UCHWAŁA  NR XIX/104/2012

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE 

Z  DNIA 28 LISTOPADA 2012 ROKU

 

 

w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego

Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie

 

 

Na  podstawie  art.  35  ust. 1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr   142,  poz. 1592  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu 
w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

Uchwala  się  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie 
w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do   uchwały.

 

§  2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  3

 

Traci  moc  uchwała  Nr  III/19/2011  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  18  lutego  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  grudnia  2012  roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie  z  dyspozycją  przepisu  art.  35  ust. 1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku 
o  samorządzie  powiatowym  organizację  i  zasady  funkcjonowania  starostwa  powiatowego  określa  regulamin  organizacyjny  uchwalony  przez  radę  powiatu, 
na  wniosek  zarządu  powiatu.

Dotychczasową  organizację  i  zasady  funkcjonowania  Starostwa  Powiatowego 
w  Sochaczewie  określał  jego  regulamin  organizacyjny  nadany  tej powiatowej  jednostce  organizacyjnej  przez  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwałą  Nr  III/19/2011 
z  dnia  18  lutego  2011  roku.  Regulamin  ten  stracił  aktualność  i  wymagał  wprowadzenia  do  niego  licznych  zmian polegających  między innymi  na  dodaniu  nowych  stanowisk  pracy  (np. etatowy  członek  zarządu),  nowych  zadań  nałożonych  ustawami  (np. kontrola  zarządcza),  bądź  aktualizacji  dotychczasowych  zadań.

Celem  ułatwienia  korzystania  z  teksu  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie  i  zapewnienia  jego  czytelności  zasadnym  było  przygotowanie  nowego  Regulaminu  organizacyjnego  starostwa  i  przedstawienie  go  wraz  z  wnioskiem  Zarządu  Powiatu  w  Sochaczewie  o   jego uchwalenie  -  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie  celem  podjęcia  stosownej  uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik do uchwały

                                                                                              Nr XIX/104/2012

             Rady Powiatu w Sochaczewie

             z dnia 28 listopada 2012 roku.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

W SOCHACZEWIE

 

       ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, zwanego dalej „Starostwem” oraz zakresy spraw załatwianych przez jego wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

§ 2

 

Starostwo działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1)       ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami/

2)       ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustawach określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa /Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późniejszymi zmianami/

3)       ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami/

4)       Statutu Powiatu.

 

§ 3

 

1.       Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania  powiatu.

2.       Siedzibą Starostwa jest miasto Sochaczew.

 

§ 4

 

Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

 

§ 5

 

Starostwo wykonuje:

1)       określone ustawami:

a)      zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,

b)     zadania z zakresu administracji rządowej,

c)      inne zadania.

2)       zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.

3)       zadania wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.

 

ROZDZIAŁ II

 

Organizacja Starostwa

 

 

1.       Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały i samodzielne stanowiska pracy.

2.       Wydziały i samodzielne stanowiska pracy podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu, w zakresie określonym w Regulaminie.

 

 

§ 6

 

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska pracy, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

 

1)       Wydział Organizacyjny                                                                         -           OR;

2)       Wydział Finansowy                                                                               -           FN;

3)       Wydział  Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki                        -           PR;

4)       Wydział Architektury i Budownictwa                                                  -           AB;                    

5)       Wydział Geodezji, Kartografii                                                                      

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                                             -           GN;

6)       Wydział Komunikacji i Transportu                                                        -           KT;

7)       Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska        -           RŚ;

8)       Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego                          -           BKO;
i Spraw Obronnych                                                                               

9)       Biuro Radców Prawnych                                                                        -           BR;

10)   Audytor Wewnętrzny                                                                            -           AW;

11)   Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych           -           FS;

i Kontroli Zarządczej

12)   Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                                    -           RK;

13)   Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                     -           WZ;

14) Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy                           -           BHP.                                     

           

§ 7

 

1.       Wydziałami kierują dyrektorzy.

2.       Dyrektorzy wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.

3.       Dyrektorzy mogą kierować wydziałami przy pomocy swych zastępców, którzy działają w zakresie spraw zleconych im przez dyrektorów i ponoszą przed nimi odpowiedzialność.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu Powiatu,
Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu

 

§ 8

 

     Starosta 

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, jako kierownika Starostwa należy:

1)       organizowanie pracy Starostwa;

2)       podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;

3)       upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

4)       realizacja polityki personalnej w Starostwie;

5)       wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa;

6)       wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i  Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa.

 

 § 9

 

   Wicestarosta

 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

 

 § 10

 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu

 

Etatowy członek Zarządu Powiatu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Starostę, a w szczególności odpowiada za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

 

§ 11

 

Sekretarz Powiatu

 

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

1)       czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań;

2)       koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;

3)       nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;

4)       koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;

5)       zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa;

6)       nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu środków trwałych;

7)       wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;

8)       nadzorowanie prac wydziału organizacyjnego.

