Uchwała Nr XXXIII/122/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym               (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę na realizację projektu „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia                        i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) i służącego podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, zwanego dalej „projektem”.

1.      Wartość projektu wynosi: 499 556,40 zł.

2.      Na realizację projektu Powiat Sochaczewski przeznaczy kwotę w wysokości: 64 008,00 zł. stanowiącą jego wkład własny.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W wyniku procedury konkursowej naboru wniosków w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mających na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, projekt               pn.: „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” (przygotowany przez zespół szkół), został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Powyższa lista została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z proponowaną kwotą dofinansowania                         w wysokości 435 558,40 zł.

Powyższy projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2010 r. i skierowany jest do 230 uczniów Technikum i 110 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie wymagających wzmocnienia w przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia i zachęcenia różnymi formami nauki do rozwijania swoich umiejętności zawodowych. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty szkoleniowe z przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego, wyjazdy na zajęcia w wyższych uczelniach, wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesne materiały dydaktyczne oraz prowadzone będą działania promocyjne projektu i szkoły.

Jednym z warunków niezbędnych na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest złożenie uchwały organu prowadzącego wyrażającej zgodę na realizację projektu wraz z oświadczeniem o wniesieniu określonego wkładu własnego. Wkład własny wymagany we współfinansowaniu projektu wynosi 64 008,00 zł.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-13 11:13:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 11:13:15
  • Liczba odsłon: 1404
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459383]

przewiń do góry