Uchwała  Nr IV/17/2006
Rady Powiatu w Sochaczewie
z  dnia 22 grudnia 2006 roku

w  sprawie  zmian  w  budżecie  powiatu  na  2006 r.


Na podstawie  art. 12  pkt.  5 i 9 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie  powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz  art.184  ust.1 pkt. 1, 2, 7,13 i 15  ustawy z  dnia  30 czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych   (Dz.U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetowej, Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:


§ 1
Zwiększyć  dochody  budżetowe  budżetu  powiatu  na  2006 rok  w  kwocie  1.039.449 zł oraz zmniejszyć w kwocie 81.500 zł zgodnie  z  załącznikiem  Nr 1  do  uchwały.
Dochody  po zmianie  wynoszą:  57.902.697 zł.

Zwiększyć  dochody  budżetowe  budżetu  powiatu na  2006 rok na zadania z zakresu administracji rządowej  w  kwocie  213.078 zł oraz zmniejszyć w kwocie 81.500 zł zgodnie                     z  załącznikiem  Nr 1a do  uchwały.
Dochody  po zmianie  wynoszą:  4.207.883 zł.


§ 2
Zwiększyć  wydatki  budżetowe  budżetu  powiatu  na  2006 rok  w  kwocie  1.414.019 zł    oraz  zmniejszyć  w  kwocie  456.070 zł   zgodnie  z  załącznikiem  Nr 2  do  uchwały.
Wydatki  po zmianie  wynoszą:  55.364.102 zł.

Zwiększyć  wydatki  budżetowe  budżetu  powiatu na  2006 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w  kwocie  213.078 zł, oraz zmniejszyć w kwocie 81.500 zł zgodnie                       z  załącznikiem  Nr 2 a  do  uchwały.
Wydatki  po zmianie  wynoszą:  4.207.883 zł.

§ 3
Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2006 rok „Przychody                             i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych”. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4
Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok „Wydatki                 na zadania inwestycyjne na lata 2006 - 2008”.
Załącznik  Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.


§ 6
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  obowiązuje  w  roku  budżetowym  2006.
Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dochody własne
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.500 zł dokonano na podstawie informacji z Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80130  Szkoły zawodowe
Zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 150 zł dokonano na podstawie informacji z Zespołu Szkół Rolniczych w Teresinie.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85202  Domy pomocy społecznej
Zwiększenia planu dochodów w kwocie 14.000  zł  dokonano na podstawie informacji                                                  z DPS w Sochaczewie. Zwiększenie wpływów jest wynikiem przyjęcia do DPS większej liczby mieszkańców według nowych zasad.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań rządowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zmniejszona została dotacja w kwocie 81.500 zł. Kwota ta została przeniesiona do grupy  obejmującej dotacje na zadania inwestycyjne

Dochody (dotacje) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zwiększona została dotacja w kwocie 81.500 zł przeniesiona z grupy  obejmującej dotacje na zadania bieżąceDział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne
Zwiększenia planu dotacji w kwocie 131.578 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody                    Mazowieckiego nr 233 z dnia 15 listopada  2006 r. (pismo nr FIN I /301/3011/I/526/06                                 z dnia  13 listopada 2006 roku). Plan został zwiększony z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Dochody (dotacje) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zwiększenia planu dotacji w kwocie 60.000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody                    Mazowieckiego nr 184 z dnia 25 października  2006 r. (pismo nr FIN I/301/3011/852/137/06                                 z dnia  25 października  2006 roku). Plan został zwiększony z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdz.75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  terytorialnego
Zwiększenia planu w kwocie 103.287 zł dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów              o zwiększeniu części oświatowej  subwencji ogólnej dla Powiatu w Sochaczewie na 2006 rok.

Rozdz.75802  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek  samorządu  terytorialnego
Zwiększenia planu w kwocie 100.094 zł dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów         o przyznaniu dla Powiatu w Sochaczewie. w/w kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
Środki te przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Dochody na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020  Starostwa powiatowe
Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 437.340 zł obejmują:

- środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 410.000 zł, przeznaczone zgodnie z Umową Nr 455/ZP.IN./D/06 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim  a Powiatem
Sochaczewskim na dofinansowanie zadania pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych               i zakup karetki przewozowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”                              w Sochaczewie”
- środki z budżetu ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przeznaczone zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a ZOZ „Szpitala Powiatowego”   w Sochaczewie.
na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 27.340 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020  Starostwa Powiatowe
Zwiększenia planu w kwocie 110.000 zł dokonano na podstawie:
- umowy Nr  366/06/PNZ/D o udzielenie dotacji w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego” zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Sochaczewskim - Komendą  Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
- umowy Nr  204/RW/WO.I/D/06  o udzielenie dotacji  w kwocie 10.000 zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim na zadanie polegające na zakupie:
- dwóch komputerowych jednostek centralnych
- drukarki laserowej (sieciowej)
- zasilacza
- programu komputerowego ESTIMA „Ochrona gruntów rolnych”

II. Zmiany w planie wydatków  budżetowych
Wydatki  związane z realizacją  zadań rządowych (bieżących)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zmniejszony został plan wydatków w kwocie 81.500 zł. Kwota ta została przeniesiona do grupy  obejmującej wydatki na zadania inwestycyjne.

