Protokół  Nr  III / 2011

 

 

z obrad  III  Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  18 lutego 2011 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Uchwalenie projektu uchwały w sprawie:

a)       obsadzenia mandatu radnego;

b)       zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu;

c)        zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego;

d)       uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

4.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2011 roku.

5.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2011 rok.

6.       Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2010.

7.       Dokonanie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

8.       Przedstawienie sprawozdania za rok 2010 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wnioski i oświadczenia radnych.

13.   Sprawy różne.

14.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Protokół Nr III / 2011

 

z obrad III Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

18. 02. 2011 r.  o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 18. 02. 2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 19 Radnych.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni  goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                           Mirosław Adam Orliński

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Janusz Ciura

Przewodnicząca Rady Miasta Sochaczew                                    Jolanta Gonta

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Teresinie                           Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                      Janusz Patury

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                 Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                    Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie    Maria Olędzka

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                      Joanna Kamińska

Dyrektor PUP                                                                                 Krzysztof Wasilewski

Kierownik POIK                                                                             Monika Radwańska-Komosa

p.o. Dyrektora PZE                                                                        Danuta Kozłowska

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                                                                       Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                                                                           Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki                          Marcin Podsędek

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami                     Tadeusz Wachowski

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                                     Wojciech Czubatka

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej

Redakcja Echo Powiatu

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Adama Orlińskiego, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Przewodniczącą Rady Miasta Sochaczew Jolantę Gontę, Komendanta Powiatowej Policji Janusza Patury, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Teresinie Lecha Kaźmierczaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości jak również media oraz tych, „których być może pominęłam”, stwierdziła.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 19 Radnych.

Nieobecność na Sesji usprawiedliwili: Radny Szymon Ziółkowski.

Usprawiedliwienie Radnego Sz. Ziółkowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady III sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad III Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała porządek obrad  III sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, a następnie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu:

1.      Otwarcie  obrad.

2.      Przyjęcie  porządku  obrad.

3.      Uchwalenie projektu uchwały w sprawie:

a)      obsadzenia mandatu radnego;

b)      zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu;

c)      zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego;

d)     uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

4.      Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2011 roku.

5.      Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2011 rok.

6.      Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2010.

7.      Dokonanie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

8.      Przedstawienie sprawozdania za rok 2010 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

9.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wnioski i oświadczenia radnych.

13.  Sprawy różne.

14.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Ad. pkt 3a)    Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Piotra Osieckiego wybranego do Rady Powiatu z okręgu wyborczego nr 3 z listy nr 20 KWW Sochaczewskie Forum Samorządowe zwróciła się do Komisarza Wyborczego w Płocku o wskazanie następnego kandydata do objęcia mandatu radnego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż otrzymała pismo od Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie objęcia mandatu radnego.

Następnie Przewodnicząca odczytała w/w pismo.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego działając w oparciu o art.194 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. Nr 176 z 2010r. poz.1190/ podaję poniżej informację dotyczącą kandydata do objęcia mandatu radnego: Największą kolejno liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 20 KWW Sochaczewskie Forum Samorządowe po Panu Piotrze Osieckim uzyskał Pan Dariusz Jan Dobrowolski.

Pismo Komisarza Wyborczego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Józef Chocian poinformował, iż Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                ----------------

" Wstrzymało się"                                                    ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zaproponowała następujący przebieg ślubowania: poprosiła wszystkich zebranych o powstanie a Pana Dariusza Dobrowolskiego o odczytanie tekstu ślubowania. Nadmieniła, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg’’.

 

Kandydat na radnego Dariusz Dobrowolski odczytał tekst ślubowania, które brzmi: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” i wypowiedział słowo "ślubuję" z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska pogratulowała Radnemu Dariuszowi Dobrowolskiemu  wyboru na Radnego Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 3b)    Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Józef Chocian poinformował, iż Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                ----------------

" Wstrzymało się"                                                    ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

Ad. pkt 3c)     Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi Wydziału  Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefanowi Grefkowiczowi w celu uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, iż zmiana dotyczy Rozdziału III funkcjonującej uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego. Dotychczas tytuł Rozdziału brzmiał: „sprzedaż lokali mieszkalnych” a obecnie proponuje się brzmienie: ”sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych”.

Zmiana w Rozdziale III wynika ze zmiany zapisów w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które dotychczas obejmowały tylko lokale mieszkalne a obecnie od listopada 2010 roku objęły zakresem swojego obowiązywania zasady sprzedaży budynków mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom.

