Uchwała  Nr XIII/56/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z  dnia 27 lipca 2007 roku

 

 

w  sprawie projektów programów, które Powiat Sochaczewski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych o których mowa w art. 206 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia  30 czerwca 2005r z późniejszymi zmianami

 

 

Na podstawie  art. 206 ustawy z  dnia  30 czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetowej,  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

 

    § 1

 

Ustala się plan programów operacyjnych planowanych w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach zgodnie z  załącznikiem Nr 1.

           

§ 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
Uzasadnienie

 

 

W związku z tym iż powiat ma zamiar w przyszłym roku złożyć wnioski           o ośrodki unijne zgodnie z przepisami art. 206 pkt. 4 Ustawy o finansach publicznych w terminie do 15 sierpnia Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Województwa informacji o środkach  potrzebnych do realizacji programów operacyjnych planowanych w  roku budżetowym i dwóch kolejnych latach.

Programy operacyjne ujmowane są w załączniku do uchwały budżetowej.

W związku z powyższym wystąpiła  konieczność podjęcia stosownej Uchwały.

Program operacyjny na lata 2007 - 2009
  w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+ 12+13) z tego źródła finansowania              
2007 2008 2009
dochody własne jst kre dyty
i po- życz ki
środki pochodzą ce
z innych  źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Środki pochodzą -ce z budżetów jednsotek samorzą du terytorial nego Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Środki pochodzą -ce z budżetów jednsotek samorzą du terytorial nego Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 852 85202 6050 Budowa Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie 10 000 000 1 000 000 1 000 000   A.     
B.
C.
  500 000 4 500 000   4 000 000 Zarząd Powiatu              w Sochaczewie          
2 600 60014 6050 Odbudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie 3 700 000 200 000 200 000       355 000 3 145 000     Zarząd Powiatu              w Sochaczewie
3 600 60014 6050 Przebudowa ciągu drogowego ul.Inżynierska - Kozłów Biskupi - Zakrzew - Kozłów Szlachecki - do drogi nr 2 + most w Kozłowie Szlacheckim + dokumentacja 9 245 000 115 000 115 000   A.     
B.
C.
  635 000 4 250 000 637 000 3 608 000 Zarząd Powiatu              w Sochaczewie          
4 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej                 nr 6915W  Wymyśle Polskie- Nowosiadło-Piotrkówek-Iłów               odc. Piotrkówek-Iłów + dokumentacja 2 682 560 415 860     A.    300000 
B.  115860
C.
    1 266 700   1 000 000 Zarząd Powiatu          w Sochaczewie          
5 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej                 nr 3832W Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w m. Seroki 1 778 000 266 700     A.  200 000
B.   66 700
C.
    1 000 000   511 300 Zarząd Powiatu          w Sochacze-wie          
6 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej                 nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew + dokumentacja 4 444 700 780 500 70 000   A.   500 000
B.   210 500
C.
    2 433 300   1 230 900 Zarząd Powiatu          w Sochaczewie          
7 600 60014 6050 Przebudowa ciągu drogowego ul.Staszica - Trojanowska - Wypalenisko - Zosin 4 000 000           300 000 1 700 000 300 000 1 700 000 Zarząd Powiatu w Sochaczewie
8 600 60014 6050 Przebudowa ciągu drogowego Nr 3803W Plecewice - Plecewice  1 200 000           90 000 510 000 90 000 510 000 Zarząd Powiatu w Sochaczewie
9 600 60014 6050 Przebudowa ciągu drogowego Brzozów - Wieniec - Koszajec - Rybno 4 000 000           300 000 1 700 000 300 000 1 700 000 Zarząd Powiatu w Sochaczewie
10 600 60014 6050 Przebudowa ciągu drogowego Nr 3827W Sochaczew - Dębówka - Zielonka 10 700 000           802 500 4 547 500 802 500 4 547 500 Zarząd Powiatu w Sochaczewie
11 600 60014 6050 Przebudowa ciągu drogowego Gradó - Jeżówka- Skotniki - Mikołajew - Budki Piaseckie - Chrzczany 11 015 000 115 000     A.     
B. 115 000
C.
  817 500 4 632 500 817 500 4 632 500 Zarząd Powiatu w Sochaczewie
12 600 60014 6050 Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 3 500 000           525 000 2 975 000     Zarząd Powiatu w Sochaczewie
13 600 60014 6050 Przebudowa ciągu drogowego Krubice - Paprotnia - Teresin - Szymanów - Oryszew do granicy powiatu 10 600 000           795 000 4 505 000 795 000 4 505 000 Zarząd Powiatu w Sochaczewie
14 600 60014 6050 Przebudowa ciągu drogowego Brochów - Konary - Wólka Smolana - Mokas - Żelazowa Wola 4 100 000           307 500 1 742 500 307 500 1 742 500 Zarząd Powiatu w Sochaczewie
          80 965 260 2 893 060 1 385 000   1 508 060   5 427 500 38 907 500 4 049 500 29 687 700 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:


A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)


 

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

C. Inne źródła 

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-25 12:27:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-25 12:27:46
  • Liczba odsłon: 1353
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459902]

przewiń do góry