Wydatki  na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020  Starostwa Powiatowe
Plan wydatków zwiększony został w kwocie 485.340 zł z przeznaczeniem na realizację zadnia pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”.
Środki na realizację tego zadania pochodzą:
-  z budżetu Województwa Mazowieckiego - dofinansowanie w kwocie 410.000 zł – zgodnie z zawartą umową.
- z budżetu ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie- dofinansowanie w kwocie 27.340 zł zgodnie z zawartym porozumieniem
 – ze  środków własnych Powiatu – 48.000 zł

Wydatki  na realizację inwestycji własnych powiatu

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020  Starostwa Powiatowe
Zwiększenia w kwocie 269.715 zł dokonano w związku z zawartą w dniu 20 grudnia 2006 roku ugodą sądową z firmą REM-BUD z siedzibą w Płocku dotyczącą zapłaty należności  za wykonane prace przy remoncie i modernizacji budynku przy ul. Kusocińskiego – Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80130  Szkoły zawodowe
Zwiększenie w Zespole Szkół Rolniczych w Teresinie w kwocie 25.413 związane jest z wykonaniem prac remontowych pokrycia dachowego z eternitu na budynku byłej szkoły podstawowej w Teresinie przy Alei XX-lecia.

Wydatki  na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP
Zwiększony został plan wydatków w kwocie 81.500 zł. Kwota ta została przeniesiona z grupy  obejmującej wydatki na zadania bieżące.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne
Zwiększenia planu wydatków  w kwocie 131.578 zł dokonano w związku z przyznaniem dotacji                   na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Wydatki  na zadania własne z dochodów własnych, subwencji i udziału              w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe
Zwiększenia planu wydatków  w kwocie 32.626  zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 28.626 zł na remont mostu przez rzekę Bzurę                           w Kozłowie Biskupim (pismo Nr SFK-35/2006  z PZD  w Sochaczewie) oraz  na odprawę dla pracownika. (4.000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75020  Starostwa Powiatowe
Zmniejszenia planu w kwocie 4.000 zł dokonano w celu pokrycia kosztów odprawy dla pracownika                 z PZD w Sochaczewie,  natomiast zwiększenie w tym rozdziale w kwocie 1.650 zł związane jest ze zwiększeniem dochodów w postaci odsetek bankowych w KP PSP w Sochaczewie (1.500 zł) oraz                  w Zespole Szkół Rolniczych   w Teresinie (150 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdz.75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zmniejszenia  planu wydatków w tym rozdziale w kwocie  222.417 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów należności  za wykonane prace przy remoncie i modernizacji budynku przy ul. Kusocińskiego – Urząd Pracy  i  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80102  Szkoły podstawowe specjalne
Rozdz. 80120  Licea ogólnokształcące
Rozdz. 80123  Licea profilowane
Rozdz. 80130  Szkoły zawodowe

Zwiększenia planu wydatków w tych rozdziałach w kwocie 136.900 zł dokonano w związku                              ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podstawie wniosków o zwiększenie środków z następujących jednostek:
- Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.- 36.900 zł
z tego:
    - na energię cieplną – 12.400 zł
    - na wynagrodzenia-   24.500 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – 27.000 zł
z tego:
    - na zakup oleju opałowego – 7.000 zł
    - na wynagrodzenia-   20.000 zł

- Zespół Szkół Rolniczych w Teresinie - 23.000 zł
z tego:
    - na zakup oleju opałowego – 15.000 zł
    - na drobne remonty -   8.000 zł

- Zespół Szkół RCKU w Sochaczewie - 25.000 zł
z tego:
    - na zakup oleju opałowego – 10.000 zł
    - na remont kuchni -   8.000 zł

- Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie – 25.000 zł
z tego:
    -  na wynagrodzenia – 20.000 zł
    - na materiały (biurowe i inne)-   5.000 zł
Zwiększenia  dokonano po przeanalizowaniu  planu wydatków w w/w jednostkach w związku z ich niedoszacowaniem  związanym m.in. ze zwiększonymi  wydatkami z tytułu  odpraw dla pracowników, oraz na wynagrodzenia nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego .

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
W rozdziale tym dokonano zmian w celu jego urealnienia.  Zmniejszony został plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w kwocie 10.964 zł, natomiast zwiększony został plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 4.002 zł

Ponadto w rozdz. 80120 i 80130 zmniejszony został plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 17.743 zł.  Plan został dostosowany do dokonanych na ten cel wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85111  Szpitale ogólne
Zmniejszenie w kwocie 48.000 zł dotyczy przekwalifikowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lądowiska dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie jako zadania realizowanego przez Zarząd Powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym dokonano zwiększenia w kwocie 24.170 zł na podstawie pisma z Domu Dziecka                 w Giżycach.   Zwiększenie to dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń powstałych w 2005 roku                    a ujętych w kosztach roku 2006. Pozostałych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków Domu Dziecka  w Giżycach po jego analizie.