 

§ 12

 

Skarbnik Powiatu

 

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1)       zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;

2)       wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

3)       nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;

4)       zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;

5)       kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

6)       sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zadania wspólne wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

 

§ 13

 

Do wspólnych zadań wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1)       prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty lub Zarządu;

2)       przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty;

3)       realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu;

4)       współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu;

5)       rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych;

6)       prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7)       usprawnianie organizacji, metod i form pracy oraz podejmowanie działań na rzecz usprawniania pracy Starostwa;

8)       przyjmowanie i prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg
i wniosków;

9)       prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu;

10)   współpraca z komisjami Rady w zakresie realizowanych zadań;

11)   programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów;

12)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;

13)   współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych;

14)   współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej;

15)   monitorowanie skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych w ramach kontroli zarządczej.

ROZDZIAŁ V

 

Podstawowe zakresy działania wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

 

 

§  14

 

Wydział Organizacyjny „OR”

 

 

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno-administracyjnej, wojskowej, nadzoru nad stowarzyszeniami.

Prowadzi obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków oraz sprawy kadrowe i szkolenie pracowników.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.       W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1)       opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;

2)       opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;

3)       inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

4)       wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

5)       prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty;

6)       prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;

7)       obsługa posiedzeń Rady Powiatu i Komisji (przygotowywanie materiałów, protokołowanie posiedzeń, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii, interpelacji radnych), przekazywanie właściwym podmiotom do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

8)       obsługa posiedzeń Zarządu;

9)       przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

10)   prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty;

11)   prowadzenie kontroli działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa; jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.

2.       W zakresie spraw obywatelskich:

1)       prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy dla repatriantów;

2)       przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę;

3)       załatwienie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych;

4)       wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;

5)       organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość;

6)       kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;

7)       organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

8)       realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony  kraju         w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę;

9)       prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby  wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

10)   opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej.

3.       W zakresie spraw pozostałych:

1)       przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

2)       sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;

3)       prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;

4)       prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;

5)       prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;

6)       prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa;

7)       koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;

8)       planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;

9)       załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;

10)   gospodarowanie drukami i formularzami;

11)   gospodarowanie taborem samochodowym;

12)   wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa;

13)   zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;

14)   prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa;

15)   zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej;

16)   wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;

17)   obsługa informatyczna Starostwa;

18)   wykonywanie zadań związanych z wyborami;

19)   prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.

 

 

§ 15

 

Wydział Finansowy „FN”

 

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1)         opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonywania budżetu;

2)         nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;

3)         windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa;

4)         sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

5)         prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Starostwa oraz pozostałych funduszy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

6)         prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

7)         prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;

8)         prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

9)         prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;

10)     prowadzenie kontroli finansowej;

11)     współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

12)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 

§ 16

 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki „PR”

 

Organizuje i prowadzi imprezy o charakterze promocyjnym, kulturalno-rekreacyjnym
i sportowym, odpowiada za politykę informacyjną Starostwa, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami kultury, stowarzyszeniami a także prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. Z zakresu promocji i polityki informacyjnej:

      1)   organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze promocyjnym i rekreacyjnym;

      2)   opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów i publikacji promocyjno-   informacyjnych o powiecie;

      3)   promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego  gmin

                        powiatu w kraju i za granicą;

      4)   współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, wydziałami Starostwa

                        i jednostkami podległymi powiatowi;

      5)   podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości;

      6)   koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną;

      7)   przygotowywanie konkursów dla młodzieży o zasięgu powiatowym;

      8)   zarządzanie stroną internetową Starostwa;

      9)   przygotowywanie magazynu informacyjnego Starostwa;

      10) informacja medialna o działalności Starostwa poprzez:

a)                przygotowywanie informacji do mediów lokalnych, regionalnych
i ogólnopolskich o działaniach organów powiatu i jego jednostek organizacyjnych,

b)       przekazywanie informacji do prasy, radia i telewizji o organizowanych imprezach powiatowych i sprawozdań z tych imprez,

c)       przygotowywanie informacji lokalnych do rozgłośni radiowych,

d)              organizacja konferencji prasowych władz powiatowych,

e)       opracowywanie informacji z posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu, komisji problemowych i innych gremiów,

f)       opracowywanie i przekazywanie mediom danych o pracy wydziałów Starostwa.

2.   W zakresie kultury:

1)                współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami  prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie imprez artystycznych;

2)             ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego;

3)             wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową  w zakresie kultury w środowisku lokalnym i w regionie;

4)      koordynacja działań programowych w zakresie edukacji kulturalnej;

5)                inicjowanie i ożywianie społecznej aktywności kulturalnej poprzez: udzielanie  pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom kultury w  powiecie, organizowanie szkoleń i konferencji z zakresu polityki kulturalnej;

6)                promocja społecznej aktywności kulturalnej na forum regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym poprzez prezentację osiągnięć i promocję dorobku kulturalnego w  środkach masowego przekazu oraz wymianę dorobku kulturalnego młodzieży;

7)             wspomaganie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki;

8)      doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia możliwości dla realizacji merytorycznych i finansowych zadań kultury;

9)             wykorzystanie  kreatywnej funkcji kultury oraz instytucjonalnych   możliwości placówek kultury i organizacji pozarządowych do budowy nowoczesnych form sponsoringu, organizacja obchodów świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych;

10)      realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury;

11)      wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach;

12)      podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

13)      prowadzenie spraw związanych z działalnością powiatowych instytucji kultury.

