Protokół Nr XIV/ 2007

 

 

z obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 14 września 2007 r. o godz. 830

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.

5.       Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sochaczewskiego w okresie  01.01.2007r. – 30.06.2007r.

6.        Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

c)        pozbawienia kategorii dróg powiatowych-ulic na terenie miasta Sochaczewa.

7.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2007 roku.

8.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XIV / 2007

 

 

z obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 14. 09. 2007 r. o godz. 8 30 w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

W posiedzeniu XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 14. 09. 2007 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 19 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny J. Łopata.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny A. Papierowski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Zastępca Komendanta Powiatowej Policji                                               Marek Wójcik

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie               Maria Olędzka

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie              Joanna Kamińska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                      Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie                              Hanna Milcarz

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu                                         Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Członek Zarządu MIR                                                                               Tadeusz Szymańczak          

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

 

                    Otwarcia obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XIV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 19 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny A. Papierowski.

Usprawiedliwienie Radnego A. Papierowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XIV sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że w dniu 7 września br. zmarł wieloletni nauczyciel szkół powiatowych, bardzo znany bezinteresowny działacz sportowy, twórca wielu imprez na terenie miasta i powiatu (Sochaczewski Półmaraton), uczestnik wielu biegów maratońskich w kraju i na świecie. Radny Głuchowski nadmienił, że Pan Starosta ufundował puchar dla Pana Jana Cebrzyńskiego, który nie został wręczony na półmaratonie. Jednakże podsumowanie półmaratonu odbędzie się w 24 września i wówczas jeśli Pan Starosta pozwoli zostanie zaproszona najbliższa rodzina Pana Cebrzyńskiego i ten puchar będzie wręczony. Następnie Radny zaproponował aby uczcić minutą ciszy pamięć Pana Jana Cebrzyńskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił wszystkich obecnych na sali o powstanie i uczczenie pamięci Pana Jana Cebrzyńskiego minutą ciszy.

 

 

Wszyscy obecni na sali powstali i uczcili pamięć Pana Jana Cebrzyńskiego minutą ciszy.

 

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że zaszła konieczność zwołania sesji rano gdyż do dnia dzisiejszego powiat może składać wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w szpitalu i DPS z komponentu G do Urzędu Marszałkowskiego. Przewodniczący wyraził nadzieję, że Rada w dość sprawnym tempie do tego punktu doproceduje i Pan Starosta swobodnie będzie mógł złożyć dziś wniosek w Warszawie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że proponowany porządek obrad  XIV Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.  Zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Powiatu Sochaczewskiego informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze została doręczona na 14 dni przed sesją.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XIV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.

5.       Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sochaczewskiego w okresie  01.01.2007r. – 30.06.2007r.

6.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

c)        pozbawienia kategorii dróg powiatowych-ulic na terenie miasta Sochaczewa.

7.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2007 roku.

8.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XIII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że mimo usilnych starań do chwili obecnej  nie wpłynęła opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze. Zmienił się skład orzekający w RIO i są kłopoty kadrowe  co do wydania opinii w takim terminie. Przewodniczący Rady nadmienił, iż Rada nie głosuje przyjęcia informacji, natomiast w dniu dzisiejszym Rada przeanalizuje cały ten punkt. Przewodniczący poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym opinia RIO zostanie przedstawiona w oddzielnym punkcie na następnej sesji.

Następnie Przewodniczący Rady o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r. poprosił Panią Skarbnik T. Pawelak.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007r. w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że chciałaby uzupełnić dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za I półrocze 2007 roku.

Z analizy wykonania budżetu za 2007 rok wynika, że I półrocze zamknęło się wykonaniem:

-          dochodów ogółem w kwocie 26.394.910zł, co stanowi 54,32% wykonania planu dochodów,

-          wydatków ogółem w kwocie 21.766.898zł, co stanowi 44,78% wykonania planu wydatków.

Najniższy procent realizacji planu dochodów budżetowych odnotowany został w dziale 700 rozdz. 70005 tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami - są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi na zbycie nieruchomości powiatowych.

Analizując wydatki budżetowe w poszczególnych działach należy stwierdzić, iż wykonanie ich jest poniżej 50% z małymi wyjątkami, a mianowicie:

-          W dziale 803 - Szkolnictwo wyższe - wykonanie 76,47% - są to wypłacone w I półroczu stypendia dla studentów na podstawie zawartych umów.

-          Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 62% - są to wypłacone stypendia i nagrody Starosty w I półroczu 2007 roku zgodnie z harmonogramem wydatków w tym dziale.

-          Wykonanie 54,02% w dziale 926 tj. Kultura fizyczna i sport zgodne jest z planem imprez sportowych zaplanowanych w tym okresie.

 

Niski procent wykonania inwestycji spowodowany jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Zaplanowane inwestycje realizowane będą w II półroczu.

 

Stan zadłużenia na 30.06.2007 r. z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 10.197.019,81zł, a więc zadłużenie Powiatu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 21,84%.

 

Pani Skarbnik poinformowała, że to właściwie wszystko, co chciałaby przedstawić. Jeśli będą jakieś uwagi lub wątpliwości związane z informacją to postara się udzielić na nie odpowiedzi.

 

 