Z uwagi na fakt posiadania przez Powiat Sochaczewski tego rodzaju nieruchomości, zaszła konieczność uwzględnienia zmian przepisów ustawowych w regulacjach zawartych w uchwale generalnej, określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego. Lokatorzy budynków będą mogli skorzystać z prawa pierwokupu przy wykupie tych lokali.

                       

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Bogdan Jakubowski poinformował, iż Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                ----------------

" Wstrzymało się"                                                    ---------------

Uchwała  została przyjęta przez Radę 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt 3d)    Podjęcie  uchwały  w  sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu w celu uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Sekretarz Powiatu Pani Zofia Romanowska poinformowała, iż przedstawiony Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wynika z dodania nowych zadań samorządowi powiatowemu, łączenia stanowisk oraz aktualizacji zadań tej jednostki. Ostatnie zmiany miały miejsce w 2007 roku.

Proponowane zmiany dotyczą wykreślenia zapisu: obsługi paszportowej, której od 2009 roku powiat nie realizuje, zmianie pojęcia „pobór” na „kwalifikacja”, wykreślenia pojęcia „Powiatowy

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” ze względu na likwidację od 2011 roku wszystkich funduszy celowych.

Dodane zostały nowe zadania np. usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

Ostatnia zmiana to połączenie stanowisk: specjalisty ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami z pionem ochrony. Proponowane jest utworzenie wydziału o nazwie Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obronności.

Celem  ułatwienia  korzystania  z  regulaminu  organizacyjnego,  po  zmianach,  zasadnym  było  zaproponowanie  radzie  powiatu  do  uchwalenia  nowego  regulaminu  w  całości,  a  nie  tylko  zmian  do  już  funkcjonującego regulaminu. Stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym regulamin organizacyjny uchwala Rada na wniosek Zarządu Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Józef Chocian poinformował, iż Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny J.Chocian poprosił, aby na następnej sesji przedstawiono strukturę organizacyjną Starostwa. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.      

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                ----------------

" Wstrzymało się"                                                       1 Radny

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” przy braku głosów  „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

Ad. pkt 4)      Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2011 roku

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zaproponowała, aby nie odczytywać  projektu Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2011 roku i stwierdziła, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu  to przejdzie do dalszego procedowania.

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż przedstawiony Harmonogramu zawiera  zadania wynikające z zadań okresowych samorządu powiatowego a także cztery debaty problemowe dotyczące: służby zdrowia, oświaty, zapobiegania przestępczości oraz ochrony zabezpieczenia obywateli jak również funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg.

Harmonogram ten w ciągu roku będzie mógł ulec zmianie w miarę potrzeb stawianych przed samorządem powiatowym.

Projekt  Harmonogramu został uzgodniony z Prezydium Rady, dyskutowaliśmy ze Starostami i żadna Komisja ani Wydział nie wniosły propozycji do powyższego Harmonogramu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie powyższego Harmonogramu.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Józef Chocian poinformował, iż Komisja zaopiniowała powyższy Harmonogram pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.                  

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2011 roku poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                ----------------

" Wstrzymało się"                                                    ---------------

Harmonogram pracy Rady Powiatu w 2011 roku  został przyjęty przez Radę 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Harmonogram w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Ad. pkt 5)      Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2011 rok

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zaproponowała, aby nie odczytywać  rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2011 rok i stwierdziła, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu  to przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii komisji odnośnie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2011 rok.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Józef Chocian poinformował, iż Komisja zaopiniowała roczny planu kontroli na 2011 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie i plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu,  pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż Rada zatwierdza powyższe plany i nie może zgłaszać do nich zmian. Jeśli zaszłaby taka sytuacja, że któryś z planów nie zostałby zatwierdzony musiałby on wrócić pod obrady danej Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.                  

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2011 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       20 Radnych

" Przeciw"                                                                ----------------

" Wstrzymało się"                                                    ---------------

Roczny planu kontroli na 2011 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty przez Radę 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Roczny plan kontroli  w załączeniu – Załącznik Nr 10.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pedziejewska zaproponowała Radzie, aby zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2011 zostało dokonane w czasie jednego głosowania. Nadmieniła, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu, przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.                  

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2011 rok następujących Komisji:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2011 rok zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2011 rok w załączeniu – Załączniki od Nr 11 – do Nr 17.

 

 

 

 

Ad. pkt 8.       Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2010

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu za rok ubiegły. Takie sprawozdanie otrzymali Radni na piśmie.

