Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017

Nr XXIII/125/2016

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                   (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 242, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

1.Dochody w łącznej kwocie 69.253.842 zł, w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie: 68.853.842 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie: 400.000 zł,

­   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

 

1. Wydatki w łącznej kwocie 68.000.641 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w kwocie 65.889.887 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 2.110.754 zł,

­   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 3

 

 

1.        Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 1.253.201 zł, która zostanie przeznaczona na :

- spłatę pożyczek – 185.450 zł

- wykup papierów wartościowych – 1.067.751 zł

2.   Przychody budżetu w wysokości 932.249 zł,  rozchody budżetu w wysokości 2.185.450zł.

­   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

§ 4

 

1. Rezerwę ogólną w wysokości 180.900 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 99.100 w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 99.100 zł

 

 

§ 5

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

1.      Dotacje podmiotowe w 2017 roku dla:

1)   Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

 

 

1.      Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 8

 

 

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 9

 

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 424.000zł.

 

§ 10

 

 

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.

 

 

§ 11

 

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu.

2)        dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3)        dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

 

§ 12

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

 

 

uzasadnienie_xxiii_125_2016.doc


zalacznik_nr_1_dochody_xxiii_125_2016.xls

 zalacznik_nr_2_wydatki_xxiii_125_2016.xls

zalacznik_nr_3_do_budzetu_na_2017r._xxiii_125_2016.xls

zalacznik_nr_4_do_budzetu_na_2017r._xxiii_125_2016.xls

zalacznik_nr_5_do_budzetu_na_2017r._xxiii_125_2016.xls

zalacznik_nr_6_do_budzetu_na_2017r._xxiii_125_2016.xls

zalacznik_nr_7_do_budzetu_na_2017r._xxiii_125_2016.xls

zalacznik_nr_8_inwestycyjny_xxiii_125_2016.xls

zalacznik_nr_9_do_budzetu_na_2017r._xxiii_125_2016.xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-05 10:28:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 10:28:07
  • Liczba odsłon: 1749
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460028]

przewiń do góry