W trakcie wypowiedzi Pani Skarbnik na sesję przybył Radny J. A. Łopata. Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w sprawie informacji za I półrocze obowiązkowo powinny się wypowiedzieć 2 Komisje: Rewizyjna i Budżetowa. Poprosił zatem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 4 września br. zajmowała się opiniowaniem przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2007 roku. Po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu Pani T. Pawelak Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przebieg wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej poprosił jej Przewodniczącego Z. Pakułę.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, że Komisja zajmowała się opiniowaniem informacji wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku w dniu 12 września. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w informację.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski, który poinformował, iż Komisja analizowała realizację budżetu za I półrocze przede wszystkim w tematach merytorycznych, którymi zajmuje się Komisja. Aczkolwiek członkowie Komisji zadawali pytania Pani Skarbnik na inne tematy. Komisja zainteresowana była jak nowy Zarząd w nowej kadencji realizuje budżet. Trzeba ogólnie powiedzieć, że wskaźniki procentowe po stronie przychodów jak również wydatków są dość obiecujące. Komisja miała kilka pytań dotyczących m.in. dlaczego w DPS tylko 26% zrealizowano planowanego budżetu, dlaczego PZD ma zrealizowane ok. 30%. Jednakże  otrzymała satysfakcjonującą odpowiedź. Wynika to np. z tego, że po stronie przychodów nie ma jeszcze pieniędzy ze sprzedaży obiektu DPS. Komisja również zwróciła uwagę na to, że niektóre jednostki powiatowe mają wykonanie ponad 50%. Należy zwrócić uwagę na to żeby nie było takiej sytuacji, że dyrektorzy którzy na sesji budżetowej nie zabierali głosu w kwestii, iż nie wystarczy im pieniędzy na dany rok pod koniec roku przyjdą i powiedzą, że brakuje im pieniędzy. Radny zwracał uwagę na to, że gdy była dyskusja na temat budżetu nie było w zasadzie jakiegoś widocznego niezadowolenia. Radny chciałby zwrócić na to Panu Staroście uwagę. Następnie Radny Głuchowski poinformował, że z bardzo obszernej informacji za I półrocze wynika, że jest bardzo dobra kondycja szpitala powiatowego. Zobowiązania szpitala w tej chwili wynoszą ok. 9 mln zł, a jeszcze w styczniu były głosy że szpitalowi grozi bankructwo.  Po bardzo dokładnej analizie Komisja uważa, że budżet na dzień 30 czerwca 2007 roku realizowany jest prawidłowo.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Ad. pkt 5.       Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sochaczewskiego w okresie  01.01.2007r. – 30.06.2007r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali w materiałach na sesję pisemną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za okres I półrocza. Na pewno ta informacja w istotny sposób przybliżyła stan bezpieczeństwa naszego powiatu. Jednocześnie ta informacje będzie służyła temu byśmy mogli podjąć stosowną uchwałę w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu w następnym punkcie porządku obrad. Następnie Przewodniczący poprosił o przedstawienie w/w informacji Pana T. Wachowskiego Głównego specjalistę ds. współpracy z zespolonymi służbami.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sochaczewskiego w okresie  01.01.2007r. – 30.06.2007r. w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Główny specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami T. Wachowski poinformował, że Starosta ma w swoim zakresie zadania dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczegółowo zostały one określone w ustawie o samorządzie powiatowym w art. 38a, w którym m.in. jako zadania dla Starosty przypisuje się zwierzchni nadzór nad służbami, inspekcjami i strażami. W ramach realizacji tego zadania Pan Starosta poprosił kierowników tych służb aby przedłożyli informacje o realizowanych zadaniach w I półroczu br. oraz uzyskanych efektach. Na podstawie złożonych informacji została opracowana informacja zbiorcza, którą otrzymali Radni. W informacji przedstawione są następujące służby: Policja, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany, Inspekcja Weterynaryjna i Sanepid. Na sali obecni są kierownicy służb, inspekcji oraz straży i jeśli będą szczegółowe pytania to udzielą oni odpowiedzi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Domagalskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Domagalski poinformował, że Komisja jednogłośnie bez żadnych uwag przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sochaczewskiego w okresie  01.01.2007r. – 30.06.2007r. jednocześnie wskazując ją jako materiał wyjściowy do pracy. Jest to materiał z I półrocza br. i będzie on odniesieniem w następnych okresach. Nadmienił, iż na dzisiejszą sesję został przygotowany również program "Bezpieczny Powiat Sochaczewski", który będzie nakreślał kierunki i zadania dla poszczególnych służb.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu.

 

Radny T. Głuchowski poinformował, że ma pytanie z zakresu nadzoru budowlanego jednakże nie wie czy na sesji jest ktoś obecny z tej jednostki. Radny poinformował, że w informacji o stanie bezpieczeństwa zapisane jest, iż w okresie od 01.01.2007r. do 30.06.2007r. PINB przyjął 256 wniosków, wszczęto 95 postępowań administracyjnych. Radnemu brakuje informacji ile z tych postępowań zostaje rozwiązanych i zakończonych, chodzi dokładnie o sprawy z ubiegłych lat. Świadczyłoby to o dobrej pracy PINB. Radny wie, że tych spraw nierozwiązanych jest bardzo dużo, bo przekonał się o tym prawie na własnej skórze. Radny podał przykład: 3 lata temu pewien człowiek pisze pismo, w którym przyznaje się do samowoli budowlanej, że budynek stoi nie we właściwym miejscu, dach, ściany, cała konstrukcja jest niezgodna z prawem. Minęły 3 lata w grudniu i do tej pory sprawa nie została rozwiązana. Co jakiś czas jest umawianie się na wizję lokalną. Pan Inspektor i jego służby tłumaczą się, że nie ma takiego prawa aby tego człowieka na taką wizję doprowadzić. Radny zapytał więc Zastępcę Komendanta Policji czy jest takie prawo żeby doprowadzić właściciela posesji na wizję lokalną aby rozstrzygnąć pewne sprawy, czy nie ma takiego prawa. Radny jeszcze raz podkreślił, że w przedstawionej informacji brakuje mu danych ile jest zaległych z poprzednich lat spraw nierozwiązanych.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Pan Waldemar Orliński jest zawsze zapraszany na sesję. Natomiast skoro go dzisiaj nie ma to Przewodniczący Rady przekaże mu pytanie Radnego i odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Przewodniczący poprosił Pana Starostę aby pamiętać by ktoś z Nadzoru Budowlanego na sesji był. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Zastępcy Komendanta Policji M. Wójcikowi w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie Radnego.

 

 

Zastępca Komendanta Policji M. Wójcik poinformował, że od ponad tygodnia jest Zastępcą Powiatowego Komendanta w Sochaczewie, a wcześniej pracował w Łowiczu. Odnośnie zadanego pytania poinformował, iż nie zna szczegółów tej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię samowoli budowlanej i doprowadzenie właściciela na wizję lokalną to należałaby się zastanowić nad przeprowadzeniem postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Dopiero w ramach tego postępowania można podjąć pewne bardziej drastyczne działania w stosunku do strony jeśli z postępowania nam wyjdzie, że doszło do zaistnienia przestępstwa bądź wykroczenia naruszającego ustawę prawo budowlane. Ciężko w tej chwili powiedzieć jednoznacznie czy były przesłanki ku temu aby kogoś doprowadzić na wizję przymusowo. Trzeba się zapoznać szczegółowo z konkretną sprawą.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował że kieruje instytucją miejską, która współpracuje na co dzień z powiatowymi służbami. Następnie poinformował, że jego Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska miała spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Rolnictwa z poszczególnych gmin powiatu, na którym obecny był również Powiatowy Lekarz Weterynarii. Niestety frekwencja była słaba i pytań było niewiele. Natomiast będąc na spotkaniu w Iłowie organizowanym przez Powiatową Izbę Rolniczą pojawiło się sporo pytań i była prośba aby takie spotkanie ponownie zorganizować gdyż są pytania do Lekarza Weterynarii. Takie spotkanie powtórnie zostanie zorganizowane w miesiącu październiku br. Następnie wracając do powiatowych służb (sanepid, straż pożarna, policja) Radny podziękował za rzetelną współpracę. W powiatowych czy miejskich imprezach sportowych Policja zawsze bierze czynny udział. Radny podziękował Komendantowi Straży bo w sytuacjach trudnych zawsze można na nich liczyć. Radny podziękował również Pani Dyrektor Sanepidu. Nadmienił, iż cały czas powinniśmy myśleć o poprawieniu warunków lokalowych Komendy Policji w Sochaczewie. Myśli, ze działania będą szły w kierunku poprawienia tego bo w takich warunkach nie da się pracować.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

Ad. pkt 6 a)               Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu przybliżenia uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż zawarte zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetowych to zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 235.675zł.

