Uchwała Nr XXXIII/121/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym               (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża się zgodę na realizację projektu „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) i służącego podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, zwanego dalej „projektem”.

2.      Wartość projektu wynosi: 609 534,82 zł.

3.      Na realizację projektu Powiat Sochaczewski przeznaczy kwotę w wysokości: 78 124,55 zł. stanowiącą jego wkład własny.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W wyniku procedury konkursowej naboru wniosków w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mających na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, projekt               pn.: „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy” (przygotowany przez Powiatowy Zespół Edukacji), został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Powyższa lista została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z proponowaną kwotą dofinansowania w wysokości 531 410,27 zł.

Powyższy projekt skierowany jest do 1600 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w szczególności do osób                           z problemami w nauce, wymagających wzmocnienia w przygotowaniu do przyszłego zatrudnienia oraz w funkcjonowaniu w grupie społecznej. Celami projektu są: podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnej                              z j. angielskiego, matematyki i przedmiotów zawodowych, podniesienie jakości nauczania poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w celu rozwijania umiejętności interpersonalnych, kształcenia zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, adaptacja w środowisku szkolnym oraz wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe                             w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Jednym z warunków niezbędnych na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest złożenie uchwały organu prowadzącego wyrażającej zgodę na realizację projektu wraz z oświadczeniem o wniesieniu określonego wkładu własnego. Wkład własny wymagany we współfinansowaniu projektu wynosi 78 124,55 zł.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-13 11:11:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 11:11:43
  • Liczba odsłon: 1443
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460383]

przewiń do góry