3.  W zakresie sportu:

1)             prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej;

2)             prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

3)             organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a)       popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b)       organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

c)                szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

d)      organizowanie i prowadzenie zawodów o zasięgu powiatowym w różnych dyscyplinach sportowych.

 

 

§  17

 

Wydział Architektury i Budownictwa „AB”

 

 

Służy pomocą Staroście w wykonywaniu zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji wynikających z prawa budowlanego i przepisów szczególnych.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.  W zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane prowadzenie spraw związanych z:

1)                                       wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;

2)   wydawaniem postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych;

3)                                       zatwierdzaniem projektów budowlanych i wydawaniem pozwoleń na budowę;

4)   przyjmowaniem zgłoszeń o zamierzonych robotach budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia właściwemu organowi;

5)   wydawaniem decyzji administracyjnych o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych;

6)      wydawaniem decyzji administracyjnych na rozbiórkę obiektów budowlanych;

7)   przenoszeniem decyzji administracyjnej wydanej z art. 28 Prawa budowlanego na rzecz innego podmiotu;

8)      nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie;

9)   stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego;

10)    zatwierdzaniem projektu zamiennego z racji zmiany projektu budowlanego zatwierdzonego wcześniejszą decyzją;

11)    wydawaniem pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,

12)    prowadzeniem rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywaniem dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;

13)     przekazywaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;

14)    rejestrowaniem dzienników budowy;

15)    przekazywaniem kopii wydawanych decyzji i pozwoleń do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego;

16)    uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych;

17)    sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
a w szczególności w zakresie:

a)    zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b)   warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,

c)    zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

d)   właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

e)    wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. W zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i archiwizowaniem od wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.  W zakresie wynikającym z ustawy o własności lokali prowadzenie spraw związanych

      z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali.

4. W zakresie wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzenie spraw związanych
z wydawaniem pozwoleń na realizację inwestycji drogowych w zakresie budowy dróg gminnych i powiatowych.

 

 

§  18

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  „GN”

 

 

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.       W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa prowadzenie spraw związanych z:

1)       tworzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

2)       prowadzeniem spraw dotyczących gromadzenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

3)       prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;

4)       naliczaniem i aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

5)       prowadzeniem spraw związanych z egzekucją  należności o charakterze niepieniężnym;

6)       opiniowaniem podziału nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu;

7)       prowadzeniem postępowania wywłaszczeniowego;

8)       przygotowywaniem zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi zgody;

9)       przygotowywaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi na to zgody;

10)   przygotowywaniem zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;

11)   prowadzeniem spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz z orzekaniem
o rozliczeniach z tytułu zwrotu nieruchomości i terminach zwrotu;

12)   zabezpieczeniem wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawaniem zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

13)   prowadzeniem spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości;

14)   podejmowaniem czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

15)   zaliczeniem wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położnych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obcego obszaru Państwa;

16)   składaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;

17)   przygotowywaniem decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadawanie resztówki;

18)   orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;

19)   przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;

20)   ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym a także niepaństwowym jednostkom oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

21)   nieodpłatnym przekazywaniem Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu przeznaczonego do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

22)   występowaniem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

23)   przygotowywaniem na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;

24)   nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Skarbowi Państwa w zamian za rentę;

25)   przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;

26)   przygotowywaniem decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;

27)   wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;

28)   przeprowadzaniem kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

2.       W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2)       koordynowaniem uzgodnień usytuowania projektowych sieci i uzbrojenia terenów;

3)       zakładaniem osnów szczegółowych;

4)       zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej;

5)       prowadzeniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniem
i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

6)       ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

7)       prowadzeniem powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu       informacji o terenie;

8)       wprowadzaniem zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;

9)       wydawaniem odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu           ewidencyjnego;  

10)   zapewnieniem gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych   ewidencji gruntów i budynków;

11)   sporządzaniem gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych ewidencji      gruntów i budynków;

12)   nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

13)   wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji;

14)   przygotowywaniem decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;

15)   nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub złożenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;

16)   przygotowywaniem decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie  wartości użytkowej gruntu obowiązku ich rekultywacji;

17)   przeprowadzeniem kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów   rolnych i leśnych;

18)   nakładaniem podwyższonych opłat w razie  stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;

19)   nakładaniem podwyższonych opłat za nie  zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;

20)   prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych               i  leśnych;

21)   ustaleniem, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;

22)   ustaleniem wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

23)   przygotowywaniem decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej;

24)   gleboznawczą klasyfikacją gruntów i użytków.

