UCHWAŁA Nr LIV/201/2010

Rady Powiatu w  Sochaczewie

z dnia 9 listopada 2010 roku

 

 

w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za  pobyt            w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.     z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu w  Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Uchwała określa warunki całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, w tym także rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 

1) rodzinie zastępczej – oznacza to rodzinę działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów wydanych na jej podstawie;

2) dziecku – należy przez to rozumieć osoby małoletnie umieszczone w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletnie, które pozostają w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, którą rozpoczęły przed osiągnięciem pełnoletności;

3) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 3, pkt 4 i art. 8 ustawy ustawy;

4) kryterium dochodowym – oznacza to kryterium dochodowe w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy

5) wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – oznacza to kwotę miesięcznej pomocy pieniężnej ustaloną na podstawie art. 78 ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy.

 

 

§ 3. 1. Podstawą wydania decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, na wniosek lub z urzędu, jest sytuacja materialna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna rodziny lub osoby ustalona na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

 

2. Zwolnienie całkowite albo częściowe rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej może obejmować zarówno oboje rodziców jak i jednego z nich.

 

§ 4. 1. Można zwolnić całkowicie rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, gdy:

 

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego;

 

2) rodzice płacą alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, dobrowolne lub zasądzone orzeczeniem sądu;

 

3) rodzice dziecka ponoszą opłatę za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce interwencyjnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej i dochód na osobę w rodzinie po odliczeniu tej opłaty nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego;

 

4) dochód na osobę w rodzinie jest większy od 150% kryterium dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z niżej wymienionych okoliczności, wskazujących na trudną sytuację rodziny lub osoby:

 

a) istniejąca w rodzinie niepełnosprawność lub długotrwała choroba;

b) wielodzietność (troje dzieci w rodzinie i powyżej);

c) bezdomność;

d) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

e) zaistnieje zdarzenie losowe, którego skutki dotkną członków rodziny;

f) zaistnieje klęska żywiołowa;

g) inne ważne okoliczności uzasadniające zwolnienie.

 

§ 5. 1. Można zwolnić częściowo rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w zależności od wysokości dochodu w rodzinie, a opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej ustala się według zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

2. W przypadku nałożenia obowiązku częściowej odpłatności, warunki rozłożenia odpłatności na oboje zobowiązanych rodziców kształtują się następująco:

 

a) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona solidarnie na oboje rodziców;

b)  gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących osobne gospodarstwo domowe – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na każdego z rodziców z osobna, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej każdego z nich;

c) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono tylko z jednym rodzicem - odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na tego rodzica, stosownie do jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XII/51/2007 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

 

2. Decyzje w sprawie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wydane na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują moc do czasu wydania decyzji na podstawie niniejszej uchwały.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                             

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Załącznik do Uchwały Nr LIV/201/2010

                                                                       Rady Powiatu Sochaczewskiego

                                                                       z dnia 9 listopada 2010 roku

 

 

 

 

 

Tabela odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 

Lp.

 

% posiadanego dochodu

w stosunku do

kryterium dochodowego określonego zgodnie z  art. 8  ust. 1 ustawy

 

% zwolnienia w stosunku do wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

% ponoszonej odpłatności

 

1.

Do 150%

100%

0%

 

2.

powyżej 150 - 175%

90%

10%

 

3.

powyżej 175 – 200%

85%

15%

 

4.

powyżej 200 – 225%

80%

20%

 

5.

powyżej 225 – 250%

75%

25%

 

6.

powyżej 250 – 275%

70%

30%

 

7.

powyżej 275 – 300%

65%

35%

 

8.

powyżej 300 – 325%

60%

40%

 

9.

powyżej 325 – 350%

55%

45%

 

10.

powyżej 350 – 375%

50%

50%

 

11.

powyżej 375 – 400%

45%

55%

 

12.

powyżej  400%

0%

100%

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

                        Zgodnie z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5.

          Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 81, poz. 527) art. 79 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, iż opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie, wnoszą solidarnie rodzice.

          Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ustala się do wysokości świadczeń dla rodziny zastępczej. Często kwoty te odbiegają dalece od możliwości rodziców, gdyż do rodzin zastępczych zazwyczaj trafiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością czy uzależnieniem. Stąd też uzasadnione jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie, która dostosowuje dotychczasowe uregulowania do aktualnego stanu prawnego i w odpowiedni sposób określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z ponoszenia odpłatności za jego pobyt w tej rodzinie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 12:38:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 12:38:58
  • Liczba odsłon: 1364
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448856]

przewiń do góry