Protokół Nr L/ 2010

 

 

z obrad L Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 1300

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      XLVIII sesji;

b)     XLIX sesji;

4.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

b)     zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;

c)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2009r. – 31.12.2009r.;

d)     przekształcenia  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie;

e)       zmiany uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie;

f)       zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr L / 2010

 

z obrad L Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 18.06.2010r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

              W posiedzeniu L Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 18. 06. 2010r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 19 Radnych.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny Tadeusz Głuchowski i Radny Jan Aleksander Łopata.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                         Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                 Piotr Osiecki

Wójt Gminy Iłów                                                                                  Roman Kujawa

Sekretarz  Starostwa                                                                            Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                           Teresa Pawelak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                      Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                          Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                    Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie  Dorota Klawenek

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie         Maria Olędzka

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                           Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                            w/z A. Szymańska

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                         Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                         Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                             Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

I Gospodarki Nieruchomościami                                                        Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                  Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                 Zbigniew Madej

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                      Waldemar Orliński

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                        Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad L Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady L Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Wójta Gminy Iłów Romana Kujawę, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i  jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości a także media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 19 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 19 Radnych.

 

Nieobecność swą usprawiedliwili: Radny Tadeusz Głuchowski i Radny Jan Łopata.

Usprawiedliwienie Radnego Tadeusza Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Jana Łopaty w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu, a zatem obrady L sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                        Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  L Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  L sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad L Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:

a)      XLVIII sesji;

b)      XLIX sesji;

 1. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

b)      zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;

c)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2009r. – 31.12.2009r.;

d)     przekształcenia  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej „Szpitala  Powiatowego”  w  Sochaczewie;

e)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie;

f)       zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3a)           Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad pkt 3b)           Przyjęcie protokołu z XLIX sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XLIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Ad. pkt 4.            Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację na temat działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Obecnie tę informację przybliży dyrektor szpitala Franciszek Pasiak.

 

Informacja o działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi szpitala Panu dr Franciszkowi Pasiakowi w celu przybliżenia informacji.

 

Dyrektor szpitala dr Franciszek Pasiak przedstawił i omówił poszczególne zagadnienia zawarte w informacji w tym:

- zadania ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

- wykaz oddziałów szpitalnych.

- wykaz poradni specjalistycznych.

- wykaz gabinetów diagnostycznych.

- laboratorium analityczne.

- bloki operacyjne.

·         Przedstawił prezentację multimedialną i omówił:

- infrastrukturę ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

- zasoby kadrowe na przestrzeni lat 2007-2009,

- realizację zadań w latach 2007-2009 w tym ilość udzielanych świadczeń, porad i badań    diagnostycznych.

- wskaźnik wykorzystania łóżek szpitalnych w latach 2007-2009 i koszty leczenia w oddziałach szpitalnych z uwzględnieniem kosztów dobowego utrzymania łóżka, koszt jednego leczonego pacjenta oraz koszt rzeczywisty wytworzenia 1 pkt.

-  zakres świadczeń medycznych i koszt rzeczywisty wytworzenia 1 pkt.

·         Odniósł się również do finansowania  szpitala w tym do jego utrzymania. Nadmienił, iż rok 2009 zamknął się pewnym zyskiem dla szpitala.

Pan dyrektor wyraził słowa uznania dla pracy lekarzy - Artura Papierowskiego i Wojciecha Zbytniewskiego, którzy są również Radnymi Rady Powiatu w Sochaczewie.

Pan dyrektor wyraził zadowolenie ze współpracy z Radą Powiatu w Sochaczewie i Starostwem oraz Radą Społeczną ZOZ „Szpitala Powiatowego” pod przewodnictwem Wicestarosty Piotra Osieckiego.

