Protokół Nr IV / 2006

z obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 22 grudnia 2006 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Starostwa w Sochaczewie

 

 

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 3. powołania Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr IV / 2006

z obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

22.12. 2006r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Starostwa w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 22.12.2006r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli Radni: B. Dobrzyński, J. Kraśniewski i J. A. Łopata.

Nieobecność usprawiedliwił Radny Z. Pakuła.

Lista obecności w załączeniu - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

Starosta Tadeusz Koryś

Wicestarosta Piotr Osiecki

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Radca Prawny Grażyna Błaszczyk

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie Wiktor Gajda

Dyrektor PZD Kazimierz Najdzik

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie Justyna Nowak - Sobotta

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Andrzej Skupiński

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Mieniem Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Ciołkowski

Dyrektor PCPR Sylwester Szymański

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Zbigniew Madej

Członek Zarządu MIR Tadeusz Szymańczak

Przewodniczący Powiatowego Koła Pszczelarskiego w Sochaczewie Zdzisław Pandel

Redakcja Echo Powiatu Anna Syperek

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

 

Otwarcia obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej, Harcerzy, a także media oraz szczególnie tych, których być może pominął stwierdził.

Na sesję przybyli Radny B. Dobrzyński. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności Radnych stwierdził, że w sesji udział bierze 18 Radnych. Stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady IV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie są prawomocne.

Nieobecność swą usprawiedliwił: Radny Zbigniew Pakuła.

Usprawiedliwienie w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Na sesję przybyli Radny J. Kraśniewski. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

 

Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż  porządek obrad IV Sesji został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że do porządku obrad chciałby wnieść dodatkowy punkt 4c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przewodniczący nadmienił, że został popełniony błąd, który wskazał radca prawny a polegający na tym, że nie doczytano całości statutu. Do kompetencji Rady Powiatu należy powoływanie Zastępców i odwoływanie stałych Komisji Rady Powiatu. Więc jak najszybciej należy to poprawić dlatego też Wysokiej Radzie proponujemy zrobić to dzisiaj. Większość Komisji wskazała już Zastępców Przewodniczącego więc myślę, że to będzie pełna akceptacja prac własnych Komisji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne uwagi dotyczące porządku obrad.

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady H. Pędziejewską o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprawkę dotyczącą rozszerzenia porządku obrad o dodatkowy punkt jako pkt 4 c) - podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

" Za " głosowało 19 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" -------------

Poprawka dotycząca rozszerzenia porządku obrad została przyjęta.

Na sesję przybył Radny J. Łopata. Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie wraz z naniesioną poprawką a następnie poddał go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

" Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

" Przeciw" ----------------

" Wstrzymało się" ----------------

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “ wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 3. powołania Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

Ad. pkt 3. Przyjęcie protokołu z II sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że protokół z obrad II Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad II Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" --------------

"Wstrzymało się" --------------

Protokół z obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Zarząd Powiatu proponuje pilną autopoprawkę do projektu uchwały dlatego też za chwilę ogłosi 5 minut przerwy aby spotkały się dwie Komisje. Komisja Budżetowa aby przegłosowała zgłoszoną autopoprawkę i Komisja Statutowo-Regulaminowa aby przedyskutowała wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos harcerzom, którzy przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju.

W imieniu harcerzy głos zabrał Komendant Hufca K. Wasilewski, który poinformował, iż po raz 16 w naszym kraju roznoszone jest Betlejemskie Światło Pokoju, które wędruje po całym kraju. Już od 16 lat skauci austriaccy przywożą je z groty Narodzenia Pańskiego i z Wiednia rozchodzi się po całej Europie. Sochaczewscy harcerze jak co roku światełko to odbierają na spotkaniu Wigilijnym u Prymasa Polski, które następnie roznoszą po terenie Powiatu Sochaczewskiego. Światło to jest symbolem ciepła, dobra, nadziei. Jest to światło, które już od tysiącleci zawsze było dla człowieka bardzo ważnym zjawiskiem, czasem było ono niezbędne do przeżycia. Stąd był pomysł skautów austriackich aby razem z tym światłem do Urzędów, Prezydentów, Premierów, władz samorządowych, do bliskich docierało ciepło, nadzieja, przyjaźń.