Rozdz. 85202  Domy pomocy społecznej

Zwiększenia planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w kwocie 14.000 zł dokonano w związku ze zwiększeniem dochodów w tej jednostce.             
Zwiększenie to jest  wynikiem analizy wydatków   w poszczególnych paragrafach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększenia w kwocie 20.000 zł dokonano na podstawie wniosku z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sochaczewie.  Powyższy brak spowodowany był zwiększonymi wydatkami                          na wynagrodzenia nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.

Rozdz. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zwiększenia w kwocie 8.000 zł dokonano na podstawie wniosku z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
Zmian w w/w rozdziałach dokonano  po analizie planów finansowych jednostek
Ponadto w rozdziale 85407 -Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększony został plan dotacji dla niepublicznej  jednostki systemu oświaty (TPD) w kwocie 1.000 zł  oraz zmniejszono plan dotacji                    w rozdz.  85410 Internaty i bursy szkolne  w kwocie 63.321 zł
Plan w w/w rozdziałach został dostosowany do wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania własne z funduszy celowych
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 10.000 zł dokonano na podstawie umowy o udzielenie dotacji               z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która zostanie wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 100.000 zł dokonano na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Środki z dotacji przeznaczone są na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu gaśniczego dla potrzeb KP PSP w Sochaczewie.

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacje z budżetu państwa)

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zwiększenia planu wydatków w Domu Dziecka w Giżycach w kwocie 60.000 zł dokonano                         w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

III. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych jednostek budżetowych
W planie finansowym dochodów własnych  /zał. Nr 5 do uchwały budżetowej/ dokonano zmian polegających na:
1 .Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie (Dział 801, rozdział 80102) polegają na:
- zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 9.743 zł
- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 9.743 zł
2. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w KP PSP w Sochaczewie (Dział 754, rozdział  75411) polegają na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 3.000 zł
3. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w PZD w Sochaczewie (Dział 600, rozdział  60014) polegają na:
- zwiększeniu planu  dochodów w kwocie 6.000 zł oraz zmniejszeniu w kwocie 342 zł
- zwiększeniu planu wydatków w kwocie 5.658 zł
4. Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w Domu Dziecka  w Giżycach (Dział 852, rozdział  85201) polegają na:
- zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 22.000 zł

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 73.846 zł
- zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku w kwocie 51.846 zł
5 .Zmiany w planie finansowym dochodów własnych w Zespole Szkół RCKU w Sochaczewie (Dział 801, rozdział 80130) polegają na:
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 30.000 zł
- zmianach w  planie wydatków w kwocie 36.000 zł
Powyższych zmian dokonano na podstawie informacji z poszczególnych jednostek.

III. Zmiany w załączniku inwestycyjnym
W załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej dokonano zmian polegających na:
- w poz. Nr 9 „Budowa lądowiska  dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”
- nazwa zadania zgodnie z zawartą  umowa otrzymuje brzmienie „Budowa lądowiska  dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”                 w Sochaczewie”
- jednostką koordynująca i realizującą zadanie będzie zgodnie z umową Zarząd Powiatu w Sochaczewie (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej z 85111 na 75020)
- zwiększona została wartość łącznych nakładów (kol. 7) do kwoty 485.340 zł
– zwiększono wartość środków własnych w  kwocie 437.340 zł /kol. 8/, które zostaną pozyskane                     z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 410.000 zł oraz z budżetu ZOZ „Szpitala Powiatowego  w Sochaczewie w kwocie 27.340 zł oraz zmniejszono środki do pozyskania /kol. 9/                   w kwocie  272.000 zł
- w poz. Nr 35 „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji mostowej – Most Kozłów Biskupi oraz wymiana zniszczonego podkładu drewnianego ” zmiany  polegają na zwiększeniu łącznych nakładów (kol. 7) do kwoty 263.477,64 zł oraz zwiększeniu środków własnych do tej kwoty (kol. 8).
- w poz. Nr 38 wprowadza się zadanie pn.„Remont i modernizacja budynku przy ul. Kusocińskiego – Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – wykonane przez firmę REM-BUD z Płocka

Prace remontowe
W tym załączniku wprowadzono poz. 7  „Wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego z eternitu na budynku byłej szkoły podstawowej w Teresinie przy Alei XX-lecia”.
Łączne koszty tego  remontu  w kwocie  25.413 zł poniesiono ze środków własnych powiatu.


Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 2
Załącznik 2a
Załącznik 5
Załącznik 7


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:51:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 14:37:39
  • Liczba odsłon: 1638
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459975]

przewiń do góry