UCHWAŁA Nr XXXV/132/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 31 marca 2009 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego

i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U.            z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy            z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)                        Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,               a także kryteria i tryb przyznawania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania                      i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym                         Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 lutego 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Uwarunkowania prawne

Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Zostały spełnione niezbędne wymogi do podjęcie powyższego regulaminu:

1)      Zgodnie z Art. 30 ust. 6 pkt 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wysokość dodatków określonych w powyższym regulaminie wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia kształtują średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powyżej średnich wymaganych ustawowo, które w roku 2009 wyniosą odpowiednio:

 

Wyszczególnienie

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Przeciętne wynagrodzenie określone w ustawie KN

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

2 214

2 457

3 188

4 074

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia po skalkulowaniu

centralnie ustalonych składników wynagrodzenia

1998

2174

2767

3458

Wysokość dodatków skalkulowanych na szczeblu lokalnym

822

614

786

1 033

Łączne średnie wynagrodzenie nauczycieli

2 820

2 788

3 553

4 491

RÓŻNICA

606

331

365

417

2)        Zgodnie z Art. 30 ust. 6a regulamin został poddany procedurze uzgodnieniowej ze związkami zrzeszającymi nauczycieli. Odbyły się trzy spotkania negocjacyjne w dniach: 19 lutego  oraz 4 i 11 marca 2009 r. w wyniku, których związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność” im. Ks. Jerzego Popiełuszki i Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” uznały treść załączonego regulaminu za uzgodniony i podpisały protokół uzgodnień z dnia 11 marca 2009 r.

 

Podmioty, na które oddziałuje regulacja

Proponowany projekt regulaminu ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz domu dziecka prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały NrXXXV/132/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 31 marca 2009 r.

 

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:               za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

§ 1

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)        szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę albo zespół szkół                                          lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski,

2)        dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,  o której mowa w pkt 1,

3)        roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku             do dnia 31 sierpnia roku następnego,

4)        klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5)        uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

6)        tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy                 obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela i w przepisach wykonawczych,

7)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

8)        rozporządzeniu - należy przez to rozumieć  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                       i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

9)        kwocie bazowej – należy przez to rozumieć kwotę bazową określaną dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

 

Dodatek za wysługę lat

§ 2

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości i na zasadach określonych                            w ustawie i rozporządzeniu.

Dodatek motywacyjny

§ 3

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a)      uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy                 nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami                       w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b)      umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy                                         z ich rodzicami,

c)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie       na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,                              dodatkowym zadaniem lub zajęciem:

a)      systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)      podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)     dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub                                     innych urządzeń szkolnych,

e)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)       rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g)      przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty                                        Nauczyciela:

a)      udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)      udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)      opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi                     działającymi na terenie szkoły,

d)     prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach                      wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, głównie zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz administrowanie szkolnymi pracowniami internetowymi.

3.    Ponadto przy ustaleniu dodatku motywacyjnego dyrektorowi uwzględnia się właściwą realizację zadań w zakresie:

1)   polityki samorządu terytorialnego:

a)      współpraca z organem prowadzącym, terminowe wykonywanie zadań, racjonalnie                        prowadzona gospodarka środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

b)      umiejętność dostosowania zarządzeń wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, prawidłowe prowadzenie kancelarii i dokumentacji szkoły,

c)      współpraca ze środowiskiem lokalnym,

2)        kierowania szkołą jako zakładem pracy:

a)      prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,

b)      tworzenie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy,

c)      zapewnienie warunków BHP.

3)        organizowania działalności dydaktyczno-wychowawczej:

a)        tworzenie optymalnych warunków do realizacji działań edukacyjnych,

b)        podejmowanie działań innowacyjnych dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły.

 

§ 4

1.      Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynoszą 3 % środków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

2.      Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być niższy niż 5 %, a nie wyższy niż 20 %                   jego wynagrodzenia zasadniczego.

3.      Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być niższy niż 5 % i nie wyższy niż 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

4.      Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy          niż jeden rok szkolny.