Następnie Pan Wasilewski w imieniu społeczności Harcerzy Ziemi Sochaczewskiej złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zdrowych, rodzinnych, pełnych miłości dni, ciepła Betlejemskiego Światełka, które za chwilę symbolicznie przekażemy na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Sochaczewskiego, spełnienia wszelkich marzeń oraz łask bożych na cały 2007 rok.

Pan Wasilewski nadmienił, że z tym światełkiem byli u księdza Prymasa i Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, którzy prosili aby w ich imieniu na spotkaniach przekazywać dla całej społeczności Powiatu Sochaczewskiego najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne.

Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Sochaczewskim przejęli od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował za przyniesione Światło Betlejemskie.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwy do godz. 13 25.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

Ad. pkt 4a)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu p. Skarbnik w celu przybliżenia i uszczegółowienia projektu uchwały oraz przedstawienie autopoprawki.

Pani Skarbnik poinformowała, iż chciałaby uzupełnić informacje zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Proponowane zmiany to zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 957.949 zł oraz urealnienie planów dochodów i wydatków polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb - na kwotę 233.653zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie ogółem 1.650zł ma miejsce w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sumę 1.500zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Teresinie na sumę 150zł.

W Domu Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 14.000zł w wyniku przyjęcia do jednostki większej liczby pensjonariuszy według nowych zasad. Kwota ta została przeznaczona na potrzeby własne zwiększając jednocześnie plan wydatków tej jednostki.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji w kwocie 131.578 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Również decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększeń planu dochodów i wydatków na kwotę 60.000zł w Domu Dziecka w Giżycach. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących potrzeb tej jednostki.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Powiat otrzymał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 100.094zł. Z kwoty tej zwiększa się wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg na sumę 28.626zł z przeznaczeniem zwiększenia wydatków inwestycyjnych na remont mostu przez rzekę Bzurę w Kozłowie Biskupim.

Sumę 47.298zł przeznaczono na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi z tytułu zadłużenia.

Na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń powstałych w 2005 roku a ujętych w kosztach 2006 roku w Domu Dziecka w Giżycach został zwiększony plan wydatków na kwotę 24.170zł.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych na kwotę 103.287 zł, którą to w całości przeznaczono na potrzeby placówek oświatowych. Podziału środków dokonano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek po uprzedniej analizie sprawozdań z wydatków tychże placówek.

W rozdziale 854 10 - Internaty i bursy szkolne w paragrafie dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszono plan dotacji w kwocie 63.321zł urealniając go do rzeczywistego wykonania jednocześnie zwiększając o tę kwotę plan wydatków w placówkach oświatowych.

Pani Skarbnik jednocześnie wyjaśniła, iż subwencja oświatowa musi być w całości wydatkowana w oświacie, w przeciwnym wypadku jeśli zostanie przeznaczona na inne cele w roku następnym istnieje zagrożenie nie otrzymania dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej.

Na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Powiat otrzymał dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 100.000zł.

Również z przeznaczeniem celowym to jest na zakup sprzętu informatycznego otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 10.000zł.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim na dofinansowanie zadania pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup karetki przewozowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego" zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w wysokości 410.000zł.Na dofinansowanie powyższego zadania szpital powiatowy przeznaczył ze środków własnych kwotę 27.340zł.Udział Powiatu w tej inwestycji wynosi 48.000zł. Są to środki zapisane w wydatkach inwestycyjnych.

W kwocie dofinansowania zadania tj. 410.000zł ujęty jest również zakup karetki przewozowej w wysokości 170.800zł. Kwota ta będzie przesunięta na koniec roku jako "wydatki niewygasające" na rok 2007, ponieważ firma która wygrała przetarg nie jest w stanie do końca roku wyposażyć karetkę w urządzenia zgodnie ze specjalizacją. W tej sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji i mamy informację, iż Urząd Marszałkowski wyraził zgodę a decyzję otrzymamy w najbliższym czasie.