Odnośnie przyszłej działalności szpitala stwierdził, iż sytuacja szpitala na rok przyszły jest niewiadoma, gdyż kończy się kontrakt z NFZ i będzie konkurs ofert. Do tego konkursu przystąpią również podmioty niepubliczne, które na takich samych prawach będą się ubiegać o kontrakt. Patrząc na tę sytuację uważam, że wzrosną wymogi i będą one trudne do spełnienia, a robi się tak aby była „wymówka”. Już obecnie są stawiane wymogi odnośnie kadry i są one trudne do spełnienia.

Sytuacja jest trudna, zakupy będą kosztowne ze względu na przelicznik w euro, lecz chcąc spełnić wymogi będziemy musieli zakupić niektórą aparaturę, która jest dość droga.  

Tak samo jest z funduszem unijnym na rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego, gdyż kiedy się staraliśmy o środki wielkości 5,5 mln. zł, to dziś nie są one tymi samymi środkami, bo wartość złotówki do euro była wyższa.

Trudno dziś powiedzieć jaki jest kierunek rozwoju służby zdrowia. Sektor niepubliczny rozwija się w sposób niepohamowany i niekontrolowany. Budują się niepubliczne placówki, oddziały otwarte, zabierają wykształconą kadrę z zakładów publicznych oferując im wyższy start i uposażenie, gdyż nie muszą ich szkolić. Te nowe placówki mają większą możliwość spełnienia wymogów NFZ niż my, gdyż mają nową aparaturę i nowe obiekty spełniające obowiązujące wymogi. Mówi się o reformie jaka ma być, czy prywatna czy nie. Moim zdaniem jest ona prywatna i nieprywatna ale niebezpieczeństwo jest takie, że ta prywatna zniszczy tę nieprywatną. Im nie przeszkadza  się rozwijać a nam nikt nie pomaga aby się utrzymać.

Tym niezbyt optymistycznym akcentem dziękuję za wysłuchanie informacji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższą informację. Komisja wyraziła uznanie dla działalności dyrektora szpitala i jego pracy, oceniła, iż sytuacja szpitala w ciągu ostatnich trzech lat jest niezła. W Komisji uczestniczyła p. Krzyżanowska, która przedstawiała wyniki finansowe szpitala.

Komisja wyraziła zadowolenie z działalności szpitala i osiągniętych wyników w ostatnim czasie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Radny Mieczysław Głuchowski odniósł się do wypowiedzi dyrektora szpitala dotyczącej zagrożenia dla szpitali z chwilą pojawiania się prywatnej służby zdrowia. Stwierdził, iż takie same obawy miały miejsce w szkolnictwie, kiedy pojawiły się szkoły niepubliczne. Mówiliśmy wówczas, że szkoły państwowe są źle dofinansowane i są zagrożone ale ja uważam, iż dobrze zarządzana szkoła zawsze się utrzyma. Nasz szpital jeśli będzie zarządzany jak dotychczas to się również utrzyma, mamy porównanie w szpitalach wokół nas, gdzie kondycja ich  jest różna. Dobrze, że są obawy ale nasz szpital jest dobrze zarządzany a załoga dobrze wykonuje swoją pracę.

Następnie Radny odniósł się do ilości udzielanych świadczeń medycznych i stwierdził, iż jest to duża liczba. Jeśli trafi się jakiś przypadek niezadowolenia z udzielonej usługi, to jest on pojedynczy w stosunku do udzielonych świadczeń. Szpital jest zakładem wyjątkowym, bo lekarz nie zawsze może pomóc. W prasie mamy przykłady podziękowań za dobrą opiekę w szpitalu chociaż nie zawsze pobyt w szpitalu zakończył się pomyślnie.

Uważam, że warunki higieniczne w naszym szpitalu są b.dobre a mówię to na podstawie porównania warunków np. w warszawskiej klinice, wielkiej różnicy nie zauważyłem a wręcz przeciwnie, korzystniej jest w naszym szpitalu.

Radny zwrócił uwagę na dużą liczbę porad w porze nocnej (ok. 22 tys. rocznie), z tego wynika, że dziennie udzielanych jest ok. 55 porad nie licząc oddziału ratunkowego.