5.      Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor szkoły, a w stosunku                      do dyrektora Zarząd Powiatu w granicach środków przyznanych uchwałą budżetową.

 

Dodatek funkcyjny

§ 5

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny            w wysokości określonej w poniższej tabeli:

 

Stanowisko

Wysokość  dodatku funkcyjnego                      (% kwoty bazowej)

od

do

1)      dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej :

         -    do 8 oddziałów

         -    od 9 do 16 oddziałów

         -    17 i więcej oddziałów

2)      wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

3)      kierownik praktycznej nauki zawodu

4)      dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

5)      wicedyrektor w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

6)      dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

7)      wicedyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej

 

15

20

30

15

10

20

15

20

15

 

 30

35

60

30

20

35

30

35

30

 

2. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres jednego roku szkolnego.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1)      dla dyrektora - Zarząd Powiatu, a

2)      dla innych stanowisk kierowniczych, wyszczególnionych w tabeli stawek dodatków                         funkcyjnych dyrektor szkoły w granicach posiadanych środków na wynagrodzenia.                 

 

 

§ 6

1.   Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań :

1)        wychowawstwa klasy – w wysokości 5 % kwoty bazowej miesięcznie,

2)        opiekuna stażu – w wysokości 2 % kwoty bazowej miesięcznie za każdego nauczyciela powierzonego opiece,

3)        doradcy metodycznego, zatrudnionego z obniżonym  o 1/3 etatu tygodniowym  obowiązkowym wymiarem godzin dydaktycznych - w wysokości  14,5 % kwoty bazowej miesięcznie

2.    Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) przyznaje dyrektor szkoły na okres            jednego roku szkolnego.

§ 7

Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku,              o którym mowa w § 6.

Dodatek za warunki pracy

 

§ 8

1.        Nauczycielom przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w § 8 i 9 rozporządzenia.

2.        Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy:

1)        prowadzenie praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych w terenie               z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa – w wysokości              4,6 % wynagrodzenia zasadniczego,

2)        badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej                                    z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych – w wysokości  10,0 % wynagrodzenia zasadniczego,

3)        prowadzenie zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych –                   w wysokości  20,0 %  wynagrodzenia zasadniczego,

4)        prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych,  młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego                  do kształcenia specjalnego i w klasach łączonych w szkołach podstawowych –                             w wysokości 16,7 %  wynagrodzenia  zasadniczego,

5)        prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy zawodowej – w wysokości 25,3 % wynagrodzenia zasadniczego,

6)        prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim– w wysokości 25,3 %  wynagrodzenia zasadniczego,

7)        prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.                         w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności   oraz co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, pod warunkiem że zajęcia z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę – w wysokości 25,3 %  wynagrodzenia zasadniczego,

8)        prowadzenie zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub               na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (w tym internatach) –                  w wysokości  34,3 %  wynagrodzenia zasadniczego.

 

Warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe                                          i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 9

1.     Dla celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ustala się:

1)        bazowy wymiar godzin, za który przyjmuje się tygodniowy wymiar godzin zajęć
w rozumieniu art. 42 ust. 3 ustawy, według którego nauczyciel realizuje najwięcej zajęć              w odniesieniu do ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru,

2)        dzienną normę godzin nauczyciela, dzieląc jego bazowy wymiar godzin przez liczbę dni              w tygodniu, w których ustalono dla niego zajęcia w rozkładzie zajęć szkoły,

3)        normatywną liczbę godzin nauczyciela w okresie rozliczeniowym, mnożąc dzienną normę godzin nauczyciela przez liczbę dni tego okresu, w których nauczycielowi ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć szkoły, pomniejszoną o dni usprawiedliwionej nieobecności oraz dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od nauki w szkole.

2.    Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, należy każdą jego godzinę przeliczać na godziny bazowego wymiaru godzin za pomocą przelicznika wyznaczonego przez podzielenie jego bazowego wymiaru godzin przez odpowiedni obowiązkowy wymiar godzin realizowanych zajęć.

3.    Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak, jak w wypadku stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a ustawy, z tą różnicą, że do obliczeń przyjmujemy stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe warunki pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdrowia, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach.