 

 

§  19

 

Wydział Komunikacji i Transportu „KT”

 

Realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób oraz drogami powiatowymi, nadzoruje ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. W zakresie rejestracji pojazdów prowadzenie spraw związanych z:

1)        rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych;

2)        wydawaniem decyzji na wniosek właściciela i z urzędu o wyrejestrowaniu pojazdu

w przypadku jego kasacji oraz kradzieży i wywozu za granicę, jeżeli pojazd został zbyty za granicę;

3)        kierowaniem pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia że zagraża bezpieczeństwu w ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;

4)        ewidencjonowaniem oraz zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez Policję  po wyegzekwowaniu ustania przyczyny;

5)        wydawaniem kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i rejestrowanych po raz pierwszy w kraju;

6)        wydawaniem decyzji na wykonywanie tabliczki znamionowej zastępczej oraz prowadzeniem ewidencji nadanych numerów nadwozia, ramy oraz wydawaniem decyzji w tym zakresie;

7)        wysyłaniem zawiadomień do Funduszu Gwarancyjnego o braku spełnienia obowiązku ubezpieczenia pojazdu;

8)        sporządzaniem wykazów pojazdów dla potrzeb Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin w cyklu comiesięcznym;

9)        wydawaniem decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdów powyżej 3,5 ton;

10)    dokonywaniem wpisów w systemie ,dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów o spełnieniu obowiązku podatkowego VAT;

11)    współdziałaniem z Inspekcją Transportu Samochodowego w zakresie klasyfikacji pojazdów (zamawianie brakujących marek pojazdów);

12)    wydawaniem wtórników dokumentów, tablic w związku z ich utratą;

13)    prowadzeniem ewidencji pojazdów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców;

14)    archiwizacją akt pojazdów.

  1. W zakresie praw jazdy prowadzenie spraw związanych z:

1)        wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami;

2)        dokonywaniem wymiany praw jazdy zagranicznych w oparciu o przepisy wspólnotowe i ustanowione konwencje;

3)        wydawaniem wtórników uprawnień wymienionych w pkt. 1 i 2;

4)        przyjmowaniem do depozytu druków praw jazdy odnalezionych, a wcześniej ujętych w ewidencji druków utraconych;

5)        wydawaniem decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania;

6)        wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami;

7)        wydawaniem decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;

8)        wydawaniem decyzji o odmowie wydania uprawnień w okresie obowiązywania zakazu w oparciu o wyroki sądu lub po stwierdzeniu aktywnej formy uzależnienia od alkoholu;

9)        ewidencjonowaniem osób bez uprawnień;

10)    powoływaniem komisji egzaminacyjnej i przeprowadzaniem egzaminów kierowców ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu taksówką osobową;

11)    prowadzeniem ewidencji instruktorów oraz wydawaniem stosownych legitymacji;

12)    wydawaniem decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji;

13)    wydawaniem kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;

14)    wydawaniem na wniosek Policji decyzji kierującej na badanie psychologiczne;

15)    wydawaniem decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny;

16)    nadzorem nad kierującymi oraz generowaniem w systemie teleinformatycznym profilu  kandydata na kierowcę.

  1. W zakresie zarządzania i nadzoru nad ruchem oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców, Stacjami Kontroli Pojazdów prowadzenie spraw związanych z:

1)        prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

2)        prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia  kierowców;

3)        sprawowaniem nadzoru nad działalnością Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów;

4)        wydawaniem uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych oraz  prowadzeniem ewidencji tych uprawnień;

5)        wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do wykonywania badań technicznych;

6)        dokonywaniem okresowych kontroli co najmniej raz na sześć miesięcy prawidłowości oznakowania wszystkich dróg powiatowych i gminnych;

7)        wprowadzaniem do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu uprawnień wynikających z uzyskania zaświadczenia na prowadzenia działalności objętej nadzorem;

8)        rozpatrywaniem projektów stałej organizacji ruchu;

9)        rozpatrywaniem projektów czasowej organizacji ruchu;

10)    opracowywaniem lub zlecaniem opracowań projektów organizacji ruchu;

11)    zatwierdzaniem organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;

12)    współdziałaniem w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;

13)    rozstrzyganiem w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu;

14)    opiniowaniem projektów organizacji ruchu na skrzyżowaniach dróg powiatowych i gminnych z drogami wyższej kategorii;

15)    wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II oraz kategorii III;

16)    wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pielgrzymki, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy , które powodują utrudnienia w ruchu)

17)    archiwizacją projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.

  1. W zakresie transportu prowadzenie spraw związanych z:

1)        wydawaniem licencji na krajowy transport drogowy rzeczy i osób;

2)        wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;

3)        wydawaniem licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;

4)        prowadzeniem stosownych rejestrów i ewidencji;

5)        wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów na linie komunikacyjne regularne na terenie powiatu;

6)        wydawaniem zezwoleń  na wykonywanie przewozów na linie komunikacyjne regularne specjalne;

7)        wprowadzaniem do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;

8)        cofaniem i wygaszaniem licencji na krajowy transport drogowy z urzędu i na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego;

9)        uzgadnianiem rozkładów jazdy  na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu;

10)    wydawaniem decyzji o nałożeniu kary na przewoźnika drogowego;

11)    przeprowadzaniem kontroli w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania przez Starostę licencji, zaświadczenia, zezwolenia - co najmniej raz na 5 lat.

 

§ 20

 

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska „RŚ”

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi oraz zamówień publicznych prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem powiatowych inwestycji;

2)       sporządzaniem planów inwestycyjnych i nadzór nad ich wykonywaniem;

3)       nadzorem nad prawnym uregulowaniem spraw własnościowych dotyczących mienia powiatu;

4)       nadzorowaniem spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem mienia powiatowego,

5)       przygotowywaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwestycji;

6)       administrowaniem budynkami Starostwa;

7)       zabezpieczeniem mienia powiatu;

8)       tworzeniem powiatowego zasobu nieruchomości;

9)       prowadzeniem spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu w tym remonty oraz gospodarką powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

10)   nadzorem nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.