Wiemy jak ważna jest dobra współpraca, która buduje i tu w szpitalu tak jest, bo sytuacja szpitala trzy lata temu, kiedy Pan dyrektor podjął się kierowania szpitalem była trudna zarówno kadrowa jak i finansowa. W informacji czytamy, że szpital w roku 2009 wypracował 1,5 mln.zł zysku i można postawić tu pytanie dlaczego tak jest, w sensie pozytywnym.

Wracając do początku wypowiedzi raz jeszcze podkreślam załoga szpitala musi chcieć dobrze pracować ale szpital musi być dobrze zarządzany. Zgadzam się z Przewodniczącym Komisji, że dyrektor szpitala musi potrafić dobrze zarządzać i tak jest. Należy pamiętać, że szpital to załoga 600 osobowa.

Radny poruszył jeszcze temat szpitala dotyczący jego infrastruktury drogowej i parkingowej. Stwierdził, iż Rada winna pomóc szpitalowi w tej kwestii.

Radny pogratulował dyrektorowi szpitala za dobrą pracę jak również Radnym - lekarzom naszego szpitala i członkom Rady Społecznej ZOZ „Szpitala Powiatowego”, która merytorycznie wspomaga wiele działań szpitala. Radny życzył rozwoju naszemu szpitalowi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu Rady podziękował Panu dyrektorowi szpitala i całej załodze za pracę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwę w obradach od godz. 1350  do godz. 1400.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5 a)               Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zmianie planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie otrzymanych dokumentów.

- zmiany w planie przychodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu w kwocie 1.000.000 zł z innych źródeł z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowania zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja i rozbudowa oraz zakup wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

- w związku z podpisanym aneksem z Wojewodą Mazowieckim do umowy wykonawczej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina „Szlak Chopinowski” – urealnia się wartość dofinansowania tego zadania do kwoty 1.411.987zł.

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.394zł z przeznaczeniem:

- 30.000zł na pokrycie kosztów związanych z regulacją prawa własności nieruchomości    Skarbu Państwa.

- 338zł na wydatki bieżące w PINB.

- 56zł na wydatki bieżące KPPSP w Sochaczewie.

- 3.000zł na pokrycie składek zdrowotnych za dzieci z Domu Dziecka w Giżycach.

W związku z wyższym wykonaniem planu odsetek kwotę 36.003 zł przeznacza się na bieżące prace remontowe w placówkach oświatowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami zapisów czwartej cyfry z 8 na 7, na ogólną kwotę 1.543.065zł.

Na podstawie podpisanej umowy wprowadza się zadanie do realizacji w kwocie 635.816zł pn. Czas na samodzielność - realizowane przez PCPR.

Urealnione zostały plany finansowe jednostek oraz plany finansowe rachunków dochodów własnych poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła dwie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

Autopoprawka  nr 1

W związku z aneksem do Umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy” i koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do aktualnego harmonogramu finansowania w/w zadania Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć plan po stronie dochodów i wydatków projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.402zł. Jednocześnie zwiększa się kwotę planu stanowiącego wkład własny w realizowanym projekcie o kwotę 8.521zł.

Autopoprawka  nr 2

Rada Miejska w Sochaczewie Uchwałą Nr LVI/533/10 z dnia 01.06.2010r. w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego przeznaczyła kwotę 2.000zł dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na zakup radiotelefonu.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zapisać kwotę 2.000zł z odpowiednią klasyfikacją budżetową po stronie dochodów i wydatków w budżecie powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały i autopoprawki.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 w dniu 16 czerwca br. wraz z autopoprawkami  i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu zmiany w projekcie budżetu na 2010 rok związane z inwestycjami wraz z autopoprawką zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

Przewodniczący Komisji poinformował również, iż posiedzenie Komisji składało się z części wyjazdowej na inwestycje prowadzone przez powiat. Byliśmy na inwestycji drogowej na ul. Gawłowskiej w Sochaczewie, w DPS Młodzieszyn i ZSS w Erminowie.

