsudskiego 65.

§ 4

Zespół używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem:

“Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

96-500 Sochaczew”

§ 5

Celem działalności zespołu jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy oraz obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

§ 6

Do zadań Zespołu, w szczególności należy:

  1. uzgadnianie, opiniowanie jednostkowych planów budżetowych,
  2. prowadzenie rachunkowości budżetowej placówek oraz związanej z nią dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. nadzór nad gospodarką finansową w placówkach w ramach zatwierdzonych planów jednostkowych, nadzór nad prawidłowością gospodarowania majątkiem,
  4. przygotowanie i organizacja wypłaty wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  5. nadzór nad zgodnością realizowanych wydatków z funduszu płac
   i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z jednostkowymi planami finansowymi oraz jednostkowymi arkuszami organizacji placówek,
  6. wyliczanie i przekazywanie dotacji do niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
  7. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  8. prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obsługującej pracowników szkół i placówek oświatowych,
  9. opracowywanie materiałów statystycznych i sprawozdawczości,
  10. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych,
  11. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem na stanowisko dyrektora szkoły osoby nie będącej nauczycielem, powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, powierzaniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, określaniem regulaminu konkursu oraz powoływanie komisji konkursowej, przedłużaniem powierzenia stanowiska dyrektora, odwoływaniem dyrektora ze stanowiska kierowniczego,
  12. przygotowywanie treści porozumień w sprawie utworzenia zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy,
  13. dokonywanie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
  14. zapewnianie szkołom i placówkom oświatowym warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  15. kontrola przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych,
  16. przygotowywanie do zaopiniowania kuratorowi oświaty arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, przed ich zatwierdzeniem,
  17. uzgadnianie z dyrektorem szkoły lub placówki profili kształcenia i zawodów oraz programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  18. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowywanie projektu decyzji administracyjnej stopnia awansu zawodowego nauczycielowi kontraktowemu na stopień nauczyciela mianowanego,
  19. przygotowywanie projektów regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
  20. prowadzenie spraw związanych z obsługą programów stypendialnych współfinansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa,
  21. prowadzenie postępowań związanych z przyznaniem stypendium w ramach powiatowych programów wspierania młodzieży z powiatu sochaczewskiego,
  22. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wychowanków do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

§ 7

 1. Zespół jest powiatową jednostką budżetowa pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu i odprowadzającą pobrane dochody do tego budżetu.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest jego plan dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Powiatu.
 3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8

 1. Całokształtem pracy Zespołu kieruje dyrektor, który jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników Zespołu.
 2. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

§ 9

Szczegółową organizację i zakres działania pracowników Zespołu określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego.

§ 10

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 12:25:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 12:25:22
 • Liczba odsłon: 1589
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459970]

przewiń do góry