2.  W zakresie gospodarki wodnej prowadzenie spraw związanych z:

1)       ustalaniem linii brzegowej dla wód określonych ustawą prawo wodne;

2)       ustanawianiem stref ochrony bezpośredniej ujęć wody;

3)       wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na:

a)       szczególne korzystanie z wód,

b)       wykonanie urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych                        i  korzystaniu z nich,

c)       rolnicze wykorzystanie ścieków,

d)      odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów  górniczych,

e)       długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

f)        piętrzenie wody podziemnej,

g)       wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

h)       wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

i)         regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

4)       stwierdzaniem, w drodze decyzji, wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno prawnego;

5)       ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodno prawnym;

6)       ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzenie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód;

7)       dokonywaniem, co 4 lata, przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;

8)       prowadzeniem nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

9)       wydawaniem decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych;

10)   wydawaniem decyzji w sprawach wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółek wodnych przez osoby, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści                z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody;

11)   wydawaniem decyzji na wykonanie konserwacji urządzeń wodno – melioracyjnych przez właścicieli gruntów, które nie są objęte działalnością spółki wodnej;

12)   wydawaniem decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej;

13)   wydawaniem decyzji o przeniesieniu prawa własności urządzeń wodnych na własność właściciela wody;

14)   wydawaniem decyzji następcy prawnemu zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne o przejęciu praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia              z zastrzeżeniem, że pozwolenie wodnoprawne nie dotyczy eksploatacji instalacji;

15)   stwierdzeniem w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniami wodnymi płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz wykreśleniem z tego zasobu;

16)   współdziałaniem z właściwym regionalnym zarządem gospodarki wodnej w zakresie gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymania urządzeń wodnych;

17)   wzywaniem zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku;

18)   przygotowywaniem decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej;

19)   ustaleniem strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych;

20)   wydawaniem decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z ich bezpośredniego sąsiedztwa;

21)   nakazywaniem przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią;

22)   wykonywaniem innych zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej wynikających z ustaw - prawo wodne i prawo ochrony środowiska.

3. W zakresie rybactwa śródlądowego prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2)       wydawaniem zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;

3)       wyrażaniem zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na   wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;

4)       rejestracją sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;

5)       przygotowywaniem wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej;

6)       prowadzeniem rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego     oraz rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

4. W zakresie leśnictwa prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności  Skarbu Państwa;

2)       powierzaniem nadleśniczym, w drodze porozumienia, spraw z zakresu nadzoru nad  lasami niepaństwowymi oraz nadzór nad realizacją tych porozumień;

3)       przygotowywaniem decyzji o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

4)       prowadzeniem spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;

5)       wykonywaniem czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

6)       przygotowywaniem propozycji o przyznanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych;

7)       współdziałaniem z nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach Funduszu Leśnego;

8)       cechowaniem drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

9)       wnioskowaniem o uznaniu lasu za ochronny;

10)   zlecaniem wykonania planów urządzenia lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

5. W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia prowadzenie spraw  związanych z:

1)       zalesieniem w ramach dotacji z budżetu państwa na pokrycie  kosztów zalesienia;

2)        naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej;

3)       przygotowywaniem wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych oraz prowadzeniem rozliczeń z tą Agencją;

4)       sprawowaniem kontroli upraw leśnych, określonych decyzją o prowadzeniu upraw,       w zakresie ich zgodności z planem zalesień i uproszczonym planem urządzania lasu;

5)       orzekaniem o utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie;

6)       przygotowywaniem wniosków o przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych zgodnie z ustawą;

7)       wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy                      o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

6. W zakresie prawa łowieckiego prowadzenie spraw związanych z:

1)       przygotowywaniem zezwoleń na odstępstwa - w szczególnych przypadkach - od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;

2)       wydawaniem decyzji na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców;

3)       wydawaniem decyzji na przetrzymywanie zwierząt łownych;

4)       prowadzeniem spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich;

5)       przygotowywaniem zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny                        w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych       i użyteczności publicznej.

7. W zakresie postępowania z odpadami prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;

2)       przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, jeśli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie lub powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;

3)       wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku                      z eksploatacją instalacji, jeśli wytwórca wytwarza powyżej l Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;

4)       wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

5)       prowadzeniem rejestru w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania dla posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności na podstawie właściwych przepisów;

6)       przekazywaniem marszałkowi województwa zestawienia rejestrów w terminie do końca kwartału każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy;

7)       wydawaniem decyzji o skreśleniu z rejestru posiadaczy odpadów w przypadku:

a)       złożenia przez tego posiadacza lub prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów wniosku o skreślenie z rejestru,

b)       upływu terminu wstrzymania działalności określonego w decyzji o wstrzymaniu działalności,

c)       śmierci posiadacza odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie  transportu odpadów będącego osobą fizyczną albo likwidacji jednostki organizacyjnej, będącej posiadaczem odpadów lub prowadzącym działalność w zakresie transportu odpadów,

8)       wydawaniem decyzji zatwierdzających instrukcję użytkowania składowiska,                    z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

9)       wydawaniem zgody na zamknięcie składowiska lub jego części, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