Na kwotę tę składają się następujące pozycje:

·         30.000 zł to otrzymana dotacja na gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych w gm. Teresin oraz zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na części gm. Teresin, Sochaczew, Młodzieszyn i Brochów.

·         Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększony został plan dotacji o 15.000zł  z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

·         Zwiększenie w kwocie 5.675zł związane jest z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego jako udzielona pomoc repatriantom na zwrot kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

·         W związku z decyzją Wojewody został przyznany plan dotacji w wysokości 24.000zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

·         Na podniesienie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych została przyznana dotacja celowa w wysokości 100.000zł z przeznaczeniem na zakupy i prace inwestycyjne w Domu Dziecka w Giżycach.

·         Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45.000zł. Suma ta została przeznaczona na prace remontowe w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza.

·         Z WFOŚ i GW w Warszawie, Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 15.000zł na zadanie pod nazwą „Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei Strugi-Marianów.

·         Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały umorzone ostatnie 3 raty  zaciągniętej pożyczki w 2003 roku na modernizację kotłowni w wysokości 21.674zł. Jednocześnie kwota ta zwiększa wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg z przeznaczeniem na opracowanie opinii do wykonanych ekspertyz i koncepcji przebudowy, parametrów mostu oraz opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Dokumenty te wykonane będą przez Politechnikę Warszawską.

 

W związku z możliwością złożenia wniosku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej o dofinansowanie w 2007 roku projektów inwestycyjnych w ramach komponentu G, wystąpiła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego 15% - tj. 200.000zł w celu możliwości pozyskania 1.000.000zł na zakup sprzętu medycznego i karetki pogotowia dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Środki te zostały przesunięte z zaplanowanych środków na budowę DPS-u, które w roku 2007 nie będą wykorzystane w planowanej wysokości.

Zostały również urealnione plany finansowe jednostek poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Operacje te nie mają wpływu na wysokość dochodów i wydatków budżetowych. Urealnione zostały również plany finansowe dochodów własnych i plan finansowy PFOŚiGW.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji na temat projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w dniu 12 września br. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt. 6 b)              Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił Głównemu specjaliście ds. współpracy z zespolonymi służbami Panu T. Wachowskiemu celem przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały.

 

Główny specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami T. Wachowski poinformował, iż zgodnie z art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście opracowuje projekt powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Natomiast w myśl art. 12 pkt 9 tej ustawy Rada Powiatu uchwala taki program. Wygasła już realizacja programu, który został uchwalony na posiedzeniu Rady w dniu 15 lipca 2002 roku. W związku z tym obowiązkiem Starosty a jednocześnie Przewodniczącego tej Komisji jest przygotowanie projektu takiego programu oraz przedłożenie Radzie celem zatwierdzenia. Program został opracowany na bazie przede wszystkim materiałów i ocen, które zostały złożone przez poszczególne służby, inspekcje i straże. Pan Wachowski zwrócił uwagę na ostatnie dwa punkty programu, mianowicie pkt 3 - ocena i pkt 4 - postanowienia końcowe. W odróżnieniu od poprzedniego programu takie punkty się znalazły. Mają one na celu aby na bieżąco monitorować postęp w realizacji tego programu. Punkt 4 mówi o powołaniu Rady Programowej, która będzie przede wszystkim na co dzień śledziła postęp w realizacji programu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Domagalskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Domagalski poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście spotykała się dwukrotnie w składzie poszerzonym o członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej w Radzie Powiatu. Na tą Komisję zapraszani byli koordynatorzy wszystkich jednostek. Wspólnie na bazie informacji ze stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz materiałów z poprzedniej kadencji opracowano program. Ma on za cel wskazanie odpowiednich zadań dla służb a jednocześnie kontrolę naszą nad realizacją tych zadań i analizowanie na bieżąco na posiedzeniach Komisji wszelkich zdarzeń, zagrożeń i wyciągania wniosków. Program jest o tyle cenny gdyż w sposób szybki będzie można kierować wszelkiego rodzaju zalecenia do poszczególnych służb i jednostek. Jest to materiał, który pozwoli nam w sposób bardzo efektywny pracować w tej kadencji.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który poinformował iż cieszy się że w pierwszym punkcie znalazła się ochrona dzieci i młodzieży poprzez zabezpieczenie bezpieczeństwa w szkołach i ich otoczeniu oraz zagospodarowanie wolnego czasu w szkołach. Radny myśli iż najważniejsza jest profilaktyka jeśli chodzi o agresję, przemoc, przeciwdziałanie nałogom. Tematy są nam bardzo dobrze znane. Radny uczestniczył w tzw. "Trójkach Giertychowskich" z ramienia Rady Rodziców w LO im. F. Chopina. Były sugestie ze strony rodziców aby dzieciom w jakiś sposób zająć wolny czas. Jest tu jak najbardziej właściwy kierunek poprzez sport, zajęcia pozalekcyjne. Radny poinformował, że w pkt 1 programu jest zapis: udostępnienie pomieszczeń szkolnych oraz zwiększenie liczby godzin na zajęcia pozalekcyjne. Wobec tego zapisu Radny zadał pytanie czy na ten cel szkoły dostaną dodatkowe środki, skąd te środki będą i w jakiej wielkości. Żeby to nie było w ten sposób, że zwiększamy liczbę zajęć pozalekcyjnych a dyrektorzy nie dostaną na to pieniędzy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał  o dalsze głosy w dyskusji.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Wicestarosta P. Osiecki w odpowiedzi na pytanie radnego poinformował, że decyzją Zarządu podwojono liczbę godzin pozalekcyjnych w szkołach i oczywiście środki finansowe dyrektorzy na ten cel otrzymają. Zarząd kierował się zarówno opiniami Radnych wypowiadanymi m.in. na sesji poświęconej tematyce oświaty jak i założeniom tego programu. Wicestarosta sądzi iż dobrze, że taka decyzja został podjęta, zyskała ona aprobatę dyrektorów szkół.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał  o inne głosy w dyskusji.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

Ad. pkt 6 c)                Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych-ulic na terenie miasta Sochaczewa

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PZD p. M. Dębowskiej celem uzasadnienie projektu uchwały.

