XLV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie     18 grudnia 2009r.

 

 

Protokół Nr XLV/ 2009

 

 

z obrad XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 18 grudnia 2009 r. o godz. 1315

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009;

c)      wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2009;

d)     uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010;

e)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego pod poszerzenie drogi powiatowej w drodze darowizny;

f)       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom;

g)      trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

4.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2010 roku.

5.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2010 rok.

6.       Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”  w roku 2009.

7.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11.   Sprawy różne.

12.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLV / 2009

z obrad XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 18. 12. 2009 r. o godz. 13 15

 

W posiedzeniu XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 18. 12. 2009r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                 w/z Marek Wójcik

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                            Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                                                         Justyna Nowak-Sobotta

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                                         Maria Olędzka

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                      Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gosp. Nieruch.  Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                             Waldemar Orliński             

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XLV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 19 Radnych.

Nieobecność na Sesji usprawiedliwili: Radny J. Gołębiowski i Radny T. Głuchowski.

Usprawiedliwienie Radnego J. Gołębiowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego T. Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XLV sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XLV Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XLV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009;

c)      wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2009;

d)     uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010;

e)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego pod poszerzenie drogi powiatowej w drodze darowizny;

f)       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom;

g)      trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

4.      Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2010 roku.

5.      Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2010 rok.

6.      Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”  w roku 2009.

7.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wnioski i oświadczenia radnych.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad. pkt 3 a)               Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok oraz przedstawienie autopoprawek.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany w projekcie uchwały budżetowej polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 93.700 zł i zmniejszeniu o kwotę 1.382zł.

Na zwiększenia składają się następujące pozycje:

-          Zwiększenia o kwotę 17.113zł dokonano na podstawie informacji z PZD. Są to środki uzyskane przez jednostkę ze sprzedaży składników majątkowych - koparki oraz z tytułu odszkodowania z PZU.

-          Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów w kwocie 63.637zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

-          W dziale Pomoc społeczna dokonano zwiększenia w kwocie 12.950zł, w tym 3.950zł są to środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody oraz 9.000zł środki wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące w tej placówce.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonano zmniejszenia planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.382zł.

W związku ze zbliżającym się końcem roku dokonano urealnienia planów finansowych jednostek poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Uległ także zmianie załącznik inwestycyjny poprzez dopisanie nowego zadania na kwotę 17.113zł pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg”.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

Autopoprawka Nr 1

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 15.12.2009r. zwiększa się plan dotacji na opłacenie składek zdrowotnych od bezrobotnych z terenu naszego Powiatu na kwotę 55.405zł.

Środki te należy zapisać po stronie dochodów i wydatków w odpowiednim dziale i rozdziale.

 

Autopoprawka Nr 2

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami na kwotę 4.660zł.

Zwiększeniu ulegnie paragraf 6060 – zakupy inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg”  do kwoty 21.773zł.

Ulegną zmianie zapisy w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2010r.” w pozycji 14 – wartość tego zadania wynosi 21.733zł.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok w dniu 16 grudnia br. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja zmiany w projekcie budżetu na 2009 rok wraz z autopoprawkami zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt. 3 b)              Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że podpisana jest umowa na wykonanie prac remontowych w Starostwie Powiatowym na kwotę 1.220.506zł z realizacją do 28 lutego 2010r. Rozliczenie wydatków ustala się do 30 kwietnia 2010r. Środki na wykonanie tych prac zostały zabezpieczone w budżecie 2009r. W związku z tym jeśli finansowanie środków zabezpieczonych w danym roku będzie odbywać się w roku następnym należy podjąć taką uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 16 grudnia br. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 3 c)                Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2009

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, że zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości organ, który zatwierdza sprawozdanie finansowe ZOZ Szpitala Powiatowego musi też zatwierdzić wybór biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdanie finansowe. Procedurę wyboru zlecono Szpitalowi i napłynęło 14 ofert. Kierując się najniższą ceną i doświadczeniem w badaniu bilansów ZOZ-ów proponujemy firmę Rewident-Consulting Sp. z o.o. z Suwałk.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. A. Papierowski  poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2009 poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