Dokonano również zmian w planach finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych w celu urealnienia tychże planów.

Zmiany te nie mają odbicia ani w wysokości planów dochodów i ani w wysokości wydatków budżetowych, są tylko załącznikiem do planu budżetu.

Następnie Pani Skarbnik T. Pawelak przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

W związku zawartą w dniu 20 grudnia br. ugodą sądową z firmą REM-BUD z siedzibą w Płocku dotyczącą zapłaty należności za wykonane prace przy remoncie i modernizacji budynku przy ul. Kusocińskiego - obecnie Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zarząd proponuje dokonać zapłaty za te prace w kwocie 269.714,95. Proponuje się na ten cel przeznaczyć środki zapisane w budżecie na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, które według ostatnich informacji do końca nie będą wykorzystane.

Firma REM-BUD wykonała na rzecz Powiatu prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Kusocińskiego - obecnie Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Za nieterminowe wykonanie prac Starostwo naliczyło odsetki karne zgodnie z umową w wysokości 80.795,40 na co firma nie wyraziła zgody wystawiając nam w dniu 18.12.2003 roku fakturę na całość robót tj. na kwotę 324.714,95 - nie uwzględniając naszych roszczeń. Faktura nie została przyjęta a sprawa trafiła do sądu.

W dniu 20 grudnia bieżącego roku została podpisana ugoda miedzy firmą REM-BUD a Starostwem. Firma REM-BUD uznała naliczone odsetki karne w wysokości 55.000zł. O kwotę tą będzie pomniejszona zapłata, która po korekcie wynosi 269.714,95. Według opinii Radcy, który prowadził naszą sprawę sąd bierze pod uwagę tzw. miarkowanie kar co oznacza że z kwoty należnych karnych odsetek sąd zasądziłby od firmy REM-BUD tylko część tej kwoty, a więc ugoda w tym układzie jest najkorzystniejsza gdyż uzyskaliśmy około 70% naliczonych karnych odsetek i dodatkowo otrzymamy zwrot wpisu sądowego w 50%.

Reasumując użytkujemy budynek od trzech lat, należność płacimy po trzech latach potrącając sobie jeszcze 55.000zł.

Jest możliwość uregulowania tych należności i zamknięcia definitywnie tego tematu w tym roku. Po analizie not odsetkowych, które częściowo otrzymaliśmy od banków w dniu wczorajszym oraz wykonanych telefonów do pozostałych banków gdzie mamy zobowiązania uzyskaliśmy informacje, że koszty z tego tytułu będą niższe niż były przewidywane w planie budżetowym. W związku z powyższym istnieje możliwość uregulowania tych zobowiązań poprzez przesunięcie środków finansowych z działu 754 - Obsługa długu publicznego do działu 750 - Administracja publiczna w  paragrafie inwestycyjnym, pn. wydatki inwestycyjne w wysokości 269.714,95 i nie przenoszenie tego zobowiązania na rok 2007.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Z-cy Przewodniczącego Komisji Budżetowej p. J. Łopacie w celu wyrażenia opinii Komisji.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetowej p. J. Łopata poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 20 i 22 grudnia br. obradowała w 4 osobowym składzie. Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok i autopoprawką Zarządu Powiatu oraz po wyjaśnieniach p. Skarbnik Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok została przyjęta 20 głosami " Za", przy braku głosów " Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 4 b) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem Panu S. Grefkowiczowi w celu przedstawienia uzasadnienia do proponowanej uchwały.

