Protokół Nr XXV/ 2008

 

 

z obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 11 lipca 2008 r. o godz. 1300

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXV / 2008

 

z obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 11. 07. 2008 r. o godz. 13 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

              W posiedzeniu XXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 11. 07. 2008r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 16 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny Wiesław Domagalski, Radny Tadeusz Głuchowski, Radny Jan Łopata, Radna Halina Pędziejewska, Radna Jolanta Popiołek.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczew                                              Krzysztof Ciołkiewicz

Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczew                                              Jerzy Żelichowski

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                    Stefan Grefkowicz

Dyrektor DPS w Sochaczewie                                                       w/z Jan Piecka         

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                           Robert Szewczyk

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                             Marcin Podsędek

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                        w/z  Maria Skibińska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                           Iwona Paczkowska

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Krzysztofa Ciołkiewicza, Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji  oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media oraz gości szczególnie tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 16 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 16 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili: Radny Wiesław Domagalski, Radny Tadeusz Głuchowski, Radny Jan Łopata, Radna Halina Pędziejewska, Radna Jolanta Popiołek.

 

Usprawiedliwienie Radnego Wiesława Domagalskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Tadeusza Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnego Jana Łopaty w załączeniu - Załącznik Nr 5.

Usprawiedliwienie Radnej Haliny Pędziejewskiej w załączeniu - Załącznik Nr 6.

Usprawiedliwienie Radnej Jolanty Popiołek w załączeniu - Załącznik Nr 7.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady XXV sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXV Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Radnego Wiesława Kowalę o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 15 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  15  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 15 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w trakcie obrad na sesję przybył Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczewa Jerzy Żelichowski i przywitał go.

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XXIV sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  15 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             1 Radny

 

Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 15 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

Ad. pkt 4        Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował Radzie, aby nie czytać uzasadnienia do projektu uchwały.

 

Radni nie zgłosili głosów sprzeciwu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż  w dniu 27 czerwca podczas obrad sesji Pan Piotr Pawlicki złożył skargę na działania Starosty związane z wydaniem Panu Markowi Gasińskiemu zezwolenia na odzysk odpadów w ramach prowadzonej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej na działce we wsi Nowa Wieś gm. Młodzieszyn.

Skargę tę w formie pisemnej otrzymali wszyscy Radni zatem proponuję, aby nie odczytywać tej skargi chyba, że będę słyszał głosy sprzeciwu.

 

Radni nie zgłosili głosów sprzeciwu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż Rada Powiatu podczas obrad w dniu 27 czerwca 2008 roku podjęła decyzję o przekazaniu tej skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej i wypracowania wniosku w tej sprawie.

Komisja Rewizyjna zgodnie z decyzją Rady  rozpatrzyła skargę i wypracowała wniosek dla Rady Powiatu, który został przedłożony Radnym w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej  celem przedstawienia wyników prac Komisji w tym  końcowego wniosku w tej sprawie dla Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 03.07.2008r. rozpatrzyła skargę  Pana Piotra Pawlickiego zam. ul. 600 -lecia  62/43, 96-500 Sochaczew, przekazaną zgodnie z decyzją Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 roku od Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie celem rozpatrzenia i wypracowania wniosku dla Rady Powiatu w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia skargi.

Komisja po przeanalizowaniu skargi nie dopatrzyła się uchybień w działaniach Starosty Sochaczewskiego w trakcie rozpatrywania spraw Pana Piotra Pawlickiego a skargę uznała za bezzasadną i tym samym  wnioskuje do Rady Powiatu w Sochaczewie o odrzucenie powyższej skargi.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, że Komisja obradowała w dniu dzisiejszym. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski stwierdził, iż jako Radny i samorządowiec wyraża sprzeciw wobec zawartych w piśmie przez Pana P. Pawlickiego sformułowań, skierowanych pod adresem byłego i obecnego Starosty, dyrektorów Wydziału Rolnictwa i Pani Wójt Gminy Młodzieszyn Joanny Szymańskiej. Szkoda, że nie ma Pana, który skarży, bo jakże można pominąć takie sformułowania jak: w związku z podejrzeniem korupcji, zmowy urzędników gm. Młodzieszyn i Wójta Joanny Szymańskiej, Starosty Józefa Gołębiowskiego, dyrektora Wydziału Rolnictwa A. Ciołkowskiego, Starosty T. Korysia i innych w sprawie lokalizacji odzysku odpadów na działce itd. ...

Kolejne zarzuty to: wymienieni urzędnicy w sposób oczywisty i rażący łamali art. 28 Kpa itd.....,  fałszowane były dokumenty w tej sprawie itd. ...

Uważam, że od tego typu załatwiania spraw nie jest Rada Powiatu, takie sprawy winny być rozstrzygane w sądzie a z informacji jakie posiadam, Sąd te zarzuty oddalił.

