Uchwała Nr IX/34/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:


§ 1

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu w wysokości 1.516.981,00 zł przeznacza się w 2007 roku na realizację niżej wymienionych zadań:

 
1) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie
     działalności gospodarczej albo rolniczej               -                  10.000,00 zł  

2) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
     niepełnosprawnych                                                -                 10.000,00 zł

3) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w
     związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk
     pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na
     nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych
     potrzeb                                                                     -                10.000,00 zł    
                                                                         
4) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej                                               
                                                                                 -             670.700,00 zł

5) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
     w turnusach rehabilitacyjnych                                -              260.000,00 zł

6) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
     się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
     niepełnosprawnych                                                 -              220.000,00 zł

7) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych                                                 -                25.000,00 zł

8) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
     ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
     niepełnosprawnym na postawie odrębnych przepisów          311.281,00 zł         
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


W związku z otrzymaniem z PFRON informacji o wysokości środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2007r. w wysokości 1.516.981 zł istnieje konieczność rozdysponowania tych środków przez Radę Powiatu na poszczególne zadania – zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W przedstawionym projekcie uchwały, dokonano podziału tych środków mając na uwadze: potrzeby finansowe na realizację poszczególnych zadań oraz liczbę złożonych wniosków na poszczególne zadania.
Projekt podziału środków finansowych został pozytywnie zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 10:24:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 10:24:37
  • Liczba odsłon: 1461
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459953]

przewiń do góry