Przewodnicząca poprosiła zatem o przybliżenie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Sochaczewskiego za poprzedni rok p. T. Wachowskiego Głównego Specjalistę ds. współpracy z zespolonymi służbami.

Pan T. Wachowski Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym Pan Starosta w ramach sprawowanego nadzoru nad zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami przedstawia sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu.

 

Zadania Komisji głównie sprowadzają się do zakresu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, przygotowania programów dotyczących tych spraw oraz nadzorowania realizacji zadań przez zespolone służby.

 

Sprawozdanie podzielone jest na 2 działy.

W pierwszym dziale jest dokonana ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ocena ta została opracowana na podstawie informacji, które przedstawiły inspekcje, służby i straż pożarna naszego powiatu.

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami Pan Wachowski omówił  przedstawione w sprawozdaniu informacje:

- Informacje Komendanta Powiatowej Policji w tym:

 - zestawienie w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego- zestawienie liczbowe wybranych kategorii przestępstw w 2010 roku.

 - informacje w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- informacje o prowadzeniu działań profilaktycznych.

- informacje o udziale w działaniach powodziowych na terenie gm. Iłów, Młodzieszyn i Brochów.

 

Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie.

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

W drugiej części została dokonana ocena realizacji rocznego planu komisji. Opisane zostały te zadania, które zrealizowała Komisja. Między innymi Komisja dokonała:

 

Zgodnie z przyjętymi w miesiącu styczniu „Planem pracy Komisji Bezpieczeństwa                         i Porządku na 2010 r.”, przewidziano odbycie 6 posiedzeń „Komisji”, które obejmowały tematy:

-          przyjęcia rocznego planu pracy Komisji na 2010r. oraz przyjęcia sprawozdania  z działalności w 2009r.,

-          ocenę przygotowania Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego do zwalczania powodzi,

-          ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2009 na terenie powiatu,

-          informacji dotyczącej zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w ramach realizacji programu „Bezpieczny Powiat Sochaczewski na lata 2007-2010”

-          ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do okresu zimowego,

-          opracowania wytycznych do kierunków i planów działania powiatowych służb, inspekcji straży  na 2010 rok, oraz przygotowania opinii do projektu budżetu powiatu w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Pan T. Wachowski na zakończenie stwierdził, iż jeśli mają Państwo Radni pytania do przedstawionego sprawozdania, to b. proszę. Na sali są Komendanci i Kierownicy wszystkich służb i zapewne również udzielą odpowiedzi.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Tadeusz Przywoźny poinformował, iż Komisja odnośnie Sprawozdania wyraziła opinie pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.                  

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2010 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2010 zostało przyjęte przez Radę Powiatu 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2010 w załączeniu – Załącznik Nr 18.

Ad. pkt 8.       Dokonanie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa                         i Porządku

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała treść pisma, które skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu, Pan Starosta Sochaczewski.

Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz w związku z upływem kadencji „Komisji bezpieczeństwa i porządku” występuje potrzeba powołania nowego jej składu.

Informując o powyższym uprzejmie proszę Panią Przewodniczącą o delegowanie dwóch członków Rady Powiatu do składu „Komisji”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi o przybliżenie propozycji zawartej w piśmie.

Starosta T. Koryś poinformował, iż w związku z tym, że poprzedni Radni wraz z zakończeniem ubiegłej kadencji Rady Powiatu przestali funkcjonować w pracach „Komisji” zachodzi potrzeba wytypowania dwóch Radnych, obecnej Rady Powiatu. Komisja ta składa się z przedstawicieli, policji, powiatowej straży pożarnej, sanepidu i nadzoru budowlanego oraz z dwóch osób wytypowanych przez Radę Powiatu. Dobrym obyczajem tej Komisji jest zapraszanie na swe posiedzenia członków stałej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu.

Następnie Pan Starosta poprosił o wytypowanie dwóch osób.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska w imieniu Prezydium Rady zaproponowała do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Przewodniczącego stałej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu p. Tadeusza Przywoźnego i członka tej Komisji p. Ryszarda Ambroziaka.

Radna Beata Fastyn zgłosiła kandydaturę radnej Anny Ulickiej, również członka stałej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu. Nadmieniła, iż radna A.Ulicka interesuje się tymi zagadnieniami, co udowodniła pojawiając się na uroczystości dotyczącej  Komisji.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnego T. Przywoźnego, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny T. Przywoźny wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnego R. Ambroziaka, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny R. Ambroziak wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radną A.Ulicką, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radna A.Ulicka wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała Radcę Prawnego p. G. Błaszczyk, czy wybór powinien odbyć się w głosowaniu tajnym czy jawnym.

