Uchwała Nr VII/38/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235,           art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 777.252 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 652.801 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.524.842 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 67.345.842 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty: 4.179.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1  do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”

 

2.   Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 208.199 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 83.748 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 70.666.271 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 66.489.522 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.176.749 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie                            

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                       

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.

 

 

5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”

 

 

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień

z organami administracji rządowej obejmują zmiany planu zgodnie                            z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane

z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.”.

 

 

7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Uzasadnienie


Zmiany w planie dochodów budżetowych


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 602.000 zł oraz zwiększenie  w kwocie 800 zł w związku z:

- zmniejszeniem planu w paragrafie – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 602.000 zł. Zmniejszenie wprowadzono w celu urealnienia planu dochodów budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami. Zgodnie z decyzją Zarządu została wycofana ze sprzedaży jedna z nieruchomości.

- zwiększeniem w kwocie 800 zł w paragrafie – pozostałe odsetki. Zwiększenia dokonano               w celu urealnienia planu w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem dochodów budżetowych w tym paragrafie – środki pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami.

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zmniejszenia w kwocie 50.800 zł dokonano w związku z niższym niż przewidywano wykonaniem (analiza wykonania za I półrocze) w celu urealnienia planu dochodów budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenia w kwocie 648.520 zł dokonano w celu urealnienia planu w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem w paragrafie – wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu dochodów w kwocie 77.930 zł dokonano na podstawie:

-   Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 31 maja 2011r z przeznaczeniem                   na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”- 28.000,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bieżące wydatki w KP PSP                        w Sochaczewie – 49.930 zł.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększenia planu w kwocie 50.000 zł dokonano w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem planu w paragrafie – podatek dochodowy od osób prawnych.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie Aneksu do Umowy w sprawie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Czas na samodzielność” uaktualnia się wartość projektu wprowadzając się zmniejszenie w kwocie 1 zł oraz zwiększenie w kwocie 2 zł.


  Zmiany w planie wydatków budżetowych

  Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenia w kwocie 755 zł oraz zwiększenia w kwocie 47.275 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami (755 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego                         pn. „Przebudowa mostu na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W” – 46.520 zł


Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 8.000 zł w związku z niższym niż zakładano planem w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmian w kwocie 89 zł dokonano w celu urealnienia planu wydatków budżetowych poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia w kwocie 10.000 zł dokonano w związku z otrzymaną Umową darowizny zawartą pomiędzy firmą Mars Polska a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na niezbędne remonty i zakup sprzętu.

 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 90.333 zł oraz zmniejszenia w kwocie 22.403 zł dokonano na podstawie:

-   Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 31 maja 2011 r. z przeznaczeniem                       na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”- zwiększenie                  w kwocie 28.000 zł,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bieżące wydatki w KP PSP  w Sochaczewie – zwiększenie w kwocie 49.930 zł.

- pisma z jednostki – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 12.403 zł na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodów.

- otrzymanej darowizny od firmy Mars wprowadzono zmniejszenie w   kwocie 10.000 zł – zmniejszono rozdział 75411 a zwiększono rozdział 75410.


Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenia w kwocie 12.000 zł oraz zwiększenia w kwocie 9.000 zł dokonano                               

z przeznaczeniem na opłaty za Internet, delegacje i usługi oraz wypłatę umów - zleceń.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zmian w łącznej kwocie 15.750 zł dokonano w celu urealnienia planu poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług w planie wydatków budżetowych w   Domu Dziecka w Giżycach.

 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejszenia w kwocie 24.000 zł oraz zwiększenia w kwocie 32.000 zł dokonano                        w zadaniach inwestycyjnych pn.

- „Adaptacja i rozbudowa DPS w Młodzieszynie” – zwiększenie 32.000 zł

- „Zakup wyposażenia dla DPS w Młodzieszynie” – zmniejszenie 24.000 zł

W/w operacji dokonano w celu urealnienia planów do aktualnych potrzeb

 

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie Aneksu do Umowy w sprawie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Czas na samodzielność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uaktualnia się wartość projektu wprowadzając zmniejszenie w kwocie 1 zł oraz zwiększenie w kwocie 2 zł.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększenia w rozdziale tym w kwocie 3.000 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki                

w placówkach wychowania pozaszkolnego.


Dział 926 Kultura fizyczna  

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przesunięć środków pomiędzy paragrafami w kwocie 750 zł dokonano w związku                       

  z przeprowadzeniem imprezy sportowej pn. Nadzieje lekkoatletyczne 2011- obsługa transportowa i medyczna zawodów.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”. Łączna wartość zadania wynosi 28.000 zł, są to środki pochodzące  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z Decyzją Nr 56 z dnia 31.05.2011r.

- w zadaniu pn. „Przebudowa mostu na rzece Pisia w ciągu drogi powiatowej Nr 3837W” wprowadza się kwotę 143.520 zł (środki pozyskane pochodzące z dochodów własnych Powiatu) .Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 743.520 zł.

- w zadaniu pn. „Adaptacja i rozbudowa DPS w Młodzieszynie”   wprowadza się zwiększenie w kwocie 32.000 zł (środki z dochodów własnych)

- w zadaniu pn. „Zakup wyposażenia dla DPS w Młodzieszynie” wprowadza się zmniejszenie w kwocie 24.000 zł (środki z dochodów własnych)

- w zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” wprowadza   się   zmniejszenie w kwocie 8.000 zł (środki z dochodów własnych)

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.794.157 zł :

1. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W   Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki   Brochowskie – Plecewice” – 501.318 zł

2. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice – Most na kanale Łasica” – 98.328 zł

3. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów” – 268.986 zł

4. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W w miejscowości Witkowice” – 925.525 zł

W/w zadania wprowadza się na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr CFE – V.805.2.3.3.2011.DS z dnia 24 czerwca 2011 roku z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadania te są przedmiotem promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych   i Administracji.

 

- po rozstrzygniętych przetargach urealnieniu ulegają następujące zadania inwestycyjne :

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki – Gągolina – Baranów – Jaktorów w m. Seroki – zmniejszenie środków z dochodów własnych o kwotę 180.000 zł oraz zmniejszenie środków planowanych do pozyskania z innych źródeł o kwotę 15.000 zł. Łączna wartość zadania po zmianach 310.000 zł

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” – zwiększenie środków z dochodów własnych w kwocie 83.000 zł. Łączna wartość zadania 170.223 zł.

 

  zalacznik_nr_1.xls

zalacznik_nr_2.xls

zalacznik_nr_3.xls

zalacznik_nr_4.xls

zalacznik_nr_5.xls

zalacznik_nr_6.xls

zalacznik_nr_7.xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 13:01:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 13:05:39
  • Liczba odsłon: 1304
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441717]

przewiń do góry