XXIX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie             20 listopada 2008r.

 

 

Protokół Nr XXIX/ 2008

 

 

z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu 20 listopada 2008 r. o godz. 1300 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej;

b)       wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew na odcinku Mistrzewice-Żuków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Sochaczew i Gminą Młodzieszyn;

c)        wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Teresin.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXIX / 2008

 

z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 20. 11. 2008 r. o godz. 13 00

 

              W obradach XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 20. 11. 2008r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli: Radny W. Domagalski, Radny Janusz Ciura.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radni: Mieczysław Głuchowski, Zbigniew Pakuła.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                              Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                       Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                   Dariusz Sipak

Dyrektor ZOZ SP w Sochaczewie                                                               Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                                  Małgorzata Dębowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                                     w/z p. Piecka

Kierownik POIK                                                                                          Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                     Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                     Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                                Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                 Zbigniew Madej

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                                           Iwona Paczkowska

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2

 

Ad. pkt 1.                              Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXIX Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 17 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny M. Głuchowski.

Usprawiedliwienie Radnego M. Głuchowskiego i Zbigniewa Pakuły w załączeniu - Załącznik Nr 3 i 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXIX sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                                                           Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXIX Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXIX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu:

 

 1.  Otwarcie obrad.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)         utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej;

b)         wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew na odcinku Mistrzewice-Żuków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Sochaczew i Gminą Młodzieszyn;

c)         wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Teresin.

 1.    Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2.    Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3.    Interpelacje i zapytania radnych.
 4.    Wnioski i oświadczenia radnych.
 5.    Sprawy różne.
 6.  Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3.              Przyjęcie protokołu z XXVII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

 

Ad. pkt 4 a)           Uchwała w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi                               Sochaczewskiej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanych projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, iż dzisiejsza uchwała jest kontynuacją prac, które rozpoczęliśmy 31.05.2007 roku i wtedy Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyjną. Idea powstania takiego Stowarzyszenia zrodziła się w czasach poważnych problemów naszego szpitala powiatowego i wówczas padł pomysł m.in. dyrektora szpitala Pana Franciszka Pasiaka na ewentualne pozyskanie środków finansowych. Przedstawił on ideę powołania Stowarzyszenia Organizacji Pożytku Publicznego, która mogłaby m.in. korzystać z 1% odpisów, tak jak to ma miejsce w sytuacji innych Organizacji Pożytku Publicznego. W trakcie prac nad powołaniem tego Stowarzyszenia postanowiliśmy tę formułę  rozszerzyć nie ograniczając się do spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia ale postanowiliśmy, aby celami tego Stowarzyszenia były praktycznie wszystkie zadania samorządów gminnych jak i samorządu powiatowego.

Uchwały intencyjne podjęły wszystkie samorządy, oddelegowano poszczególnych przedstawicieli

i rozpoczęto prace nad projektem statutu. Wszystkie uwagi, które zostały zgłoszone przez samorządy zostały uwzględnione w projekcie statutu, który został przedstawiony Państwu. Bardzo ważną sprawą jest tutaj reprezentatywność wszystkich  samorządów gminnych, we władzach tego Stowarzyszenia tj. w Zarządzie. Zarząd będzie tworzyło 9 osób, gdyż w Stowarzyszeniu jest 9 samorządów. Ostateczną treść statutu określi Walne Zebranie Członków natomiast uwzględniając, to że cały czas statut ten był poddawany szerokim konsultacjom społecznym należy przyjąć, że ostateczna wersja statutu przyjęta przez Walne Zgromadzenie nie będzie odbiegała od wersji przedstawionej Państwu.

Kolejna zmiana to zmiana polegająca, że każdy z samorządów będzie delegował dwóch przedstawicieli na Walne posiedzenie Członków i dlatego w § 2 są zapisy delegowania, określenia, kto będzie przedstawicielem samorządu powiatowego.

Z tego co się orientujemy, to już 2 samorządy Rada Gminy w Rybnie i Rada Gminy w Iłowie podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i jeśli pozytywnie zakończy się procedowanie nad tą uchwałą w dniu dzisiejszym naszej Rady, to będziemy trzecim kolejnym samorządem, który taką uchwałę podjął. Mamy zapewnienia Przewodniczących Rad pozostałych samorządów, że  takie same uchwały będą w porządku obrad najbliższych sesji poszczególnych samorządów.