Wcześniej byliśmy zaniepokojeni jako Komisja inwestycją w Młodzieszynie ale po odwiedzeniu jej wyjechaliśmy z pełnym optymizmem, gdyż prace trwają, myślę, że zaległości zostaną nadrobione. Dobrze wygląda inwestycja w Erminowie i przy ul. Gawłowskiej, gdzie są obecnie pewne opóźnienia ze względu na wystąpienie utrudnień przy wykopach kanalizacji. Wykonawca inwestycji miejskiej tj. kanalizacji napotkał przeszkody ale mamy nadzieję, że terminy wykonania zostaną dotrzymane. Uważamy, że we wszystkich inwestycjach terminy ich oddania zostaną zachowane.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 wraz z autopoprawkami poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

Ad pkt  5b)          Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 
                      

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż powyższy projekt uchwały jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę  informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego, którą przedstawiają Zarządowi Powiatu – Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie oraz Radzie Powiatu i RIO – Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 16 czerwca br. i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Obrady opuścił Radny Janusz Ciura. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    18 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt  5c)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie za okres od 01.01.2009r. -31.12.2009r.
                      

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż zgodnie z przepisami przytoczonymi przez Wiceprzewodniczącą Rady, Roczne sprawozdanie finansowe ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2009r. – 31.12.2009r. podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie to zostało przedłożone wraz z opinią biegłego rewidenta. Biegły rewident ma za zadanie zweryfikować sprawozdanie, potwierdzić bądź ewentualnie zakwestionować zapisy w nim zawarte. Z opinii biegłego rewidenta wynika, że sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawozdanie to pokazuje pozytywny obraz działalności finansowej szpitala. Jest to kolejny, trzeci rok dodatniego wyniku finansowego szpitala. Należy nadmienić, iż w roku 2006 wynik ten był ujemny i kwota była na minusie 9 mln.zł.

Należy pogratulować dyrektorowi szpitala tych osiągnięć, ja zrobiłem to już na posiedzeniu Rady Społecznej, która opiniowała sprawozdanie a opinia jest w załączeniu w materiałach dla Państwa Radnych. Opinia ta jest pozytywna. Przekazywaliśmy na Radzie Społecznej gratulacje dla dyrektora szpitala jak i całej załodze, bo jest to sukces całego personelu zatrudnionego w szpitalu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Komisja jednocześnie gratuluje dyrektorowi szpitala za osiągnięcia jak również Pani księgowej Z. Chmielewskiej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Na obrady wrócił Radny J. Ciura. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie za okres od 01.01.2009r. -31.12.2009r. poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

Ad pkt  5d)          Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia  ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż przedłożony projekt uchwały jest kontynuacją procedury rozpoczętej w dniu 26.02.br., kiedy to przyjęto projekt tej uchwały o przekształceniu. Zgodnie z przepisami nasz projekt był opiniowany przez Pana Wojewodę oraz wszystkie samorządy z terenu naszego powiatu. Stosowne uchwały w tej sprawie do nas wpłynęły. Należy zaznaczyć, że dwie opinie są negatywne, z samorządu gminy Sochaczew i Rybno. Pozostałe opinie w tym Wojewody Mazowieckiego są pozytywne.

Przekształcenie to dostosowuje strukturę organizacyjną do stanu faktycznego. Jeśli chodzi o cztery pierwsze Poradnie – audiometryczną, dermatologiczną, wenerologiczna i nefrologiczną należy zaznaczyć, iż nie ma na nie kontraktu z NFZ już od kilku lat.

Natomiast jeśli chodzi o Pracownię protetyki stomatologicznej, to jest to zmiana siedziby tej pracowni.