Na poprzedniej sesji wstrzymałem się od głosu ale powinienem być przeciwny przy kierowaniu tego typu „skargi”  do Rady Powiatu.

Uważam, że Komisja Rewizyjna prawidłowo podeszła do sprawy a my jako Radni powinniśmy pamiętać, że używanie „mocnych” słów może naprawdę kogoś bardzo mocno skrzywdzić.

Uważam za stosowne powiedzenie tu kilku zdań na ten temat, bo trzeba jasno mówić o tym, szkoda, że nie ma tu dzisiaj Pana Pawlickiego, bo warto byłoby usłyszeć od niego kilka słów o sprawie, nie takie przygotowane wcześniej i przeczytane ale powiedziane wprost o co w tym wszystkim chodzi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 16 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       16 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymał się"                                   --------------

 

Uchwała została przyjęta 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

 

Ad. pkt 5.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załączeniu Nr 10.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta w uzupełnieniu tej informacji, odnośnie pkt 3 poinformował, iż zostały złożone cztery wnioski, trzy z zakresu szkolnictwa zawodowego i 1 wniosek z zakresu szkolnictwa ogólnego. Dwa wnioski zostały złożone przez PZE w Sochaczewie, jeden wniosek przez ZS CKP w Sochaczewie i jeden przez ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Łączna kwota, na którą zostały złożone wnioski wynosi  1 mln.800 tys.zł, przy wkładzie własnym 156 tys.zł.

·          Na wczorajszym posiedzeniu Zarząd zapoznał się i przyjął prezentację studium wykonalności wniosków drogowych do RPO z prognozą perspektywiczną budżetu powiatu, obrazującą potencjał inwestycyjny naszego powiatu w różnych scenariuszach finansowania zadań inwestycyjnych. Po informacjach jakie mamy odnośnie wielkości środków w ramach  RPO na drogi, okazuje się, że są one  b. małe. Na wnioski, które należy składać do dnia 15 września br. jest przeznaczone do podziału 86 mln.zł. Można sobie uzmysłowić jaka to jest skala pozyskania środków przez województwo mazowieckie. Wnioski te mają być rozliczone do końca czerwca 2010 a tak naprawdę są one do realizacji w roku 2009. My słyszymy w mediach jak wygląda dostosowanie naszego prawa do europejskiego w zakresie ochrony środowiska zatem temat środków na drogi pozostawię bez komentarza.

·          Wniosek składany przez ZS CKP jest składany z udziałem partnera zewnętrznego, w tym przypadku jest to firma Sarens spółka z o.o. zlokalizowana w Sochaczewie na terenie Energomontażu. Działa ona od dawna, włączyła się ona w przygotowanie zawodowe o kierunku obsługi dźwigów. Udostępnią oni bazę techniczną i pomogą w doposażeniu sal dydaktycznych i kształcenia praktycznego.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt 6.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od                              ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących imprezach i uroczystościach:

-       imprezie rekreacyjno-rozrywkowej nad Wisłą w Suchodole,

-       festynie rodzinnym Jackalia w Młodzieszynie.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego przekazał:

·          Upoważnienie Rady dla Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia skargi, i wypracowania wniosku na dzisiejszą sesję.

·          Przesłałem Panu Janowi Żero uchwałę Rady Powiatu w sprawie uznania skargi za bezzasadną, podjętą na ubiegłej sesji.

·          Do Rady Powiatu wpłynęło pismo Pana Władysława Panka zam. w Matyldowie, jest to kolejny wniosek o nagrodę i stypendium. Pismo przekazałem do Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Radni nie zgłosili głosów.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Zastępcy Burmistrza Miasta Sochaczewa Jerzemu Żelichowskiemu.

 

Zastępca Burmistrza J. Żelichowski nadmienił, iż tak się składa, że pytania padają pod adresem władz miasta jak ich nie ma na Państwa sesji, stąd dzisiaj jesteśmy  dwuosobową reprezentacją i jeśli moja wypowiedź zainspiruje Państwa to będziemy służyć odpowiedziami na pytania.

Bardzo się cieszymy, że relacje pomiędzy samorządem miejskim a powiatowym zaczynają się coraz lepiej układać, co przedstawiciele powiatu przy różnych okazjach potwierdzają ale jakby media za tą relacją nie nadążają, którą staramy się tworzyć. Na dowód tego są ostatnie doniesienia, które ukazały się po poprzedniej Państwa sesji, gdzie jeden z Radnych zadał pytanie, jak wygląda współpraca z miastem w temacie dróg.