10)   opracowywaniem projektu powiatowego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji co 4 lata;

11)   opiniowaniem wojewódzkiego i gminnych projektów planów gospodarki odpadami,

12)   przygotowywaniem sprawozdania z realizacji powiatowego  programu gospodarki odpadami;

13)   przedkładaniem do opiniowania zarządowi województwa mazowieckiego i organom wykonawczym gmin projektu powiatowego planu gospodarki odpadami;

14)   przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej;

15)   określaniem w drodze decyzji obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami        z wypadków w tym obowiązków przekazania ich właściwym posiadaczom odpadów;

16)   gospodarowaniem odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna;

17)   występowaniem z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy lub bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy;

8. W zakresie prawa ochrony środowiska prowadzenie spraw związanych z:

1) prowadzeniem postępowania w sprawie oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poprzez uzgadnianie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony  środowiska,

2)       prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i jego udostępnianie;

3)       prowadzeniem rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi;

4)       wydawaniem pozwoleń zintegrowanych;

5)       wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

6)       wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

7)       wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi;

8)       stwierdzaniem w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia  wydanych pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii;

9)    przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga  pozwolenia;

10)przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia                     z  uwagi na:

a)       wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

b)       powodowanie hałasu,

12)   wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

13)   nakładaniem obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi;

14)   nakładaniem w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla  instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

15)   prowadzeniem spraw związanych z utworzeniem  obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany;

16)   zobowiązywaniem podmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko;

17)   sprawowaniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji;

18)   występowaniem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów           o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić;

19)   prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem do zatwierdzenia powiatowego programu ochrony środowiska;

20)   sporządzaniem co 2 lata raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska;

21)   opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska;

22)   zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz pozwoleń zintegrowanych;

23)   przenoszeniem w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji na wniosek zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji dającej rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków.

9. W zakresie ochrony przyrody prowadzenie spraw związanych z:

1)       popularyzowaniem ochrony przyrody w społeczeństwie;

2)       prowadzeniem rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych;

3)       wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do  nieruchomości będących własnością gmin;

4)       wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

10. W zakresie prawa geologicznego i górniczego prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywalnym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 oraz stwierdzaniem wygaśnięcia koncesji;

2)       zatwierdzaniem projektów badań hydrogeologicznych oraz projektów prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich;

3)       zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych i geologiczno – inżynierskich;

4)       przygotowywaniem decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek;

5)       przyjmowaniem dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji  uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych;

6)       prowadzeniem ewidencji zgromadzonych dokumentów geologicznych;

7)       wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne                         i górnicze.

11. W  zakresie spraw pozostałych prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu  naturalnego na czas określony;

2)       prowadzeniem spraw dotyczących wydania zezwoleń na utworzenie ogrodu  zoologicznego;

3)       prowadzeniem spraw dotyczących przekazywania zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu organizmu szkodliwego właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

§ 21

 

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych „BKO”

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1.       W zakresie sprawowania koordynacji powiatowych służb inspekcji i straży prowadzenie spraw związanych z:

1)     przygotowaniem opinii do programów działania zespolonych służb, inspekcji                  i straży;

2)     uzgadnianiem wspólnych działań tych jednostek na obszarze powiatu,

3)     przygotowywaniem decyzji dla Starosty do kierowania wspólnymi działaniami tych jednostek;

4)     przygotowywaniem organizacyjnie i techniczne wspólnych kontroli tych służb na terenie powiatu;

5)     opracowaniem ocen stanu bezpieczeństwa, porządku oraz realizacji programów działania powiatowych służb, inspekcji i straży dla Zarządu i Rady Powiatu;

6)     obsługą organizacyjną i techniczną Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

2.       W zakresie przygotowania, ograniczenia i zwalczania zagrożeń kryzysowych prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem rocznych planów pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Sochaczewie i sprawami obsługi tego zespołu
w tym:

1)   aktualizowaniem planu reagowania kryzysowego,

2)   opracowywaniem planu ćwiczeń zespołu,

3)   prowadzeniem protokołów posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym                        i czasowym zespołu,

4)   prowadzeniem dokumentacji – raportów bieżących i okresowych, kart zdarzeń, raportów odbudowy zespołu,

5)   przygotowywaniem organizacyjnie i technicznie posiedzeń zespołu.

3.       W  zakresie realizacji zadań obrony cywilnej powiatu prowadzenie spraw związanych z:

1)     opracowywaniem wytycznych Starosty Sochaczewskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

2)     aktualizowaniem powiatowego planu obrony cywilnej;

3)     uzgadnianiem z Wojskową Komendą Uzupełnień potrzeb osobowych i sprzętowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej powiatu;

4)     koordynowaniem szkolenia kadry kierowniczej i aparatu wychowawczego w zakresie alarmowania i ochrony ludności;

5)     uczestnictwem w ćwiczeniach i treningach formacji obrony cywilnej;

6)     sprawowaniem nadzoru nad właściwym przechowywaniem, konserwacją, eksploatacją i wymianą sprzętu obrony cywilnej;

7)     organizacją planowanej ewakuacji i ludności z rejonów zagrożonych.

