UCHWAŁA   NR XXIV/99/2008

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA 27 CZERWCA 2008 ROKU

w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Starosty  Sochaczewskiego


Na  podstawie  art.  12  pkt.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U.  z  2001  roku  Nr  142  poz.  1592  z  późniejszymi  zmianami),  art.  4  pkt.  1  ustawy  z  dnia  22  marca  1990  r.  o  pracownikach  samorządowych (Dz. U.  
z  2001 r.  Nr  142  poz.  1593  z  późn.  zm.)  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2  sierpnia  2005  roku  w  sprawie  zasad  wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych  w  urzędach  gmin,  starostwach  powiatowych  i  urzędach  marszałkowskich  (Dz.U.  Nr  146,  poz.  1223  z  późniejszymi  zmianami),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:


§  1

Ustala  się  dla Pana Tadeusza Korysia -  Starosty  Sochaczewskiego, zwanego dalej „Starostą Sochaczewskim” wynagrodzenie miesięczne w  następującej  wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze                -    6.000,-  zł.
2) dodatek  funkcyjny                    -    2.100,-  zł.
3) dodatek  stażowy    20 %  wynagrodzenia zasadniczego    -    1.200,-  zł.
4) dodatek  specjalny 40 %  łącznie  wynagrodzenia
       zasadniczego  i dodatku  funkcyjnego            -     3.240,- zł.
                            _______________
RAZEM                -          12.540,-  zł.


§  2

Ustala dla Starosty Sochaczewskiego  miesięczny  limit  kilometrów  na  jazdy  lokalne,  obejmujące  teren  powiatu,  w  wysokości  300  km.


§  3

Traci  moc  uchwała  Nr  XIX/80/2008  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  25 stycznia 2008  roku  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Starosty  Sochaczewskiego.


§  4

Uchwała   wchodzi   w   życie  z  dniem  podjęcia,  z mocą  od 01 czerwca 2008 roku.
Uzasadnienie


Przepis  art.  12  pkt.  2 ustawy  z  dnia  5   czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym  stanowi,  że  do  wyłącznej  właściwości  rady  powiatu  należy  wybór  i  odwołanie  zarządu  oraz  ustalanie  wynagrodzenia  jego  przewodniczącego.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 14:07:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 14:07:17
  • Liczba odsłon: 1419
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459377]

przewiń do góry