4.    Liczbę godzin ponadwymiarowych w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od liczby                             faktycznie przepracowanych w tym okresie godzin normatywną liczbę godzin za ten okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona wartość jest ujemna.

 

 

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

 

§ 10

 1. W budżecie powiatu sochaczewskiego tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli              w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
 2. Środki w wysokości 20% utworzonego funduszu na nagrody dla nauczycieli przeznacza się                na nagrody Starosty Sochaczewskiego przyznawane dyrektorom i nauczycielom szkół, a 80% środków tego funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół.
 3. Wysokość nagrody  Starosty Sochaczewskiego nie może przekroczyć 75% kwoty bazowej.
 4. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może przekroczyć 55% kwoty bazowej.

 

§ 11

Nagroda Starosty Sochaczewskiego może być przyznana nauczycielowi, który przepracował                     w szkole co najmniej rok oraz spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1.   W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

1)         osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,                        przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

2)         podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania                       i  wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

3)         osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału           w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

4)         posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

5)         prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez: organizowanie                      wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

6)         organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

7)         osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

 

2.   W zakresie pracy opiekuńczej:

1)        zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

2)        prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

3)        organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policji,    organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania                       przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

4)        organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,

3.   W zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły lub placówki:

1)        przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły,

2)        właściwie współpracuje z samorządem terytorialnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców;

3)        pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły

4)        prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny

5)        bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

6)        udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

§ 12

1.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Sochaczewskiego może wystąpić dyrektor szkoły.

2.      Nagroda Starosty Sochaczewskiego może być przyznana z własnej inicjatywy starosty.

3.      Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego regulaminu.

4.      O przyznaniu nagród dyrektorom i nauczycielom szkół decyduje Starosta.

 

§ 13

1.         Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole                         co  najmniej rok oraz spełnia co najmniej 3 kryteria z określonych w § 11.

2.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców lub organizacja związkowa działająca w szkole.

3.      Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

4.      Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy.

§ 14

1.         Nagrody Starosty Sochaczewskiego i dyrektora szkoły przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie.

2.         Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych.

 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

 

§ 15

1.      Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w:

1)        Zespole Szkół  im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie,

2)        Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza                        Kutrzeby  w Załuskowie

3)        Domu Dziecka w Giżycach

          i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.      Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób                          w rodzinie uprawnionego nauczyciela , wynosi  miesięcznie :

1)        przy jednej osobie w rodzinie -  2,2 % kwoty bazowej,

2)        przy dwóch osobach w rodzinie -  3,0 % kwoty bazowej,

3)        przy trzech osobach w rodzinie -   3,7 % kwoty bazowej,

4)        przy czterech i więcej osobach w rodzinie -  4,5 % kwoty bazowej.

3.     Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie                    z nim zamieszkujących:

1)        małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,

2)        rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3)        pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4)        pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5)        dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4.         Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej
w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5.         Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Zarząd Powiatu.

6.         Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1)    niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2)    od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7.         Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:

1)        nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)        pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)        odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,                           na który umowa ta była zawarta,

4)        korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 16

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

1)        dodatkowego wynagrodzenia  za pracę w porze nocnej,

2)        nagród jubileuszowych,

3)        dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

4)        zasiłku na zagospodarowanie,

5)        odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

6)        odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę

 

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela.


 

 

Załącznik do Regulaminu

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

Wniosek o przyznanie nagrody

Starosty Sochaczewskiego/dyrektora szkoły

 

Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................

Miejsce pracy: .......................................................................................................................................

Stanowisko (przedmiot nauczany): .........................................................................................................

Staż pracy: ...................  Stopień awansu zawodowego: ........................................................................

Aktualna ocena pracy: .................................................... Data ostatniej oceny: ....................................

Uzasadnienie zgodne z § 11 Regulaminu:

1.         ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.         ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3.         ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

4.         ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5.         ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

 

 

 

………………………..………………………..   

Podpis osoby reprezentującego wnioskodawcę       

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:29:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:29:10
 • Liczba odsłon: 1661
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459411]

przewiń do góry