UCHWAŁA  NR XIII/70/2011

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKUzmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Powiatu  Sochaczewskiego


Na  podstawie  art.  12  pkt.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu
w  Sochaczewie   uchwala,  co  następuje:


§  1


W  uchwale  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  Nr  III/11/98  z  dnia  30  grudnia  1998  roku
w  sprawie  uchwalenia  Statutu  powiatu  sochaczewskiego  (Dziennik Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego   z  1999 r.  Nr  29  poz.  891 i  poz. 892 i   Nr  106,  
poz.  2611;  z  2001 r.  Nr  21,  poz.  186   i  Nr  247,  poz.  4682;  z  2002 r.  Nr  327,
poz.  10317  ;  z  2003 r. Nr  259,  poz.  6844 oraz z  2006 r.  Nr  83,  poz. 2745)  w  §  53  
ust.  1  otrzymuje  brzmienie:

„1. Ze  starostą,  wicestarostą  i  jednym  członkiem  zarządu  powiatu  nawiązuje  się  stosunek  pracy  na  podstawie  wyboru.”


§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.


§  3


Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.UZASADNIENIE


    Stale  zwiększająca  się  ilość  spraw  i  zadań  realizowanych  przez  powiaty  wymaga  podjęcia  działań  zmierzających  do  zapewnienia  lepszego  i  efektywniejszego  nadzoru  sprawowanego  przez  organ  wykonawczy  Powiatu  Sochaczewskiego  (zarząd  powiatu)  nad  działalnością  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie  i jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Sochaczewskiego  załatwiających  te  sprawy  i  wykonujących  te  zadania.  W  tym  celu  koniecznym  jest  powołanie,  oprócz  starosty  i  wicestarosty,  jednego  etatowego  członka  Zarządu  Powiatu  w  Sochaczewie.    
    
Zgodnie  z  art.  4 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.U.  Nr  223,  poz.  1458  z  późn. zm.)  w  starostwie  powiatowym  nawiązuje  się  stosunek  pracy  z  wyboru:  ze  starostą,  wicestarostą  oraz  pozostałymi  członkami  zarządu  -  jeżeli  statut  powiatu  tak  stanowi.  Ponieważ  kompetencje  do  uchwalenia  statutu  powiatu,  a  tym  samym  jego  zmiany,  należą  wyłącznie  do  organu  stanowiącego  powiatu  -  niezbędne  jest  podjęcie  w  tej  sprawie  niniejszej  uchwały.  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 09:50:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 09:50:25
  • Liczba odsłon: 1317
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460606]

przewiń do góry