Uchwała Nr VIII/44/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.  zm.), art. 5 ust. 5 i ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.) oraz uchwały Nr XII/46/11 Rady Gminy w Rybnie z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego, Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,              co następuje:

 

§ 1

 

1.      Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sochaczewie do zawarcia porozumienia z Gminą Rybno w sprawie założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego, którego założenie i prowadzenie należy do zadań własnych gminy.

2.      Oddział przedszkolny specjalny, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „oddziałem przedszkolnym”, będzie założony i prowadzony przez Powiat Sochaczewski w Szkole Podstawowej Specjalnej w Erminowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego określi  porozumienie  zawarte pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Rybno.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego.

 

 

Powiat Sochaczewski jest organem założycielskim dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. W skład tego zespołu wchodzi również Szkoła Podstawowa Specjalna w Erminowie. Powiat Sochaczewski biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców powiatu podjął działania w kwestii utworzenia w tej szkole oddziału przedszkolnego specjalnego. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i przedszkoli specjalnych należy do zadań własnych gminy. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie w piśmie znak DZSE-2-JW.-044-3/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. wyraziło stanowisko, iż założenie i prowadzenie przez powiat oddziału przedszkolnego specjalnego w szkole podstawowej specjalnej jest możliwe po zawarciu – na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty – porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu placówki jest zadaniem własnym (gminą). Zdaniem Ministerstwa ta zasada /regulacja/ dotyczy również przedszkoli. Podobne stanowisko zawarte jest pośrednio w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt I OSK 1140/09 z dnia 21 stycznia 2010 r.

W tym stanie formalno – prawnym sprawy dla założenia i prowadzenia przez Powiat Sochaczewski w Szkole Podstawowej Specjalnej w Erminowie oddziału przedszkolnego specjalnego wymagane jest zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Rybno a Powiatem Sochaczewskim.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-12 13:18:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-12 13:18:32
  • Liczba odsłon: 1398
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460386]

przewiń do góry