Radca Prawny p. Grażyna Błaszczyk odpowiedziała, iż tego wyboru należy dokonać podczas głosowania jawnego. Jeśli zgłoszono więcej osób niż jest to przewidywane, to należy przeprowadzić głosowanie, a ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów przechodzą do tej Komisji.

 

Głos zabrał Radny R. Ambroziak i poinformował, iż rezygnuje z kandydowania do powyższej Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wybór kandydatur w osobach p. T. Przywoźnego i p. A.Ulickiej, jako przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                   1 Radny

 

Rada Powiatu dokonała wyboru swoich przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku w osobach p. Tadeusza Przywoźnego i p. Anny Ulickiej w głosowaniu: „za” głosowało 19 Radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, głosów ”przeciwnych” nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 9.       Przedstawienie sprawozdania za rok 2010 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela, Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie za rok 2010 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

Następnie Przewodnicząca udzielił głosu p.o.dyrektora PZE p. Danucie Kozłowskiej, aby w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła sprawozdanie Radzie.

 

P.o. p. D. Kozłowska poinformowała, iż przepisy ustawy - Karta Nauczyciela zobowiązują organ prowadzący do przeprowadzenia analizy poniesionych i wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli. W skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzi wynagrodzenie zasadnicze i dodatki tj.

za wysługę lat, funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz nagrody. Średnioroczne wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnięte przez nauczycieli w naszym powiecie nie może być mniejsze, niż 100% wynagrodzenia dla nauczyciela stażysty, 111% nauczyciela kontraktowego dla nauczycieli kontraktowych, 144% dla nauczyciela mianowanego i 184% dla nauczyciela dyplomowanego. To wynagrodzenie jest określane corocznie w ustawie budżetowej. Organ prowadzący szkołę w drodze regulaminu określa również wysokość stałych dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego oraz za warunki pracy. Po przeprowadzeniu analizy wynagrodzenia przedstawiają się następująco:

-  dla nauczyciela stażysty przy przeciętnym wynagrodzeniu za 2010 rok wynagrodzenie wynosi 2.340,11zł, u nas osiągnęliśmy 2.580,43zł, uzyskana nadwyżka wynosi 240,32zł.

- dla nauczyciela kontraktowego wynagrodzenie przeciętne, to kwota 2.597,52zł w naszym powiecie osiągnęliśmy kwotę 3.120,44zł i uzyskaliśmy nadwyżkę 522,92zł na etat przeliczeniowy.

- dla nauczyciela mianowanego wynagrodzenie przeciętne, to kwota 3.369,75zł, u nas osiągnęliśmy wskaźnik 3.794,04zł, zatem różnica nadwyżki wynosi 424.29zł.

- przeciętne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 4.305,80zł, w naszym powiecie osiągnęliśmy  kwotę  4.881,67zł a uzyskana nadwyżka wynosi 575,87zł.

Z tych wskaźników wynika, że regulamin wynagradzania nauczycieli funkcjonuje w naszym powiecie dobrze, ponieważ pozwala osiągać wskaźniki założone w Karcie Nauczyciela.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T.Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym szczegółowo analizowała omówione przez Panią dyrektor sprawozdanie. Przyjęcie tego sprawozdania jest formalnością, ponieważ oprócz tabel płac, jakie mają nauczyciele jest jeszcze średnia wynagrodzeń, w którą wchodzą wymienione dodatki.  W naszym powiecie jest to b. dobrze czynione, dodatki i poszczególne funkcje są przydzielane właściwie a dobra polityka dyrektorów szkół spowodowała, iż mamy przekroczenia w wynagrodzeniach i nie musimy płacić nauczycielom wyrównań. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Obrady opuścił Wiceprzewodniczący Rady J. A. Łopata. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie sprawozdania za rok 2010 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 --------------

 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie za rok 2010 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w następującym głosowaniu: „za” głosowało 19 Radnych, głosów ”przeciwnych” i „wstrzymujących  się” nie stwierdzono.

Sprawozdanie za rok 2010 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w załączeniu – Załącznik Nr 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 20.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Następnie Starosta w uzupełnieniu pkt 14 Informacji poinformował, iż na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji został zatwierdzony przez Zarząd, po wcześniej ogłoszonym na to stanowisko konkursie nowy dyrektor. Dyrektorem PZE będzie Pan Bogusław Bęzel.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H.Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami,

 jako  Przewodnicząca Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczyła w:

- XIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej im. H.Orzeszka,

- podsumowaniu działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,

- pożegnaniu Komendanta Policji p. Dariusza Sipaka i powitaniu nowego Komendanta Janusza Patury,

-  naradzie Wojewody Mazowieckiego wraz z Panem Starostą dotyczącej ratownictwa medycznego,

-  zakończeniu rozgrywek Sochaczewskiej Halowej Ligii Piłki Nożnej w MOSiR w Sochaczewie.

