UCHWAŁA NR XI/58/2011

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 07 GRUDNIA 2011 ROKU

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art.  13  ust.  1  ustawy 
z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z  2010 r. 
Nr  102,  poz.  651  z  późn. zm.)  oraz § 13 pkt. 2 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz.820),  Rada Powiatu w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§ 1

 

 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego,  położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 10  -  jej  dotychczasowemu dzierżawcy,  na  kolejny  okres  nie  przekraczający  3  lat.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wydzierżawienie (Wynajęcie) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego, może się odbyć zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142,  poz. 1592
z późn. zm.), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz w uchwale
Nr  XXXIII/117/2009   Rady  Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz. 820  
z dnia 17 marca 2009 roku). Przepis ustawy o samorządzie powiatowym zawiera zapis,
że Zarząd Powiatu może zawrzeć z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości
w odniesieniu do tej nieruchomości umowę na okres nie dłuższy niż trzy lata, następującej
po wcześniejszej umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do trzech lat bez konieczności  stosowania procedury przetargowej jedynie po uzyskaniu zgody przez Radę Powiatu, wyrażoną w drodze uchwały.  Wyrażenie zgody obejmować będzie wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 10, stanowiącej własność  Powiatu  Sochaczewskiego  (203,15 m2 powierzchni użytkowej  budynku  oraz  819 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej). Organizacja pożytku publicznego dzięki wydzierżawieniu nieruchomości zachowa ciągłość zabiegów rehabilitacyjnych, które są prowadzone przez stowarzyszenie. Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc specjalistyczna osobom niepełnosprawnym, która prowadzona jest z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-04 09:35:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 09:35:34
  • Liczba odsłon: 1221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459924]

przewiń do góry