 

Dyrektor PZD Pani M. Dębowska poinformowała, że w myśl ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii możliwe jest jedynie w sytuacji jednoznacznego zaliczenia jej do nowej kategorii. Dlatego też samorządy, które mają w zarządzie drogi i wyrażą chęć zmiany kategorii muszą podjąć stosowne uchwały najpóźniej do końca ostatniego kwartału danego roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego. W przypadku drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Sochaczewie Uchwałą Nr 99/07 z dnia 25.06.2007 Sejmik Województwa Mazowieckiego zaliczył powyższą drogę do kategorii dróg wojewódzkich po uprzednim uzyskaniu uzgodnień Ministra Transportu i Ministra Obrony Narodowej. Zarząd Powiatu w Sochaczewie otrzymał również pozytywne opinie sąsiednich powiatów w sprawie pozbawienia kategorii. W związku z tym spełniono wszelkie wymogi formalne w celu podjęcia stosownej uchwały. Proponowana zmiana przyczyni się do usprawnienia ruchu na obszarze miasta Sochaczewa, utworzy ciąg komunikacyjny drogą wojewódzką nr 705, ul. Piłsudskiego, ul. Licealną, ul. Żyrardowską do obwodnicy miasta, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 2/50.

W przypadku ul. 1 Maja kategoria drogi tej nie spełnia zapisów ustawy art. 6a o drogach publicznych, gdyż nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatu z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Jest to ulica miejska. Propozycja pozbawienia kategorii drogi - ul. 1 Maja posiada pozytywne opinie Zarządów sąsiednich powiatów jak również podjętą uchwałę Rady Miasta Sochaczew o zaliczeniu jej do kategorii drogi gminnej. W związku z tym spełniono wszelkie wymogi formalne w celu podjęcia stosownej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym procedowała nad projektem uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Jednakże Komisja wnosi propozycję kosmetycznej poprawki w § 1 aby po wyrazie kategorii a przed wojewódzkiej dodać wyraz drogi.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż w dniu wczorajszym Komisja również podjęła dyskusję w szerszym kontekście jeśli chodzi o kategorie dróg w mieście Sochaczewie. Rozmawiano, że władze miasta i powiatu powinny usiąść i jeszcze raz przeanalizować drogi. W wielu przypadkach nie ma pewnych ciągów dróg i może to podrażać koszty przy utrzymaniu zimowym.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym doszli  do wniosku, iż  nie ma potrzeby głosowania poprawki gdyż jest to poprawka literowa poprzez wpisanie słowa drogi w § 1.

Następnie Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych-ulic na terenie miasta Sochaczewa wraz ze zgłoszoną uwagą o dopisaniu w § 1 słowa drogi poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 15min. przerwę do godz. 950.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie. Poinformował, że Rada będzie obradowała w 18 osobowym składzie ponieważ dwóch radnych zwolniło się mianowicie radny B. Dobrzyński i radny T. Połeć.

 

 

 

 

Ad. pkt 7.                   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2007 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2007. Następnie poprosił Dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o przybliżenie tej informacji.

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski poinformował, że bezrobocie spada i dzieje się tak nie tylko w naszym powiecie ale w całym kraju. Spadek następuje nieustannie prawie we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego. W naszym powiecie na koniec 2006 roku stopa bezrobocia wynosiła 12,8%, na koniec czerwca br. 11,9%, a na koniec sierpnia 11,8%. Czyli bezrobocie cały czas spada. Dla porównania Dyrektor podał, że w Warszawie stopa bezrobocia jest poniżej 5%, w powiecie szydłowieckim gdzie jest najwyższe bezrobocie w naszym województwie wynosi ok. 33%. Także Sochaczew jest w dosyć dobrej sytuacji. Dyrektor nadmienił, iż w miesiącu marcu pokazywał mapę gdzie Warszawa i powiaty na południe i zachód od Warszawy miały najmniejsze bezrobocie. Teraz ta mapa się zmieniała w ten sposób, że cały pas od wschodu do zachodu województwa mazowieckiego na wysokości Warszawy jest objęty bezrobociem poniżej 12%. W kraju województwo mazowieckie nie ma już najniższej stopy bezrobocia bo wyprzedziły je woj. wielkopolskie i woj. małopolskie. Wszystko to spowodował wzrost gospodarczy.

Następnie Pan Dyrektor poinformował, że jeśli chodzi o ilość osób zarejestrowanych w PUP to na koniec czerwca było 3824, ale w tej chwili jest 3664, czyli o 160 osób mniej. Powodem tego jest wzrost gospodarczy ale również wzrost wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Ten wzrost jest znaczący, środki jakie przewidywano że będą do realizacji w tym roku są rzeczywiście do wykorzystania. W tym roku kwota na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przekroczyła 5 mln zł. Struktura tych pieniędzy też się zmieniła, bo znaczące środki w tym to są środki z EFS, które staramy się absorbować już od 2004 roku. A w tym roku będzie to już kwota prawie 3 mln zł. Znaczne środki PUP pozyskuje z funduszy unijnych, nie obciążany jest już tak fundusz pracy. Ogłaszane są programy specjalne przez Ministra Pracy i w te programy udało się zaangażować Urząd. Pozyskano z funduszu dodatkowego 300 tys. zł i prawdopodobnie w tym roku skorzystamy jeszcze z następnych środków dodatkowych. Środki są coraz większe a z wydatkowaniem ich jest coraz większy problem. Jest problem nie tylko w naszym urzędzie ale w całym kraju To się wiąże z tym, że bezrobocie jest strukturalne, dochodzi do takiego momentu iż nie bardzo jest kogo objąć tymi środkami. 70% bezrobotnych zarejestrowanych w PUP są to ludzie z wykształceniem zasadniczym i poniżej. Bardzo często ci ludzie nie chcą być objęci jakimkolwiek wsparciem, nie chcą bo niestety istnieje szara strefa i jest im tak wygodnie. Nie chcą się przekwalifikować, a znaczna część środków jest właśnie na przekwalifikowania i szkolenia. To powoduje, że takie osoby jesteśmy zmuszeni wykreślać z ewidencji. Jest to dla tych osób bardzo niekorzystne bo przez 3 miesiące nie są objęci opieką zdrowotną, nie mają opłacanej składki zdrowotnej. Dopiero po 90 dniach mogą się ponownie zarejestrować w PUP.

Jeśli chodzi o ilość osób pobierających zasiłek to jest ich coraz mniejsza. W grudniu 12,6% bezrobotnych pobierało zasiłek, natomiast w czerwcu 10,9%. Zmniejsza się ilość bezrobotnych którym przysługuje zasiłek, ale jest też zjawisko odwrotne tzn. dodatkiem aktywizującym objęta jest coraz większa grupa osób. Dodatek ten przyznaje się osobom, które zgłaszają się do urzędu i mówią, że same znalazły pracę. Dodatek wynosi 30% zasiłku i wypłacany jest przez 3 miesiące.