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że 3 lata temu Stowarzyszenie “Po pierwsze rodzina” zwróciło się do Zarządu Powiatu z prośbą o pomoc w znalezieniu pomieszczeń, w których usytuowana byłaby poradnia rehabilitacyjna dla dzieci z porażeniem mózgowym. Po konsultacji i analizie naszego majątku zaproponowaliśmy Stowarzyszeniu budynki przy ul. Chodakowskiej w Chodakowie, gdzie mieściły się Warsztaty Terapii Zajęciowej. W tamtym miejscu zostali oni ulokowani. W grudniu br. mija 3 letni okres na który została podpisana umowa. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jesteśmy zobowiązani do ogłoszenia przetargu na dzierżawę tych pomieszczeń. Ale ta sama ustawa daje Zarządowi Powiatu możliwość podpisania umowy dłuższej niż 3 lata ale po wyrażeniu zgody przez Radę. Stoimy na stanowisku, że ogłaszanie przetargu na zagospodarowanie tych pomieszczeń nie byłoby zasadne i celowe. To Stowarzyszenie wnosi dużo dobrego, bardzo dużo dzieci tam uzyskuje opiekę. Dlatego też prośba do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę tych pomieszczeń.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 20 grudnia br. wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały od Pana Dyrektora S. Grefkowicza. Komisja zadała pytanie co będzie z pomieszczeniami gdyby np. Stowarzyszenie uległo rozwiązaniu i otrzymała odpowiedź satysfakcjonującą, że mienie wraca do powiatu. W związku z powyższym Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów "Przeciwnych" i " Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4 c) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt z uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że powołanie składów osobowych Komisji, powołanie ich Przewodniczących następuje na podstawie § 44 statutu powiatu sochaczewskiego. Natomiast powołanie Zastępców następuje na podstawie art. 47 statutu powiatu sochaczewskiego. Stąd też nastąpiła pomyłka, którą należy w dniu dzisiejszym sprostować.

Prezydium Rady Powiatu akceptuje wszystkie dokonane wskazania Zastępców jakie się odbyły w Komisjach. Jedna Komisja tzn. Rozwoju Gospodarczego wskazała na zaistniałe nieścisłości i nie powołała Zastępcy Przewodniczącego. W dniu dzisiejszym będzie nasza propozycja, która została uzgodniona z Przewodniczącym Komisji i osobą proponowaną na Zastępcę.

Następnie Przewodniczący w imieniu Prezydium Rady Powiatu i w uzgodnieniu z Komisjami zaproponował na Zastępców Komisji następujące osoby:

 1. Urszula Pawlak Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej
 2. Jan Łopata Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej
 3. Jolanta Popiołek Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania,                                Kultury, Sportu i Turystyki
 4. Wojciech Zbytniewski Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia                                i Polityki Społecznej
 5. Józef Gołębiowski Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa                                        i Porządku Publicznego
 6. Wiesław Kowala Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego,                                           Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał czy Radni wyrażają zgodę.

Głosów "przeciw" nie było.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne propozycje.

Innych głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie powołania Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

" Za" głosowało 20 Radnych

" Przeciw" --------------

" Wstrzymało się" --------------

Uchwała w sprawie powołania Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu została przyjęta 20 głosami "Za", przy braku głosów "Przeciwnych" i "Wstrzymujących się".

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt 5. Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 7.

Następnie Przewodniczący poprosił p. Starostę o bliższe przedstawienie Informacji.

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu zawartą w 5 punktach. Zarząd zajmował się również innymi tematami z tymże przedstawione zostały te sprawy, które w całości lub w zdecydowanej większości są załatwione. Kolejne informacje zostaną przekazane na następnej sesji.

Pan Starosta poinformował, że jeśli są pytania dotyczące pisemnej informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej                            sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w okresie między sesjami jako Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę Powiatu uczestniczył w następujących uroczystościach i spotkaniach:

 • Imprezie promocyjnej Sochaczewskie Stoły Wigilijne organizowanej przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego.
 • Posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sochaczewie.
 • Spotkaniu opłatkowym z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie i pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Wiceprzewodnicząca Rady Halina Pędziejewska uczestniczyła w świątecznym koncercie kolęd w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie i w spotkaniu Wigilijnym z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Jutrzenka" w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęła prośba Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury dotycząca wyboru delegata do tego Stowarzyszenia w nowej kadencji Rady. Ta sprawa została skierowana do Zarządu Powiatu. Przewodniczący nadmienił, że dotychczas obowiązki naszego delegata pełni Pan Stefan Grefkowicz. Na kolejnej sesji Rada Powiatu dokona wyboru nowego delegata.