  

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu dzisiejszym i po wysłuchaniu wyjaśnień, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż Rada Powiatu do proponowanego Stowarzyszenia winna zgłosić swoich przedstawicieli. W imieniu Prezydium zgłaszam kandydatury Starosty i Wicestarosty  Sochaczewskiego uzasadniając, iż są to osoby kompetentne, choć nie umniejszam Radzie i  pytam o inne kandydatury.

 

Rada nie zgłosiła innych propozycji kandydatur na przedstawicieli Stowarzyszenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Starostę Tadeusza Korysia, czy wyraża zgodę bycia Przedstawicielem.

 

Starosta T. Koryś wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Wicestarostę Piotra Osieckiego, czy wyraża zgodę bycia Przedstawicielem.

 

Wicestarosta P. Osiecki wyraził zgodę.

 

Radna J. Popiołek zgłosiła wniosek formalny o oddzielne głosowanie nad każdą z kandydatur.

 

Wniosek został przyjęty przez aklamację.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie kandydatury na Przedstawiciela Powiatu Sochaczewskiego w Stowarzyszeniu Samorządów Ziemi Sochaczewskiej w osobie Starosty Tadeusza Korysia poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     17 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

Kandydatura została przyjęta 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie kandydatury na Przedstawiciela Powiatu Sochaczewskiego w Stowarzyszeniu Samorządów Ziemi Sochaczewskiej w osobie Wicestarosty Piotra Osieckiego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     17 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

Kandydatura została przyjęta 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej z naniesionymi Przedstawicielami Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     17 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                        ---------------

 

Uchwała została przyjęta 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt. 4 b)            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą:                               Przebudowa drogi powiatowej nr 3813 W Kamion-Witkowice-Sochaczew                               na odcinku Mistrzewice-Żuków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:                               „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w partnerstwie                               z Gminą Sochaczew i Gminą Młodzieszyn”                                  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż projekty uchwał proponowane w punkcie 4b) i 4c) są uchwałami intencyjnymi i dotyczą inwestycji drogowych w partnerstwie z poszczególnymi gminami. Tematyka ich jest taka sama, zatem proponuję, aby uzasadnienia proponowanych uchwał oraz wyrażenia opinii Komisji dokonano w trakcie obecnego punktu obrad a dyskusja odbędzie się oddzielnie dla każdego z projektów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek powyższą propozycję poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     17 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                        ---------------

 

Rada wyraziła zgodę na propozycję uzasadnienia obydwu projektów uchwał i jednoczesne wyrażenie opinii w głosowaniu: 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”..

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił  głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzacie Dębowskiej w celu uzasadnienia projektu uchwały wymienionego w punkcie 4b) i 4 c).

 

Dyrektor PZD M. Dębowska  poinformowała, iż w dniu 28 października 2008 roku Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Program ten będzie realizowany od dnia 30 października 2008 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Celami Programu wymienionego w uchwale są:

- wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego,

-  wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych,

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu od dnia 31 października do 21 listopada 2008 roku należy składać wnioski o dotację na zadania, których realizację przewidziano w roku 2009. Uchwała, która zostanie przyjęta przez Radę będzie stanowiła załącznik do złożonych wniosków o dotację.

W zasadach ustalono kryteria oceny złożonych wniosków i są to:

- wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa w przypadku powiatów dotyczy dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych,

- współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wybrano niżej wymienione projekty:

1.         Przebudowa drogi powiatowej nr 3813W  Kamion-Witkowice-Sochaczew na odcinku Mistrzewice-Żuków.

2.         Przebudowa drogi powiatowej nr 3832 W  Seroki-Gagolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki.

Wybrano powyższe projekty, gdyż przewidują one w swojej dokumentacji projektowej elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na drodze Kamion-Witkowice-Sochaczew będzie to chodnik, który będzie kontynuowany w miejscowości Żuków na odcinku 400m, dokumentacja będzie obejmowała długość 700m, na którym to odcinku zostanie położona nakładka bitumiczna, zrobione zostaną zatoki postojowe jak również zostaną postawione bariery zabezpieczające wyjście dzieci ze szkoły w Żukowie. Natomiast na drodze  Seroki-Gagolina-Baranów-Jaktorów przebudowa będzie polegała na przebudowie konstrukcji nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną, która spowoduje wzrost bezpieczeństwa.