Następnie Pan Dyrektor poinformował co w najbliższym czasie czeka PUP a tym samym i Starostwo. Otóż w poniedziałek rozpoczyna się szkolenie pracowników ponieważ urząd jest już przygotowany do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów. Jest to wyzwanie i niełatwa sprawa. Min. 3, a max. 6 miesięcy będzie wdrażany elektroniczny obieg dokumentów. Wymóg ten dotyczy chyba wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i w przyszłym roku w czerwcu mija termin. Natomiast PUP był gotowy już na początku roku ale przesunięto termin gdyż chciano zakupić jeszcze dodatkowy sprzęt. Także urząd jest już przygotowany do wdrażania programu. Środki na ten cel zostały pozyskane z zewnątrz, z funduszy dodatkowych. W ciągu ostatnich 2 lat wydano na informatykę dosyć poważną sumę pieniędzy.

PUP jest także przygotowany do podpisu elektronicznego. Taki podpis posiadają już 3 osoby w urzędzie pracy. Chcemy wejść w system Ministerstwa Pracy urząd podawczy, czyli będziemy mogli dokumenty, pisma przesyłać pocztą elektroniczną z pluszem. Serwerownia - 3 serwery w klimatyzowanym pomieszczeniu  przygotowana jest do tych zadań. Zrobiono również audyt bezpieczeństwa urzędu, urząd otrzymał certyfikat Firmy Microsoft i certyfikat "Bezpieczny Urząd". Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i systemu urząd podawczy zmusiło do tego aby taki audyt zrobić. Cała sieć komputerowa jest monitorowana, także każdy komputer jest monitorowany i nawet za 10 lat będzie można odczytać co w danej chwili było robione. Urząd posiada dane wrażliwe, więc taki wymóg był przed urzędem postawiony.

Dyrektor poinformował, że następną sprawą są standardy rynku pracy. W marcu br. Minister wydał 2 rozporządzenia. Jedno jest w sprawie standardów rynku pracy, a drugie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Od 17 września br. do 30 czerwca 2008 roku musimy te standardy wprowadzić. Na dzień dzisiejszy jest to nierealne. Na spotkaniu 30 czerwca br. z Panią Minister Olędzką Pan Dyrektor zapytał skąd na to środki. Odpowiedź padła, że urzędy wprowadzają to co powinno być, a samorządy powinny to zrealizować i to jest ich problem za co i kiedy.  Jak się okazuje kiedy to nie problem samorządów bo w rozporządzeniu wyraźnie jest zapisany termin.

Następnie Pan Dyrektor przedstawił 3 warunki jakie trzeba spełniać żeby te standardy wprowadzić.

1)      Warunki lokalowe. Tutaj jest problem chyba największy ponieważ standardy wymuszają pewne sytuacje. Raz, że musimy zmienić regulamin urzędu pracy po to żeby zmienić miejsca pracy pracowników. Ale druga sprawa bardziej poważna wymuszająca zwiększenie powierzchni pracy, tj. poufność, intymność. To jest bariera i Pan Dyrektor nie bardzo wyobraża sobie w tej chwili wprowadzenie tego w urzędzie ponieważ w pomieszczeniu wielkości sekretariatu Starostwa siedzi od 3 do 4 osób. Więc poufność, intymność jest niemożliwa do zrealizowania.

2)      Warunki kadrowe. Zgodnie ze wzorem z rozporządzenia w urzędzie pracy powinno być 6 pośredników. We wrześniu każdego roku oblicza się ilość pośredników jaka powinna pracować w urzędzie pracy według odpływu i napływu bezrobotnych na koniec poprzedniego roku. W tym roku obliczyliśmy, że urząd powinien mieć 6 pośredników a ma 2. To jest problem w całym kraju ponieważ pośredników się nie kształci, nie ma żadnych studiów, szkół. Natomiast Pan Dyrektor zapewnił, że ten problem w naszym urzędzie będzie od przyszłego tygodnia rozwiązany. Będzie nawet 7 pośredników bez dodatkowych osób z zewnątrz. Od ilości pośredników liczy się następne służby, czyli np. doradców. Powinno być 3, a jest 1. Tutaj jest trochę większy problem ale myślę, że w ramach przesunięć między wydziałami uda się to zrobić.

3)      Warunki techniczne. Każdy powinien mieć na stanowisku pracy komputer z odpowiednim oprogramowaniem, środkami łączności i dostęp do internetu. Jest to prawie zrealizowane, pozostała jeszcze kwestia dokupienia kilku komputerów. Chyba do Starostwa przyszła już decyzja, że dostaliśmy dodatkowe środki z Ministerstwa na zakupy tych komputerów. Jeśli zakupy te zostaną zrealizowane to każdy pracownik w urzędzie będzie miał na wyposażeniu komputer z certyfikatem bezpieczeństwa.

Pan Dyrektor K. Wasilewski poinformował, że problem jaki się pojawił już w urzędach pracy w dużych miastach to odchodzenie pracowników. Może niestosowne jest mówienie o wynagrodzeniach w sytuacji finansowej Starostwa ale w wielu urzędach pracy w dużych miastach pracownicy odchodzą. Wszystkie pieniądze jakie realizowane są w budżecie z EFS, funduszu pracy, budżetu PUP to kwota ponad 10 mln zł. A główna księgowa PUP ma brutto 2.100zł. Pan dyrektor boi się, że zaczną się problemy z pracownikami, bo to nie jest tak, że jak odejdzie np. główna księgowa to zaraz znajdziemy na jej miejsce inną osobę. Jest to specyficzna księgowość, a szczególnie księgowość związana z funduszami unijnymi, które realizujemy i zanosi się na to, że od przyszłego roku będą jeszcze większe środki. Są już pracownicy przeszkoleni do składania projektów z nowych środków jakie niebawem się pojawią, chodzi o kapitał ludzki.

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2007 roku w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni powyższą informację z działalności PUP za I półrocze 2007 roku przyjęli.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Przewodniczącą Rady Miasta w Sochaczewie D. Radzanowską, która przybyła na obrady sesji.

 

 

 

Ad. pkt 8.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację na temat wykonania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie za okres od 25 kwietnia do 27 lipca br., tj. uchwał podjętych od X do XIII Sesji Rady Powiatu. Przyjęto założenie, że dwukrotnie w ciągu roku przy okazji uzyskania absolutorium dla Zarządu i złożenia sprawozdania za I półrocze z wykonania budżetu Zarząd taką informację będzie przedstawiał. Przewodniczący poprosił zatem Pana Starostę o przybliżenie tej informacji.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z wykonania uchwał Rady Powiatu od X do XIII Sesji. Część uchwał jest zrealizowana, a część uchwał jest w trakcie realizacji. Starosta poinformował, że jeśli są jakieś pytania ze strony Radnych to postara się udzielić na nie odpowiedzi.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował że uważa, iż informacja przez Radę zosta przyjęta.