Ze zdumieniem przeczytaliśmy w Państwa biuletynie, że Burmistrz,  Panu Staroście tak stanowczej odpowiedzi udzielił, która nie pozostawia wątpliwości, że my nic wspólnie nie jesteśmy zrobić. Po rozmowie z Panem Burmistrzem, upoważnił mnie on do tego, żeby wyrazić żal, iż tak Pan Starosta odebrał informację. Nie ma na pewno takiej intencji, może była to rozmowa, która miała charakter towarzyski i Burmistrz takiej odpowiedzi mógł udzielić ale z tego co pamiętam, to Burmistrz mówił, że u nas pieniądze zostały rozdzielone, a jeśli będą jakieś dodatkowe środki w ciągu roku a będzie oficjalne wystąpienie ze strony samorządu powiatowego to  wówczas  rozważymy taką ewentualność, żeby Radzie Miasta zaproponować partycypację w zadaniach, które powiat chciałby realizować. Chcę podtrzymać  w imieniu Pana Burmistrza taką gotowość i powiedzieć, że władze miasta jak najbardziej rozumiejąc, że tych powiatowych środków nie wystarczy na wykonanie tych wszystkich zadań, bo i miastu nie wystarczy na realizację zadań, które przed nim stoją. Niemniej powinniśmy iść wzorem innych regionów w Polsce, gdzie gminy wspólnie z samorządami potrafią sięgać po środki, które tylko i wyłącznie przysługują powiatowym samorządom, tam gdzie powiat nie jest w stanie deklarować i wyłożyć swoich pieniędzy na udział własny, to też się dzieje na naszym terenie, o czym Pan Starosta wspominał, doceniając słusznie takie działania ze strony Wójtów naszego powiatu. Natomiast myślę, że najsensowniej byłoby wystąpić z konkretnymi wnioskami, bo administracja tak działa, że można sobie  wiele rzeczy wypowiedzieć ale to co jest napisane, to nabiera formalnej formuły i zaczyna w odpowiednich procedurach funkcjonować. Jeśli w terminie wrześniowym, bo obecnie jest okres wakacyjny, wystąpimy, bo gminy i powiaty mogą o środki występować, to udział 3% dla samorządu jest dużą szansą.   Myślę, że takie wezwania zbyt często nie będą przed nami stawać, ale po dzisiejszej sesji, mówię to w imieniu Pana Burmistrza i własnym powinniśmy się spotkać, tak jak to bywało. Ostatnio  pojawiały się nie do końca zgodne z intencjami różnice w interpretacji różnych faktów, zatem najlepiej się bezpośrednio spotkać a nie rozmawiać przez media, do czego póki co Pan Burmistrz Czubacki nie chce zmierzać, w związku z czym, ta moja dzisiejsza wypowiedź ma dzisiaj taki charakter. Panie Starosto, może to na kark niedoświadczenia niektórych współpracowników można zrzucić fakt, że tego typu sformułowania „Powiat sprząta miasto” są nie do końca dobrą intencją, która mogłaby mówić o tej współpracy. Ja rozumiem, że powiat sprząta drogi powiatowe, bo jest to zadanie powiatowe i trudno robić z tego wielkie „halo”, ale skrót schematyczny, iż „Powiat sprząta miasto” dla wielu mieszkańców jest nadal nieczytelny i oni nadal uważają, że wszystko w mieście jest miejskie. W tej chwili idzie nowelizacja ustawy samorządowej, w której przewiduje się, aby wszystkie drogi na terenie miast były zarządzane przez jednego zarządcę i myślę, że jeśli taka regulacja się pojawi, to będzie zdecydowanie mniej nieporozumień. Moja wypowiedź nie była intencją, aby się poróżnić lecz zadeklarować, że chcieliśmy, tak jak w przypadku kilku nieporozumień jakie ostatnio miały miejsce i które dopiero po spotkaniu bezpośrednim unaoczniły Panu Staroście i współpracownikom, że złej woli absolutnie w naszych relacjach nie ma. Natomiast konsekwencja i  pewne rzetelności w poczynania samorządów są podstawą. Jak się od kogoś oczekuje, to najpierw u siebie trzeba mieć to „perfekt” zrobione.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu Januszowi Ciurze, który odnośnie artykułu w biuletynie „Powiat sprząta miasto”, stwierdził, iż my się uczymy od mistrza, gdyż miasto pisało kiedyś, że „miasto finansuje powiat” a pisało wówczas, kiedy dofinansowało Straż w kwocie 20 tys.zł., zatem „Powiat sprząta miasto”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi celem ustosunkowania się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza.