Ad. pkt 3 d)               Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, że przedłożony projekt uchwały jest spełnieniem wymogów ustawowych jaki nałożyła na nas ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Art. 5 ust. 3 tej ustawy mówi, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego uchwalają roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program ten był poddany konsultacjom społecznym. Na realizację tego programu w budżecie roku 2010 w dziale ochrona zdrowia jest zapisana kwota 40.000zł. W przypadku przyjęcia w dniu dzisiejszym tej uchwały już w styczniu będziemy mogli ogłaszać konkursy na realizację zadań związanych z tym programem. Projekt uchwały przedkładany jest w miesiącu grudniu zgodnie z sugestią Komisji Statutowo-Regulaminowej aby umożliwić organizacjom pozarządowym na początku roku podjęcie tych działań i realizację ich w imieniu Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym analizowała projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie i z zadowoleniem, że wcześniej zostanie on przyjęty o co Komisja postulowała już 2 lata wcześniej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

Ad. pkt 3 e)    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego pod poszerzenie drogi powiatowej w drodze darowizny

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi S. Grefkowiczowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że nabycie nieruchomości w drodze darowizny wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu. Projekt tej uchwały wynika z treści prawomocnej decyzji Burmistrza Miasta Sochaczew, w której dokonano podziału nieruchomości stanowiącej własność firmy ProLogis wyodrębniając 2 działki. Jedna działka jest przy ul. Głowackiego przy gospodarstwie pomocniczym CKU o powierzchni 187m2. Ponieważ nie może być ona użytkowana na potrzeby firmy ProLogis w wyniku negocjacji doszło do zawarcia porozumienia, iż na mocy darowizny firma ProLogis przekazuje to Powiatowi Sochaczewskiemu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego pod poszerzenie drogi powiatowej w drodze darowizny poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

 

Ad. pkt 3 f)    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi S. Grefkowiczowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że na jednej z ostatnich sesji podejmowano podobną uchwałę. W miedzy czasie najemcy lokali złożyli 2 wnioski z prośbą do Zarządu o nabycie tych lokali. Zarząd wzorem poprzednich uchwał proponuje aby zastosować taką samą bonifikatę jak poprzednio czyli 85% jeśli nabywca dokonuje wpłaty jednorazowej i 80% jeżeli jest ona rozłożona na raty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