 

 

Ad. pkt 9.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. W uzupełnieniu podał informację z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu, na których Zarząd: 

-          Zatwierdził wybór Pani Krystyny Łapczyńskiej na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Giżycach. Powierzono stanowisko Pani dyrektor na okres 1 roku, z uwagi na to, że Zarząd ma pewne uwagi do funkcjonowania tej jednostki i traktuje ten okres jako mobilizujący, dyscyplinujący Panią dyrektor.

-          Zaopiniował pozytywnie wniosek Dyrektora ZS RCKU w sprawie kandydatury Pana Marcina Szymańskiego na stanowisko Wicedyrektora tej placówki ds. kształcenia ustawicznego. Ma to na celu urealnienie nazwy zespołu o człon dotyczący kształcenia ustawicznego.

-          Zaopiniował pozytywnie wniosek Pani Dyrektor MOW w sprawie kandydatury Pani Agnieszki Gieras na stanowisko Wicedyrektora tej placówki.

Ponadto:

-          Zarząd zajął się sprawą zwiększenia liczby godzin pozalekcyjnych z 1/8 na 1/4 na oddział. Skutkuje to 14.000zł w skali roku.

-          Zarząd poinformował dyrektorów szkół na zebraniu w dniu 31 sierpnia br., że w budżecie na 2008 rok będzie zapisane zwiększenie budżetów szkół o dochody z najmu, które przekazywane są do budżetu powiatu. Poinformowano dyrektorów, że każda złotówka, która trafi do budżetu powiatu ze szkoły wróci do wykorzystania przez daną szkołę.

 

Kolejnymi tematami, którymi zajmował się Zarząd były tematy związane z bieżącymi pracami remontowymi w placówkach oświatowych. Jest poważny problem z remontami gdyż brak jest wykonawców. Procedura ogłaszania przetargów w niektórych przypadkach się udała a w niektórych musimy wrócić do negocjacji z poszczególnymi wykonawcami żeby ustalić właściwe kwoty na te prace.

Zarząd zajmował się na bieżąco komponentem G z Urzędu Marszałkowskiego, który daje możliwość złożenia wniosków na dofinansowanie Szpitala Powiatowego na inwestycje dotyczące zakupu sprzętu medycznego, m.in. karetki, oraz wniosku na dofinansowanie DPS. Zobaczymy jak te wnioski zostaną potraktowane. Komponent G, który jest uruchomiony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego jest to ewenement na skalę kraju gdyż jest to jedyny samorząd wojewódzki, który przyjął takie rozwiązanie pomocy dla sfery opieki społecznej. Przeznaczone jest na ten cel 33 mln zł. Jak pieniądze będą podzielone między szpitale a DPS trudno w tej chwili powiedzieć. Nawet Marszałek Województwa nie potrafił jeszcze podzielić tych środków gdyż nie zna skali problemu jaka będzie wynikała ze złożonych wniosków. W każdym razie wnioski składane na szpitale nie mogą być większe niż na 1 mln zł, a na DPS 500tys. zł. Starosta podziękował Radnym za przyjęcie w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie zmian w budżecie dającej możliwość złożenia wniosku na 1 mln zł dla szpitala. Jest to kolejny gest Rady Powiatu wsparcia dla Szpitala Powiatowego. Miejmy nadzieję, że w całej kwocie uzyskamy dofinansowanie. Są to środki niewygasające w tym roku i gdyby się nie udało ich wydać w tym roku przejdą na rok następny. Są to również środki, które zwiększają później udział własny powiatu przy występowaniu powiatu o środki unijne. Starosta nadmienił, że na spotkaniu samorządowców w dniu 12 września br. apelował do Marszałka i do naszego Radnego w Sejmiku o wsparcie, wzięcie pod uwagę sytuacji naszego szpitala. Jest obietnica, że na pewno naszym wnioskiem się zajmą od serca. Pan Marszałek zna sytuację naszego szpitala tak jak i Radny Krupa, który podjął się pilotowania naszego wniosku w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Następnie Starosta poinformował, iż to tyle ile chciałby powiedzieć. Jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska zapytała o sprawy remontów  w placówkach oświatowych. Jest już wrzesień i rozpoczął się rok szkolny, a z przedstawionej informacji i wyjaśnień Starosty wynika, że przetargi zostały unieważnione. Radna zapytała czy rzeczywiście nic nie udało się w placówkach oświatowych zrobić podczas 2 miesięcy wakacji. Komisja Oświaty wybiera się w najbliższym czasie do szkół i na pewno takie pytanie się pojawią. Jest już wrzesień i chociaż częściowo prace remontowe powinny być zrobione. Radna poprosiła o informacje co udało się zrobić i w których placówkach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że z zadowoleniem przyjął fakt, że w końcu po tylu latach został powołany człowiek na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia ustawicznego. Radny ma nadzieję, że jest to osoba która spowoduje że kształcenie ustawiczne nabierze właściwego kształtu. Trzeba w końcu dać bezpłatną ofertę kształcenia ustawicznego dla naszej młodzieży z miasta i powiatu. Nadmienił, żeby z jego wypowiedzi nie wynikało, że jest przeciwnikiem szkół prywatnych. Bardzo dobrze, że one są, ale chodzi do nich również młodzież która nie ma środków finansowych.

Następnie Radny zadał pytania i poprosił aby odpowiedź przygotowano na następną sesji. Ile osób aktualnie jest objęte kształceniem ustawicznym w ZS RCKU? W jakich kierunkach kształcona jest młodzież? Ile jest oddziałów?

Radny nadmienił, iż zadał te pytanie aby za rok zobaczyć jakie osiągnięcia są w tym kierunku. Co dało zatrudnienie zastępcy dyrektora ds. kształcenia ustawicznego.

Następnie radny pogratulował Zarządowi, że udało się znaleźć pieniądze na zajęcia pozalekcyjne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Wicestarosta P. Osiecki najpierw udzielił odpowiedzi na pytanie Radnej Pędziejewskiej. Wicestarosta ubolewa, że tych prac remontowych nie udało się przeprowadzić w okresie wakacji. Natomiast należy pamiętać, że decyzję o wysokości środków otrzymaliśmy na początku lipca. Uwzględniając proces zamówień publicznych i fakt, że pierwsze przetargi musiały być unieważnione z powodu braku oferentów jak również i drugie przetargi w niektórych przypadkach z braku oferentów zostały unieważnione to sytuacja na dzień dzisiejszy nie jest korzystna szczególnie jeśli chodzi o prace związane z wymianą stolarki okiennej. To dotyczy ZS im. J. Iwaszkiewicza i ZS RCKU. Jeśli chodzi o ZS RCKU to drugi przetarg wyłonił wykonawcę i prace się rozpoczną. W ZS CKP prace zostały zakończone, chodzi o dach na sali gimnastycznej. Natomiast jeśli chodzi o wymianę stolarki okiennej w ZS im. J. Iwaszkiewicza to w tej chwili rozpoczęły się negocjacje. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych po dwukrotnym unieważnieniu przetargu z powodu braku oferentów możemy przystąpić do negocjacji.