 

Starosta T. Koryś stwierdził, iż jest daleki od polemiki z Panem Burmistrzem ale jednoznacznie chce podtrzymać to, co zostało napisane w mediach. Może Pan Burmistrz Czubacki nie przedstawił tak dokładnie Panom tej sprawy, to nie były „imieniny u cioci”, kiedy rozmawialiśmy na temat wsparcia inwestycji powiatowych, na terenie miasta. Chodziło o dwie inwestycje, w dwóch kolejnych latach. Pierwsza dotyczyła ul. Gawłowskiej, o czym informowałem Radnych a druga drogi Wypalenisko-Zosin. W jednym i drugim przypadku skończyło się tak, że tego dofinansowania ze strony miasta nie było. W pierwszym przypadku ze strony miasta była mowa o kwocie 50 tys.zł, ale tam nie chodziło o 50 tys.zł ale o 200 tys.zł. Odbyło się trójstronne spotkanie: moje, Burmistrza i Wójta Gm. Sochaczew i skończyło się tym, że 200 tys.zł, wyłożył Wójt gm. Sochaczew. Ten temat tak przedstawiałem i tak nadal przedstawiam, myślę, że nikt się nie wycofa z deklaracji jakie padły na tym spotkaniu. Natomiast jeśli chodzi o drogę Wypalenisko-Zosin, to również odbyło się trójstronne spotkanie, chcieliśmy włączyć do tego firmę Mars, która w pierwszej fazie deklarowała rozważenie pomocy ale Pan Burmistrz uznał, iż miasta nie stać, firma Mars również się wycofała i pozostała nam Gmina Sochaczew i na terenie tej gminy zostanie zrealizowana inwestycja.

Cieszę się z tego, że Burmistrz deklaruje i przewiduje dalszą współpracę, bo ona na niektórych płaszczyznach jest.

Jeśli zaś chodzi o udział, to Panie Burmistrzu trzy procentowy udział musi być zapisany w budżecie, natomiast konfiguracja wynosi 85% do 15%.  Te 15% może być pozyskane nie tylko z porozumień z samorządami ale również z komponentów marszałkowskich.

Odbyliśmy analizę perspektyw budżetowych, jak podejść do potrzeb inwestycyjnych, nie tylko drogowych ale również kubaturowych, z której wynika, że najwięcej potrzeb drogowych jest w centrum powiatu, ciągi drogowe są znaczące dla miasta a w ocenie punktowej wniosków miałyby one znaczenie, miałyby wysoką punktację, gdyż  spełniają postawione warunki i kryteria przez oceniających wnioski.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu, który nadmienił, iż na początku tej kadencji przyjął sobie trzy priorytety swojej działalności i one znajdują odzwierciedlenie na każdej sesji. Priorytety te to: drogi i inwestycje drogowe, kształcenie ustawiczne i szpital. Wyrażam zadowolenie, że udało mi się wywołać dyskusję dotyczącą problemu, tak bardzo istotnego dla obydwu samorządów ale może najważniejszego dla mieszkańców naszego miasta. Jako Radny reprezentujący mieszkańców miasta miałem prawo być zaniepokojony faktem, że inwestycje drogowe są realizowane we wszystkich gminach ale nie w mieście. Stąd były moje pytania i zaniepokojenie, bo jeżeli często jeżdżę ul. Gawłowską i widzę chodnik zrobiony od strony Żukowa a nie widzę go tam, gdzie jest bardzo duży ruch i dochodzi do wypadków śmiertelnych, to nie wskazując winnego zadałem pytanie Panu Staroście i otrzymałem odpowiedź. Odpowiedź ta została również zamieszczona w biuletynie Starostwa. Po dzisiejszym wystąpieniu Pana Burmistrza trochę wstąpił we mnie optymizm, ale kolejne wystąpienie Pana Starosty trochę mnie „ostudziło”. Myślę, że dzisiaj nie ma co za dużej dyskusji prowadzić, ja jako autor pytania pozwoliłem sobie zabrać głos, ale mając pewne przykre doświadczenia z pracy w samorządzie w pierwszej kadencji, kiedy były ostre i obraźliwe dyskusje chcę aby współpraca między samorządami i Radnymi była merytoryczna a nie polityczna. Tak jak mówi Pan Burmistrz i deklaruje Pan Starosta, trzeba w najbliższym czasie usiąść przy stole i wypracować wnioski do realizacji. Mieszkańcy miasta tego oczekują i o to proszę. Myślę, że tak będzie jak mówił Pan Burmistrz i Pan Starosta, aby droga Sochaczew –Zosin nie kończyła się na granicy gm. Sochaczew a chodnik przy ul. Gawłowskiej nie był tylko na terenie jednej gminy. Dojrzałych samorządowców stać na to, aby tę sytuację radykalnie zmienić. Kieruję przyjacielski apel, aby tak się stało.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a dyrektorowi szkoły za gościnę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 13 45.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 12:41:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 12:41:12
  • Liczba odsłon: 1414
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460051]

przewiń do góry