Jeśli zaś chodzi o spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa, w pierwszym projekcie 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew droga krzyżuje się w miejscowości Kamion z drogą krajową nr 50, natomiast w drugim projekcie 3832 W  Seroki-Gagolina-Baranów-Jaktorów krzyżuje się w miejscowości Seroki z drogą krajową nr 2.

Jeżeli chodzi o współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego zostały podpisane stosowne porozumienia z gminami o partnerstwie i one będą stanowić załącznik, który jest wymagany przy wnioskach, które zostały przygotowane.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wiesławowi Kowali w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie obydwu projektów uchwał.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wiesław Kowala poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 19.11.2008r. po wysłuchaniu wyjaśnień jednogłośnie, pozytywnie opiniuje obydwa projekty uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Na sesję przybył Radny Janusz Ciura. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3813 W Kamion-Witkowice-Sochaczew na odcinku Mistrzewice-Żuków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w partnerstwie z Gminą Sochaczew i Gminą Młodzieszyn”  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                         ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4c.                 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą:                               Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki-Gagolina-Baranów-Jaktorów                               w miejscowości Seroki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:                               „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w partnerstwie                               z Gminą Teresin”                                  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż uzasadnienie i opinia do projektu tejże uchwały zostały przedstawione w punkcie 4b).

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki-Gagolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w partnerstwie z Gminą Teresin”    poddał pod głosowanie:                              

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. p  kt        5.                                                                                                                                                                              Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualne jej uzupełnienie.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, ale obecnie dodam kolejne  informacje.

Zarząd Powiatu rozstrzygnął wyniki dwóch przetargów:

- wykonanie docieplenia ścian i fundamentów w budynku ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie,

-  wymiana pieców c.o w ZS w Teresinie.

Wartość pierwszej inwestycji kosztorysowa 460.000zł, wartość przetargowa 300.000zł.

Wartość drugiej inwestycji  kosztorysowa    140.000 zł, wartość przetargowa 96.000zł.

Oferentów było 13.

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji miasta Sochaczewa i upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania umowy o partnerstwie, która wzmocni wniosek miasta o modernizację ul. Traugutta, Licealnej do ronda przy ul. Piłsudskiego.  

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 8.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Ad pkt  6.    Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach, imprezach i posiedzeniach:

-       10 Powiatowych Sztafetowych Biegach Ulicznych z okazji Święta Niepodległości w Sochaczewie,

-       Uroczystych obchodach 90. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Iłowie,

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie,

-       Recitalu fortepianowym tajlandzkiego pianisty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu w Łazienkach Królewskich w Warszawie,

-       Posiedzeniu Zarządu Powiatu w Sochaczewie.

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli Państwo Radni.

 

W ramach prac Przewodniczącego Rady odbyłem spotkanie Prezydium z członkami Zarządu Powiatu, Starostą i Wicestarostą na temat uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji 10 lecia samorządu Powiatu Sochaczewskiego, która miała miejsce w dniu 11 listopada br.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzieliłem członkom Zespołu Kontrolnego stosownego upoważnienia, zgodnie z ust. 2 § 39 statutu powiatu sochaczewskiego do przeprowadzenia

planowej kontroli. W punkcie „sprawy różne” - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformuje o wynikach kontroli.

Przekazałem Państwu Radnym w dniu otrzymania od Zarządu Powiatu projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2009 rok tj. w dniu 14 listopada br. Zwracam się do wszystkich Przewodniczących Komisji, by odbyli posiedzenia Komisji i zaopiniowali terminowo projekt budżetu.