Ad. pkt 3 g)   Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi PZE p. M. Fergińskiemu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PZE p. M. Fergiński poinformował, że przedstawiony projekt uchwały jest aktualizacją tzw. regulaminu dotowania szkół niepublicznych. Rozszerzone zostały zapisy, które stały się możliwe po nowelizacji ustawy o systemie oświaty głównie art. 90, który daje możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom oświatowym. Ustawa również określiła możliwość rozdysponowania środków w ramach dotacji, czyli określa jakiego rodzaju wydatki mogą być realizowane przez podmioty niepubliczne. Daje także możliwość wstępu do szkół niepublicznych w celu kontroli oraz przetwarzania danych osobowych o uczniach z dokumentacji, która będzie objęta kontrolą. Dyrektor nadmienił, że 2 lata temu Rada obradowała na temat nowelizacji regulaminu dotowania i wtedy wprowadzone były zapisy i możliwości kontrolowania stanu faktycznego liczby uczniów z dokumentacją szkolną i z dokumentami, które te podmioty przedstawiają do samorządu. Niestety RIO uchyliła te zapisy twierdząc, że nie ma podstaw prawnych do takich zapisów w ustawie. Po 2 latach te zapisy w ustawie się pojawiły i w związku z tym do regulaminu dotowania szkół zostanie wprowadzony tryb przeprowadzania kontroli poprawności wykorzystania dotacji. Wszelkie uprawnienia w tym zakresie spoczywają na Zarządzie Powiatu, który może upoważnić osoby do przeprowadzenia kontroli, weryfikowania dokumentacji protokołów które w wyniku kontroli zostaną przedłożone organowi prowadzącemu, czyli szkole niepublicznej oraz Zarządowi Powiatu. Sam zakres kontroli został ogólnie określony, że osoby kontrolujące mogą sprawdzać prawidłowość wniosków jakie składają szkoły niepubliczne, dokumenty w wyniku rozliczenia udzielanych dotacji, czyli informacji miesięcznych w której każdy podmiot podaje aktualną liczbę uczniów i środki jakie w danym miesiącu wpłynęły na konto jednostki. Wprowadzony został obowiązek kontroli rozliczenia rocznego, czyli podmiot niepubliczny składa do 20 stycznia rozliczenie dotacji za cały poprzedni rok budżetowy. Oprócz tych dokumentów kontrolowane będą też dokumenty finansowe, które udokumentują prawidłowość wykorzystania dotacji. Dotacja może być wykorzystana tylko na wydatki bieżące szkoły. Szkoła niepubliczna nie może z tych środków prowadzić inwestycji. Dokument będzie obowiązywał już w nowym roku budżetowym i wtedy przystąpimy do kontrolowania szkół niepublicznych i placówek oświatowych (internatów).

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki poprosił jej Zastępcę Przewodniczącego J. Popiołek.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. J. Popiołek poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, że ustawodawca nareszcie wprowadził w ustawie o systemie oświaty w art. 90 ust. 3e zapis, który faktycznie umożliwia nam kontrolę przyznanych dotacji podmiotowych. Radna przypomniała, że w budżecie na 2010 rok jest to kwota ponad 3,7 mln zł. Także cieszymy się, że nareszcie będziemy mogli z tych dotacji rozliczać szkoły niepubliczne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

 

Ad. pkt 4.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2010 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni otrzymali projekt Harmonogramu pracy Rady Powiatu w materiałach na sesję. Przewodniczący zaproponował aby go  nie odczytywać. Jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów sprzeciwu nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż przedstawiony projekt Harmonogramu zawiera zadania, które wynikają z zadań okresowych samorządu powiatowego, a także 2 debaty problemowe dotyczące służby zdrowia i oświaty. Przedstawiony projekt dokumentu nawet po przyjęciu przez Radę być może będzie musiał ulec zmianie w miarę potrzeb jakie będą stawiane przed samorządem powiatowym. Już dziś wiadomo, że trzeba będzie podjąć uchwałę w sprawie nowej procedury uchwalania budżetu, co nakłada na nas ustawa o finansach publicznych. Przewodniczący dodał, że żadna Komisja ani Wydziały Starostwa Powiatowego nie wniosły propozycji do projektu Harmonogramu. Projekt Harmonogramu został uzgodniony z Prezydium Rady, dyskutowany był ze Starostami, Panią Sekretarz.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym powyższy Harmonogram pracy Rady Powiatu na 2010 rok zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2010 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Harmonogram został przyjęty przez Radę Powiatu 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2010 rok w załączeniu - Załącznik 12.

 

 

 

 

Ad. pkt 5.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2010 rok

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy wszystkich 7 stałych Komisji Rady Powiatu na 2010 rok. Następnie zaproponował Radzie, aby nie czytać planów pracy, jeśli nie będzie głosów sprzeciwu to przejdzie do dalszych procedur.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym roczny plan kontroli na 2010 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie oraz plany pracy wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że zarówno roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej jak i plany pracy stałych Komisji Rada zatwierdza i nie może do nich zgłaszać poprawek. Jeśli któryś z nich nie zostałby zatwierdzony to wraca pod obrady Komisji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2010 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

Roczny plan kontroli na 2010 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie został zatwierdzony przez Radę Powiatu 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Roczny plan kontroli na 2010 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował Radzie, aby zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2010 zostało dokonane w czasie jednego głosowania. Nadmienił, że jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu, przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2010 rok następujących Komisji:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2010 rok zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2010 rok w załączeniu – Załączniki od Nr 14 – do Nr 20.

