UCHWAŁA  NR  LII/194/2010

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

 

 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości

na  rzecz  Powiatu  Sochaczewskiego  w drodze  darowizny

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit.  a  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z 2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  i  §  6  pkt.  3  uchwały                              Nr  XXXIII/117/2009  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  29  stycznia  2009  roku  w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  17  marca  2009  roku,  Nr  35,  poz.  820),  Rada  Powiatu            w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

Wyraża  się  zgodę  na  nabycie  przez  Powiat  Sochaczewski,  od  osób  fizycznych,  w  drodze  darowizny,  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej,  oznaczonej  jako  działka  nr  ewidencyjny  79/3  o  powierzchni  458 m2  (KW  PL  10/00030715/8),  położonej  we  wsi  Nowe  Mistrzewice  gm.  Młodzieszyn,                     z  przeznaczeniem  na  poszerzenie  istniejącej  drogi  powiatowej.


§  2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przeprowadzenie  procedury  nabycia prawa  własności nieruchomości  na  rzecz  Powiatu  Sochaczewskiego  w  drodze  darowizny -  stosownie  do  §  6 pkt.  3  uchwały 
Nr  XXXIII/117/2009  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  29  stycznia  2009  roku 
w  sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu  Sochaczewskiego   (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  17  marca  2009  roku,  Nr  35,  poz.  820)  - wymaga    zgody  Rady  Powiatu  wyrażonej  w  uchwale.  Powołany  przepis  uchwały  stanowi,  że  zgoda  Rady  Powiatu  jest  wymagana  w  razie  nabycia  lub  zbycia  nieruchomości  w  drodze  darowizny,  niezależnie  od  jej  wartości.

Zgodnie  z  treścią  prawomocnej  Decyzji  Wójta  Gminy  Młodzieszyn  Nr  1/10  z  dnia  18.06.2010 r.,  dokonany  został  podział  nieruchomości, położonej we  wsi  Nowe  Mistrzewice  gm.  Młodzieszyn  (stanowiącej  własność  osób  fizycznych).  W  wyniku   tego  podziału  powstała  działka  Nr  79/3  o  powierzchni  458 m2,  przeznaczona   
na  poszerzenie  drogi  powiatowej.  Właściciele tej  nieruchomości złożyli  wniosek  o  jej  przejęcie przez  Powiat  Sochaczewski  na  w/w  cel,   w  drodze  darowizny.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 12:32:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 12:32:25
  • Liczba odsłon: 1301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459443]

przewiń do góry