Sesja budżetowa przewidywana jest na dzień 19 grudnia 2008 roku. Przewiduje się również sesję na początku grudnia, kiedy tylko otrzymamy informację o przyznanych nam środkach i wówczas Rada będzie podejmowała stosowne uchwały.

Sesja kończąca budżet roku 2008 odbędzie się w dniu 30 grudnia br. Na tej sesji również zostaną przedstawione plany pracy poszczególnych Komisji na rok przyszły, plan kontroli Komisji Rewizyjnej i Harmonogram pracy Rady Powiatu na 2009 rok.

 

Do Rady Powiatu wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego. Pismo wpłynęło na moje ręce ale dotyczy ono w pewnej części Państwa Radnych, zatem odczytam pismo.

Przewodniczący odczytał treść pisma- pismo w załączeniu załącznik 9.

 

Na sesję przybył Radny Wiesław Domagalski. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż udzieli odpowiedzi na pismo,  ale pismo zawiera również tabelę, w których poruszane są sprawy przynależności partyjnej. Zatem chcę z Państwem ustalić pewne kwestie.

Ja odpowiadając na pismo Panu Prezydentowi, poinformuję, że  dane te zgodnie z jawnością życia publicznego są zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na naszej stronie internetowej. Natomiast przynależność partyjna jest sprawą osobistą każdego radnego toteż nie zamierzam się w tej sprawie wypowiadać. Chyba, że ktoś z Państwa Radnych złoży mi dzisiaj pisemne  oświadczenie, że chciałby, aby jego dane zostały wpisane.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu to udzielę odpowiedzi takiej jak powiedziałem, że informacje zawarte są na stronie internetowej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.                                                      Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.                             Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy odnośnie wniosków i oświadczeń radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

Ad . pkt 9.                             Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z kontroli, które zostały zaplanowane w rocznym planie kontroli. Przewodniczący poprosił zatem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdań.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej A. Chełpińskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, iż Komisja Rewizyjna zajmowała się  kontrolą planową zgodnie z planem kontroli.

Przewodniczący Komisji A. Chełpiński odczytał protokół pokontrolny zespołu kontrolnego z kontroli planowej w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.

 

Protokół pokontrolny Zespołu Kontrolnego z kontroli planowej w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych. Zespół Kontrolny w składzie:

1.      Andrzej Chełpiński          - Przewodniczący

2.      Jan Kraśniewski

3.      Wiesław Domagalski      

4.      Artur Papierowski           

5.      Urszula Pawlak   

przeprowadził kontrolę wynikającą z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalności Urzędu Starostwa Powiatowego i jego wybranych jednostek organizacyjnych, w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65.

Przedmiot kontroli: Kontrola odbyła się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i  dotyczyła następujących zadań inwestycyjnych, które zostały wytypowane przez Komisję na posiedzeniu w dniu 30.10.2008r.:

1.      Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 63 wraz z przebudową wejścia-budynek dawnego internatu męskiego, stołówka i sala konferencyjna.

2.      Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego.

3.      Wymiana konstrukcji dachu budynku warsztatowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 51.

Termin kontroli: 03.11.2008r.

Podstawa prawna kontroli:  Statut Powiatu Sochaczewskiego § 37 ust.3.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał:

Pan Stefan Grefkowicz -  dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska     Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

Fakty ustalone w czasie kontroli:

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefan Grefkowicz omówił  poszczególne zadania inwestycyjne od momentu składania zamówienia, aż do zakończenia postępowań przetargowych oraz terminów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Zespół Kontrolny brał pod uwagę takie kryteria jak: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

Zespół Kontrolny Rady Powiatu w Sochaczewie po wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie przeprowadzonej procedury w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych na w/w  zadania inwestycyjne nie zgłosił żadnych uwag, co do nieprawidłowości przeprowadzenia przetargów.

Protokół niniejszy pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie. Protokół podpisali Kontrolowany i Zespół Kontrolujący. Jego odpisy przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Sochaczewskiemu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a dyrekcji ZS RCKU w Sochaczewie za gościnność.

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 13 50.

 

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:22:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:22:02
 • Liczba odsłon: 1366
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459382]

przewiń do góry