Wpłynęło również pismo do Rady Powiatu od Pana prof. Kazimierza Kubiaka dotyczące propozycji wspólnego upowszechnienia opracowań statystycznych dotyczących Powiatu Sochaczewskiego. To samo pismo Pan prof. Kubiak skierował do Pana Starosty i Zarząd Powiatu już podjął decyzję, że wszystkie informacje dotyczące opracowań znajdują się w internecie na stronie Starostwa Powiatowego i można z nich korzystać. Natomiast w chwili obecnej nie stać nas na wydawanie dodatkowych pieniędzy na publikacje.

Przewodniczący poinformował, że w okresie między sesyjnym dokonał przeglądu złożonych oświadczeń:

 1. O działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona.
 2. O umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków z organami powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi.
 3. O zatrudnieniu małżonka na terenie danego powiatu w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Wszystkie oświadczenia zostały złożone w wymaganym terminie i w dniu dzisiejszym przekazał je do Pana Starosty.

Natomiast oświadczenie majątkowe wraz z oświadczeniem o działalności gospodarczej należy złożyć najpóźniej w dniu dzisiejszym w Biurze Rady. Przeglądu tych oświadczeń dokonam po okresie świątecznym.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęły życzenia świąteczno - noworoczne od:

 • Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Roberta Soszyńskiego,
 • Przewodniczącej Rady Miejskiej Danuty Radzanowskiej i Burmistrza Miasta Sochaczew Bogumiła Czubackiego,
 • Przewodniczącej Rady Gminy Młodzieszyn Albiny Doroba i Wójta Gminy Młodzieszyn Joanny Szymańskiej,
 • Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Sucha Mirosława Jelonka i Wójta Gminy Nowa Sucha Czesława Chodakowskiego,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie Marii Olędzkiej,
 • Dyrekcji i pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,
 • Chórzystów z Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej,
 • Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie,
 • Dyrekcji i pracowników MOSiR w Sochaczewie,
 • Dyrektora i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,
 • Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Wiktora Gajdy,
 • Dyrektora i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie,
 • Mieszkańców, Dyrekcji i Pracowników DPS w Sochaczewie,
 • Dyrekcji i pracowników PCPR,
 • Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Pracowników i Uczniów ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie,
 • Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Pracowników oraz Młodzieży Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie,
 • Społeczności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Dom na Szlaku" im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,
 • Społeczności Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie,
 • Dyrektora ZS CKP w Sochaczewie Jolanty Kulpa-Szczepaniak,
 • Dyrektora ZS RCKU w Sochaczewie Dariusza Miłkowskiego,
 • Przewodniczącej NSZZ "Solidarność" Oddział w Sochaczewie Danuty Radzanowskiej,
 • Kierownika Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie,
 • Redaktora Naczelnego Ekspressu Sochaczewskiego Jerzego Szostaka,
 • Prezesa Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie Zbigniewa Bogdana,
 • Firmy Masterfoods Polska,
 • Zarządu Oddziału ZNP w Sochaczewie i Chóru Nauczycielskiego.

Przewodniczący poinformował, że życzenia świąteczne przekazują również druhowie i strażacy z ochotniczych straży pożarnych w Sochaczewie, Zarządu Powiatowego Oddziału jak i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 7. Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja radnych i zapytał o bieżące zapytania lub interpelacje.

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8. Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o wnioski bądź oświadczenia.

Wniosków i oświadczeń stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9. Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