Sytuacja na pewno jest trudna wolelibyśmy otrzymać informację o wysokości środków do końca kwietnia, maja wówczas proces inwestycyjny zmieściłby się w okresie wakacji. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o rynek wykonawców to nie jesteśmy jedynym samorządem, który musi unieważniać przetargi. Podejrzewam, że sytuacja w przyszłym roku będzie jeszcze trudniejsza, ponieważ na pewno zostaną uruchomione środki unijne, które dotrą do samorządów. Na pewno będzie bardzo dużo realizowanych inwestycji związanych z Euro 2012. Bądźmy dobrej myśli, natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja nie jest zbyt korzystna. Szczególnie trudna sytuacja będzie w ZS im. J. Iwaszkiewicza bo tam przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej tzw. luksfery czyli ciąg komunikacyjny. Trudno to będzie wyłączyć tak jak w przypadku klas. Będzie taki moment, że szkoła będzie odkryta przez pewien okres ze względu na tą wymianę. Jakieś prace zabezpieczające wykonawca na pewno będzie musiał przeprowadzić. Natomiast nie dobrze byłoby gdybyśmy te prace przełożyli do okresu wakacji roku następnego. Stan tej stolarki okiennej jest zły i lepiej byłoby ją wymienić przed zimą.

Następnie Pan Wicestarosta odpowiedział na pytanie Radnego M. Głuchowskiego. Poinformował, że powierzenie obowiązków zastępcy dyrektora ds. kształcenia ustawicznego jest na okres 1 roku. Informacja szczegółowa na pytanie Radnego zostanie przygotowana. Natomiast okres 1 roku dla Zarządu będzie okresem obserwacji i później ewentualnej oceny realizacji tych zadań, które będą stały przed zastępcą dyrektora ds. kształcenia ustawicznego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Pana T. Szymańczaka Członka Zarządu MIR, który przybył na obrady sesji.

 

 

 

 

 

 

Ad pkt  10.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach i spotkaniach:

-       Diecezjalnym Święcie Policji, uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie,

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie,

-       Posiedzeniu Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sochaczewie,

-       Uroczystym otwarciu nowego ronda im. Jana Pawła II w Sochaczewie,

-       Powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych OSP Powiatu Sochaczewskiego w Sochaczewie,

-       Święcie Plonów Powiatu Sochaczewskiego i Gminy Iłów w Iłowie,

-       Spotkaniu samorządowym Powiatu Sochaczewskiego z udziałem Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika w Sochaczewie.

 

Do Rady Powiatu wpłynęło pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków. Jest to pismo informujące o wysokości dotacji udzielonej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Kurdwanowie. Dotacja została udzielona w wysokości 35 tys. zł. Koszt naprawy, modernizacji instalacji elektrycznej odgromowej przewidywany wynosi 48.560,39zł. W związku z tym informuje się Radę Powiatu jako jeden z organów samorządowych, który może dziedzictwo kultury wesprzeć dotacją aby ta kwota nie została przekroczona.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 11.                Interpelacje i zapytania radnych

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrała Radna J. Popiołek, która poinformowała że na Sesji w lipcu zadała Zarządowi pytanie dlaczego postanowiono rozpisać konkurs na dyrektora Domu Dziecka w Giżycach jeżeli obecny dyrektor tej placówki jest bardzo dobrym dyrektorem. Po konkursie radna przeczytała w gazecie lokalnej, że Pani dyrektor została powołana na 1 rok. Radna nie neguje, że Zarząd może podjąć taką decyzję. Ale radna jest zdziwiona bo osoba ta wzorowo kierowała swoją placówką przez 17 lat, jej bogata wiedza i doświadczenie w zakresie pedagogiki opiekuńczej pozwoliła stworzyć rodzinną atmosferę wychowania, z internatu który tam wcześniej był. Całkowicie zmieniła wizerunek placówki o czym mogliśmy się przekonać będąc tam z Komisją. Pozyskiwała wielu sponsorów z zagranicy, Ministerstwa Rolnictwa. Osoba ta otrzymała czas na poprawę swojej pracy i nie zasługuje na powołanie ustawowe na 5 lat. Radna broni Pani dyrektor Łapczyńskiej ponieważ nie może zgodzić się z tym aby ludzi wartościowych, dobrych i odpowiedzialnych organizatorów traktować tak jak zrobił to Zarząd naszego Powiatu. Radna zaznaczyła, że Pani Dyrektor Łapczyńska nie jest jej powinowatą ani przyjaciółką. Jest tylko znanym jej bardzo dobrym dyrektorem placówki. Dlatego radna poprosiła Zarząd o odpowiedź dlaczego powołano Panią dyrektor na  rok tak naprawdę i kto był pomysłodawcą tej decyzji. Radna zapytała również czy prawdą jest o czym bardzo głośno mówi się w Sochaczewie, że to miejsce obiecane jest osobie która ma przez ten rok skończyć studia w zakresie organizacji pomocy społecznej, a jest jednocześnie znajomą osoby z Zarządu. Jeżeli jest to prawdą szanowny Zarządzie to bardzo się wstydzę, za wasz nepotyzm i kolesiostwo, które wzięły górę nad fachowością i doświadczeniem, dodała.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Zbytniewskiemu.

 

Radny W. Zbytniewski poinformował, że jest Wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Komisja miała posiedzenie wyjazdowe i m.in. była w Domu Dziecka w Giżycach. Radny jest zaskoczony tym co usłyszał dziś na sesji. Komisja w składzie 4 osobowym była zadowolona a wręcz zachwycona pracą Pani Dyrektor Łapczyńskiej. Natomiast dziś radny dowiedział się, że Zarząd jest chyba niezadowolony z pracy Pani dyrektor. Dla Radnego jest to przykre zaskoczenie i poprosił o jakieś wyjaśnienia w tej kwestii.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu J. Łopacie.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata odniósł się do naboru uczniów do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w ZSO im. F. Chopina. Poinformował, że dość dużo dzieci, które chciałoby się uczyć w tej szkole odeszło z kwitkiem mimo tego że miały dość dobre oceny. O przyjęciu do szkoły decydowała suma średniej ocen i oceny z egzaminu końcowego szkoły. Jest tak dużo chętnych aby uczyć się w LO i Gimnazjum, natomiast jest niewystarczająca ilość miejsc. Radny zwrócił się do Zarządu aby ewentualnie pomyśleć by w następnym roku zwiększyć rekrutację tworząc jeszcze jedną klasę do gimnazjum i liceum. Radny rozmawiał z dyrektorem i nie byłoby przeszkód formalnych ze strony szkoły. Szkoła wyraziłaby zgodę i nauczyciele byliby zadowoleni gdyż mieliby możliwość większego zarobku. Natomiast sama decyzja odnośnie tego aby zwiększyć ilość klas zależy od Zarządu. W związku z tym Radny zwrócił się w sposób oficjalny z tą prośbą w imieniu tych dzieci które będą ubiegać się w następnym roku o przyjęcie do tej szkoły aby ta sprawa jeśli to będzie możliwe została załatwiona pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze pytania.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu Wicestaroście P. Osieckiemu celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

