Uchwała Nr XLI/153/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 25 września 2009r.

 

w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski                  oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu

 

            Działając na podstawie art. 12, pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1,  pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku            Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 2, pkt 2 i art. 9, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca                 1995 roku o obligacjach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm. )

Rada Powiatu w Sochaczewie ustala co następuje:

 

§ 1

1.      Powiat Sochaczewski wyemituje 5297 (słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.297.000 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

2.      Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3.      Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez proponowane nabycie zgodnie  z art. 9, pkt 3 ustawy o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia          do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.

4.      Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.

5.      Emitowane obligacje nie mają formy dokumentu.

 

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.:

„Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla DPS w Młodzieszynie” - 2.262.057 zł.                

„Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych                           w Erminowie” - 3.034.943 zł.

§ 3

1.      Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

a)      Seria A09 o wartości 500.000zł,

b)      Seria B09 o wartości 450.000zł,

c)      Seria C09 o wartości 450.000zł,

d)     Seria D09 o wartości 450.000zł,

e)      Seria E09 o wartości 450.000zł,

f)       Seria F09 o wartości 1.500.000zł,

g)      Seria G09 o wartości 1.497.000zł

2.      Emisja obligacji serii A09, B09, C09, D09, E09, F09, G09 zostanie przeprowadzona  w 2009r.

3.      Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.      Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Sochaczewskiego.

§ 4

1.      Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a)      3 lat od daty emisji dla obligacji serii A09,

b)      4 lat od daty emisji dla obligacji serii B09,

c)      5 lat od daty emisji dla obligacji serii C09,

d)     6 lat od daty emisji dla obligacji serii D09,

e)      7 lat od daty emisji dla obligacji serii E09,

f)       8 lat od daty emisji dla obligacji serii F09,

g)      9 lat od daty emisji dla obligacji serii G09.

2.      Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.      Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4.      Dopuszcza się możliwość nabycia przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

 

§ 5

1.      Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększone o marżę dla inwestorów.

3.      Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.      Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę                lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.      Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

6.      Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w  wyniku negocjacji z Bankiem.

 

 

 

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte                        z dochodów  Powiatu Sochaczewskiego pochodzących z udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych                         oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

 

§ 7

1.       Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2.       Upoważnia się również Zarząd Powiatu, aby czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłaty oprocentowania zostały powierzone              w drodze umowy Bankowi.

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-23 12:31:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-23 12:31:15
  • Liczba odsłon: 1358
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441696]

przewiń do góry