Oddział chirurgii ogólnej – odcinek chirurgii dziecięcej – to zadanie realizuje w naszym szpitalu Oddział chirurgii ogólnej.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Obrady opuścił Radny Józef Gołębiowski. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przekształcenia ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    18 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

Ad pkt  5e)          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu p. Zofii Romanowskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Pani Sekretarz poinformowała, iż w roku 2002 Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze i ilości mandatów w poszczególnych okręgach.

Od tamtego czasu w wyborach roku 2006 nie było potrzeby zmiany ani w zakresie okręgów ani w ilości mandatów. Natomiast na koniec 2009 roku, czyli przed wyborami w 2010 roku  Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku przekazała pismo skierowane do p. Starosty z analizą odnośnie liczby mandatów w poszczególnych okręgach, która w zależności od liczby mieszkańców i normy przedstawicielstwa uległa zmianie. W okręgu nr 3 obejmującym miasto Sochaczew zmniejszyła się liczba mieszkańców i norma przedstawicielstwa wyniosła poniżej 9,5 a w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym gminy: Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin liczba mieszkańców wzrosła i norma przedstawicielstwa wyniosła 6,5 toteż zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Ordynacja wyborcza należało dokonać przesunięcia między okręgami 3 a 2 na korzyść okręgu nr 3. Obecnie okręg nr 3 będzie uprawniony do wyboru 9 radnych a było 10 natomiast w okręgu nr 2 będzie wybranych 7 radnych a było 6.

Jest to wymóg ustawowy, Rada podejmuje taką uchwałę, gdyż jest do tego upoważniona ustawowo.

Inną niewielką zmianą w uchwale jest treść tytułu uchwały w poprzedniej był zapis, iż dotyczy ona ustalenia okręgów i ilości mandatów w poszczególnych okręgach w 2002 roku a obecnie nie będzie określenia, w którym  roku. Projekt uchwały był opiniowany przez Krajowe Biuro Wyborcze jak również radcę prawnego.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały przy jednym głosie „Wstrzymującym się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Na obrady wrócił Radny J. Gołębiowski. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    17 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                2 Radnych

 

Uchwała została przyjęta 17 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych" .

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

Ad pkt  5f)          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PZE Markowi Fergińskiemu w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji M. Fergiński poinformował, iż proponowany projekt uchwały wynika z potrzeby dokonania zmiany siedziby dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie w związku z przeniesieniem tej szkoły do nowobudowanej szkoły w Erminowie.

W orzecznictwie sądów administracyjnych poświęconym zagadnieniom zmiany siedziby szkoły publicznej utrwalił się pogląd, iż w obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw                 do podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały o zmianie siedziby szkoły publicznej. Takiej podstawy nie zawierają zarówno przepisy ustawy                         o systemie oświaty, jak również ustawy o samorządzie gminnym lub powiatowym. Zmiana siedziby szkoły publicznej połączona jest wyłącznie ze zmianą uchwały o sieci szkół, do podjęcia której stosownie do przepisów ustawy o systemie oświaty właściwa jest odpowiednio: rada gminy lub rada powiatu W tym stanie rzeczy zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały przez organ stanowiący Powiatu Sochaczewskiego.

Dalszą konsekwencją będzie przekazanie podjętej uchwały przez Radę Powiatu szkole, która będzie mogła czyli Rada Pedagogiczna będzie mogła dokonać zmian w statucie szkoły w zapisach mówiących o siedzibie i adresie szkoły. Wiemy, że prace inwestycyjne w Erminowie odbywają się zgodnie z harmonogramem, nie widać zagrożenia, aby z dniem 1 września br. ZSS mógł zmienić siedzibę. W związku z tym jest uzasadnione aby podjąć powyższą uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Jolancie Popiołek w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  Jolanta Popiołek poinformowała, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

Ad. pkt 6.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i uzupełnienie z ostatnich prac Zarządu.

 

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 12 .

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

·         Na kolejnym posiedzeniu Zarządu  zapoznaliśmy się z raportem z projektów arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2010/2011.

