UCHWAŁA NR VII/27/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE
Z DNIA 02 LUTEGO 2007 ROKU


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami),
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na czas dłuższy niż 3 lata) części nieruchomości o powierzchni 199,86 m2, położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita 8/10, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Wydzierżawienie (Wynajęcie) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego może się odbyć zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami) oraz w uchwale Nr XXXVI/161/2005 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 187, poz.6070 z późn. zmianami). Przepisy powyższych aktów prawnych stanowią, że Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na zawarcie umowy na okres dłuższy niż trzy lata bez konieczności stosowania procedury przetargowej jedynie po uzyskaniu zgody przez Radę Powiatu, wyrażoną w drodze uchwały.
Wyrażenie zgody obejmować będzie wydzierżawienie (wynajęcie) nieruchomości (pomieszczeń) o łącznej powierzchni 199,86 m2, znajdujących się w budynku biurowym, położonym przy ulicy Ziemowita 8/10 (zajmowanym przez część wydziałów Starostwa Powiatowego), stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego. Dzierżawcą (Najemcą) nieruchomości będzie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, z siedzibą przy ulicy Batalionów Chłopskich 3/7, który przez ostatnie 3 lata (od marca 2003 roku) wykorzystywał przedmiotową nieruchomość na cele związane ze świadczeniem usług medycznych na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 3 marca 2003 roku z Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu.
Dzierżawione pomieszczenia są wykorzystywane na potrzeby pracowni stomatologicznej. Funkcjonowanie tej placówki wpisuje się w zadania publiczne Powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Brak zgody w powyższym zakresie uniemożliwiłby funkcjonowanie placówki w dotychczasowym zakresie, utrudniając tym samym korzystanie z usług medycznych przez mieszkańców Sochaczewa oraz okolic.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 15:25:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 15:25:48
  • Liczba odsłon: 1429
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459859]

przewiń do góry