 

Wiceprzewodnicząca J. Popiołek uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej im. Henryka Orzeszka.

 

Wiceprzewodniczący J. A. Łopata uczestniczył w:

-  Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie,

- Mistrzostwach Mazowsza w Łucznictwie w Teresinie.

 

Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i powiatu sochaczewskiego 2010 roku.

- prośba UKS „Orkan-Judo” Sochaczew dotycząca wsparcia finansowego imprezy. Prośba ta została przekazana do Zarządu Powiatu do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

- pismo Rady Sołeckiej wsi Jeżówka z dnia 17.01.2011r. w sprawie drogi powiatowej we wsi Jeżówka. Przewodnicząca odczytała treść pisma – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 21.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.                                                                     

 

Ad. pkt 11.                Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrała Radna Beata Fastyn i zapytała, kiedy otrzyma odpowiedź na piśmie na jej zapytanie, które złożyła na sesji w dniu 28.12.2010r. Prośba dotyczyła udzielenia na piśmie informacji odnośnie Pana Wicestarosty tj. przedstawienia jego dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wykształcenia i zakresu kompetencji. Radna nadmieniła, iż w „Regulaminie”, nad którym dziś głosowaliśmy nie było również schematu organizacyjnego, zatem proszę o podanie tych informacji w formie pisemnej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż starostowie i członkowie Zarządu Powiatu przedstawiali się osobiście na poprzedniej sesji i zapytała Radną B. Fastyn, czy  życzy sobie tej informacji na piśmie.

 

Radna B. Fastyn potwierdziła swoją prośbę.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 12.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Radna B. Fastyn postawiła wniosek dotyczący funkcjonowania Urzędu Starostwa Powiatowego. Radna nadmieniła, iż obecnie b. często w samorządach na terenie całego kraju wchodzą w życie dobre praktyki, takie jak umożliwienie osobom pracującym, często poza miejscem swojego zamieszkania, korzystania z Urzędu w niekonwencjonalnych godzinach. W związku z tym Radna   zaproponowała wniosek, aby jeden dzień w tygodniu pracy Urzędu, był bardziej otwarty np. aby w poniedziałek Urząd był otwarty w godzinach od 1200  do 2000.

Radna w uzasadnieniu wniosku nadmieniła, iż taka praca Urzędu pozwoli na załatwienie spraw tym, którzy wracają z pracy o godz. 1900 , jak również nie będą oni musieli brać dnia wolnego aby załatwić swoje sprawy urzędowe.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski stawiając wniosek dotyczący pracy różnych komisji, które są powoływane przez Zarząd Powiatu do wyłaniania personalnych kandydatur czy też rozstrzygania np. procedur konkursowych dla organizacji pozarządowych. Wzorem innych samorządów bardzo dobrym byłoby włączenie do prac takich komisji, przedstawicieli Rady Powiatu tzn. przewodniczących bądź członków komisji. Tego typu, dobre wzorce funkcjonują w innych samorządach i myślę, że u nas nie jest to kwestia dobrej woli,  ale nieutrwalonego dotychczas dobrego zwyczaju.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 13.                Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy.

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poinformowała, iż w trakcie sesji wpłynęło do Przewodniczącej pismo Radnych, którzy utworzyli Klub Radnych Sochaczewskie Forum Samorządowe, i odczytała jego  treść: Zgodnie z § 50 Statutu Powiatu Sochaczewskiego radni: Andrzej Grabarek, Dariusz Dobrowolski, Józef Chocian tworzą Klub radnych Sochaczewskie Forum samorządowe. Przewodniczącym klubu jest radny Andrzej Grabarek. Podpisy członków klubu. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 22.

 

Głosów nie zgłoszono.

 


Ad. pkt 14.     Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad III Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady III Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1315.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zaprosiła wszystkich na kolejne IV obrady Sesji Budżetowej, które odbędą się zgodnie z planem w 15 minut po zakończeniu III sesji. Zatem Przewodnicząca zaprosiła na godz. 1330.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 13:57:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 13:57:54
  • Liczba odsłon: 1327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460578]

przewiń do góry