·         Zarząd przyjął do ogłoszonego przetargu na sprzedaż obiektu przy ul. Gawłowskiej, obecny Dom Pomocy Społecznej cenę ustaloną przez Rzeczoznawcę majątkowego czyli kwotę 3mln.440tys.zł.

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ad. pkt 7.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach, sesjach, spotkaniach i zawodach:

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie.

-       Uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach.

-       Uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie.

-       Uroczystości zakończenia projektu Powiat Piaseczyński Stolicą Kulturalną Mazowsza 2009 w Piasecznie.

-       Uroczystości nadania Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu „Dom na Szlaku” im. Gen.Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie sztandaru z okazji 40-lecia istnienia placówki.

-       W II Powiatowych Spotkaniach z Kulturą w Sochaczewie.

-       Uroczystości 20-lecia Samorządu Miejskiego w Sochaczewie.

-       Mszy św. w intencji powodzian w Iłowie w miejsce odwołanego Powiatowego Święta Ludowego.

-       W spotkaniu szkoleniowym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie.

-       Uroczystej sesji Rady Gminy w Iłowie okazji 20-lecia Samorządu Gminnego.

-       Uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie z okazji Dni Sochaczewa.

-       XVIII Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach i ich podsumowaniu w Starym Dębsku.

-       Koncercie laureatów XVII Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu w Żelazowej Woli.

-       Uroczystej sesji Rady Gminy w Sochaczewie z okazji 20-lecia Samorządu Gminnego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska reprezentując Radę  uczestniczyła w:

- gali plebiscytu Sochaczewianin 2009 organizowanego przez tygodnik Ziemia Sochaczewska w Sochaczewie.

- centralnych uroczystościach Dni Olimpijczyka w Sochaczewie.

- koncercie „To co we mnie niezniszczalnie trwa” w Sochaczewie.

- inauguracji działalności Stowarzyszenia Rodzina Szkół Chopinowskich w Sochaczewie.

- w rozpoczęciu sezonu turystycznego 2010 Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli również Państwo Radni.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego:

·          Dokonałem analizy oświadczeń majątkowych Państwa Radnych. Oświadczenia te zostaną w najbliższym czasie przesłane do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie celem weryfikacji oraz Panu Staroście celem publikacji.

·          Informuję również, iż następna sesja pomimo okresu wakacyjnego najprawdopodobniej odbędzie się jeszcze w miesiącu lipcu, gdyż samorząd powiatowy oczekuje na środki po podpisaniu umowy na Dom Pomocy Społecznej. Liczę na kworum na tej sesji.

·          Informuję, iż zgodnie z art. 25c ust.4 radni są zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji. Okres ten upływa z dniem 14 września br. Oświadczenia składamy na dzień składania oświadczeń.

                                                                                                 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 9.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10.                Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski nadmienił, iż Starosta Sochaczewski po raz kolejny był jednym z współorganizatorów tym razem XVIII Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków. Impreza ta odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, Ministra Sportu, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Impreza ta zgromadziła na starcie 126 szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i około 2600 dzieci i młodzieży z woj. mazowieckiego i ok. 150 osób niepełnosprawnych oraz 29 osób w mini maratonie.

Wśród najbardziej aktywnych sędziów i organizatorów tej imprezy są pracownicy Starostwa.

Do tych osób należą dyrektor PZE p. Marek Fergiński – na imprezie był kierownikiem sekretariatu, b. dobrze przygotował imprezę, pracownik Biura Rady p. Anna Szymańska – pracowała w sekretariacie zawodów oraz pracownik Wydziału Promocji p. Zenon Grąbczewski – był sędzią głównym.

Pod względem finansowym współpracowaliśmy z dyrektorem Wydziału Promocji Starostwa p. Marcinem Podsędkiem – sprawnie przebiegała współpraca oraz współpracowaliśmy z jednostką powiatową tj. Powiatowym Zarządem Dróg – tu dziękuję dyrektorowi p. Małgorzacie Dębowskiej oraz p. Januszowi Ciurze.