Głos zabrała Radna J. Popiołek poinformowała, że to co za chwilę usłyszą od niej Radni, chciałaby żeby wzięli do serca, nad tym się zastanowili, zaakceptowali i chciałaby żeby Rada przyjęła to do akceptacji. Radna poinformowała, że w trakcie kampanii wyborczej do samorządu usłyszała wiele gorzkich słów pod adresem kandydatów startujących do władz samorządowych. Mianowicie, że tylu jest chętnych bo idą po kasę. Radna wyraziła nadzieję, że naszej Rady akurat to nie dotyczy, że wszyscy przyszli tu pracować dla dobra powiatu i jego mieszkańców. Każdy z nas obiecywał w swojej kampanii wyborczej pomoc mieszkańcom. Mam więc dla Państwa następującą propozycję. Nasze diety nie są małe, niech każdy z nas wybierze jedną biedną rodzinę w swojej gminie lub w mieście, rodzinę nie patologiczną. Najlepiej gdyby to była rodzina z dziećmi i ze swojej diety co miesiąc zechciał przekazać przynajmniej 100 zł dla tej rodziny. Dla nas to nie będzie wielki wydatek, natomiast dla takiej rodziny będzie to ogromna pomoc. Listy takich rodzin można znaleźć w GOPS czy w MOPS w Sochaczewie. Jeśli byście Państwo to zaakceptowali to jestem gotowa dla radnych z miasta przynieść taką listę od Pani Dyrektor Berent. Każdy mógłby sobie taką biedną rodzinę wybrać i w jakiś sposób czy przez Biuro Rady czy bezpośrednio do Pani Dyrektor taką pomoc dla tych rodzin co miesiąc przekazywać. Radna robiła to jako Senator i wie ile ci ludzie dzięki temu zyskują.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż myśli że jest to bardzo dobra i cenna inicjatywa. Biuro Rady robić tego nie może ale namawiam wszystkich Radnych aby mając przed oczyma, że wiele ludzi potrzebuje pomocy to jest wielka radość dla każdego że można taką pomoc udzielić. Więc można z tej propozycji Radnej J. Popiołek skorzystać.

Następnie zapytał o inne głosy.

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, że w dniu jutrzejszym o godzinie 1000 nastąpi otwarcie lodowiska miejskiego w Sochaczewie. Zaproszenie skierował na ręce Starostów i Przewodniczącego ale niniejszym zaprosił wszystkich bardzo serdecznie na otwarcie. Nadmienił, iż są wśród nas nauczyciele i ludzie mający kontakt z dziećmi i młodzieżą. Poprosił więc o zapromowanie tej formy spędzania wolnego czasu. Radny poinformował, że nieodpłatne bilety zostały przekazane również do szkół ponadgimnazjalnych z których będzie można skorzystać w sobotę. Radny nadmienił, że będzie mu bardzo miło jak Radni i Pracownicy Starostwa pojawią się na lodowisku. Dyrektora Wydziału Oświaty poprosił o promowanie tej formy wypoczynku przede wszystkim w ferie.

Radny M. Głuchowski nadmienił, że przygotowują program do Marszałka na nauki pływania. Chcą objąć szkoły, które są najbliżej pływalni tzn. ZS CKP, ZS RCKU i ZSO.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

Głos zabrał Członek Zarządu MIR T. Szymańczak, który na początku pogratulował radnym wyboru na to zaszczytne miejsce. Następnie jako Członek Zarządu MIR zadeklarował w imieniu całego Zarządu otwartość do współpracy. Pierwsze deklaracje wymieniliśmy już z Panem Starostą i myślę, że tą współpracę będziemy kontynuować i rozwijać.

Pan Szymańczak jako Wicemarszałek Mazowieckiego Sejmiku Samorządu Gospodarczego zadeklarował współpracę z przedsiębiorcami z powiatu sochaczewskiego.

Na zakończenie w imieniu Zarządu MIR, a także Zarządu Mazowieckiego Sejmiku Samorządu Gospodarczego złożył wszystkim serdeczne życzenia, ciepłych spokojnych świąt, samej radości, samych sukcesów w przyszłym roku.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

Więcej głosów nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że następna sesja odbędzie się za tydzień, tzn. 29 grudnia br., a czeka nas teraz kilka dni świątecznych dlatego poprosił Przewodniczących Komisji aby dziś ustalili spotkania przed następną sesją celem zaopiniowania projektów uchwał.

 

 

Ad. pkt 10. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady IV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 Obrady zakończono o godz. 1410.

 

Protokołowała: M. Semerowicz.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:07:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:07:40
 • Liczba odsłon: 1422
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459874]

przewiń do góry