4.        W zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz  prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych prowadzenie spraw związanych z:

1)   przygotowaniem zamówień publicznych na usuwanie pojazdów z dróg
i prowadzenie parkingów strzeżonych;

2)   przygotowaniem projektów uchwał Rady o wysokości opłat za usuwanie
i przechowywanie pojazdów;

3)   ustalaniem własności pojazdów porzuconych,

4)   przygotowywaniem wniosków do sądu o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz powiatu w przypadku jego nieodebrania z parkingu;

5)   występowaniem do sądu z wnioskiem o przepadek na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi i nieodebranych przez właścicieli w przewidzianym ustawą terminie;

6)   wykonywaniem orzeczeń Sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, w tym między innymi:

a)         przygotowywanie decyzji ustalającej wysokość wynagrodzenia dozorcy za usunięcie i przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym,

b)        prowadzenie postępowania w sprawie dochodzenia kosztów związanych
z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem  pojazdów.

7)  przekazywaniem do urzędu celnego pojazdów zatrzymanych, które zarejestrowane są poza UE.

5.       W zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzenie spraw związanych z:

1)     zapewnieniem ochrony  informacji niejawnych , w tym ich ochrony fizycznej;

2)     zapewnieniem ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,  przetwarzane i przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)     kontrolą ochrony informacji  niejawnych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tych informacji;

4)     okresową kontrolą ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)     opracowywaniem planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej             i nadzorowaniem jego realizacji;

6)     szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji na zasadach określonych              w ustawie o ochronie informacji niejawnych;      

7)     nadzorowaniem kancelarii tajnej odpowiedzialnej za właściwe  rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne;

6.       W zakresie ochrony danych osobowych  - jako Administrator bezpieczeństwa  informacji - prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.      

 7.   W  zakresie obronności prowadzenie spraw związanych z :

  1)  opracowywaniem wytycznych, planów oraz programów zamierzeń i szkoleń  obronnych;

      2) opracowywaniem dokumentów zapewniających wykonywanie zadań obronnych                             w  wyższych stanach gotowości obronnej, w tym dokumentacji stałego dyżuru;

    3)   planowaniem i prowadzeniem kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

 

§ 22

 

Biuro Radców Prawnych „BR”

 

Do podstawowych zadań biura należy zapewnienie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego, a w szczególności :

1)       opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem prawnym;

2)       udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów;

3)       udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;

4)       wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;

5)       wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

6)       informowanie Zarządu, Starosty i dyrektorów wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu.

 

 

§ 23

 

Audytor Wewnętrzny „AW”

 

Prowadzi sprawy związane z audytem wewnętrznym w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania  jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.

 

Do  podstawowych  zadań  audytora  wewnętrznego  należy:

1)       sporządzanie  rocznego  planu   audytu wewnętrznego;

2)       przeprowadzenie  audytu  wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, a  w  uzasadnionych  przypadkach  poza  planem  audytu;

3)       wdrażanie  zasad  i  opracowanie procedur dotyczących  przyjętych zasad i procedur  audytu;

4)       koordynowanie pracami audytu wewnętrznego i zewnętrznego dla zapewnienia odpowiedniego  zakresu  dublowania  prac  audytorów  wewnętrznych  i  zewnętrznych;

5)       przedstawianie kierownikowi jednostki do końca marca każdego roku sprawozdania
o wynikach  audytu  wewnętrznego;

6)       przedstawianie  kierownikowi jednostki  do  końca października każdego roku planu audytu na rok następny;

7)       wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

 

§ 24

 

Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Kontroli Zarządczej „FS”

 

 

Prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy z zewnętrznych na realizację projektów i zadań powiatu.

 

Do podstawowych zadań Głównego Specjalisty ds. Funduszy Zewnętrznych i Kontroli Zarządczej należy prowadzenie spraw związanych z :

1)       prowadzeniem działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych krajowych  i zagranicznych;

2)       prowadzeniem korespondencji w sprawach, o których mowa w pkt.1;

3)       przygotowywaniem wniosków o płatność do projektów oraz rozliczanie otrzymanych środków;

4)       przygotowywaniem sprawozdań z realizacji projektów;

5)       monitoringiem i przechowywaniem dokumentacji związanej z programami zgodnie                   z   ustaleniami finansowania projektów;

6)       koordynacją zadań w zakresie organizacji i monitorowania systemu kontroli zarządczej
w jednostce.

 

§  25

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów „RK”

 

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

 

1.       Do zadań Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1)    zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2)    składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)    występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4)    współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych,
w tym
wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do  toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów w każdym jego stadium.

 

§  26

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej „WZ”

 

Do podstawowych zadań Głównego Specjalisty ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej należy:

1.       W zakresie polityki zdrowotnej prowadzenie spraw związanych z:

1)       tworzeniem, przekształceniem i likwidacją podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcą, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru;

2)        przeznaczeniem i standardem aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażaniem zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą ;

3)       przeprowadzeniem konkursu na stanowisko podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą oraz zastępcy, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz nawiązywaniem stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie;

4)       przygotowywaniem projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej;

5)       przygotowywaniem projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego podmiotu leczniczego lub jego likwidacji;

6)       przygotowywaniem projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnienie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;

7)       pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;

8)       opracowywaniem decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;

9)       powołaniem, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn          w razie braku lekarza;

10)   przygotowaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa;

11)   sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach                   i chowaniu zmarłych.