Dziękuję Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Staroście Sochaczewskiemu za otwarcie imprezy jak również Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sochaczewie p. Andrzejowi Grabarkowi.

Chcę nadmienić, iż p. Andrzej Grabarek jest również dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzozowie i jego szkoła zdobyła I miejsce zdobywając 137 punktów a kolejna, następna szkoła zdobyła 74 punkty. Jest to ogromny sukces Szkoły Podstawowej w Brzozowie. Gratuluję panu dyrektorowi.

Zapraszam na kolejne, przyszłoroczne XIX biegi oraz na jubileuszowe XX, które zdeklarował się współorganizować Polski Komitet Olimpijski.

Ja mam nadzieję, że obecne Europejskie biegi zmienią się na Międzynarodowe, gdyż mieliśmy gości z Ukrainy i Anglii, którzy zadeklarowali uczestnictwo w imprezie. W ubiegłych latach, kiedy Senatorem była p. Jolanta Popiołek, dzięki jej staraniom gościliśmy na biegach przez kilka lat grupy polonijne.

 

Głos zabrał Radny W. Domagalski  odniósł się do powodzi, która dotknęła go osobiście jak i jego rodzinę w miejscowości Świniary.  Nadmienił o wielkości tragedii powodziowej jaka miała miejsce w tej miejscowości a są to tereny doliny iłowsko-dobrzykowskiej. Przypomniał, iż w latach 80-tych na tych terenach również była powódź zimowa ale nie była tak tragiczna, bo trwała jedna dobę, była to czysta woda, w większości skuta lodem a więc inna była sytuacja w osuszaniu ścian, wymiany mebli i innych strat. W chwili obecnej prawie od miesiąca zalane są domy i już się rozsypują. Będzie kilkadziesiąt a nawet kilkaset domów nadających się do rozbiórki. Ta powódź znajdując ujście w dolinie iłowsko-dobrzykowskiej uratowała przed tragedią Warszawę, Włocławek i Toruń ale ludzie zalani w dolinie będą potrzebowali długotrwałej pomocy. Apeluję do wszystkich aby w każdy możliwy sposób pomagać tym ludziom. Pomoc Państwowa nie będzie wystarczalna. Tereny są tak zniszczone, że zamieszkujący tam ludzie nie będą mogli może nawet przez dwa, trzy lata zbierać płodów z zalanych terenów. Utracili oni warsztat pracy. Rzeka Wisła przyniosła wiele nieczystości zabranych po drodze, które tam się osadziły.

Zwracam się również z podziękowaniem do Starosty Sochaczewskiego, że nasze powiatowe służby uchroniły nasze tereny przed zalaniem, ja byłem kilkakrotnie na zalanym terenie i widziałem pracę Straży Pożarnej, Policji oraz wolontariuszy. Prace prewencyjne były również bardzo pozytywne i uchroniły one od wielu przykrych doznań. Dziękuję zatem tym wszystkim za pracę przy powodzi.

Proszę również o zajęcie się dziećmi powodzian, rozmawiałem już z Komendantem Hufca i Panem Starostą o zorganizowanie kolonii dla dzieci szczególnie z terenu  gminy Słubice tak aby ich rodzice mogli spokojnie rozpocząć sprzątanie. Nadmieniam, iż powódź to ogromna tragedia i proszę o pomoc.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż on również był na terenach dotkniętych powodzią i widział pracę ludzi sztabu powiatowego i wszystkim należą się podziękowania. Powiat nasz uniknął tragedii powodzi dzięki wysiłkom ludzi. Myślę, że przez jakąś formę pomocy możemy pomóc tym ludziom.

 

Więcej głosów nie zgłoszono.

 

 

 

Ad. pkt 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad L Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady L Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 15 10.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:18:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:18:18
 • Liczba odsłon: 1438
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459385]

przewiń do góry