Wiestarosta P. Osiecki najpierw odpowiedział na pierwsze dwa pytania dotyczące tej samej sprawy. Nadmienił, iż jest zaskoczony szczególnie stylem pierwszego pytania, ponieważ Pani Radna w pierwszej części swojej wypowiedzi zastosowała tryb przypuszczający, po czym w drugiej części wypowiedzi uznała, że jest to prawda oczywista i zaczęła to komentować. Wicestarosta poinformował, że Pan Starosta wyjaśnił powody pracodawcy, które skłoniły do powierzenia tych obowiązków na 1 rok. Nikt z Zarządu nie kwestionował jeśli chodzi o umiejętności dydaktyczne, wychowawcze. Natomiast musimy pamiętać, że dyrektor placówki to nie jest tylko osobą, która ma zapewnić prawidłową pracę pod względem dydaktycznym, to jest również gospodarz obiektu, osoba zarządzająca majątkiem w tym wypadku samorządu powiatu sochaczewskiego. Nie doszukiwałbym się żadnych podtekstów. Nie ma tu żadnych złych intencji o czym świadczy fakt, że powierzenie obowiązków jest na warunkach korzystniejszych finansowo niż były przed momentem powierzenia. Wicestarosta poprosił jeśli to jest możliwe aby na sesji komentować i przytaczać fakty. Natomiast jeśli zaczniemy snuć jakieś przypuszczenia, komentarze, przytaczać głosy ulicy to tak prawdę mówiąc nie będzie materii żadnej do dyskusji tylko będzie, że podobno ktoś powiedział, podobno jest coś szykowane itd.

Następnie Wicestarosta odniósł się do wypowiedzi Radnego J. Łopaty. Zarząd musi się nad tym zastanowić, jedyną barierą są warunki lokalowe. Trzeba się zastanowić czy poprawiamy te warunki na tyle, że niezbędna jest inwestycja. Tylko musimy pamiętać o tym, że mamy jeszcze inne szkoły. I czy w interesie generalnie systemu oświaty u nas jest, że rozbudowujemy jedną szkołę w pewnym sensie wyludniając w jakimś stopniu pozostałe. Czy jednak staramy się aby te szkoły równomiernie funkcjonowały jeśli chodzi o liczbę uczniów. To już jest decyzja bardzo poważna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 13.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochaczewie D. Radzanowskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sochaczewie D. Radzanowska podziękowała za każdorazowe zaproszenia na Sesję Rady Powiatu. Dziś szczególnie chciała uczestniczyć w obradach gdyż zajmowano się oceną bezpieczeństwa i porządkiem publicznym na terenie powiatu. Nadmieniła, że Rada Miasta w najbliższym czasie prawdopodobnie w październiku zajmie się szeroko pojętym bezpieczeństwem w mieście, czyli bezpieczeństwem pożarowym, publicznym, zdrowotnym, sanitarnym. Radna nadmieniła, że nie uczestniczyła w obradach od początku i nie mogła wysłuchać informacji na temat bezpieczeństwa. W związku z tym zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa z prośbą o przekazanie informacji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego szczególnie jeśli chodzi o teren miasta. Jeśli Radni mieli jakiekolwiek wnioski dotyczące terenu miasta to poprosiła o przekazanie ich do Biura Rady Miejskiej. Zostaną one przedstawione w debacie dotyczącej tego problemu. Przewodnicząca nadmieniła, że w dniu dzisiejszym odbyła się Komisja Bezpieczeństwa Rady Miasta na którą przybył przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji i mieszkańcy. Mamy problemy jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne. Chcielibyśmy aby te spotkania i ta debata, która będzie organizowana w mieście zakończyła się nie tylko wnioskami ale być może podjęciem stosownych uchwał, które pomogą nam w zniwelowaniu patologii jakie się pojawiają. W związku z tym już w dniu dzisiejszy Przewodnicząca zaprosiła na Sesję Rady Miejskiej. Jeszcze raz zwróciła się z prośbą o przekazanie tych informacji, które pomogą w podejmowaniu pewnych decyzji. Nadmieniła, iż zwróciła się do Komendanta Powiatowej Policji, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, dyrektora Szpitala Powiatowego, Inspektora Sanitarnego z prośbą o przygotowanie materiału ale dotyczącego przede wszystkim miasta i problemów dotyczących tych jednostek a na ich zlikwidowanie ewentualnie może mieć wpływ Burmistrz i Rada Miasta. Przewodnicząca Rady Miejskiej na zakończenie poinformowała, że są warunki ku temu aby Rada Miasta i Rada Powiatu ze sobą współpracowały. Są osoby będące Radnymi Powiatowymi a jednocześnie pełnią funkcje dyrektorów jednostek miejskich więc przepływ informacji będzie większy. Dlatego liczy na współpracę. Jeśli w mieście mówimy o powiatowej straży, powiatowym szpitalu to podchodzimy do tego w taki sposób, że te jednostki obsługują największą gminę w powiecie - miasto i Rada Miasta ma przede wszystkim obowiązek aby się  problemami związanymi z pracą tych jednostek zająć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek wyraził zadowolenie, że miasto chce się włączyć w realizację naszego powiatowego programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, który dzisiaj przyjęliśmy. Te materiały zostaną udostępnione, jest to rzecz publiczna. Tylko wzajemna współpraca wszystkich samorządów może poprawić stan bezpieczeństwa naszego powiatu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne pytania, głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Członkowi Zarządu MIR T. Szymańczakowi.

 

Członek Zarządu MIR Tadeusz Szymańczak serdecznie zaprosił na IX Dni Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego, które odbędą się 7 października 2007 roku o godz. 900 w Skrzelewie. Poinformował, że patronat nad imprezą ma Starosta Powiatu Sochaczewskiego, a ponadto Minister Rolnictwa, Wojewoda Łódzki, dwóch Marszałków i 5 Starostów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek podziękował Panu T. Szymańczakowi za zaproszenie na Dni Kukurydzy do Skrzelewa w gm. Teresin.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 14.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 10 55.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:36:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:36:03
  • Liczba odsłon: 1470
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459412]

przewiń do góry