2.       W zakresie polityki społecznej prowadzenie spraw związanych z:

1)      opracowywaniem powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2)      sprawowaniem nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

3)      koordynacją działań wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych w zakresie spójności polityki społecznej;

4)      prowadzeniem spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych;

5)      podejmowaniem i koordynacją działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

6)      opracowaniem zgodnie ze strategią województwa i powiatu, projektów powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)      koordynowaniem działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

8)      opracowywaniem projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uzgadnianie sposobu konsultacji społecznych z Zarządem Powiatu, przedstawianie projektu uchwały Radzie Powiatu i sprawozdania z realizacji programu współpracy.

 

§ 27

 

Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy „BHP”

 

Do zakresu działania służby bhp należy wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy, a w szczególności:

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
        i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)        bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3)        sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

4)        przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

5)        udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6)        opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

7)        udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

8)        prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

9)        doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy;

10)    udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą;

11)    doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej;

12)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

13)    współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

14)    współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach dotyczących  przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

15)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp    oraz   innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

16) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

  

§ 28

 

1.       Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu i dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 10.00 – 15.00.

2.       Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach 8.00 – 14.00.

3.       W przypadku, gdy w środę przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, Skarbnik i Sekretarz oraz Dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 10.00 – 15.00.

4.       Informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu na terenie Starostwa.

 

§ 29

 

Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, zawierający:

1)       datę przyjęcia;

2)       imię, nazwisko i adres składającego;

3)       zwięzłe określenie sprawy;

4)       imię i nazwisko przyjmującego;

5)       podpis składającego.

 

 

§ 30

 

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.

 

 

§ 31

 

1.       Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków, oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami:

1)     S – skarga;

2)     W – wniosek;

2.       Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje się dodatkową literą „s”, „p” lub „r”.

 

§ 32

 

1.       Sprawy związane ze skargami i wnioskami składanymi lub adresowanymi do Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków  Zarządu prowadzi Wydział Organizacyjny.

2.       Pozostałe skargi i wnioski  załatwiają wydziały Starostwa w ramach właściwości rzeczowej.

                                                                  

 

                                                                  § 33

 

1.       Odpowiedzi na skargi podpisuje Starosta lub Wicestarosta.

2.       Odpowiedzi na wnioski podpisuje:

1)     w zakresie wniosków, o których mowa w § 32 ust.1  - Starosta;

2)     w zakresie pozostałych wniosków – dyrektorzy wydziałów na podstawie udzielonego im upoważnienia.

 

                                                                  § 34

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny który:

1)       czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi;

2)       udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje obywatela do właściwego wydziału, lub organizuje przyjęcie obywateli przez Starostę lub właściwego członka Zarządu;

3)       prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w wydziałach;

4)       opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

§ 35

 

Dyrektorzy wydziałów odpowiedzialni są za:

1)       wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków;

2)       niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz informacji lub dokumentacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków, o których mowa w § 32 ust.1.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Organizowanie działalności kontrolnej

 

§ 36

 

Celem kontroli jest:

1)       zapewnienie Zarządowi informacji niezbędnych do efektownego kierowania gospodarką powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji;

2)       ocena stopnia wykonywania zadań, prawidłowości i legalności działania, oraz skuteczności stosowanych metod i środków;

3)       doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

§ 37

 

1.       System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną, zewnętrzną i kontrolę zarządczą.

2.       Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy, oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.

3.       Zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają szczegółowe zakresy  czynności.

§ 38

 

W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują:

1)       Wydział Organizacyjny – w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy, dyscypliny pracy oraz w zakresie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;

2)       Wydział Finansowy – w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości;

4)       Doraźne zespoły powoływane przez Starostę.

 

§ 39

 

1.       Wydziały prowadzą działalność kontrolną na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Starostę lub na podstawie doraźnego polecenia Starosty.

2.       Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i termin przeprowadzenia kontroli.

3.       Dyrektorzy wydziałów są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli.

4.       O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Starosta.

 

§ 40

 

W ramach powierzonych zadań kontrolę zarządczą realizują dyrektorzy wydziałów.

 

 

§ 41

 

Działalność kontrolną koordynuje Wydział Organizacyjny, a kontroli zarządczej - Główny Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i kontroli zarządczej.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady podpisywania pism

 

§ 42

 

1.       Do podpisu Starosty zastrzeżone są:

1)     pisma w sprawach należących do jego właściwości;

2)     odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora;

3)     decyzje w sprawach kadrowych pracowników starostwa;

4)     pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu;

5)     korespondencja kierowana do:

a)         Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,

b)         Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

c)         ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,

d)        wojewodów,

e)         sejmików samorządowych województw,

f)          starostów.

2.       W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta.

 

§ 43

 

1.       Dyrektorzy wydziałów:

1)     aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty, Sekretarza i Skarbnika;

2)     podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla osób wymienionych w pkt.1 a należących do zakresu działania wydziałów;

3)     podpisują pisma dotyczące urlopów pracowników wydziału.

2.       Dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy podpisują na podstawie upoważnienia Starosty lub Zarządu decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

3.       Pracownicy opracowujący  pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 08:48:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 08:48:03
  • Liczba odsłon: 1354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449070]

przewiń do góry