Ad. pkt 6.       Przyjęcie Sprawozdania Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”  w roku 2009

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Starosta składa Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie powiatu za rok ubiegły najpóźniej do końca stycznia następnego roku. Takie sprawozdanie otrzymali Radni na piśmie. Przewodniczący poprosił zatem o przybliżenie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za poprzedni rok p. T. Wachowskiego Głównego Specjalistę ds. współpracy z zespolonymi służbami.

 

Pan T. Wachowski Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami poinformował, że sprawozdanie składa się z 2 części. W pierwszej części przedstawione są oceny realizacji zadań w 2009r. poszczególnych służb zespolonych. Pan Wachowski nadmienił, że w realizacji zadań Policji odnotowano wzrost przestępczości we wszystkich dziedzinach. Należałoby przedstawić sugestie do KPP aby spróbować prewencje nakierować na działania mające na celu zmniejszenie wzrostu przestępczości na terenie naszego powiatu. Pozostałe służby odnotowały spadki w zakresie realizacji zadań, które zostały nakreślone na 2009 rok. Między innymi odnotowano spadki w ilości pożarów na terenie powiatu.

Druga część sprawozdania odnosi się do zadań, które przez Komisję były realizowane w 2009 roku. Komisja w swoim planie pracy na 2009 rok określiła 6 posiedzeń. Wszystkie posiedzenia odbyły się, tematyka tych posiedzeń została scharakteryzowana w sprawozdaniu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. W. Domagalski poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący nadmienił, że w ciągu roku równolegle Komisja Starosty funkcjonowała z Komisją Rady Powiatu. W ciągu roku spotkano się z szefami wszystkich służb, aby w skali roku mieć pełną informację i porównywać ją ze zdarzeniami, które wywołują niepokój w społeczeństwie (borelioza, „świńska grypa”). W jednym i drugim przypadku nasze służby zadziałały prawidłowo, nie wystąpiły na naszym terenie zagrożenia dlatego też oceniono pozytywnie działalność naszych służb.

Przewodniczący nadmienił, iż Pan Wachowski mówił, że wzrosła ilość przestępstw, ale myśli że jest to podyktowane sytuacją gospodarczą. Współpraca z samorządami może przyczynić się do poprawy tego bezpieczeństwa. Z zadowoleniem przyjęto informację z pracy służb sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych, czy Szpitala Powiatowego. W sytuacjach kiedy występowały zagrożenia bezpieczeństwa działania były prawidłowe i przynosiły konkretne efekty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie Sprawozdania Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”  w roku 2009 poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych

 

"Za"                              głosowało       19Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”  w roku 2009 zostało przyjęte 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących się”.

 

Sprawozdanie  w załączeniu – Załącznik Nr 21.

 

 

 

 

Ad. pkt 7.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że umieszczenie tego punktu w porządku obrad jest wymogiem statutowym. Ponieważ sesja poprzednia miała miejsce w dniu dzisiejszym Zarząd nie ma informacji w tym punkcie.

 

 

 

Ad pkt  8.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że umieszczenie tego punktu w porządku obrad jest wymogiem statutowym. Ponieważ sesja poprzednia miała miejsce w dniu dzisiejszym Przewodniczący nie ma informacji w tym punkcie.

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 10.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 11.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 12.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że porządek obrad XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach. Przewodniczący zaprosił wszystkich Radnych, pracowników Starostwa, zaproszonych gości na spotkanie opłatkowe tuż po sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 14 10.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:07:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:07:56
 • Liczba odsłon: 1365
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441794]

przewiń do góry