UCHWAŁA NR XV/82/2012

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 11 KWIETNIA 2012 ROKU

 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za  pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

 

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( j.t.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

 

Uchwała określa warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

 

2) dziecku – należy przez to rozumieć osobę małoletnią umieszczoną w pieczy zastępczej oraz osobę pełnoletnią, która nadal przebywa w pieczy zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy;

 

3) dochodzie – rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

 

4) kryterium dochodowym – oznacza to kryterium dochodowe w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 3, waloryzowane zgodnie z zasadami ustalonymi w tej ustawie;

 

5) opłacie – opłatę miesięczną za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, do ponoszenia której zobowiązane są osoby wskazane w ustawie;

 

6) osobie zobowiązanej – oznacza to osobę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy;

 

7) pieczy zastępczej – rozumie się przez to rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej określone przepisami ustawy.

 

§ 2. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu w całości lub w części, łącznie z odsetkami lub odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, na wniosek lub z urzędu, jest sytuacja materialna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna osoby zobowiązanej ustalona na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji, oświadczeń składanych przez osobę zobowiązaną lub dokumentów przedkładanych przez tę osobę.

 

§ 3. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

 

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może obejmować zarówno oboje rodziców jak i jednego z nich.

 

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, gdy:

 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat, nie przekracza lub jest równy 300% kryterium dochodowego;

 

2) osoba zobowiązana płaci alimenty na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, potwierdzone stosownym dokumentem;

 

3) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce interwencyjnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej i dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie po odliczeniu tej opłaty nie przekracza lub jest równy 300% kryterium dochodowego;

 

4) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat jest większy od 300% kryterium dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności, wskazujących na trudną sytuację rodziny lub osoby, a w szczególności:

 

a) istniejąca w rodzinie niepełnosprawność lub długotrwała choroba;

b) wielodzietność (troje dzieci w rodzinie i powyżej);

c) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;

d) bezdomność;

e) pobyt osoby zobowiązanej w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

f) wystąpienie zdarzenia losowego, w tym stanu klęski żywiołowej, którego skutki dotkną osobę zobowiązaną lub członków jej rodziny;

g) rodzic dziecka jest niepełnoletni – do czasu uzyskania przez niego pełnoletności;

 

5) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat.

 

§ 4. Umorzenie w całości wraz z odsetkami ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić gdy:

 

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub egzekucja została umorzona;

 

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

 

3) nastąpiła śmierć osoby zobowiązanej;

 

4) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności osoba spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 3.

 

§ 5. 1. Umorzenie w części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy zastępczej, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 

2. Umorzenie w części wraz z odsetkami ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje według zasad wskazanych w poniższej tabeli:

 

 

 

% posiadanego dochodu w stosunku do odpowiedniego kryterium dochodowego

% wysokości umorzenia ustalonej opłaty

301% - 400%

90%

401% - 500%

80%

501% - 600%

70%

601% - 700%

50%

701% - 800%

30%

Powyżej 800%

0%

 

 

§ 6. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości, a występują przejściowe trudności z terminowym uiszczeniem należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wynikające ze zdarzeń losowych mających wpływ na aktualną sytuację życiową osób zobowiązanych do ponoszenia opłat.

 

2. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

3. W okresie odroczenia płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 8.  Tracą moc:

 

1) uchwała Nr LIV/201/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;

 

2) uchwała Nr LIV/202/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                            

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za  pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Zgodnie z art. 194 ust. 2 w/w ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Stąd też uzasadnione jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie, stosownie do aktualnego stanu prawnego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-07 12:06:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-07 12:06:18
  • Liczba odsłon: 1270
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441690]

przewiń do góry